OBN32/2002
ID intern unic:  313662
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
ORDONANŢĂ Nr. 32
din  19.09.2002
cu privire la retragerea autorizaţiei Băncii municipale "Chişinău" SA
Publicat : 26.09.2002 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 301     Data intrarii in vigoare : 26.09.2002
În urma examinării rezultatelor controlului tematic efectuat în septembrie 2002 de către inspectorii Băncii Naţionale a Moldovei (în continuare BNM) la Banca municipală "Chişinău" S.A., analizînd starea financiară a băncii reieşind din rapoartele financiare prezentate la BNM s-a constatat că situaţia financiară a Băncii municipale "Chişinău" S.A. continuă să se agraveze, banca încălcînd prevederile legislaţiei în vigoare, actelor normative ale BNM, Statutului băncii. Banca nu îndeplineşte majoritatea măsurilor de remediere impuse prin Ordonanţa nr. 196/09-02 din 13.04.2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform datelor controlului şi rapoartelor financiare capitalul normativ total al băncii la situaţia din 16.09.2002 a constituit 16045,1 mii lei şi nu corespunde mărimii minime necesare (32000,0 mii lei) pentru deţinerea autorizaţiei de categoria "A" stipulate la art.26 din Legea instituţiilor financiare. Prin urmare, banca încalcă prevederile Regulamentului cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc şi prevederile art. 25 din Legea instituţiilor financiare.
Astfel, pînă în prezent organele de conducere şi proprietarii băncii nu au asigurat conformarea capitalului normativ total exigenţelor BNM în vigoare şi nu dispun de o strategie determinată privind conformarea în termenul apropiat a activităţii băncii actelor normative în vigoare.
Contrar exigenţelor impuse de BNM prin Ordonanţa în vigoare care obliga banca de a recurge la lichidarea în termen restrîns a tuturor obligaţiunilor bilanţiere şi extrabilanţiere, banca în perioada 31.01.2002 - 30.08.2002, a admis acceptarea depozitelor persoanelor juridice ceea ce în condiţiile nemenţinerii capitalului minim necesar, existenţei problemelor majore în bancă, se consideră ca activităţi excesiv de riscante cu implicarea clienţilor băncii. Prin cele menţionate banca a încălcat prevederile art.12 alin.5 din Legea instituţiilor financiare.
Banca nu a înaintat demersuri în organele de anchetă în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea instituţiilor financiare privind creditele dubioase şi compromise pentru luarea măsurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare. Astfel, pînă în prezent nu au fost recuperate datoriile debitoare în sumă totală de 5,5 mil. lei. La fel banca nu a reflectat sumele acestor credite la conturile memorandum care ar confirma datoriile debitorilor faţă de bancă, încălcînd prevederile Regulamentului cu privire la clasificarea creditelor şi formarea reducerilor pentru pierderi la credite şi prevederile art.33 din Legea instituţiilor financiare.
Banca nu a conformat organele de conducere ale băncii (Consiliul, Comitetul de Administraţie) prevederilor Statutului băncii. Acesta prevede ca Consiliul băncii să fie compus din cel puţin 9 membri, iar Comitetul de Administraţie din 5 membri. Actualmente în componenţa Consiliului Băncii activează doar 7 membri, iar în componenţa Comitetului de Administraţie activează doar 2 membri confirmaţi de BNM. În prezent banca activează fără preşedinte al Comitetului de Administraţie.
Organele de conducere ale băncii s-au dovedit a fi iresponsabile pentru respectarea de către bancă a legilor, regulamentelor şi cerinţelor BNM, Statutului şi politicilor interne ale băncii, a permis încadrarea în operaţiuni excesiv de riscante.
Sistemul de control intern al băncii este nesatisfăcător şi nu corespunde Recomandărilor cu privire la sistemele de control intern în băncile comerciale din R. Moldova, fapt care reiese din încălcările şi neajunsurile descrise în rapoartele controalelor efectuate la bancă.
Banca municipală "Chişinău" SA de mai multe ori a prezentat la BNM strategii privind conformarea activităţii băncii prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv conformarea mărimii capitalului normativ total cerinţelor stabilite. Astfel, la 14.01.2002 Adunarea generală extraordinară a acţionarilor a luat decizia privind anunţarea emisiei de acţiuni în mărime de 22,7 mil. lei cu termenul de realizare pînă la 15.03.2002, care însă nu a fost realizată. La şedinţa Adunării generale extraordinare a acţionarilor băncii din 26.03.2002 s-a decis de a anula hotărîrea din 14.01.2002 a Adunării generale extraordinare cu privire la deschiderea emisiei de acţiuni în valoare de 22,7 mil. lei şi de a efectua o emisiune de acţiuni în valoare de 17,0 mil. lei. Conform informaţiei prezentate la BNM, Banca municipală "Chişinău" S.A urma să finalizeze tratativele duse cu potenţialii investitori întru achiziţionarea acţiunilor acestei emisii în termen pînă la 16.09.2002, ceea nu a fost realizat. Conform datelor bilanţului din 16.09.2002 capitalul normativ total al băncii este insuficient şi constituie 16045,1 mii lei.
Ţinînd cont de rezultatele controlului tematic din septembrie 2002 efectuat de către inspectorii Băncii Naţionale a Moldovei, de datele rapoartelor financiare lunare prezentate la BNM de către Banca municipală "Chişinău" SA care denotă o înrăutăţire a situaţiei financiare a băncii, încălcări ale legislaţiei în vigoare, actelor normative ale BNM, precum şi de faptul că faţă de Banca municipală "Chişinău" S.A. au fost aplicate toate măsurile şi pîrghiile legale, care nu au condus la ameliorarea situaţiei financiare a băncii ca urmare a neîndeplinirii de către organele de conducere ale Băncii municipale "Chişinău" SA a obligaţiunilor funcţionale privind realizarea măsurilor de remediere, luînd în consideraţie lipsa unei strategii de a conforma capitalul băncii exigenţelor în vigoare în termen restrîns, în scopul consolidării şi menţinerii stabilităţii sistemului bancar al Republicii Moldova, protejării intereselor deponenţilor, neadmiterii riscului excesiv la prestarea serviciilor financiare, în temeiul art. 24, 44, 75 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995 cu modificările ulterioare şi articolelor 10, 11 şi 38 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 cu modificările ulterioare şi în baza Hotărîrii Consiliului de Administraţie al BNM nr. 221 din 19 septembrie 2002,
O R D O N:
1.  Se retrage autorizaţia Băncii municipale "Chişinău" SA privind desfăşurarea activităţilor financiare, înregistrată în Registrul băncilor autorizate din Republica Moldova cu nr.53 din 20.07.1993 şi reînregistrată cu nr.53 din 15.08.1996.
2.  Banca municipală "Chişinău" SA în termen pînă la 20 septembrie 2002 va prezenta Băncii Naţionale a Moldovei autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor financiare eliberată Băncii municipale "Chişinău" SA la 21.12.2001.
3.  De la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe banca este obligată să nu se angajeze în activităţi financiare, să-şi lichideze activele într-un timp cît mai scurt, să înceteze acceptarea depozitelor şi să-şi onoreze obligaţiunile.
4.  Prezenta intră în vigoare la data adoptării cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


    GUVERNATORUL
    BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                          Leonid TALMACI

    Chişinău, 19 septembrie 2002.
    Nr. 32/09-02.