OMTGDM83/2005
ID intern unic:  313986
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR
ORDIN Nr. 83
din  28.04.2005
privind aprobarea Regulamentului transportului
de călători, bagaje şi mesagerii pe calea ferată
Publicat : 21.10.2005 în Monitorul Oficial Nr. 139-141     art Nr : 454     Data intrarii in vigoare : 20.11.2005

    MODIFICAT
    OMT99 din 21.05.09, MO124-126/14.08.09 art.595

    În temeiul prevederilor art. 166 al Codului transportului feroviar nr. 309-XV din 17 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 226-228, art. 892), intrat în vigoare din 14 noiembrie 2003, ministrul transporturilor şi gospodăriei drumurilor emite următorul
ORDIN
1. Se aprobă Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii pe calea ferată, prevăzut în anexa* care este parte integrantă la prezentul ordin.
2. Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova" (CFM), în procesul organizării transportului de călători prin staţiile feroviare şi punctele de oprire, deschise pentru executarea operaţiunilor comerciale de transportare a călătorilor, bagajelor şi mesageriilor, se va conduce de prevederile Regulamentului indicat la punctul 1 al prezentului ordin.
3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării. Pînă la data intrării în vigoare, de către CFM se va face editarea Regulamentului transportului de călători, bagaje şi mesagerii pe calea ferată.
4. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR
ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR                               Miron GAGAUZ

Chişinău, 28 aprilie 2005.
Nr. 83.


    ____________________________________
    * Regulamentul publicat în Monitorul Oficial al R.Moldova, ediţie specială din 21.10.2005
Anexă
la Ordinul Ministrului
Transporturilor
şi Gospodăriei Drumurilor
nr.83 din 28 aprilie 2005

REGULAMENTUL
TRANSPORTULUI DE CĂLĂTORI, BAGAJE Şl
MESAGERII PE CALEA FERATĂ

Capitolul I.
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu art.166 al Codului transportului feroviar al Republicii Moldova nr.309-XV din 17 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.226-228, art.892), în continuare - Cod, şi stabileşte modul de transportare a călătorilor, bagajelor şi mesageriilor pe calea ferată.
    Prezentul Regulament îşi extinde aplicabilitatea asupra transportului de călători, bagaje de mînă, bagaje şi mesagerii pe teritoriul Republicii Moldova cu trenurile de lung parcurs şi cele locale.
    2. Călătorii, bagajele şi mesageriile se transportă de la şi pînă la staţiile de cale ferată (în continuare - staţii) şi punctele de oprire deschise pentru executarea operaţiunilor de comerţ, respectiv la transportarea călătorilor, bagajelor şi mesageriilor.
    Informaţia despre deschiderea şi închiderea staţiilor şi punctelor de oprire, modificarea denumirii şi caracterului executării de către acestea a operaţiunilor de comerţ se publică în culegerea "Regulamente de transport şi tarife în transportul feroviar".
    În conformitate cu art.107 al Codului, la formarea trenurilor destinate pentru transportarea călătorilor, Calea Ferată din Moldova (în continuare - CFM) trebuie să se conducă de următoarele criterii pentru determinarea categoriilor de trenuri:
    a) în dependenţă de viteza de circulaţie: trenuri rapide, care circulă cu viteza de 141-160 km/oră şi de 161-200 km/oră, viteza marşrutizată a acestor trenuri fiind pe tot parcursul mai mare de 85 km/oră;
    trenuri accelerate, care circulă cu viteza nu mai mică de 50 km/oră, viteza marşrutizată a trenului accelerat trebuie să fie cu cel puţin 5 km/oră mai mare decît viteza marşrutizată a celui mai rapid tren de călători care circulă permanent, în acelaşi trafic şi pe unul şi acelaşi itinerar;
    trenuri de călători, care circulă cu viteza pînă la 50 km/oră.
    b) în dependenţă de distanţa parcursă:
    trenuri de lung parcurs - trenurile care circulă pe distanţe mai mari de 700 km;
    trenuri locale - trenurile care circulă pe distanţe pînă la 700 km;
    trenuri suburbane - trenurile care circulă pe distanţe pînă la 150 km;
    3. Transportul călătorilor în trafic internaţional se efectuează în baza regulilor stabilite de tratatele (acordurile) internaţionale corespunzătoare.
    4. Călătorii răspund, conform prevederilor legislaţiei Republicii Moldova, pentru nerespectarea regulilor de călătorie, precum şi a regulilor de transport a bagajelor de mînă, bagajelor şi mesageriilor pe calea ferată.     Regulile de transport al călătorilor în trenurile de lung parcurs, cele locale şi suburbane sunt prevăzute în Anexele nr.4 şi nr.5 la prezentul Regulament.
    5. La apariţia conflictelor între persoanele care beneficiază de serviciile transportului feroviar şi lucrătorii căii ferate care se află în exerciţiul responsabilităţilor sale, persoanele menţionate au dreptul să se adreseze:
    a) în staţie (la gară) - şefului staţiei (gării);
    b) în trenurile de călători (în continuare - trenuri) pe parcurs - şefului trenului de călători.
    6. În vagoanele trenurilor de lung parcurs şi cele de trafic local fumatul este permis numai în tambure în partea unde lipseşte cazangeria.
    În vagoanele trenurilor de trafic suburban, inclusiv în tambure, fumatul este interzis.
    7. În scopul asigurării securităţii călătorilor, comerţul în trenuri inclusiv în trenurile de trafic suburban, se admite în modul stabilit de calea ferată.
Capitolul II.
TRANSPORTUL CĂLĂTORILOR
Secţiunea 1.
Vînzarea documentelor (biletelor) de călătorie
    8. Vînzarea documentelor (biletelor) de călătorie la trenurile de lung parcurs şi cele locale se face prin intermediul terminalelor sistemului automatizat "Express" (în continuare - sistemul "Express") şi a tehnologiilor manuale.
    Cererile pentru întocmirea documentelor (biletelor) de călătorie se primesc prin telefon sau la prezentarea persoanei care doreşte să procure document (bilet) de călătorie.
    Documentele (biletele) de călătorie pot fi livrate călătorului la domiciliu, serviciu, locul de odihnă sau în alt loc indicat de el.
    Termenele de livrare a documentelor (biletelor) de călătorie la domiciliu, serviciu, locul de odihnă sau în alt loc indicat de călători se stabilesc de CFM, în dependenţă de condiţiile locale.
    Vînzarea documentelor (biletelor) de călătorie la trenurile de lung parcurs şi cele locale în casele de bilete echipate cu terminalele sistemului "Express", se efectuează în termene:
    a) începînd cu 45 zile şi pînă la plecarea trenului de la punctele de formare sau de rotaţie a trenurilor;
    b) începînd cu 3 zile şi pînă la plecarea trenului de la staţia intermediară.
    Întocmirea documentelor (biletelor) de călătorie prin intermediul sistemului "Express" se permite la toate staţiile deschise pentru vînzare.
    Vînzarea documentelor (biletelor) de călătorie la trenurile de lung parcurs şi cele locale în casele de bilete conform tehnologiilor manuale se efectuează în termene:
    a) începînd cu 45 zile înainte de plecarea trenului pentru călătoria "tur" de la punctele de formare sau de rotaţie a trenurilor, iar pentru călătoria "retur" - şi de la altă staţie începînd cu 45 zile pînă la o zi înainte de plecarea trenului;
    b) începînd cu 3 zile şi pînă la plecarea trenului la staţiile intermediare.
    Termenele de vînzare a documentelor (biletelor) de călătorie pentru călătoria în trenurile de lung parcurs şi cele locale pot fi modificate numai de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    Timpul încetării vînzării documentelor (biletelor) de călătorie pentru trenul care pleacă este stabilit de procesul tehnologic al activităţii staţiei (gării). Informaţia dată se aduce la cunoştinţă publicului călător.
    Cererile de întocmire a documentelor (biletelor) de călătorie pentru transportul unor grupuri aparte de călători se primesc în termene de la 60 zile pînă la 10 zile înainte de plecarea trenului.
    Vînzarea documentelor (biletelor) de călătorie pentru retur de la staţia de formare sau de rotaţie a trenurilor se efectuează la staţiile de formare, de rotaţie a trenurilor sau la cele intermediare.
    Vînzarea documentelor (biletelor) de călătorie în vagoane fără transbordare pe parcurs se efectuează în primul rînd către călătorii care călătoresc pînă la staţia de destinaţie a acestor vagoane sau pînă la punctele amplasate pe sectoarele care deviază de la itinerarul principal al parcursului trenului, iar către ceilalţi călători - numai în cazul disponibilităţii în asemenea vagoane a locurilor libere în ziua plecării trenului.
    9. În dependenţă de mărimea şi caracterul fluxului de călători, la staţii (gări) pot fi amplasate case specializate pentru vînzarea documentelor (biletelor) de călătorie la toate trenurile conform tipului de trafic: militarilor, invalizilor de război, veteranilor de război şi persoanelor atribuite lor.
    Şeful staţiei (gării) stabileşte orarul de lucru al caselor de bilete în dependenţă de condiţiile locale.
    Casele de bilete trebuie să fie deschise la toate staţiile şi punctele de oprire unde se vînd minimum 25 documente (bilete) de călătorie pe zi. La staţiile şi punctele de oprire unde se vînd mai puţin de 25 documente (bilete) de călătorie pe zi, modul de vînzare a lor este determinat de CFM, ţinînd cont de condiţiile locale.
Secţiunea 2.
Informarea călătorilor
    10. În conformitate cu art.109 al Codului, CFM asigură beneficiarii de serviciile transportului feroviar cu informaţii necesare, oportune şi veridice.
    Pentru organizarea acestei activităţi se folosesc sisteme automatizate, diverse tipuri de suporturi informaţionale, ghişee de informaţii, staţii de amplificare şi alte mijloace.
    Toată informaţia pentru beneficiarii de serviciile transportului feroviar se reînnoieşte la timp, în dependenţă de modificarea condiţiilor de transport. Ghişeul de informaţii acordă călătorului, ca regulă, informaţie verbală. Pentru punerea la dispoziţia călătorilor a avizelor scrise, precum şi a avizelor ce nu ţin de deservirea beneficiarilor serviciilor transportului feroviar, se încasează taxă în mărimea stabilită de CFM după coordonarea cu organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    În scopul facilitării obţinerii informaţiei necesare, la gările fără clasă şi cele de clasa I sunt create blocuri de informare tematice: la intrarea în gară, în sala caselor de bilete (inclusiv în casele suburbane), sălile de aşteptare, camerele de bagaje şi magazii.

Secţiunea 3.
Întocmirea documentelor (biletelor) de călătorie
    11. Întocmirea documentelor (biletelor) de călătorie, cu excepţia traficului suburban, se efectuează în baza rechizitelor actului de identitate al călătorului (paşaport, buletin de identitate sau alt document, iar pentru copiii în vîrstă de pînă la 16 ani - adeverinţa de naştere), iar pentru întocmirea documentelor (biletelor) de călătorie privilegiate sau gratuite - şi a documentelor care atestă dreptul la privilegii.
    Documentul (biletul) de călătorie se eliberează contra plăţii în numerar, prin virament sau gratuit.
    12. Întocmirea documentelor (biletelor) de călătorie se efectuează pe formulare corespunzătoare ale documentelor de călătorie şi de transport în trafic de călători ai CFM.
    La întocmirea documentelor (biletelor) de călătorie prin intermediul sistemului "Express" datele se imprimă prin aparate de tipărire a biletelor, conectate la terminalul acestui sistem. La întocmirea documentelor (biletelor) de călătorie privilegiate sau gratuite prin intermediul sistemului "Express", datele despre taxa suplimentară pentru diferenţa călătoriei se imprimă pe acelaşi formular al documentului (biletului) de călătorie.
    Nu se admit răzuirile pe documentele (biletele) de călătorie. În documentele (biletele) de călătorie, întocmite prin intermediul sistemului "Express", la staţiile intermediare casierul poate modifica manual doar numărul trenului, în cazul în care acesta se modifică pe parcurs.
    Prin intermediul sistemului "Express", pe formularul unui document (bilet) de călătorie poate fi întocmită călătoria pentru un grup de persoane, dar nu mai mult de şase.
    13. Întocmirea documentelor (biletelor) de călătorie conform tehnologiilor manuale se face în mod obligatoriu cu stilou cu bilă sau cu cerneală (albastră, neagră sau violetă), citeţ, fără prescurtarea cuvintelor. Se admite aplicarea ştampilei cu textul deja imprimat.
    După completarea rubricilor corespunzătoare pe ambele părţi (formular şi cotor) ale documentului (biletului) de călătorie, talonul de control al formularului se taie în corespundere cu costul călătoriei, tipul vagonului, categoria trenului şi numărul călătorilor (pentru documentele (biletele) de călătorie în grup).
    Documentul (biletul) de călătorie eliberat călătorului trebuie să aibă menţiuni imprimate prin compostare.
    Documentele (biletele) de călătorie se compostează concomitent cu cotorul pe curbură după îndoirea lor pe linie orizontală cu fixarea (apucarea) primei părţi, cotorul fiind plasat în interiorul formularului documentului (biletului) de călătorie.
    Pentru călătoria copiilor pînă la vîrsta de 10 ani împliniţi se eliberează documente (bilete) de călătorie pentru copii în dependenţă de tipul vagonului şi categoria trenului.
    La anularea menţiunilor imprimate prin compostare (prin cruciuliţe) se aplică ştampila "compostorul este anulat" şi se indică data şi ora anulării. Aceste menţiuni se certifică prin semnătura persoanei cu funcţii de răspundere a staţiei (gării) şi prin ştampila staţiei (gării).
    14. Toate documentele (biletele) de călătorie, inclusiv cele eliberate gratuit şi privilegiat, nu pot fi cedate altor persoane şi sunt valabile numai la prezentarea documentelor corespunzătoare care identifică persoana.
    Nu se admite revinderea documentelor (biletelor) de călătorie.
    Fiecare călător are dreptul să ocupe pe parcursul călătoriei un loc. Dacă sunt locuri libere, călătorului, la procurarea documentului (biletului) de călătorie, i se pot acorda locuri suplimentare cu achitarea costului integral al acestora.
    15. La vînzarea documentelor (biletelor) de călătorie în vagoane cu locuri numerotate (vagoane-cuşetă cu locuri pentru dormit), vagoane-cuşetă cu compartimente a 4 locuri şi vagoane de dormit cu compartimente a două locuri (SV), călătorilor care procură două documente (bilete) de călătorie şi mai mult, li se acordă, ca regulă, un număr egal de locuri de sus şi de jos.
    Nu se admite eliberarea documentelor (biletelor) de călătorie peste limita locurilor disponibile din vagon.
    Evidenţa numărului de locuri ocupate în vagon se face în baza numărului de documente (bilete) de călătorie prezentate însoţitorului vagonului de călători.
    16. Documentele (biletele) de călătorie se întocmesc numai pentru călătoria în trafic fără transbordare. Călătoria trebuie să înceapă de la staţia indicată în documentul (biletul) de călătorie.
    Călătorii au dreptul să obţină documente (bilete) de călătorie pentru orice tren şi în orice vagon pînă la staţia de destinaţie indicată de ei, deschisă pentru efectuarea operaţiunilor de transport al călătorilor. Călătorului care călătoreşte în vagon cu şablonul schimbător, i se eliberează document (bilet) de călătorie care corespunde tipului vagonului şi categoriei trenului pînă la staţia de schimbare a şablonului.
    17. La întocmirea documentului (biletului) de călătorie pentru călătorul care are dreptul la transportul gratuit sau privilegiat şi călătoreşte cu transbordare, casierul primei staţii de plecare indică pe documentul (biletul) de călătorie gratuită sau privilegiată întregul parcurs al călătoriei de la staţia iniţială pînă la staţia terminus, ţinînd cont de punctele de transbordare. În acest caz documentul (biletul) de călătorie se întocmeşte pentru cel mai scurt parcurs al trenului, cu cel mult trei transbordări. În punctul de transbordare documentul (biletul) de călătorie gratuită sau privilegiată pentru următorul parcurs se întocmeşte în schimbul documentului (biletului) de călătorie deja folosit, eliberat pentru parcursul precedent.
    Documentul (biletul) de călătorie gratuită sau privilegiată folosit trebuie să fie prezentat la punctul de transbordare în termen de 24 de ore de la sosirea trenului în care s-a aflat călătorul pentru întocmirea călătoriei ulterioare.
    Pe noul document (bilet) de călătorie gratuită sau privilegiată, casierul indică parcursul rămas al călătorului.
    18. Eliberarea biletelor de serviciu şi pentru o singură călătorie lucrătorilor căii ferate, care au dreptul la o călătorie gratuită o dată pe an în trafic local şi în trafic cu ţările CSI, se efectuează în conformitate cu regulile de eliberare şi folosire a biletelor de serviciu şi pentru o singură călătorie la CFM.
    Întocmirea călătoriei conform biletelor de serviciu sau pentru o singură călătorie se efectuează la prezentarea legitimaţiei de călătorie şi a actului de identitate al călătorului.
    Călătoria în baza documentelor (biletelor) de călătorie întocmite conform formei biletelor feroviare de serviciu şi pentru o singură călătorie se permite atît în trenurile simple, cît şi în cele de firmă. Dacă asemenea călător doreşte să călătorească într-un vagon de o categorie mai superioară decît cea prevăzută în forma biletului feroviar de serviciu sau pentru o singură călătorie, de la el se percepe taxă suplimentară în mărimea determinată de tariful în trafic local.
    19. În conformitate cu punctul 18 al Regulamentului privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes propriu (în continuare - Regulamentul privind prestările de servicii), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.238 din 25.02.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.39-41, art.290), pentru călătoria cu trenuri de lung parcurs şi cele locale, călătorii au dreptul să transporte gratuit cu sine un copil pînă la vîrstă de 5 ani împliniţi, pentru care nu se cere un loc separat, precum şi copii între vîrstă de la 5 pînă la 10 ani împliniţi, achitînd plata în conformitate cu tariful pentru copii de această vîrstă.
    Pentru copiii care au împlinit vîrsta de 10 ani se achită integral costul călătoriei. Vîrsta copilului se stabileşte la ziua începerii călătoriei.
    20. În trenurile de călători, în vagoane cu confort sporit, călătorilor li se acordă servicii accesorii, plata cărora poate fi inclusă în costul călătoriei.
    La reîntocmirea documentelor (biletelor) de călătorie costul călătorie se recalculează ţinînd cont de noile condiţii ale călătoriei. La încetarea călătoriei, inclusiv în cazul opririi pe parcurs, plata pentru serviciile accesorii nu se restituie.
    21. În conformitate cu alin.(5) din art.112 al Codului, pentru călătoria în trenurile de trafic suburban călătorul procură bilet pentru o singură călătorie "tur" sau "tur" şi "retur", fie abonament (bilet privilegiat) de forma stabilită. Modul de vînzare şi costul abonamentelor (biletelor privilegiate) este stabilit de CFM după coordonarea cu organul de specialitate al administraţiei publice centrale. Staţiile vînd abonamente (bilete privilegiate) de asemenea şi persoanelor juridice.
    Vînzarea abonamentelor (biletelor privilegiate) poate fi efectuată din timp, însă nu mai devreme de 30 zile de la data începerii termenului de valabilitate a lor. În asemenea cazuri pe abonamente se imprimă prin compostare data începerii termenului de valabilitate a acestora.
    La staţii (gări) se vînd abonamente pentru călătoria prin nodurile feroviare de la punctul de oprire al zonei suburbane al unei direcţii pînă la punctul de oprire al zonei suburbane al altei direcţii (inclusiv cu sosirea la o staţie (gară) şi plecarea de la altă staţie (gară)). Totodată, distanţa totală a călătoriei, ca regulă, nu trebuie să depăşească 150 km. Costul unui asemenea abonament se stabileşte reieşind din suma tarifelor pînă la nodul feroviar şi de la el.
    Pe abonamente (bilete privilegiate) se indică denumirile punctelor de staţionare, de plecare, de sosire şi a nodului feroviar, dacă asemenea există, precum şi costul abonamentului.
    Termenul de valabilitate al abonamentelor începe de la data indicată pe abonament şi încetează la aceeaşi dată (inclusiv) a lunii şi anului corespunzător.
    Biletele procurate de călători pentru trenurile de trafic suburban trebuie să fie păstrate la ei pe tot parcursul trenului şi pînă la ieşirea prin punctele de control la staţii (gări) şi la punctele de oprire.
    22. În conformitate cu art.110 al Codului, documentele (biletele) de călătorie pierdute sau deteriorate (rupte, arse, umezite, etc.) pentru trenurile de lung parcurs şi pentru cele locale nu se restabilesc.
    23. Documentele (biletele) de călătorie eliberate călătorilor sunt valabile pe durata parcursului trenului sau a vagonului în trafic fără transbordare, în care călătorul călătoreşte pînă la punctul de destinaţie.
    24. Cupoanele detaşabile primite în schimbul documentelor (biletelor) de călătorie gratuită sau privilegiată se anexează la darea de seamă a casierului.
    Cupoanele detaşabile "tur" sunt valabile pe parcursul anului indicat pe ele, iar "retur" se permite utilizarea lor pînă la data de 31 ianuarie a anului care urmează după anul indicat în talon.
Secţiunea 4.
Întocmirea călătoriei pentru invalizii de
război şi veteranii de război
    25. Invalizilor de război, veteranilor de război şi persoanelor atribuite lor conform privilegiilor, la cererea lor, în schimbul întocmirii călătoriei cu reducere de 50% în două direcţii, li se poate întocmi călătoria gratuită într-o direcţie. În asemenea caz la întocmirea documentelor (biletelor) de călătorie în baza tehnologiei manuale, casierul, pe documentul (biletul) de călătorie şi pe cotor, indică numărul documentului care atestă dreptul la privilegii şi face o menţiune "Conform taloanelor tur şi retur". O asemenea călătorie se permite a fi întocmită pînă la data de 31 ianuarie a anului care urmează după cel indicat în talon.
    În mod analogic se întocmesc călătoriile gratuite (tur şi retur) pentru persoanele menţionate conform taloanelor pentru doi ani. La întocmirea documentului (biletului) de călătorie în baza tehnologiei manuale, casierul, face pe el o menţiune "Conform taloanelor pentru doi ani". În schimbul a două taloane "retur" călătoria poate fi întocmită pînă la data de 31 ianuarie a anului care urmează după cel indicat în talon (spre exemplu, pînă la 31 ianuarie 2003 călătoria poate fi întocmită şi efectuată în baza taloanelor "retur" pentru anul 2001 şi 2002).
    26. În cazul refuzului la călătorie a persoanelor care au dreptul la călătorie gratuită sau privilegiată, documentul (biletul) de călătorie urmează a fi restituit în conformitate cu Secţiunea 8 a prezentului Regulament:
    a) la întocmirea prin intermediul sistemului "Expres" - cu transmiterea talonului pentru reîntocmire. Reîntocmirea documentului (biletului) de călătorie se efectuează în baza prezentării talonului menţionat, foii taloanelor sau a documentului care atestă dreptul la călătorie gratuită sau privilegiată;
    b) la întocmirea în baza tehnologiei manuale - cu prelungirea termenului de valabilitate a documentului (biletului) de călătorie gratuită sau privilegiată de către şeful staţiei (gării).
    27. La staţia iniţială de plecare invalizii de război, veteranii de război, persoanele atribuite lor conform privilegiilor, precum şi persoanele care însoţesc invalizii de război de gradul I, au dreptul să modifice o dată staţia de destinaţie şi parcursul. Pentru modificarea ulterioară a staţiei de destinaţie şi a parcursului se percepe o taxă pentru reîntocmirea documentelor (biletelor) de călătorie în mărimea stabilită de organul de specialitate al administraţiei publice centrale. La modificarea staţiei de destinaţie şi a parcursului, persoanele menţionate la acest punct trebuie să restituie documentele (biletele) de călătorie procurate anterior şi întocmite prin intermediul sistemului "Expres" şi să întocmească o nouă călătorie. În cazul întocmirii documentului (biletului) de călătorie în baza tehnologiei manuale staţia de destinaţie indicată pe el se şterge şi se indică noua denumire a staţiei de destinaţie şi itinerarul. Pe versoul documentului (biletului) de călătorie se face o menţiune "rectificare autentică" care se certifică prin semnătura persoanei corespunzătoare cu funcţii de răspundere a staţiei (gării) şi prin ştampila staţiei.
    28. La întocmirea documentelor (biletelor) de călătorie în baza tehnologiei manuale Eroilor Uniunii Sovietice, persoanelor decorate cu ordinul Gloriei de trei categorii, casierul taie formularul în asemenea fel ca reţeaua tarifară să rămînă integral la cotorul documentului (biletului) de călătorie. Pe documentul (biletul) de călătorie se indică în mod obligatoriu numărul carnetului Eroului sau al ordinului. Talonul pentru călătoria gratuită se anexează la cotorul documentului (biletului) de călătorie pentru darea de seamă a casierului.
Secţiunea 5.
Întocmirea călătoriei în grup
    29. În baza cererilor prealabile a persoanelor juridice, staţiile şi gările efectuează vînzarea documentelor (biletelor) de călătorie pentru transportul grupurilor organizate de călători (nu mai puţin de 10 persoane) la trenurile de lung parcurs şi cele locale.
    În cerere se indică: denumirea persoanei juridice, numărul de locuri, numărul trenului, tipul vagonului, data plecării, staţia de plecare şi de destinaţie. La cerere se anexează în trei exemplare lista cu numele de familie al călătorilor în grup cu indicarea rechizitelor actelor de identitate a acestora şi a conducătorului de grup. În cazul lipsei locurilor în tren sau în vagoanele indicate în cerere, cu consimţământul persoanei juridice pot fi acordate locuri în alt tren sau vagoane.
    Dacă în cerere se solicită acordarea unor vagoane aparte, toate locurile din vagon urmează a fi achitate, independent de numărul călătorilor.
    La rezervarea locurilor în tren pentru transportul grupurilor organizate de călători, de la persoana juridică se percepe taxă în mărimea stabilită de organul de specialitate al administraţiei publice centrale. În caz de renunţare de la locurile acordate, taxa încasată nu se restituie. În cazul înlocuirii de CFM a tipului vagonului sau a categoriei trenului fără coordonarea cu persoana juridică şi renunţarea la călătorie de către dînsa, taxa încasată se restituie.
    Întocmirea documentelor (biletelor) de călătorie la comandă pentru persoana juridică se face după achitarea costului călătoriei în numerar sau prin virament, nu mai tîrziu de termenele stabilite de CFM.
    La întocmirea documentului (biletului) de călătorie în el se indică numele de familie al conducătorului de grup, şi rechizitele actului său de identitate. Pe trei exemplare ale listei grupului de călători se pune menţiunea punctului de întocmire a documentului (biletului) de călătorie. Un exemplar al listei rămîne la punctul de întocmire a documentului (biletului) de călătorie, al doilea exemplar se pune la dispoziţia însoţitorului de vagon de către conducătorul de grup la urcarea în tren, iar al treilea exemplar al listei cu numele de familie al călătorilor se transmite la Serviciul călători.
    Dacă documentele (biletele) de călătorie nu se întocmesc de către reprezentantul grupului de călători organizat în termenul stabilit, cererea se anulează şi taxa nu se restituie.
    În cazul înaintării de către persoana juridică a unei cereri pentru documente (bilete) de călătorie cu mai puţin de 10 zile pînă la plecarea trenului şi dacă există posibilitatea de întocmire a ei, costul călătoriei trebuie să fie achitat în termen de 24 ore din momentul depunerii cererii.
    În cazul unei cereri pentru călătoria tur şi retur locurile pentru călătoria retur se acordă după achitarea costului călătoriei tur şi retur.
    Întocmirea călătoriei în baza cererilor în grup poate fi efectuată pe un formular al documentului (biletului) de călătorie în fiecare vagon cu indicarea pînă la 9 locuri inclusiv.
    Nu se admite rezervarea locurilor în tren în baza telegramelor persoanelor fizice sau juridice.
    Întocmirea documentelor (biletelor) de călătorie pentru grupurile organizate de elevi la trenurile de lung parcurs şi cele locale şi de trafic suburban se efectuează în cazul transportării grupului organizat de elevi în număr nu mai puţin de 10 persoane însoţite de o persoană matură, ţinînd cont ca la 10 elevi să revină nu mai mult de un însoţitor.
Secţiunea 6.
Deservirea călătorilor în tren
    30. Însoţitorul de vagon la urcarea călătorului în tren verifică documentul (biletul) de călătorie şi actul de identitate al călătorului, rechizitele căruia sunt indicate în documentul (biletul) de călătorie. La urcarea grupului de călători la documentul (biletul) de călătorie se anexează lista cu numele de familie ale călătorilor şi cu indicarea rechizitelor documentelor lor cu menţiunea punctului de întocmire a documentului (biletului) de călătorie.
    La urcarea călătorilor în tren, însoţitorul de vagon verifică corespunderea masei bagajului de mînă normelor stabilite.
    Pe parcurs însoţitorul de vagon aplică măsuri de neadmitere a călătoriei călătorilor clandestini şi a transportului bagajelor de mînă cu masa peste limitele admise.
    Însoţitorul de vagon preîntâmpină călătorii la urcarea în tren ca aceştia să nu uite documentele (biletele) de călătorie la persoanele care îi petrec.
    Urcarea călătorului în tren se face în vagonul indicat în documentul (biletul) de călătorie. La staţiile intermediare, pe parcursul trenului, călătorii cu documente (bilete) de călătorie sunt admişi la urcarea în tren în orice vagon.
    31. În vagoanele-cuşetă cu locuri pentru dormit, vagoanele-cuşetă cu compartimente a 4 locuri şi vagoanele de dormit cu compartimente a două locuri (SV) după plecarea trenului însoţitorul de tren strînge de la călători documentele (biletele) de călătorie, cu excepţia celor de serviciu anuale şi pentru o singură călătorie, pentru a le anula şi a le păstra pînă la sfîrşitul călătoriei.
    Anularea documentelor (biletelor) de călătorie se efectuează în modul următor: după îndoirea formularului documentului biletului) de călătorie se rupe colţul de sus al îndoiturii (nu mai mult de 1 cm). La sfîrşitul călătoriei documentele (biletele) de călătorie anulate se restituie călătorilor.
    32. În cazul pierderii de către însoţitorul trenului a documentului (biletului) de călătorie luat pentru păstrare de la călător, şeful trenului întocmeşte un proces-verbal în trei exemplare, semnat, în afara lui, şi de către călător şi însoţitorul vagonului. În proces-verbal se indică numărul trenului, calea ferată de formare a trenului, şi este certificat prin ştampila şefului trenului de călători. În baza acestui proces-verbal, şeful trenului, fără participarea călătorului, întocmeşte în casa de bilete la cea mai apropiată staţie un document (bilet) de călătorie nou, fără încasarea de la călător a taxei de transport de la staţia de urcare pînă la ultima staţie a parcursului călătorului, cu menţiunea pe versoul acestui document (bilet) de călătorie "în schimbul celui pierdut din vina căii ferate de formare a trenului".
    Staţia (gara) care a întocmit documentul (biletul) de călătorie nou, transmite procesul-verbal menţionat şi alte materiale în adresa Direcţiei de deservire a călătorilor a CFM, pentru aplicarea măsurilor corespunzătoare faţă de însoţitorul de vagon care a pierdut documentul (biletul) de călătorie.
    33. La călătoria în trenuri, călătorul trebuie să ocupe în vagon locul indicat în documentul (biletul) său de călătorie.
    La urcarea în tren la staţiile intermediare, pe parcursul său, călătorului i se eliberează document (bilet) de călătorie cu indicarea numărului vagonului, dar fără indicarea locului.
    34. În caz de vînzare a mai multor documente (bilete) de călătorie pentru unul şi acelaşi loc, şeful trenului şi însoţitorul de vagon aplică măsurile necesare pentru a acorda călătorilor locuri în tren.
    În asemenea caz, şeful trenului de călători întocmeşte un proces-verbal în două exemplare. În procesul-verbal se indică datele despre documentele (biletele) de călătorie, întocmite pentru unul şi acelaşi loc: numele de familie al călătorilor, numerele documentelor (biletelor) de călătorie, numărul trenului, parcursul acestuia, numărul vagonului şi locul, staţia de plecare şi data plecării, staţia de destinaţie, datele de întocmire a documentelor (biletelor) de călătorie prin intermediul sistemului "Express" şi numerele punctelor de vînzare a documentelor (biletelor) de călătorie. Pe procesul-verbal trebuie să fie aplicată ştampila CFM. Procesul-verbal este semnat de şeful trenului de călători şi se certifică prin ştampila sa. Primul exemplar al procesului-verbal este transmis la Serviciul călători al CFM, al doilea - la staţia (gara) unde a fost admisă întocmirea cîtorva documente (bilete) de călătorie pentru unul şi acelaşi loc pentru cercetare şi luarea măsurilor necesare.
    35. Însoţitorul de vagon preîntîmpină călătorii despre sosirea trenului la staţia de destinaţie sau de transbordare a lor nu mai tîrziu de 30 minute.
    În cazul în care călătorul trece de staţia de destinaţie indicată în documentul (biletul) de călătorie, se întocmeşte un proces-verbal semnat de şeful trenului de călători, însoţitorul de vagon şi de călător. Procesul-verbal trebuie să conţină ştampila CFM. În procesul-verbal se indică numele de familie al călătorului, numărul documentului (biletului) de călătorie, numărul trenului, vagonului, itinerarul trenului, staţia coborîrii de facto a călătorului. Acest proces-verbal îi acordă călătorului dreptul de a se întoarce la staţia sa de destinaţie gratuit.
    36. Călătorul care a întîrziat la tren trebuie să anunţe despre aceasta neîntîrziat şeful staţiei (gării).
    Dacă călătorului care a întîrziat la tren i-a rămas în vagon bagaje de mînă sau documentul (biletul) de călătorie, şeful staţiei (gării) avizează imediat prin telegramă, teletaipogramă sau telefonogramă şeful staţiei apropiate pe parcursul trenului, unde durata staţionării trenului nu este mai mică de 10 minute, despre ridicarea bagajelor de mînă rămase sau a documentului (biletului) de călătorie. Şeful staţiei (gării) la primirea acestei avizări de comun cu brigada trenului aplică măsuri pentru ridicarea şi păstrarea bagajelor de mînă sau a documentelor (biletelor) de călătorie ale călătorului care a întîrziat. Şeful trenului de călători le transmite la staţie (gară) în baza procesului-verbal, cu indicarea denumirii şi numărului locurilor bagajelor de mînă lăsate sau a documentului (biletului) de călătorie. Procesul-verbal se semnează de către şeful trenului de călători, însoţitorul de vagon şi doi călători. Procesul-verbal trebuie să conţină ştampila CFM.
    Şeful staţiei avizează staţia unde se află călătorul despre ridicarea din tren a bagajelor de mînă sau a documentului (biletului) de călătorie. În baza acestei avizări călătorului, dacă documentul (biletul) său de călătorie a rămas în vagon, i se eliberează gratuit alt document (bilet) de călătorie în vagon cu locuri pentru şezut sau în vagon cu locuri pentru dormit fără acordarea locului pînă la staţia unde a fost ridicat bagajul de mînă sau documentul (biletul) de călătorie.
    Călătorului care a întîrziat la tren, în baza procesului-verbal despre ridicarea bagajului de mînă sau a documentului (biletului) de călătorie i se restabileşte termenul de valabilitate a documentului (biletului) de călătorie pentru următorul tren.
    În cazul disponibilităţii la călătorul care a întîrziat la tren a documentului (biletului) de călătorie, în baza avizului despre ridicarea bagajului de mînă i se restabileşte termenul de valabilitate a documentului (biletului) de călătorie pentru călătoria pînă la staţia unde a fost ridicat bagajul de mînă şi de la staţia unde a fost ridicat bagajul de mînă pînă la staţia de destinaţie în baza procesului-verbal întocmit.
    Plata pentru avizarea despre ridicarea bagajului de mînă sau a documentului (biletului) de călătorie ne se încasează.
    37. În cazul sosirii trenului cu care circulă vagonul în trafic fără transbordare după plecarea trenului coordonat pentru ataşarea unui asemenea vagon, călătorul are dreptul să reîntocmească documentul (biletul) de călătorie pentru plecarea cu primul tren în care vor fi locuri libere, fără încasarea plăţilor suplimentare. În mod analogic se reîntocmesc documentele (biletele) de călătorie pentru călătorii care călătoresc cu transbordare pe parcurs şi care au documente (bilete) de călătorie procurate în punctul iniţial de plecare pentru trenul coordonat de la staţia de transbordare.
    38. În vagoanele-cuşetă cu locuri pentru dormit, vagoanele-cuşetă cu compartimente a 4 locuri şi vagoanele de dormit cu compartimente a două locuri (SV), călătorilor pe tot parcursul li se eliberează accesorii pentru pat (saltea, pernă şi plapumă) şi pentru plata suplimentară (cu excepţia vagoanelor cu confort sporit) - un complet de albituri. Completul de albituri conţine două cearşafuri, un cearşaf de pernă şi un ştergar. Plata pentru folosirea completului de albituri în tren se încasează în mărimea stabilită de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    La solicitarea călătorului, însoţitorul de vagon poate schimba pe parcurs completul de albituri folosit pe unul nou, contra unei plăţi suplimentare.
    Pe parcurs călătorii pot folosi accesoriile de dormit numai folosind completul de albituri, pus la dispoziţie de către însoţitorul de vagon. Însoţitorii de vagoane pun la dispoziţie completul de albituri la locul călătorilor, precum şi pregătesc albiturile pentru invalizi, bolnavi, bătrîni, călători cu copii minori. Cu 30 minute înainte de sosirea călătorului la staţia de destinaţie sau de transbordare, însoţitorul de vagon strînge completul de albituri.
    39. Pentru pierderea, deteriorarea accesoriilor de dormit, albiturilor, precum şi pentru pierderea sau deteriorarea totală, parţială a obiectelor de amenajare interioară a vagoanelor, călătorul poartă răspundere în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. În acest scop se întocmeşte un proces-verbal în două exemplare cu participarea călătorului care a comis asemenea deteriorări (alterare sau lipsă), şefului trenului de călători şi însoţitorului de vagon. În procesul-verbal se indică ce a fost deteriorat sau pierdut şi rechizitele actului de identitate a călătorului. Pe procesul-verbal trebuie să fie aplicată ştampila CFM. Un exemplar al procesului-verbal se eliberează călătorului.
    40. Însoţitorul vagoanelor-cuşetă cu locuri pentru dormit, vagoanelor-cuşetă cu compartimente a 4 locuri şi vagoanelor de dormit cu compartimente a două locuri (SV) în trenurile de toate categoriile asigură călătorii, la solicitarea acestora, nu mai puţin de trei ori pe zi cu ceai contra unui preţ stabilit.
    Călătorii trenurilor de lung parcurs şi celor locale trebuie să fie asiguraţi cu apă potabilă fiartă răcită.
    41. În cazul imposibilităţii acordării unui loc în vagon conform documentului (biletului) de călătorie, şeful trenului de călători acordă călătorului, cu acordul acestuia, loc în alt vagon, inclusiv în vagon de o categorie mai superioară, fără încasarea taxei suplimentare. Dacă călătorului i s-a acordat, cu consimţămîntul acestuia, un loc în vagon, costul călătoriei în care este mai mic decît costul locului indicat în documentul (biletul) de călătorie, lui i se restituie diferenţa de costul de călătorie în modul stabilit la Secţiunea 8 a prezentului Regulament.
    În cazul imposibilităţii acordării unui loc în acelaşi tren, staţia de plecare a CFM, la cererea călătorului, îi acordă un loc corespunzător în alt tren, în acest caz documentul (biletul) de călătorie fiind reîntocmit fără încasarea taxelor suplimentare.
    42. La detaşarea vagonului din cauza motivelor tehnice pe parcurs sau la punctul de formare şi de rotaţie a trenului, şeful trenului, staţiei (gării) aplică măsurile pentru ataşarea altui vagon în locul celui detaşat şi transferul călătorilor în el, iar dacă asemenea ataşare nu este posibilă - aşează călătorii pe locurile libere în acelaşi tren, inclusiv pe locurile în vagoane de o categorie mai superioară.
    La transferul călătorilor într-un vagon de o categorie mai superioară, locurile se acordă în primul rînd călătorilor cu copii, bolnavilor, persoanelor în etate, invalizilor de război, veteranilor de război.
    La transferul într-un vagon de o categorie mai superioară, de la călători nu se încasează taxă suplimentară, iar la transferul cu acordul călătorilor într-un vagon de o categorie mai inferioară, lor li se achită diferenţa costului de călătorie în modul stabilit la Secţiunea 8 a prezentului Regulament. Călătorii care nu au fost aşezaţi în acelaşi tren trebuie să fie transportaţi cu următorul tren care pleacă, în baza documentelor (biletelor) de călătorie reîntocmite.
    La transferul forţat al călătorilor în alt vagon sau tren din vina căii ferate, în fiecare caz, se întocmeşte un proces-verbal semnat de şeful trenului de călători şi de persoana cu funcţii de răspundere a administraţiei staţiei (gării) unde a avut loc transferul. Procesul-verbal menţionat la sfîrşitul cursei se transmite la Direcţia de deservire a călătorilor a CFM.
    Călătorul care a achitat plata pentru folosirea completului de albituri primeşte un nou complet de albituri gratuit în baza procesului-verbal întocmit şi semnat de şeful trenului de călători, pe care a fost aplicată ştampila staţiei (gării), unde a avut loc transferul forţat al călătorilor.
    La transferul călătorilor din vagonul detaşat în alte vagoane, lucrătorii căii ferate acordă ajutor călătorilor la transportul bagajelor de mînă, respectînd totodată măsurile necesare de precauţie şi de asigurare a securităţii călătorilor.
    43. În cazul cînd călătorilor nu le poate fi întocmit document (bilet) de călătorie la casa de bilete din motivul pauzei tehnice în activitatea sistemului "Express", şeful trenului de călători este în drept să efectueze îmbarcarea călătorilor (dacă este necesitate întemeiată de a coborî urgent) nu mai mult de 4 persoane în vagonul de serviciu cu întocmirea ulterioară a călătoriei în baza chitanţei pentru diverse încasări pe locurile neocupate în vagoane în termen de o oră de la plecarea trenului din punctul de formare şi în termen de 30 minute de la staţiile intermediare.
    44. Călătorul poate fi coborît din tren:
    a) de către lucrătorii organelor de interne - dacă la urcarea în tren sau pe parcurs el se află în stare de ebrietate şi încalcă regulile de transport şi ordinea publică, bea băuturi alcoolice, tulbură liniştea altor călători.     Acestor persoane, pe documentele (biletele) de călătorie, şeful trenului de călători le face o menţiune "Călătoria a încetat";
    b) de către personalul medico-sanitar - dacă călătorul se află într-o stare bolnăvicioasă, tulbură liniştea celorlalţi călători, şi cu toate acestea nu există posibilitatea de a-l amplasa separat. Călătorul este coborît doar la acea staţie unde este o instituţie medico-sanitară corespunzătoare.
    Dacă călătorul nu doreşte ca bagajul său să urmeze în tren pînă la staţia de destinaţie, bagajul, la prezentarea recipisei, este eliberat la staţia unde călătorul a fost coborît din tren sau în cazul imposibilităţii eliberării urmează pînă la cea mai apropiată staţie. Cu primul tren care circulă înapoi, bagajul este întors la staţia unde călătorul a fost coborît din tren cu condiţia achitării de către el a costului de transport al bagajului. În cazul coborîrii călătorului din tren din cauza că acesta era bolnav, bagajul călătorului se restituie gratuit în baza telegramei, teletaipogramei sau a telefonogramei şefului staţiei (gării) unde călătorul a fost coborît din tren.
    45. În cazul necorespunderii numelui călătorului sau numărului actului de identitate cu numele sau numărul indicat în documentul (biletul) de călătorie prezentat, în cazul lipsei sau modificării (corectării) numelui sau numărului actului de identitate în documentul (biletul) de călătorie călătorului nu i se permite urcarea în tren.
    Pe documentul (biletul) de călătorie al acestor persoane şeful trenului de călători face o menţiune "A fost refuzat la transport", în conformitate cu punctul 16 al Regulamentului privind prestările de servicii. Totodată costul călătoriei şi a transportului bagajelor nu se restituie.
Secţiunea 7.
Drepturile şi obligaţiile călătorului
    46. Călătorul are dreptul, în caz de întîrziere la tren cu cel mult trei ore sau ca urmare a îmbolnăvirii sau accidentului, confirmate prin documente corespunzătoare, în termen de trei zile din momentul plecării trenului pentru care a fost procurat document (bilet) de călătorie, să obţină recunoaşterea valabilităţii documentului (biletului) de călătorie pentru alt tren cu condiţia achitării costului suplimentului de cuşetă, iar în caz de refuz de la călătorie să i se restituie costul călătoriei, scăzînd suplimentul de cuşetă.
    47. Călătorul are dreptul să plece cu trenul care se porneşte mai devreme decît trenul pentru care a procurat document (bilet) de călătorie.
    Reîntocmirea documentelor (biletelor) de călătorie pentru trenul care pleacă mai devreme se face în cazul dacă au rămas mai puţin de 24 ore pînă la plecarea acestui tren. În alte cazuri reîntocmirea călătoriei nu se efectuează.
    Reîntocmirea documentelor (biletelor) de călătorie prin intermediul sistemului "Expres" (dacă au rămas mai puţin de 24 ore pînă la plecarea trenului) se face cu eliberarea unui document (bilet) de călătorie nou pe care trebuie să fie indicată suma taxelor suplimentare încasate de la călători în dependenţă de condiţiile călătoriei cu trenul pentru care se reîntocmeşte documentul (biletul) de călătorie. Reîntocmirea se face în cazul disponibilităţii locurilor la orice tren sau vagon, care circulă pe acelaşi itinerar, indiferent de formarea a cărei căi ferate este trenul.
    Reîntocmirea documentelor (biletelor) de călătorie prin intermediul tehnologiei manuale în termen mai mic de 24 ore pînă la plecarea trenului se efectuează prin recompostarea lor şi se permite numai pentru trenul sau vagonul care circulă în trafic fără transbordare de formare a aceleiaşi căi ferate la care a fost întocmit documentul (biletul) de călătorie iniţial. Reîntocmirea în trenul sau vagonul care circulă în trafic fără transbordare de formare a altei căi ferate se efectuează după returnarea documentului (biletului) de călătorie procurat anterior.
    În cazul tehnologiei manuale de întocmire a documentului (biletului) de călătorie pentru trenul care pleacă mai devreme, documentul (biletul) de călătorie procurat anterior îşi menţine termenul de valabilitate dacă călătorul călătoreşte în vagon de aceeaşi categorie şi pe acelaşi itinerar. Menţiunile iniţiale imprimate prin compostare pe documentul (biletul) de călătorie se anulează prin cruciuliţe cu menţiunea "Compostorul este anulat". Menţiunea trebuie să fie certificată prin semnătura persoanei corespunzătoare cu funcţii de răspundere a staţiei (gării) şi prin ştampila staţiei (gării). Concomitent se indică data şi ora anulării.
    Dacă reîntocmirea documentelor (biletelor) de călătorie se face în tren sau vagon de o categorie mai superioară sau pentru alt itinerar diferenţa costului călătoriei se încasează în baza chitanţei "diverse încasări".
    La dorinţa călătorului de a călători în tren sau vagon de o categorie mai inferioară sau pe alt itinerar, acesta are dreptul de a reîntocmi documentul (biletul) de călătorie.
    Se admite reîntocmirea documentului (biletului) de călătorie pentru copii contra documentului (biletului) de călătorie pentru costul total al călătoriei.
    48. În cazurile cînd documentul (biletul) de călătorie al călătorului după plecarea trenului a rămas la persoana care l-a însoţit sau călătorul a pierdut documentul (biletul) de călătorie pe parcurs, asemenea călător se consideră şi este tratat ca fiind fără document (bilet) de călătorie şi în privinţa lui se întocmeşte procesul-verbal cu privire la contravenţie pentru aplicarea amenzii de instanţa de judecată competentă şi se percepe costul total al călătoriei în baza chitanţei "diverse încasări". Dacă călătorul refuză să achite plata costului călătoriei şi să prezinte datele sale, conform art. 443 alin. (1) lit. c) din Codul contravenţional al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15), pentru întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţie pentru aplicarea amenzii de instanţa de judecată competentă, el este obligat să coboare din tren. Plăţile pentru călătorie achitate repetat pot fi primite înapoi în baza cererii în scris a călătorului în adresa CFM de plecare sau care a întocmit documentul (biletul) de călătorie cu anexarea la ea a documentului (biletului) de călătorie nefolosit şi a chitanţei "diverse încasări" conform căreia au fost percepute plăţile pentru transport.
    [Pct.48 modificat prin OAT99 din 21.05.09, MO124-126/14.08.09 art.595]
    49. La călătoria în trenurile de lung parcurs şi cele locale, călătorul are dreptul să facă o oprire pe parcursul călătoriei, prelungind valabilitatea documentului (biletului) de călătorie pe un termen de cel mult 10 zile.
    În asemenea caz călătorul trebuie să prezinte documentul (biletul) de călătorie administraţiei staţiei (gării) în timp de 3 ore din momentul sosirii la staţie a trenului cu care acesta a călătorit pentru înscrierea pe documentul (biletul) de călătorie a menţiunii despre oprirea în conformitate cu Anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    La dorinţa călătorului de a relua călătoria pe documentul (biletul) de călătorie se imprimă un compostor nou. În asemenea caz călătorul achită costul suplimentului de cuşetă. La staţia unde s-a oprit călătorul, echipată cu sistemul "Express", plata pentru suplimentul de cuşetă pentru următorul parcurs se întocmeşte pe documentul (biletul) de călătorie prin intermediul sistemului "Express", iar la staţia de oprire neechipată cu sistemul "Express" - în baza chitanţei "diverse încasări". În cazul lipsei pe documentul (biletul) de călătorie după oprirea călătorului a noului compostor, documentul (biletul) de călătorie se consideră nevalabil.
    Compostarea documentelor (biletelor) de călătorie prin intermediul sistemului "Express" se efectuează pe verso.
    După oprire, pe parcursul următor al călătoriei în tren sau vagon de o categorie mai inferioară, călătorului nu i se restituie diferenţa dintre costul biletului.
    Călătorul care a făcut o oprire pe parcursul călătoriei cu prelungirea valabilităţii documentului (biletului) de călătorie, nu are dreptul să mai întrerupă călătoria sa.
    Invalizilor de război şi veteranilor de război, Eroilor Uniunii Sovietice, persoanelor decorate cu ordinul Gloriei de trei categorii, ordinul Slava Muncii de trei categorii, precum şi persoanelor care însoţesc invalizii de război de gradul I, în cazul călătoriei cu documente (bilete) de călătorie gratuită sau privilegiată li se permite pe parcurs să mai facă două opriri suplimentare (în total trei) cu termenul de aflare în fiecare punct nu mai mult de 10 zile.
    Persoana care însoţeşte un invalid de război de gradul I de asemenea poate pe parcurs să facă opririle suplimentare menţionate.
    Pentru oprirea în punctul de transbordare pentru un termen mai mare de 24 ore persoanele care au dreptul la călătoria gratuită sau privilegiată trebuie în decurs de 24 ore să facă menţiunea corespunzătoare la administraţia staţiei (gării) pe documentul (biletul) de călătorie întocmit ia punctul iniţial de plecare.
    Dacă călătorul în punctul iniţial de plecare a procurat în acelaşi timp două sau mai multe documente (bilete) de călătorie de la staţia de transbordare, iar pe parcurs în baza primului document (bilet) de călătorie a decis să facă o oprire pentru o perioadă care nu-i permite să plece din punctul de transbordare în termenul indicat pe celelalte documente (bilete) de călătorie, aceste documente (bilete) de călătorie îşi încetează valabilitatea dacă nu sunt returnate în termenul stabilit.
    50. Dacă călătorul, care călătoreşte în baza documentului (biletului) de călătorie eliberat în mod gratuit, a făcut o oprire cu prelungirea termenului de valabilitate a documentului (biletului) de călătorie, atunci pentru călătoria ulterioară nu se încasează costul suplimentului de cuşetă.
    51. În conformitate cu alin.(4) din art.112 al Codului, călătorul are dreptul să ocupe pe parcurs un loc liber în vagon de categorie superioară. Despre aceasta călătorul trebuie să anunţe şeful trenului de călători prin intermediul însoţitorului de vagon.
    În cazul trecerii călătorului la dorinţa lui pe parcurs într-un vagon de categorie superioară de la el se încasează o taxă suplimentară în baza chitanţei "diverse încasări", mărimea căreia se stabileşte ca diferenţa dintre costul călătoriei în vagoane de categorii respective pentru distanţa dintre staţia unde călătorul a ocupat locul în vagon şi staţia pînă la care el doreşte să călătorească în vagonul de categorie superioară.
    Pentru direcţiile circulaţiei trenurilor unde vînzarea documentelor (biletelor) de călătorie este total automatizată, şeful trenului de călători la dorinţa călătorului îl transferă pe alt loc în vagon de categorie superioară, convingîndu-se că acest loc este liber pe tot parcursul călătoriei.
Secţiunea 8.
Restituirea taxelor de transport
    52. Pentru restituirea taxelor de transport călătorul trebuie să prezinte documentul (biletul) de călătorie CFM pentru înscrierea menţiunii respective. Menţiunile CFM se certifică prin semnătură şi dată, iar dacă menţiunile se fac la staţie - şi prin ştampila staţiei. În lipsa menţiunilor taxele nu se restituie. Restituirea taxelor de transport în baza documentelor (biletelor) de călătorie întocmite în baza sistemului "Express-2" pînă la implementarea sistemului "Express-3" se face conform tehnologiei manuale.
    În cazul existenţei menţiunii, călătorului i se restituie costul biletului şi a suplimentului de cuşetă dacă el:
    a) renunţă la călătorie din motive personale şi a prezentat documentul (biletul) de călătorie pentru înscrierea menţiunii cu cel puţin 15 ore pînă la plecarea trenului;
    b) restituie documentul (biletul) de călătorie pentru retur în punctele procurării lui cu cel puţin 24 ore pînă la plecarea trenului;
    c) nu poate începe sau continua călătoria din vina CFM şi renunţă la călătorie (în cazul anulării trenului, reţinerii plecării, neacordării călătorului locului indicat în documentul (biletul) de călătorie, întîrzierii la trenul coordonat).
    În cazul refuzului de la călătorie din vina căii ferate în toate cazurile, de către reprezentanţii CFM, se întocmeşte un proces-verbal în baza căruia călătorului i se restituie taxele de transport şi alte taxe. Taxa pentru operaţiunea de restituire în acest caz nu se percepe.
    Restituirea taxelor de transport pentru documentele (biletele) de călătorie neutilizate, întocmite conform tehnologiei manuale, se efectuează la dispoziţia reprezentantului administraţiei staţiei (gării) în baza cererii verbale a călătorului. Documentele (biletele) de călătorie prezentate reprezentantului administraţiei staţiei (gării) se anulează prin ştergere şi pe ele se face menţiunea respectivă.
    La restituirea călătorului, de către casa de bilete, echipată cu sistemul "Express", a taxelor de transport pentru documentele (biletele) de călătorie neutilizate întocmite prin intermediul sistemului "Express" menţiunea reprezentantului administraţiei nu este necesară.
    În cazul existenţei menţiunii călătorului i se restituie costul biletului şi 50% din costul suplimentului de cuşetă, dacă el refuză de la călătorie din motive personale şi a prezentat documentul (biletul) de călătorie pentru înscrierea menţiunii cu mai puţin de 15 ore şi cu cel puţin 4 ore înainte de plecarea trenului.
    În cazul existenţei menţiunii călătorului i se restituie costul biletului, fără costul suplimentului de cuşetă, dacă:
    a) călătorul a renunţat la călătorie din motive personale, însă a prezentat documentul (biletul) de călătorie pentru înscrierea menţiunii cu mai puţin de 4 ore pînă la plecarea trenului;
    b) călătorul restituie documentul (biletul) de călătorie pentru retur în punctele procurării lui cu mai puţin de 24 ore pînă la plecarea trenului;
    c) călătorul a întîrziat la tren cu cel mult 3 ore, iar în caz de boală sau accident - cu cel mult 3 zile din momentul plecării trenului şi a prezentat documentele care confirmă acest fapt.
    Călătorului i se restituie costul biletului pentru parcursul neefectuat, scăzînd costul suplimentului de cuşetă, în cazul întreruperii călătoriei pe parcurs şi existenţa menţiunii înscrise nu mai tîrziu de 3 ore de la sosirea trenului.
    Călătorului i se restituie diferenţa dintre costul documentului (biletului) de călătorie încasat şi cel care i se cuvine de fapt, dacă el a efectuată călătoria în vagon de categorie inferioară din vina căii ferate.
    Călătorul poate efectua restituirea parţială a taxelor de transport de pe documentul (biletul) de călătorie întocmit pentru mai multe persoane prin intermediul sistemului "Express". În acest caz călătorului i se eliberează un document (bilet) de călătorie nou pentru numărul de persoane care vor efectua călătoria şi i se restituie taxele în conformitate cu condiţiile de restituire.
    Restituirea taxelor de transport pentru documentele (biletele) de călătorie cu menţiunea "bagaj" se face numai în cazurile dacă:
    a) pe documentul (biletul) de călătorie este făcută menţiunea "bagaj restituit", certificată de lucrătorul magaziei de bagaje;
    b) călătorul dispune de chitanţa "diverse încasări" care confirmă plata suplimentară conform tarifului mesageriei.
    Restituirea banilor pentru documentele (biletele) de călătorie nefolosite se face în ziua prezentării documentelor (biletelor) de călătorie pentru restituire.
    La restituirea plăţii pentru transportul călătorului şi a plăţii pentru transportul bagajelor sau a mesageriilor din contul călătorului sau a expeditorului mesageriei se reţin cheltuielile legate de operaţiunile de restituire, precum şi comisionul şi alte taxe prevăzute în conformitate cu prezentul Regulament. Aceste cheltuieli şi taxe nu se reţin dacă restituirea are loc din vina căii ferate.
    În cazul în care casa de bilete nu poate efectua restituirea taxelor şi în cazurile prevăzute de prezentul Regulament, restituirea taxelor se face de către direcţia CFM conform modului de înaintare a reclamaţiilor. În asemenea cazuri călătorul prezintă o cerere de restituire a taxelor şi anexează la ea documentele (biletele) de transport nefolosite sau folosite parţial şi alte documente corespunzătoare.
    Pentru neutilizarea documentelor (bietelor) de călătorie şi pentru netransportarea bagajelor ca urmare a acestui fapt, calea ferată restituie banii pentru documentele (biletele) de călătorie expediate în adresa administraţiei CFM prin poştă. Termenul de prezentare a cererii în asemenea caz se calculează din data înregistrării iniţiale a acesteia la administraţia CFM.
    La încetarea călătoriei pe parcurs la cererea călătorului, acesta poate primi înapoi costul călătorie (cu excepţia costului suplimentului de cuşetă) pentru distanţa neparcursă timp de 4 ore din momentul sosirii la staţie a trenului cu care acesta a călătorit.
    53. Restituirea taxelor pentru documentele (biletele) de călătorie procurate în baza cererii de călătorie în grup (10 şi mai multe persoane) contra numerar pentru călătoria copiilor (elevilor) se face la punctul de vînzare a documentelor (biletelor) de călătorie în baza cererii prezentate de conducătorul grupului cu indicarea domiciliului şi a numărului actului de identitate.
    Restituirea taxelor pentru alte tipuri de călătorii în grup se face conform modului de înaintare a reclamaţiilor.
    La restituirea documentelor (biletelor) de călătorie procurate în baza cererii de călătorie în grup:
    a) cu mai mult de 7 zile pînă la plecarea trenului - se restituie integral costul biletului şi costul suplimentului de cuşetă;
    b) cu mai puţin de 7 zile, dar cu cel puţin 3 zile pînă la plecarea trenului - se restituie integral costul biletului şi 50% din costul suplimentului de cuşetă;
    c) cu mai puţin de trei zile de la plecarea trenului - se restituie integral costul biletului, iar costul suplimentului de cuşetă nu se restituie.
    În cazul cînd în baza documentului (biletului) de călătorie în grup nu au plecat toţi membrii grupului, conducătorul grupului, pînă la plecarea trenului, prezintă documentul (biletul) de călătorie reprezentantului administraţiei staţiei (gării) de plecare pentru înscrierea menţiunii şi restituirea locurilor necerute de către grupă.
    În cazul cînd micşorarea componenţei grupului exclude posibilitatea aplicării reducerilor stabilite de tarifele în vigoare, are loc recalcularea costului călătoriei grupului.
    Pe parcurs (la staţii (gări) şi în trenuri), menţiunile despre călătoria unui număr mai mic de călători pe documentele (biletele) de călătorie nu se face şi plăţile nu se restituie.
    La restituirea plăţii pentru călătoria grupului de călători se reţin cheltuielile legate de operaţiunile de restituire, precum şi comisionul şi alte taxe, prevăzute şi reflectate în culegerea "Regulamente de transport şi tarife în transportul feroviar". Aceste cheltuieli şi taxe nu se reţin dacă restituirea se face din vina căii ferate.
    54. La restituirea de către persoanele juridice a documentelor (biletelor) de călătorie procurate de către acestea în baza cererii, în casa de bilete cu mai puţin de 7 zile, dar nu mai tîrziu de 3 zile pînă la plecarea trenului, se reţin 50% din costul suplimentului de cuşetă, iar la restituirea documentelor (biletelor) de călătorie, inclusiv pentru retur, mai tîrziu de 3 zile pînă la plecarea trenului, se reţine costul suplimentului de cuşetă.
    În cazul cînd conform documentului (biletului) de călătorie întocmit în baza cererii în grup nu pleacă toţi membrii grupului, conducătorul acestuia pînă la plecarea trenului prezintă documentul (biletul) de călătorie reprezentantului administraţiei staţiei (gării) de plecare pentru înscrierea menţiunilor şi restituirea locurilor în vagon nereclamate de grup.
    Pe parcurs (la staţiile (gările) de pe parcurs şi în trenuri) menţiunile în documentele (biletele) de călătorie, întocmite în baza cererilor în grup, despre transportul unui număr mai mic de călători decît cel menţionat în ele, nu se înscriu şi banii nu se restituie.
    Restituirea taxelor pentru documentele (biletele) de călătorie procurate în baza cererii pentru călătoria în grup se face în modul următor:
    a) prin virament - pe contul de decontare al persoanei juridice care a procurat documente (bilete) de călătorie;
    b) în numerar - pe contul de decontare al persoanei juridice, prin transfer poştal sau direct persoanei, numele de familie al căreia este indicat în documentul (biletul) de călătorie.
    55. Documentul (biletul) de călătorie cu menţiunea "bagaj" poate fi primit pentru restituire numai după restituirea bagajelor călătorului şi înscrierea menţiunii despre aceasta pe documentul (biletul) de călătorie sau după achitarea de către călător a diferenţei între tarifele pentru mesagerii şi bagaje conform chitanţei "diverse încasări". În asemenea caz, casierul de bagaje taie menţiunea "bagaj" şi înscrie în documentul (biletul) de călătorie numărul chitanţei diverse încasări cu indicarea sumei încasate.
    56. Termenul de examinare a cererii conform modului de prezentare a reclamaţiilor pentru restituirea taxelor în baza documentelor (biletelor) de călătorie expediate în adresa căii ferate prin poştă începe să curgă de la data înregistrării primare la direcţia căii ferate şi este de 30 zile.
    57. În conformitate cu art.110 al Codului, taxele pentru documentele (biletele) de călătorie pierdute sau deteriorate nu se restituie.
    58. La transferul călătorului din vina CFM într-un vagon de categorie inferioară, plata diferenţei costului de călătorie se face de către CFM, la dorinţa călătorului, la staţia de expediţie sau de destinaţie a călătorului la prezentarea actului (cu indicarea numărului trenului, vagonului, documentului (biletului) de călătorie, datei, lunii staţiei la care a fost făcut transferul şi numelui de familie al călătorului). Procesul-verbal se eliberează de către şeful trenului de călători şi se certifică prin ştampila staţiei (gării) la care a avut loc transferul.
    Dacă călătorul refuză un asemenea transfer, CFM îi restituie integral costul călătoriei şi taxele. Taxa pentru operaţiunile de restituire a documentului (biletului) de călătorie nu se încasează.
    59. În cazul încetării călătoriei şi lipsei menţiunii pe documentul (biletul) de călătorie, plăţile în mărimea costului călătoriei pentru distanţa neparcursă şi a costului de transport al bagajelor nu se restituie.
    60. Restituirea taxelor pentru biletul neutilizat de călător la trenul în trafic suburban nu se efectuează. Excepţie fac cazurile întreruperii neplanificate a circulaţiei trenurilor suburbane cu mai mult de 1 oră.
Restituirea taxelor pentru biletul neutilizat de călător din vina căii ferate la trenul de trafic suburban se face numai în orele de întrerupere în circulaţie a asemenea trenuri în modul stabilit de CFM.
    61. La restituirea documentului (biletului) de călătorie neutilizat de către călător pentru călătoria în trenurile de lung parcurs şi cele de trafic local, taxa de asigurare se restituie integral.
    62. În baza abonamentelor (biletelor privilegiate) suburbane restituirea costului biletului calculat de la data restituirii lui şi pînă la sfîrşitul duratei de valabilitate se face în caz de:
    a) concediere de la locul de muncă;
    b) recrutarea în forţele armate ale Republicii Moldova;
    c) schimbare a locului de muncă;
    d) schimbare a domiciliului;
    e) deplasare a îndelungată în interes de serviciu (mai mult de o lună);
    f) boală;
    g) moarte a călătorului.
    Restituirea costului biletului se face după depunerea unei cereri în scris de către călător sau moştenitorul acestuia, la care se anexează documentele care confirmă împrejurările menţionate la acest punct.
    Mărimea sumei care urmează a fi restituită se stabileşte prin împărţirea costului abonamentului (biletului privilegiat) la numărul de zile următor:
    a) pentru biletul anual - la 360 zile;
    b) pentru biletul semestrial - la 180 zile;
    c) pentru biletul sezonier - la 120 zile;
    d) pentru biletul de trei luni - la 90 zile;
    e) pentru biletul de două luni - la 60 zile;
    f) pentru biletul lunar - la 30 zile.
    Costul biletului astfel calculat pentru o zi se înmulţeşte la numărul de zile de fapt rămase pînă la sfîrşitul duratei de valabilitate.
    63. La restituirea documentelor (biletelor) de călătorie neutilizate (cu excepţia celor pentru transportul în trenurile de trafic suburban) şi la întreruperea călătoriei de la călători se percepe o taxă prevăzută şi reflectată în culegerea "Regulamente de transport şi tarife în transportul feroviar". Taxele percepute la întocmirea documentelor (biletelor) de călătorie nu se restituie călătorului. La solicitarea călătorului, calea ferată îi eliberează o recipisă despre mărimea taxei percepute.
    64. În toate cazurile de restituire a taxelor pentru documentele (biletele) de călătorie neutilizate şi pentru transportul bagajelor care nu a avut loc, toate documentele (biletele) de călătorie şi recipisele taxelor suplimentare rămîn la staţiile (gările) CFM şi servesc drept temei pentru achitarea plăţilor.
    65. Restituirea plăţilor călătorilor în cazurile neprevăzute de prezentul Regulament poate fi făcută conform modului de înaintare a reclamaţiilor la prezentarea cererii corespunzătoare a călătorului. În asemenea caz la cererea despre restituirea banilor trebuie să fie anexate documentele (biletele) de călătorie neutilizate, iar în anumite cazuri şi alte documente şi certificate.
    Cererea despre restituirea plăţilor pentru călătoria neefectuată în vagon arendat este examinată de CFM de comun cu organizaţia cu care a fost încheiat contractul de arendă a vagonului.
Capitolul III.
TRANSPORTUL BAGAJELOR DE MÎNĂ
    66. În conformitate cu punctul 23 al Regulamentului privind prestările de servicii, fiecare călător are dreptul să ia cu el în vagoanele de călători, în mod gratuit, pentru un document (bilet) de călătorie, cu excepţia lucrurilor mărunte, bagaje de mînă cu masa de pînă la 36 kilograme, suma a trei dimensiuni a cărora nu depăşeşte 180 centimetri. La bagaje de mînă se atribuie obiectele călătorului transportate de el cu sine indiferent de genul şi tipul ambalajului, care, conform tuturor parametrilor pot fi situate în vagoanele de călători în locuri special amenajate pentru bagaje de mînă.
    Călătorul are dreptul să transporte cu sine peste limita admisă o geantă, o geană pentru dame, un binoclu, schiuri şi vele la ele, undiţe, un aparat de fotografiat, o umbrelă, precum şi alte lucruri mărunte, suma a trei dimensiuni a cărora nu depăşeşte 100 centimetri.
    La transportul în trenurile de lung parcurs şi cele locale, călătorul are dreptul, suplimentar la limitele admise, să ia cu sine bagaje de mînă în următoarele condiţii:
    a) cu masa pînă la 14 kg - pentru o taxă suplimentară conform tarifului de bagaje cu masa de 20 kg, cu eliberarea unei recipise călătorului "bagaj de mînă";
    b) cu masa pînă la 50 kg - pentru un document (bilet) de călătorie procurat suplimentar la preţ deplin într-un compartiment;
    c) cu masa totală pînă la 150 kg - într-un compartiment aparte cu achitarea costului total al documentelor (biletelor) de călătorie pentru patru locuri.
    Dacă călătorul nu doreşte să plătească pentru transportul surplusului bagajelor de mînă, masa şi mărimea cărora depăşesc limita admisă, sau nu doreşte să le dea pentru transport ca bagaje înregistrate transportul unor asemenea bagaje de mînă nu se efectuează.
    În contul limitelor admise pentru transportul bagajelor de mînă în trenurile de lung parcurs şi cele locale călătorului i se permite de a transporta cu sine, demontate şi ambalate, cărucioare pentru copii, canoe, biciclete fără motor, dacă acestea conform parametrilor lor pot fi plasate pe locurile special amenajate pentru bagajele de mînă.
    Se admite la transport ca bagaje de mînă, pentru o taxă suplimentară tehnica electronică, casnică, video şi audio, suma a trei dimensiuni a căreia nu depăşeşte 100 centimetri, indiferent de prezenţa la călător a bagajelor de mînă, nu mai mult de un obiect pentru fiecare document (bilet) de călătorie în toate vagoanele (cu excepţia vagoanelor-cuşetă cu locuri pentru şezut) trenurilor, inclusiv în cele suburbane. Pentru fiecare obiect menţionat transportat în trenurile de lung parcurs şi în cele locale şi în trenurile de trafic suburban, indiferent de masă se percepe plata conform tarifului de bagaje cu masa de 30 kg. Întocmirea acestui transport în casa de bilete se face în baza recipisei "bagaj de mînă". Dacă transportul obiectelor menţionate se face în baza documentului (biletului) de călătorie procurat suplimentar, plata suplimentară conform tarifului de bagaje cu masa de 30 kg nu se percepe.
    67. În conformitate cu art.148 al Codului, călătorul este responsabil pentru asigurarea integrităţii bagajelor de mînă transportate de el.
    Nu se admite amplasarea bagajelor de mînă pe locurile destinate călătorilor, precum şi în trecerile dintre scaune, în coridoarele şi tamburele vagoanelor.
    Pentru cîntărirea bagajelor de mînă transportate de călători la staţii (gări) se instalează aparate de cîntărit.
    68. În trenul de trafic suburban călătorul are dreptul să transporte suplimentar, peste limitele admise, pînă la 50 kg bagaje de mînă contra unei plăţi conform tarifului pentru bagaje.
    În trenurile de trafic suburban, în contul limitelor admise pentru transportul bagajelor de mînă, se permit la transport, ca bagaje de mînă cărucioarele pentru copii, plantele, puieţii şi alte materiale pentru sădit cu coroana legată şi rădăcinile ambalate, care nu depăşesc lungimea de 180 centimetri. În raioanele unde sunt stabilite activităţi limitate (carantină), transportul menţionat poate fi efectuat numai la prezentarea de către proprietarul plantelor, puieţilor şi altor materiale pentru sădit a documentelor eliberate de către Serviciul de Stat de Carantină Fitosanitară.
    Transportul în trenurile de trafic suburban a bagajelor de mînă peste limitele admise se întocmeşte prin eliberarea unui bilet suburban suplimentar cu încasarea plăţii conform taxelor fixate stabilite de CFM după coordonarea cu organul de specialitate al administraţiei publice centrale. Se permite transportul în tamburul trenului suburban a unei biciclete nedemontate contra unei plăţi stabilite de prezentul Regulament.
    69. În conformitate cu punctul 23 al Regulamentului privind prestările de servicii, nu sunt admise la transport ca bagaje de mînă obiectele care duc la avarierea sau murdărirea vagonului sau a obiectelor altor călători, precum şi substanţe rău mirositoare, inflamabile, otrăvitoare, uşor inflamabile, explozive şi alte substanţe periculoase.
    70. Răspunderea pentru pierderea sau lipsa bagajelor de mînă transportate de călător îi revine acestuia.
    71. Sunt admise la transport peste limitele stabilite ale bagajelor de mînă în trenurile de toate categoriile şi în toate vagoanele (cu excepţia vagoanelor de dormit cu compartimente a două locuri (SV)) animalele domestice mici, cîinii şi păsările dacă deţin certificat veterinar şi a fost plătit pentru fiecare unitate sau loc ca pentru 20 kg de bagaje.
    Animalele domestice mici, cîinii şi păsările se transportă în cuşti, panere, colivii, containere care pot fi plasate în locurile special amenajate pentru bagajele de mînă.
    Pentru transportul fară plată a animalelor domestice mici, cîinilor şi păsărilor, proprietarul poartă răspundere patrimonială în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
    La transportul animalelor domestice mici, cîinilor şi păsărilor proprietarul lor sau persoana care le însoţeşte trebuie să asigure respectarea regimului sanitaro-igienic în vagon.
    Nu se admite transportul în calitate de bagaje de mînă a animalelor sălbatice în trenurile şi vagoanele de toate categoriile.
    72. În trenuri cîinii de rasă, inclusiv cei de serviciu, se transportă în botniţe şi cu curele:
    a) în tamburul de serviciu în primul vagon după locomotivă (cel mult doi cîini) - sub supravegherea proprietarilor sau a însoţitorilor;
    b) într-un compartiment aparte a vagonului, cu excepţia vagoanelor cu confort sporit (cel mult doi cîini) - sub supravegherea proprietarilor sau a însoţitorilor cu achitarea totală a costului tuturor locurilor în compartiment;
    c) în tamburul trenului suburban (cel mult doi cîini) - sub supravegherea proprietarilor sau a însoţitorilor.
    Transportul cîinilor de rasă se face contra unei taxe stabilite în conformitate cu tariful pentru bagaje şi dacă există certificatul veterinar. La transportul acestor cîini în compartiment aparte taxa suplimentară pentru transportul lor nu se percepe, cu excepţia plăţii pentru transport conform numerelor de locuri în compartiment.
    Călătorii orbi iau cîinii-însoţitori cu ei gratuit în vagoanele de orice categorie.
    73. În cazul transferului pe parcurs a animalelor domestice mici, cîinilor şi păsărilor din vagoanele de călători în vagoanele de bagaje, recipisa de bagaje se transmite de către călător persoanei care efectuează recepţionarea-eliberarea de mărfuri şi bagaje în trenuri ca document pentru transport.
    74. În toate cazurile de găsire la staţii, gări, în trenuri sau în zona de expropriere a căii ferate a lucrurilor uitate şi de confirmare a lipsei la ele a obiectelor care ar ameninţa viaţa călătorilor şi a lucrătorilor căii ferate se întocmeşte un proces-verbal de formă generală cu descrierea detaliată a aspectului exterior al obiectelor găsite şi a împrejurărilor depistării lor.
    Procesul-verbal se întocmeşte obligatoriu cu participarea persoanei care a găsit obiectele. Procesul-verbal se semnează: în tren - de către şeful trenului de călători în prezenţa însoţitorului de vagon, la staţie (gară) - de către şeful staţiei (gării). Copia procesului-verbal se eliberează persoanei care a găsit obiectele.
    Obiectele uitate şi găsite la staţie (gară) sau în garnitura de tren care a sosit la staţia terminus sau la intervalul adiacent staţiei se transmit şefului acestei staţii (gări), despre ce se face o menţiune corespunzătoare în registrul obiectelor găsite şi neridicate. Pe obiecte se aplică etichete cu indicarea staţiei (gării) şi a numărului de ordine sub care obiectul este înscris în registrul. Asemenea obiecte precum geanta, legătura, sacul, valiza şi altele se plombează sau se ştampilează, iar înainte de aceasta se deschid în prezenţa reprezentantului organelor afacerilor interne.
    Obiectele uitate şi găsite în trenuri pe parcurs sunt transmise de către şeful trenului de călători, împreună cu procesul-verbal, contra recipisă şefului staţiei (gării) terminus a acestui tren.
    75. Persoana care cere restituirea obiectelor găsite trebuie să justifice dreptul său asupra acestora, indicînd în scris semnele concrete ale obiectelor, conţinutul lor sau prezentînd cheile de la lacătele pentru obiectele care se încuie. Dacă obiectele se păstrează la aceeaşi staţie (gară) unde ele au fost găsite sau predate, ele se eliberează proprietarului în baza dispoziţiei şefului staţiei (gării) după verificarea documentelor de identitate ale persoanei care cere restituirea obiectelor menţionate. Dacă obiectele au fost transmise spre comercializare, cererea despre restituirea lor se examinează de către staţie (gară) sau de către serviciul de călători al CFM.
    La primirea obiectelor, persoana care a cerut restituirea lor trebuie să achite la staţia (gara) unde are loc restituirea toate plăţile care i se cuvin CFM (pentru depozit, ambalare, transport conform tarifului de bagaje şi alte plăţi), precum şi să dea o recipisă despre primirea obiectelor cu indicarea în ea a domiciliului permanent şi a numărului actului de identitate. Plata pentru depozitul obiectelor se percepe în mărimea stabilită şi reflectată în culegerea "Regulamente de transport şi tarife în transportul feroviar".
    76. La expirarea termenului stabilit, obiectele găsite şi nerevendicate urmează a fi comercializate în modul stabilit de Cod.
    77. Dacă călătorul care a sosit la staţia sa de destinaţie, ieşind din vagon a constatat că a uitat obiecte în vagon, el trebuie să se adreseze la şeful staţiei (gării). Şeful staţiei (gării) în baza cererii în scris a călătorului despre cele întîmplate trimite imediat o telegramă, teletaipogramă sau telefonogramă în adresa şefului trenului de călători sau a şefului staţiei apropiate pe parcursul trenului, unde durata staţionării trenului nu este mai mică de 10 minute, cu indicarea în această telegramă, teletaipogramă sau telefonogramă a numărului vagonului şi locului pe care l-a ocupat călătorul, cu descrierea lucrurilor uitate şi cu cererea transmiterii acestora spre locul de aflare al călătorului.
    Toate cheltuielile legate de restituirea obiectelor în asemenea cazuri (transmiterea telegramei, teletaipogramei sau a telefonogramei, ambalarea, transportul şi altele) se fac din contul proprietarului lor cu întocmirea chitanţei "Diverse încasări".
Capitolul IV.
TRANSPORTUL BAGAJELOR
Secţiunea 1.
Preluarea bagajelor pentru transport
    78. Casele de bagaje din staţii trebuie să fie deschise din timp pentru a asigura preluarea fără întîrziere a tuturor bagajelor predate de călători.
    79. CFM este obligată, la prezentarea de către călător a documentului (biletului) de călătorie să preia bagaje predate la transport şi să le expedieze cu cel mai apropiat tren avînd destinaţia respectivă, care are vagon de bagaje sau cu trenul pentru expediţii poştale şi de bagaje.
    La transportul bagajelor pentru un document (bilet) de călătorie întocmit pentru un călător se preiau nu mai mult de 200 kg.
    În cazuri excepţionale, cînt călătorul călătoreşte cu transbordare pe parcurs şi nu are document (bilet) de călătorie de la punctul de transbordare pînă la staţia de destinaţie, bagajele pot fi preluate de magazia de bagaje a staţiei (gării) de plecare a călătorului pînă la staţia de destinaţie indicată de el conform tarifului de bagaje.
    Predarea bagajelor de către călător poate avea loc la magazia de bagaje.
    Călătorul poate preda bagajele la transport din timp. Plata pentru păstrare în acest caz se percepe în conformitate cu culegerea "Regulamente de transport şi tarife în transportul feroviar". La transportul ca bagaje se admit obiectele a căror dimensiuni, ambalaje şi proprietăţi permit încărcarea şi plasarea lor în vagonul de bagaje şi care nu pot condiţiona deteriorarea bagajelor şi mesageriilor altor persoane.
    Nu sunt admise la transport ca bagaje, ca regulă, obiectele şi lucrurile, masa unui loc al cărora este mai mică de 10 kg sau mai mare de 75 kg sau mărimea unei dimensiuni este mai mare de 3 m. Locurile indivizibile cu masa mai mare de 75 kg, dar nu mai mult de 165 kg şi mărimea unei dimensiuni nu mai mare de 3 m (spre exemplu, frigidere, aragazuri) se admit spre transportare ca bagaje nu mai mult de un loc pentru un document (bilet) de călătorie. La transportul ca bagaje a locurilor indivizibile staţia de expediţie avizează prin telegramă staţia de destinaţie şi de transbordare.
    Sunt excluse de la transport ca bagaje:
    a) toate substanţele inflamabile, uşor inflamabile, care se aprind de la sine, explozive, radioactive, caustice, narcotice şi otrăvitoare, armele de foc, precum şi substanţele care pot aduce prejudicii bagajului altor călători şi căii ferate;
    b) obiectele care pot aduce infecţii şi cele rău mirositoare;
    c) aurul, argintul, platina şi articolele din ele, hîrtiile de valoare şi documentele, banii de hîrtie şi din metal, perlele adevărate, pietrele preţioase şi alte articole preţioase, obiectele de artă (tablouri, statui, articole artistice etc);
    d) animalele, cu excepţia animalelor de cameră (cîini, pisici, păsări etc.) în cuşti sau alt ambalaj corespunzător, dacă aceasta nu este interzis de regulile veterinare. Călătorul este obligat să asigure animalele cu hrană şi apă;
    e) produsele uşor alterabile cu transbordare pe parcurs.
    80. Bagajele pot fi predate la transport la staţia de plecare a călătorului şi pe parcurs la orice staţie intermediară, deschisă pentru efectuarea operaţiunilor de recepţionare şi eliberare a bagajelor. Staţia de destinaţie a bagajelor poate fi ultima staţie a parcursului călătorului şi orice altă staţie situată pe parcurs şi deschisă pentru efectuarea operaţiunilor de recepţionare şi eliberare a bagajelor.
    81. Călătorul la staţia iniţială de plecare sau pe parcurs poate preda bagajele în vagonul de bagaje al trenului cu care el călătoreşte (dacă asemenea vagon este în componenţa garniturii de tren). În asemenea caz bagajele se preiau de către persoana care efectuează recepţionarea-eliberarea de mărfuri şi bagaje în trenuri numai pînă la staţia de destinaţie a călătorului în acest tren, deschisă pentru efectuarea operaţiunilor de bagaje, fără transbordarea bagajelor pe parcurs. În cazul în care călătorul călătoreşte cu transbordare, bagajele se preiau numai pînă la staţia de transbordare a călătorului. În cazul în care călătorul călătoreşte în vagon fără transbordare, bagajele se preiau pînă la staţia de deviere a vagonului fără transbordare de la itinerarul vagonului de bagaje.
    Preluarea bagajelor de la călător pe parcurs pentru transportul în vagonul de bagaje al aceluiaşi vagon cu care călătoreşte călătorul se efectuează de către persoana care efectuează recepţionarea-eliberarea de mărfuri şi bagaje în trenuri în timpul staţionării trenului, în acest caz călătorul coordonează din timp posibilitatea preluării bagajelor cu persoana care efectuează recepţionarea-eliberarea de mărfuri şi bagaje în trenuri.
    Cărucioarele pentru copii, bicicletele fără motor, cărucioarele pentru invalizi şi alte asemenea lucruri se preiau la transport de către persoana care efectuează recepţionarea-eliberarea de mărfuri şi bagaje în trenuri nemijlocit în vagonul de bagaje, care circulă în componenţa trenului. Preluarea acestor bagaje se efectuează după plata în prealabil a transportului la casa de bilete sau de bagaje reieşind din distanţă şi masa fixată a fiecărui obiect - 20 kg, iar pentru obiectele cu masa mai mare de 20 kg - cu plata pentru masa de fapt conform tarifului de bagaje. Călătorului i se eliberează recipisa de bagaje. Obiectele menţionate se preiau de la călătorii care călătoresc în acelaşi tren, fără transbordare pe parcurs. Bagajele se eliberează nemijlocit din vagonul de bagaje.
    82. Bagajele se transportă pînă la staţia care efectuează operaţiuni de recepţionare şi eliberare a bagajelor. Transportul bagajelor poate fi făcut de la staţia care efectuează operaţiuni de recepţionare şi eliberare a bagajelor pînă la staţia care nu efectuează asemenea operaţiuni şi invers. În asemenea cazuri transportul se efectuează fără transbordare pe parcurs. Transportul bagajelor între staţiile care nu efectuează operaţiuni de recepţionare şi eliberare a bagajelor nu se face.
    83. Se interzice transportul bagajelor de la staţiile care nu efectuează operaţiuni de recepţionare şi eliberare a bagajelor.
    84. Bagajele pot fi transportate pînă la staţia de destinaţie a călătorului pe alt itinerar sau în alt tren, neindicat în documentul (biletul) de călătorie, inclusiv cu acordul călătorului mai devreme decît trenul cu care urmează să călătorească călătorul. Despre aceasta în recipisa de bagaje se face o menţiune: "A expedia bagajul ....(data)" sau "A expedia bagajul pe itinerarul....... " menţiunea respectivă se certifică prin semnătura călătorului.
    85. Sunt admise la transport ca bagaje buteliile de gaz goale pentru necesităţile casnice. Preluarea buteliilor menţionate se face în baza cererii scrise cu prezentarea cecului comercial care se păstrează la staţia de expediţie. În cerere se indică numele de familie, iniţialele expeditorului, adresa lui poştală. La cerere se anexează garanţia proprietarului buteliilor că acestea sunt noi şi nu au fost în folosinţă.
    Produsele alimentare, inclusiv cele uşor alterabile, se transportă în vagoanele de bagaje ale trenurilor de călători şi ale trenurilor de expediţii poştale şi de bagaje fără menţinerea regimului de temperatură şi fără transbordare pe parcurs, pe propria răspundere a expeditorului. Cerinţele faţă de transportul produselor alimentare ca bagaje sunt analogice celor stabilite la punctul 121 al prezentului Regulament pentru transportarea produselor alimentare ca mesagerii.
    86. La preluarea spre transport ca bagaje a bicicletelor fără motor neambalate, în recipisa de bagaje se indică numărul, marca şi tipul bicicletei (pentru maturi, pentru copii) şi accesoriile prezente (sonerie, pompă, lanternă, geantă, etc).
    Anvelopele pentru automobile se admit la transport ca bagaje şi mesagerii fără ambalaj cu menţiunea în recipisa de bagaje sau de mesagerii "cu cameră" sau "fără cameră ", "nouă" sau "în folosinţă".
    87. Transportul animalelor sălbatice în vagonul de bagaje se face cu permisiunea administraţiei CFM.
    88. În vagonul de bagaje se admite transportul animalelor domestice mici, cîinilor, păsărilor şi albinelor fără transbordare pe parcurs. Transportul în vagonul de bagaje a animalelor domestice mici, cîinilor, păsărilor şi albinelor se efectuează la prezentarea certificatelor veterinare de forma corespunzătoare.
    89. Animalele domestice mici, cîinii, păsările şi albinele se preiau pentru transport cu cel mult 1 oră pînă la plecarea trenului.
    90. Nu se admite preluarea pentru transport a animalelor domestice mici, cîinilor, păsărilor şi albinelor, în vagonul de bagaje, în contul limitei pentru transportul gratuit al bagajelor, conform formelor biletelor de serviciu şi pentru o singură călătorie.
Secţiunea 2.
Ambalarea şi marcarea bagajelor
    91. Fiecare loc al bagajelor trebuie să aibă un dispozitiv (mecanism) care permite deplasarea lui la încărcare, reîncărcare şi descărcare. Ambalajul trebuie să asigure integritatea bagajelor pe toată durata transportului. Cutiile din carton, orgalit sau plăci fibrolemnoase (DVP) se preiau dacă au masa nu mai mare de 20 kg, valizele, panerele, genţile, ruloanele, baloatele trebuie să fie cusute şi legate, cuferele şi lăzile trebuie să aibă marginea de fier.
    Cerinţele faţă de ambalajul aparaturii video şi audio şi al tehnicii de birou sunt stabilite la punctul 124 al prezentului Regulament.
    Bicicletele fără motor, cărucioarele şi paturile pentru copii, cărucioarele pentru invalizi şi alte obiecte pot fi preluate în ambalaj sau fără ambalaj.
    La transportul ca bagaje a plantelor, inclusiv puieţilor şi altor materiale de sădit, ambalajul lor trebuie să garanteze integritatea transportului şi să nu murdărească bagajele şi mesageriile altor persoane. Fiecare loc de expediţie în acest caz nu trebuie să depăşească masa de 25 kg şi lungimea de 2 m. Expediţiile menţionate se preiau de la staţiile care se află pe teritoriul raioanelor, unde a fost anunţată starea de carantină numai după prezentarea de către proprietar a certificatului de carantină, eliberat de Serviciul de Stat de Carantină Fitosanitară, pentru dreptul de transport a materialelor de sădit conform regulilor stabilite şi fără transbordare pe parcurs.
    În conformitate cu punctul 30 al Regulamentului privind prestările de servicii, bagajele se preiau la transport fără deschiderea ambalajului. Nu se admite la transport bagajele în ambalaj deteriorat.
    92. Animalele domestice mici, cîini, păsărime şi albinele pot fi transportate în containere speciale sau în ambalajul călătorului cu palete (în panere, colivii, lăzi), prin care se garantează că bagajele şi mesageriile altor persoane, care se află în vagon nu vor fi deteriorate, iar vagonul - nu va fi murdărit. Ambalajul menţionat trebuie să corespundă dimensiunilor şi numărului animalelor transportate. Problema conformării ambalajului cerinţelor prezentului punct este soluţionată de către şeful staţiei (gării) de expediţie a animalelor domestice mici, cîinilor, păsărilor şi albinelor.
    Alimentarea animalelor domestice mici, cîinilor, păsărilor şi albinelor transportate în vagoane de călători nu este o obligaţie a căii ferate.
    93. Albinele se preiau la transport în vagonul de bagaje în perioada de tranziţie a anului la temperatura aerului de afară nu mai mare de +10 grade C. Albinele se transportă în ştiubeie sau pachete de furnir sub supravegherea proprietarului lor sau a persoanei însoţitoare, care trebuie să călătorească în acelaşi tren. În vagon ştiubeiele şi pachetele de furnir se plasează astfel, încît să nu fie blocate oficiile de aerisire ale ştiubeielor şi să fie asigurată trecerea liberă la ele.
    94. Fiecare loc al bagajelor preluat la transport se marchează în conformitate cu regulile de marcare stabilite. Marcarea se face prin fixarea unei etichete cu inscripţie sau înscrierea menţiunii corespunzătoare pe fiecare loc al bagajului.
Secţiunea 3.
Întocmirea documentelor de transport
    95. Pentru confirmarea preluării bagajelor la transport, magazia de bagaje eliberează călătorului, la staţia iniţială de expediţie, una sau mai multe recipise de bagaje.
    Pe recipisa de bagaje se indică numărul documentului (biletului) de călătorie, staţia de destinaţie a călătorului, adresa poştală unde, la solicitarea călătorului, se transmite avizul despre sosirea bagajelor. La rubrica "expeditor", "destinatar" se indică numele de familie al expeditorului bagajelor, la rubrica "menţiuni specifice" la staţia de expediţie se face o menţiune "cu avizare" şi se indică modul de avizare ales de călător (scrisoare recomandată, carte poştală recomandată sau la dorinţa călătorului - prin telegraf şi suplimentar prin telefon).
    La transportul ca bagaje a animalelor domestice mici, cîinilor, păsărilor şi albinelor se eliberează recipisa de bagaje cu menţiunea: "Cîine în cuşcă", "Pasăre în colivie", "Numărul de ştiubeie" sau altele cu indicarea masei totale împreună cu ambalajul şi numărul animalelor domestice mici, cîinilor şi păsărilor transportate.
    Călătorul verifică corectitudinea rechizitelor (adresele poştale, numele de familie ale expeditorului şi destinatarului, staţia de destinaţie, genul ambalajului, denumirea bagajului transportat, masa, numărul de locuri şi altele) indicate în documentul de transport (recipisa de bagaje).
    Pe versoul documentului (biletului) de călătorie prezentat se face o menţiune "bagaj".
    96. Plata pentru transportul bagajelor preluate la transport de către magaziile de bagaje se încasează la întocmirea documentelor de transport la staţia de expediţie a bagajelor.
    97. Plăţile se calculează conform tarifului prevăzut de lista de preţuri respectiv pentru distanţa reală de transport.
    98. Călătorul la predarea bagajelor la transport poate să declare valoarea lor cu plata taxei suplimentare conform culegerii "Regulamente de transport şi tarife în transportul feroviar". În cazul predării la transport a cîtorva locuri de bagaje călătorul poate declara valoarea fiecărui loc aparte sau valoarea totală a tuturor locurilor. Dacă călătorul nu doreşte să declare valoarea bagajelor, în recipisa de bagaje la rubrica "Valoare declarată" trebuie să fie făcută o menţiune "De la declararea valoni am renunţat", semnată de călător.
    Suma valorii declarate se indică în recipisa de bagaje cu litere şi cifre, iar valoarea şi masa fiecăruia aparte se indică cu cifre.
    Pentru produsele alimentare, inclusiv cele uşor alterabile, valoarea nu se declară.
    99. Dacă lucrătorul staţiei de cale ferată are bănuieli asupra evaluării corecte de către călător a bagajelor, în conformitate cu punctul 29 al Regulamentului privind prestările de servicii, el are dreptul să ceară de la călător desfacerea bagajelor pentru verificare.
    Dacă călătorul nu este de acord să desfacă bagajele pentru verificare sau cu suma evaluării propusă de lucrătorul staţiei, bagajele pot fi preluate la transport fără declararea valorii.
    100. La transportul bagajelor în traficul de la staţia care efectuează operaţiuni de recepţionare şi eliberare a bagajelor pînă la staţia care nu efectuează asemenea operaţiuni, staţia de expediţie eliberează călătorului recipisa de bagaje, în care ca punct de destinaţie a bagajelor este indicată staţia, care urmează după staţia ce nu efectuează operaţiuni de recepţionare şi eliberare a bagajelor, şi efectuează asemenea operaţiuni, cu menţiunea că bagajele urmează a fi descărcate la staţia care nu efectuează operaţiuni de recepţionare şi eliberare a bagajelor. În asemenea cazuri bagajele se eliberează nemijlocit din vagonul de bagaje de către persoana care efectuează recepţionarea-eliberarea de mărfuri şi bagaje în trenuri la staţia unde nu se efectuează operaţiuni de recepţionare şi eliberare a bagajelor în timpul staţionării trenului în schimbul recipisei de bagaje.
    În caz de neprezentare a destinatarului bagajelor pentru primirea bagajelor la vagonul de bagaje la staţia care nu efectuează operaţiuni de recepţionare şi eliberare a bagajelor, refuz de primire a bagajelor, deteriorare a bagajelor sau lipsă parţială, bagajele nu se descarcă şi se transportă pînă la staţia indicată în recipisa de bagaje unde şi are loc eliberarea lui.
Secţiunea 4.
Eliberarea bagajelor
    101. Bagajele care au sosit la staţia de destinaţie se eliberează în orele de program cînd staţia este deschisă pentru efectuarea operaţiunilor de recepţionare-eliberare a bagajelor. Bagajele pot fi eliberate la staţia de destinaţie nemijlocit din vagonul de bagaje de către persoana care efectuează recepţionarea-eliberarea mărfurilor şi bagajelor în trenuri.
    Staţiile şi gările CFM efectuează operaţiuni de eliberare a bagajelor sosite la staţiile intermediare nu mai tîrziu decît peste două ore după ce trenul a trecut prin această staţie, iar la staţiile terminus - după descărcarea vagonului de bagaje.
    Dacă staţia dispune de mijloace de transport corespunzătoare, bagajele, la solicitarea destinatarului, pot fi transportate către locurile indicate, cu încasarea plăţii conform taxelor stabilite de calea ferată.
    Destinatarul poate verifica masa bagajelor. Pentru verificarea masei bagajelor nu se încasează plată.
    Pentru fiecare caz de depistare a nepotrivirii în masa de fapt în raport cu masa indicată în recipisa de bagaje, staţia de destinaţie întocmeşte un act comercial, care se expediază la staţia de expediţie a CFM pentru întreprinderea măsurilor corespunzătoare, iar călătorului la primirea bagajelor i se recalculează plăţile de transport.
    102. Eliberarea bagajelor se face către persoana care prezintă recipisa de bagaje şi documentele (biletele) de călătorie, întocmite pentru tot parcursul. În cazul lipsei la destinatar a documentelor (biletelor) de călătorie de la el se încasează o taxă suplimentară conform tarifului de mesagerii în baza chitanţei "Diverse încasări". În acest caz recipisa de bagaje se ia de la călător şi împreună cu foaia de expediţie se transmit la calea ferată de expediţie a bagajelor.
    Staţia de destinaţie avizează destinatarul despre sosirea în adresa lui a bagajelor parvenite cu transbordare pe parcurs prin scrisoare recomandată, carte poştală recomandată sau la dorinţa expeditorului prin telegraf şi suplimentar prin telefon.
    La dorinţa destinatarului, staţia de destinaţie avizează despre sosirea în adresa sa a bagajelor transportate fără transbordare pe parcurs.
    Staţia de destinaţie avizează destinatarul despre sosirea în adresa sa a bagajelor în termen de trei zile, neluîndu-se în considerare ziua sosirii lor.
    În caz de neridicare a bagajelor în termen de 10 zile, avizarea trebuie să fie transmisă repetat de către staţia de destinaţie.
    Pentru fiecare avizare se percepe o taxă stabilită în conformitate cu culegerea "Regulamente de transport şi tarife în transportul feroviar". Dacă staţia de destinaţie nu a avizat destinatarul în termenele stabilite despre sosirea bagajelor, cînd ei îi revine asemenea obligaţie, ea este privată de dreptul de a încasa plata pentru depăşirea termenelor de depozit a bagajelor pînă la expedierea avizului.
    103. La solicitarea călătorului, bagajele îi pot fi eliberate pe parcurs. În acest caz călătorul trebuie să preîntîmpine din timp persoana care efectuează recepţionarea-eliberarea mărfurilor şi bagajelor în trenuri prin intermediul şefului trenului de călători sau personal.
    Dacă, conform condiţiilor de încărcare a vagonului de bagaje şi timpului de staţionare a trenului în staţia unde călătorul doreşte să primească bagajele sale, aceasta este posibil, persoana care efectuează recepţionarea-eliberarea mărfurilor şi bagajelor în trenuri verifică existenţa documentului (biletului) de călătorie şi eliberează bagajele în schimbul recipisei de bagaje, care împreună cu foaia de expediţie se transmit la staţia de eliberare a bagajelor pentru aplicarea ştampilei staţiei şi expedierea ei la calea ferată de destinaţie a bagajelor cu darea de seamă de rînd despre eliberarea acestuia.
    Pe recipisa de bagaje persoana care efectuează recepţionarea-eliberarea mărfurilor şi bagajelor în trenuri face o menţiune "Bagajele au fost eliberate din vagon personal călătorului", iar persoana care efectuează recepţionarea-eliberarea mărfurilor şi bagajelor la staţii face o menţiune cu acelaşi conţinut în lista de eliberare a bagajelor. Taxele pentru distanţa neparcursă în acest caz nu se restituie.
    104. La staţia de destinaţie bagajele sosite se păstrează gratuit timp de 24 de ore, neluîndu-se în considerare ziua descărcării. În cazul cînd bagajele sunt expediate cu avizare, perioada păstrării gratuite se majorează, ţinînd cont de termenul stabilit pentru distribuirea corespondenţei la comandă.
    În cazul păstrării bagajelor la staţie peste termenele stabilite, de la călător se încasează o taxă pentru păstrare în conformitate cu culegerea "Regulamente de transport şi tarife în transportul feroviar". Zilele calendaristice incomplete în acest caz se consideră ca fiind complete.
    105. Animalele domestice mici, căinii, păsările şi albinele urmează a fi recepţionate la staţia de destinaţie imediat după sosirea trenului cu care acestea au fost transportate, dar nu mai tîrziu de 12 ore din momentul sosirii trenului. În cazul neprezentării destinatarului, CFM are dreptul să la comercializeze în modul stabilit.
    106. La pierderea recipisei de bagaje în baza căreia a fost efectuat transportul animalelor domestice mici, cîinilor, păsărilor şi albinelor, acestea pot fi eliberate destinatarului la prezentarea actului de identitate şi a dovezilor care justifică dreptul său asupra bagajelor menţionate. Eliberarea se face contra recipisă cu indicarea numelui de familie, numelui, patronimicului şi domiciliului destinatarului.
    107. În cazul neprezentării de către destinatar a recipisei de bagaje, însă la prezentarea documentului (biletului) de călătorie în baza căruia au fost preluate bagajele, acestea sunt eliberate destinatarului la cererea scrisă a sa (la prezentarea dovezilor care justifică dreptul său asupra bagajelor expediate: particularităţile exacte ale ambalajului obiectelor, nomenclatorul conţinutului) contra recipisă cu indicarea numelui de familie, numelui, patronimicului şi domiciliului destinatarului (conform paşaportului sau altui act de identitate) fără încasarea de la el a diferenţei costului de transport conform tarifului de mesagerii.
Secţiunea 5.
Întîrzierea, lipsa şi pierderea bagajelor
    108. Termenele de transportare a bagajelor se determină de durata parcursului trenului cu care au fost expediate bagajele, pînă la staţia de destinaţie. În cazul în care bagajele sunt transportate pe un itinerar cu transbordare pe parcurs, termenele de transportare ale bagajelor se determină de durata parcursului pe acest itinerar al trenurilor coordonate, care au incluse în componenţa lor vagoane de bagaje, şi luînd în considerare frecvenţa circulaţiei vagoanelor de bagaje, adăugînd cîte o zi pentru fiecare transbordare.
    109. În cazul în care bagajul nu soseşte staţia de destinaţie, pe versoul recipisei de bagaje, după scurgerea termenului de transportare a bagajelor, face o menţiune "Bagajul nu a sosit", se aplică ştampila cu indicarea anului, lunii şi a zilei şi primeşte de la destinatar cererea în care trebuie să fie indicată adresa poştală pentru expedierea avizului despre sosirea bagajului. În asemenea caz plata pentru avizare nu se percepe.     În cazul sosirii bagajului menţionat, staţia de destinaţie în aceeaşi zi expediază destinatarului avizul prin scrisoare recomandată, carte poştală recomandată şi îl înştiinţează suplimentar prin telefon.
    În cazul în care bagajele nu au fost descărcate la staţia de destinaţie din vina căii ferate, bagajele, la solicitarea destinatarului se restituie gratuit la staţia de destinaţie.
    110. În cazul în care bagajele nu au sosit la staţia de destinaţie, iar termenul de transport a expirat, la solicitarea destinatarului bagajele pot fi transportate la altă staţie.
    Despre reexpedierea bagajelor, destinatarul lor trebuie să înainteze şefului staţiei (gării) iniţiale de destinaţie o cerere în scris în care se indică data cînd au fost predate bagajele pentru transport, denumirea staţiei de expediţie şi de destinaţie iniţiale, numărul locurilor, masa, genul ambalajului, valoarea declarată a bagajelor (dacă aceasta a fost declarată), numărul recipisei de bagaje, denumirea staţiei noi de destinaţie şi adresa poştală a destinatarului bagajelor. Şeful staţiei (gării) care a primit cererea face o menţiune pe versoul recipisei de bagaje cu următorul conţinut: "Cererea despre reexpedierea bagajelor pînă la staţia......... din cauza că acestea nu au sosit la timp a fost acceptată".
    Menţiunea se certifică prin ştampilă calendaristică şi semnătura şefului staţiei (gării). Recipisă de bagaje se restituie destinatarului.
    La sosirea bagajelor la staţia iniţială de destinaţie reexpedierea lor se face imediat în baza unui document de transport nou, întocmit de către şeful staţiei (gării) pe numele călătorului. În noua foaie de expediţie de bagaje se indică numărul recipisei de bagaje iniţiale
    Bagajele reexpediate sunt transportate în baza noii foi de expediţie de bagaje, iar recipisa de bagaje nouă (expediată ulterior) împreună cu cererea despre reexpediere se ataşează (prin încleiere) la cotorul recipisei de bagaje noi şi împreună cu foaia de expediţie veche se expediază la staţia de destinaţie a bagajelor.
    Despre sosirea şi reexpedierea bagajelor, staţia de destinaţie iniţială avizează în scris destinatarul bagajelor cu indicarea timpului reexpedierii şi numărului recipisei de bagaje expediată ulterior.
    Eliberarea bagajelor la staţia de destinaţie nouă se face în schimbul predării recipisei de bagaje, întocmită la staţia de expediţie iniţială după încasarea plăţilor de transport pînă la staţia de destinaţie nouă. Taxa pentru păstrare la staţia de destinaţie iniţială nu se percepe.
    111. Se admite reexpedierea bagajelor la fel în cazurile cînd bagajele nu au sosit, iar termenul de transport încă nu a expirat. În asemenea caz, în baza cererii în scris a destinatarului, bagajele se reexpediază la staţia de destinaţie nouă indicată în cerere, în baza unui document de transport nou, cu încasarea taxelor care i se cuvin căii ferate. După achitarea taxelor destinatarului i se eliberează o recipisă de bagaje nouă în schimbul recipisei de bagaje eliberate de staţia de expediţie iniţială, care împreună cu cererea destinatarului despre reexpedierea bagajelor se păstrează la staţia de destinaţie iniţială pînă la sosirea bagajelor.
    După sosirea bagajelor, recipisă de bagaje cu cererea anexată la ea se reflectă în darea de seamă de eliberare a bagajelor.
    112. În cazul expedierii bagajelor din vina căii ferate nu la staţia de destinaţie, reexpedierea lor la staţia de destinaţie se face în baza recipisei de bagaje expediate ulterior în care se indică numărul recipisei de bagaje de bază. Banii încasaţi suplimentar se restituie destinatarului bagajelor. Taxa pentru păstrarea bagajelor în asemenea cazuri nu se percepe.
    113. În cazul întîrzierii bagajelor în baza deciziei organelor de drept, la staţia unde au fost reţinute bagajele se întocmeşte un proces-verbal în modul stabilit cu indicarea numărului recipisei de bagaje, despre ce şeful staţiei anunţă staţia de destinaţie a bagajelor prin telegramă, teletaipogramă sau telefonogramă.
    114. În caz de constatare a lipsei masei, unei părţi de locuri sau a deteriorării, bagajele se eliberează destinatarului dacă acesta este de acord să le recepţioneze în aşa stare. Recipisa de bagaje în asemenea caz rămîne la staţia de destinaţie. Destinatarului bagajelor, la cererea lui, numai după întocmirea de către el a listei obiectelor transportate ca bagaje şi deschiderea ulterioară a locurilor şi verificarea conţinutului bagajelor, i se eliberează al doilea exemplar al actului comercial, în care, pe lîngă datele despre lipsa sau deteriorarea bagajelor, trebuie să fie indicate numele de familie şi domiciliul destinatarului, precum şi valoarea declarată a bagajelor, dacă aceasta a fost declarată.
    În baza actului comercial destinatarul are dreptul de a primi locurile bagajelor găsite. În cazul dacă, la solicitarea destinatarului, bagajele deteriorate sunt eliberate fără deschiderea lor şi întocmirea listei obiectelor,     în actul comercial şi recipisa de bagaje se face o menţiune "primit fără pretenţii", certificată prin semnătura destinatarului. Plata în baza actelor comerciale cu asemenea menţiuni nu se efectuează.
    115. În conformitate cu art.119 al Codului, bagajele se consideră pierdute în cazul în care nu sosesc la staţia de destinaţie în termen de 10 zile după expirarea termenului de transport (cu excepţia cazului prevăzut în punctul 113 al prezentului Regulament), valoarea lor urmînd a fi restituită. Banii în mărimea valorii costului bagajelor pierdute se achită proprietarului acestora contra recipisă.
    În recipisa menţionată destinatarul bagajelor poate cere ca bagajele găsite să fie transportate gratuit la staţia indicată de el. În caz de descoperire şi expediţie ulterioară a bagajelor, destinatarul le recepţionează în termen de 30 de zile din momentul avizării despre sosirea bagajelor, cu condiţia restituirii plăţilor plătite anterior pentru pierderea bagajelor.
    Dacă odată cu recepţionarea bagajelor, destinatarului îi sunt satisfăcute toate cerinţele, actul comercial rămîne la staţia CFM care a eliberat bagajele. La satisfacerea parţială a cerinţelor, pe copia actului comercial al destinatarului şi în registrul respectiv al staţiei se face o menţiune despre locurile de bagaje găsite, semnată de şeful staţiei (gării).
    116. Restituirea prejudiciului cauzat de pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) bagajelor se face de către staţia de expediţie sau de destinaţie a bagajelor.
    Dacă valoarea bagajelor nu a fost declarată şi costul lor nu este confirmat documental, restituirea prejudiciului se face pentru fiecare kilogram lipsă în mărimea stabilită de CFM.
    117. În conformitate cu art.121 al Codului, bagajele persoanelor fizice nereclamate în termen de 30 de zile, şi bagajele persoanelor juridice nereclamate în termen de 10 zile din momentul avizării în scris despre sosirea lor, urmează a fi comercializate în modul stabilit.
Capitolul V.
TRANSPORTUL MESAGERIILOR
Secţiunea 1.
Preluarea mesageriilor pentru transport
    118. În conformitate cu punctul 32 al Regulamentului privind prestările de servicii, mesageriile de la persoanele fizice se preiau pentru transport în baza cererii în scris, fără prezentarea documentului (biletului) de călătorie, de la şi pînă la staţiile deschise pentru preluarea şi eliberarea bagajelor. Mesageriile de la persoanele juridice se preiau pentru transport în cazul existenţii posibilităţii de expediere a lor.
    Mesageriile se preiau pentru transport la magazia de bagaje a staţiei (gării).
    Şeful staţiei (gării), în dependenţă de durata staţionării trenului sau de existenţa locurilor în vagonul de bagaje, este în drept să limiteze masa şi numărul mesageriilor preluate concomitent pentru transport, inclusiv a producţiei agricole. În asemenea cazuri expedierea mesageriilor se întocmeşte în baza mai multor expediţii.
    Mărfurile şi obiectele cu sticlă sau oglinzi, transportate ca mesagerii, se preiau la transportare în vagoanele de bagaje ale tuturor trenurilor, fără transbordare pe parcurs.
    Mesageriile pot fi preluate pentru transport din timp. Taxa pentru păstrarea mesageriilor preluate din timp se încasează în conformitate cu culegerea "Regulamente de transport şi tarife în transportul feroviar".
    Lista staţiilor deschise pentru operaţiuni cu mesagerii se stabileşte de către CFM.
    119. Mesageriile persoanelor fizice se preiau pentru transport cu masa pentru fiecare loc aparte de pînă la 75 kg, între staţiile deschise pentru operaţiunile de mesagerii.
    Nu sunt admise la transport ca mesagerii obiectele şi lucrurile, masa unui loc al cărora este de 10 kg sau mai mare de 75 kg sau mărimea unei dimensiuni este mai mare de 300 centimetri.
    Preluarea de la persoanele fizice pentru transportul ca mesagerii a locurilor indivizibile cu masa de la 75 kg pînă la 165 kg (spre exemplu frigidere, aragazuri) se poate face de la şi pînă ia staţiile deschise pentru operaţiuni de mesagerii, cu transbordare pe parcurs.
    La expedierea locurilor indivizibile cu masa de la 75 kg pînă la 165 kg staţia de expediţie avizează despre aceasta prin telegramă staţia de destinaţie şi de transbordare. Ambalajul gol (butoaiele şi lăzile goale, bobinele pentru cablu, ploşti, talerele, containere demontabile, etc.) se preiau la transport numai în cazul existenţii locului în vagonul de bagaje.
    Obiectele şi lucrurile cu sticle sau oglinzi transportate ca mesagerii se preiau pentru transport în vagoanele de bagaje ale trenurilor de toate categoriile fără transbordare pe parcurs.
    Rezervoarele bicicletelor cu motor, motocicletelor, scuterelor, motoretelor, automobilelor pitice trebuie să fie curăţate de combustibil şi uleiuri.
    Se permite, ca excepţie, preluarea producţiei (nu mai mult de un loc la expediere), restituită de către uzinele producătoare după reparaţie sau înlocuire (spre exemplu televizoare, frigidere, motoarele motocicletelor) doar în adresa persoanelor fizice cu masa pentru fiecare loc aparte de pînă la 75 kg pînă la staţiile deschise pentru operaţiuni cu bagaje şi cu transbordare pe parcurs, iar cu masa de la 75 kg pînă la 165 kg - de la şi pînă la staţiile deschise pentru operaţiuni de mesagerii cu transbordare pe parcurs.
    Produsele alimentare în calitate de mesagerii se preiau pentru transport de la persoanele fizice şi în adresa persoanelor fizice fără transbordare pe parcurs.
    120. Mesageriile persoanelor fizice se preiau pentru transport dacă există posibilitatea transportării acestora.
    Mesageriile persoanelor juridice se preiau pentru transport cu masa pentru fiecare loc aparte de pînă la 75 kg, fără transbordare pe parcurs între staţiile deschise pentru operaţiunile de mesagerii.
    La transportul de mesagerii ale persoanelor juridice, mesageriile se preiau preferenţial faţă de altele după cum urmează:
    Medicamentele, utilajul şi echipamentul medical, buteliile cu oxigen expediate în adresa instituţiilor medicale sau restituite înapoi (cu excepţia celor care se transportă conform regulilor specifice); revistele, presa periodică; cărţile, peliculele de film; substanţele radioactive (izotopi); dispozitivele şi instrumentele, peliculele necesare pentru lucrările de expediţii; mesageriile expediate în adresa organizaţiilor de transport feroviar.
    Preluarea de la persoanele juridice a cărucioarelor cu motor cu trei şi patru roţi pentru invalizi pentru transport în vagonul de bagaje nu se admite.
    121. La transportul ca mesagerii fără transbordare pe parcurs şi fără menţinerea regimului temperaturii pe propria răspundere a expeditorului se preiau plante şi puieţi, precum şi produse alimentare (produse din carne, peşte şi lactate; icre; drojdii; ouă; raci, legume, fructe şi pomuşoare; produsele vagoanelor-restaurant şi a vagoanelor-cafenea; uleiuri alimentare; vin, bere, băuturi nealcoolice; pîine, articole de panificaţie).
    Distanţa maximal admisă la transport în vagoanele de bagaje a produselor alimentare, puieţilor şi plantelor menţionate la acest punct, termenele de păstrare a produselor alimentare, puieţilor şi plantelor transportaţi, precum şi termenele calendaristice ale perioadelor caldă, rece şi de tranziţie ale anului pentru căile ferate care participă la transportul acestora sunt prevăzute în Anexa nr.2 a prezentului Regulament.
    Produsele alimentare se preiau la transport de la expeditor, după ce şeful staţiei de expediţie a stabilit cu care tren anume acestea pot fi expediate, dar nu mai devreme de 2 ore pînă la plecarea acestui tren.
    122. La transportul în partide mici a ambalajelor goale restituite de la lapte şi produse lactate, taxa se încasează în orice caz pentru masa reală a acestora conform tarifului de mesagerii.
    123. Nu se admite modificarea itinerarului traficului de mesagerii şi reexpedierea lor pe parcurs.
Secţiunea 2.
Ambalajul şi marcarea mesageriilor
    124. Mesageriile se preiau la transport în ambalaj care le asigură integritatea pe tot parcursul transportării. Fiecare loc al mesageriilor trebuie să fie adaptat sau să aibă un dispozitiv care permite deplasarea lui la încărcare, reîncărcare şi descărcare. Ambalajul mesageriilor trebuie să corespundă cerinţelor stabilite faţă de ambalajul mesageriilor. Lăzile de lemn trebuie să aibă marginea de fier.
    În conformitate cu punctul 30 al Regulamentului privind prestările de servicii, mesageriile se preiau la transport fără deschiderea ambalajului.
    Bicicletele fără motor, cărucioarele şi paturile pentru copii, cărucioarele pentru invalizi pot fi preluate în ambalaj sau neambalate.
    Motocicletele (cu greutatea pînă la 165 kg), scuterele şi motoretele se preiau la transport în ambalaj de uzină sau fără ambalaj.
    Preluarea la transport a obiectelor şi lucrurilor cu sticle sau oglinzi se face în ambalaje care le asigură integritatea la încărcare sau descărcare. Pe fiecare loc trebuie să fie o inscripţie "Atenţie, sticlă" sau "Atenţie, fragil".
    Aparatajele tele- şi radio, tehnica de calcul şi organizatorică, aparatele electrocasnice la transportul fără transbordare pe parcurs se preiau în ambalaje care le asigură integritatea, iar la transportul cu transbordare - doar în ambalaj solid (lăzi sau şindrilă). La întocmirea acestor transporturi pe ambalaj, pe partea de sus sau pe partea laterală se face o inscripţie clară "Atenţie, aparatură".
    Produsele agricole trebuie să fie ambalate în lăzi, panere, saci, iar mierea - în ploşti de metal sau butoiaşe de lemn. Ambalajul trebuie să asigure integritatea mărfurilor transportate.
    Se preiau de la persoanele fizice la transportul ca mesagerii plantele, inclusiv puieţii şi alte materiale de sădit. Ambalajul plantelor trebuie să garanteze integritatea transportării lor, precum şi să nu murdărească bagajele şi mesageriile altor persoane. Fiecare loc de expediţie în acest caz nu trebuie să depăşească masa de 25 kg şi lungimea de 2 m. Expediţiile menţionate de la staţiile care se află pe teritoriul raioanelor, unde a fost anunţată starea de carantină, se preiau numai după prezentarea de către proprietar a certificatului de carantină, eliberat de serviciul de Stat de Carantină Fitosanitară, pentru dreptul de transport a materialelor de sădit conform regulilor stabilite şi fără transbordare pe parcurs.
    În cazul predării ca mesagerii a substanţelor şi obiectelor periculoase, expeditorul poartă răspundere în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
    125. Toate locurile mesageriilor sunt predate de către expeditor cu indicarea datelor de marcare necesare. La staţia de expediţie expeditorii pot primi, contra plată, etichete speciale pentru înscrierea datelor de marcare.
    126. Informarea destinatarului mesageriilor, expediate de persoana juridică, despre timpul prezentării pentru primirea acestora nu este o obligaţie a CFM.
Secţiunea 3.
Întocmirea documentelor de transport
    127. Pentru expedierea mesageriilor expeditorul înaintează o cerere către şeful staţiei (gării) în care indică următoarele date:
    a) denumirea mesageriei;
    b) numărul locurilor, masa şi genul ambalajului;
    c) staţia de expediţie şi de destinaţie;
    d) denumirea sau numele de familie, numele, patronimicul destinatarului şi adresa, cu indicarea indicelui poştal;
    e) denumirea sau numele de familie, numele, patronimicul expeditorului şi adresa, cu indicarea indicelui poştal;
    f) modul de înştiinţare a destinatarului (telegraf, poştă şi suplimentar prin telefon).
    La preluarea pentru transport a mesageriilor, şeful staţiei (gării) stabileşte timpul preluării mesageriilor (data, luna, ora), făcîndu-se o menţiune corespunzătoare pe cererea expeditorului.
    128. Pentru confirmarea preluării mesageriilor pentru transport expeditorului i se eliberează recipisa de mesagerii, întocmită în baza cererii acestuia. Expeditorul verifică corectitudinea rechizitelor (adresa, numele de familie sau denumirea expeditorului şi destinatarului staţia de destinaţie, genul ambalajului, denumirea mesageriei transportate, masa, numărul de locuri, modul de avizare a destinatarului) indicate în documentul de transport (recipisa de mesagerii).
    În cazul existenţei unor bănuieli în ceea ce priveşte corectitudinea denumirii mesageriilor, CFM, în conformitate cu art.151 al Codului, are dreptul să verifice conţinutul mesageriilor. Dacă destinatarul refuză să desfacă ambalajul, mesageriile nu sunt preluate pentru transport.
    129. Expeditorul are dreptul să declare valoarea mesageriilor transportate în modul şi în condiţiile stabilite de punctul 98 al prezentului Regulament. Plata pentru transportul mesageriilor, care include şi taxele pentru cîntărirea (la primire), încărcarea şi descărcarea mesageriilor, precum şi taxa pentru valoarea declarată a mesageriilor se încasează la expedierea acestora.
    În cazul cînd expeditorul refuză să declare valoarea mesageriilor, în recipisa de mesagerii se face o menţiune "De la declararea valorii am renunţat", semnată de expeditor.
    Mesageriile persoanelor juridice se preiau pentru transport cu valoarea declarată.
Secţiunea 4.
Eliberarea mesageriilor
    130. Mesageriile parvenite în adresa persoanelor fizice se eliberează destinatarului sau, în baza procurii acestuia întocmită în modul stabilit, altei persoane la prezentarea paşaportului sau a actului de identitate, contra semnătură pe versoul foii de expediţie de mesagerii, cu indicarea numărului paşaportului sau a actului de identitate şi a domiciliului.
    Staţia de destinaţie avizează destinatarul (persoană fizică) despre sosirea mesageriilor după expirarea unei zile, fără a lua în considerare ziua sosirii lor, conform modului stabilit în recipisa de mesagerii (scrisoare recomandată, carte poştală recomandată, sau la dorinţa destinatarului - prin telefon şi suplimentar prin telegraf). Pentru avizare se încasează o taxă în conformitate cu culegerea "Regulamente de transport şi tarife în transportul feroviar".
    131. Mesageriile parvenite în adresa persoanelor juridice se eliberează în baza procurii semnată de conducătorul şi contabilul-şef al persoanei juridice menţionate şi certificată prin ştampila acestei persoane juridice. Procura trebuie să conţină date despre adresa destinatarului, numărul expediţiei şi numărul locurilor primite. Persoana împuternicită pentru primirea mesageriilor trebuie, suplimentar la procură, să prezinte actul de identitate. La primirea mesageriilor, persoana menţionată semnează pe versoul foii de expediţie a mesageriilor. Totodată persoana care efectuează recepţionarea-eliberarea de mărfuri şi bagaje în staţie compară toate rechizitele foii de expediţie a bagajelor cu datele indicate în procură şi scrie pe versoul foii de expediţie a mesageriilor şi în registrul de sosire şi eliberare a bagajelor şi mesageriilor rechizitele procurii (numărul, data eliberării şi de cine a fost semnată) şi ale actului de identitate a persoanei împuternicite pentru primirea mesageriilor (numărul, data şi de cine a fost eliberat) şi domiciliul.
    Informarea destinatarului mesageriilor, expediate de persoana juridică, despre timpul prezentării pentru primirea acestora nu este o obligaţie a CFM.
    132. La rugămintea persoanei împuternicite pentru primirea mesageriilor, contra unei plăţi în mărimea stabilită de CFM, la magazia de bagaje poate fi făcută o copie a foii de expediţie a mesageriilor, care se certifică prin semnătura lucrătorului magaziei de bagaje şi prin ştampila staţiei (gării).
    133. În cazul reţinerii mesageriilor în baza deciziei organelor de drept, la staţia unde au fost reţinute mesageriile se întocmeşte un proces-verbal în modul stabilit cu indicarea numărului recipisei de mesagerii, despre ce şeful staţiei (gării) anunţă staţia de destinaţie a bagajelor prin telegramă, teletaipogramă sau telefonogramă.
    134. În conformitate cu art.118 al Codului, termenul de transport al mesageriilor este determinat de durata parcursului trenului, cu care acestea au fost expediate.
    În cazul cînd mesageriile se transportă pe un itinerar cu transbordare pe parcurs, termenul de transport este determinat de durata parcursului pe acest itinerar al trenurilor coordonate, care au vagoane de bagaje şi ţinînd cont de frecvenţa circulaţiei vagoanelor de bagaje, plus două zile pentru fiecare transbordare.
    135. În conformitate cu punctul 37 al Regulamentului privind prestările de servicii, mesageriile sosite la staţia de destinaţie se păstrează gratuit timp de 4 de ore, neluîndu-se în considerare ziua descărcării. Pentru păstrarea mesageriilor peste termenul menţionat la eliberare se percepe taxa de depozitare. Termenul păstrării gratuite a mesageriilor persoanelor fizice se majorează, ţinînd cont de termenul stabilit pentru expedierea corespondenţei recomandate.
    136. În conformitate cu art.121 al Codului, mesageriile persoanelor fizice nereclamate în termen de 30 de zile şi mesageriile persoanelor juridice nereclamate în termen de 10 zile din momentul avizării în scris despre sosirea lor, urmează a fi comercializate în modul stabilit.
    137. Obiectele de uz casnic nereclamate, transportate ca mesagerii, în cazul dacă destinatarul lipseşte sau nu s-a prezentat pentru primirea mesageriilor, urmează a fi comercializate după expirarea a 30 de zile din ziua sosirii lor.
    138. Mesageriile se consideră pierdute în conformitate cu punctul 115 al prezentului Regulament.
Capitolul VI.
PĂSTRAREA BAGAJELOR DE MÎNĂ ÎN
CAMERELE DE BAGAJE ALE CĂII FERATE
    139. Pentru organizarea păstrării bagajelor de mînă la staţii (gări) funcţionează camere de bagaje ale căii ferate cu deservire proprie sau camere de bagaje ale căii ferate deservite de către magazioner.
    Condiţiile de utilizare a camerelor de bagaje ale căii ferate, precum şi datele despre timpul şi modul activităţii lor, trebuie să fie afişate la locuri vizibile în încăperile unde sunt amplasate aceste camere de bagaje.
În camerele de bagaje ale căii ferate sunt deservite fără rînd persoanele, care în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova dispun de asemenea privilegii, precum şi călătorii cu copii în vîrstă de pînă la 5 ani împliniţi.
    140. În camerele de bagaje ale căii ferate deservite de către magazioneri bagajele de mînă se preiau în orice tip de ambalaj. Unele obiecte (spre exemplu, paltoanele, pălăriile, genţile, schiurile, patinele) pot fi preluate fără ambalaj.
    Fructele, legumele, pomuşoarele şi alte produse agricole se preiau pentru păstrare în ambalaj care le asigură integritatea lor la transport.
    În conformitate cu punctul 24 al Regulamentului privind prestările de servicii, calea ferată nu răspunde de alterarea din motive naturale a mărfurilor perisabile predate spre păstrare.
    141. Dacă la recepţionarea bagajelor de mînă la camerele de bagaje ale căii ferate deservite de către magazioner vor fi depistate defecte ale ambalajului, călătorul sau altă persoană care predă bagajele de mînă trebuie să le înlăture sau să semneze procesul-verbal de formă generală despre existenţa defectelor la ambalaj, întocmit de magazioner.
    142. La preluarea spre păstrare a bagajelor de mînă (cu excepţia camerelor de păstrare ale căii ferate cu deservire proprie) magazionerul eliberează călătorului sau altei persoane care predă bagajele de mînă o fisă (recipisă) şi înscrie numărul acesteia în registrul special la rubrica "Eliberat". La recepţionarea bagajelor de mînă de către călător sau altă persoană care predă bagajele de mînă, numărul fisei (recipisei) se înscrie de către magazioner la rubrica "Recepţionat".
    143. Pentru păstrarea bagajelor de mînă se percepe o taxă în conformitate cu culegerea "Regulamente de transport şi tarife în transportul feroviar".
    144. La pierderea totală sau parţială a locurilor bagajelor de mînă predate spre păstrare în schimbul fiselor (recipiselor), cererea cu lista obiectelor se examinează şi se plăteşte de către staţia care a păstrat bagajele de mînă.
    În cazul cînd bagajele de mînă pierdute au fost găsite, acestea se eliberează călătorului sau altei persoane care a predat bagajele de mînă conform regulilor stabilite pentru eliberarea bagajelor pierdute. În asemenea caz călătorul sau altă persoană care predă bagajele de mînă trebuie să restituie la casa staţiei costul compensat al bagajelor de mînă.
    145. În cazul cînd fisa (recipisă) primită la camera de bagaje a căii ferate a fost pierdută, bagajele de mînă se eliberează călătorului sau altei persoane care predă bagajele de mînă cu condiţia prezentării dovezilor care justifică dreptul său asupra bagajelor menţionate, în modul analogic stabilit de punctul 107 al prezentului Regulament.
    146. La camerele de bagaje ale căii ferate, bagajele de mînă se păstrează termen de o zi calendaristică. În cazul neachitării de către călător sau altă persoană care predă bagajele de mînă, a taxei pentru depozitare (după expirarea perioadei de depozitare pentru care a fost achitată taxa), bagajele de mînă se păstrează la camera de bagaje încă o zi calendaristică, după care se transmite la magazia comună a staţiei. La ridicarea din camera de bagaje a căii ferate a bagajelor de mînă neplătite de către călător sau altă persoană care predă bagajele de mînă se întocmeşte un proces-verbal cu o descriere cît mai exactă a bagajelor de mînă. Dacă există posibilitatea de a stabili locul aflării proprietarului bagajelor de mînă, acestuia i se expediază imediat un aviz despre locul aflării bagajelor de mînă. După primirea răspunsului, bagajele de mînă se remit, contra plată, conform cererii călătorului sau altei persoane care a predat bagajele de mînă.
    Bagajele de mînă nereclamate după expirarea termenului stabilit după încetarea achitării de către călător sau altă persoană care predă bagajele de mînă a plăţii pentru păstrarea acestora, calea ferată este în drept să dispună comercializarea lor în modul stabilit de Codul transportului feroviar.
    Produsele alimentare perisabile, nereclamate de la magazia comună după expirarea termenelor prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul Regulament, sunt supuse distrugerii, fapt despre care calea ferată întocmeşte un proces-verbal corespunzător.
Capitolul VII.
TARIFE, PLĂŢI Şl TAXE PENTRU CĂLĂTORI
    147. Tarife pentru călători sunt considerate plăţile şi taxele stabilite pentru transportul de călători, bagaje şi mesagerii.
    Tarifele pentru transportul bagajelor şi mesageriilor se aplică pe liniile de cale ferată cu ecartament larg şi îngust, incluse în exploatare permanentă.
    Distanţa tarifară de transport a bagajelor şi mesageriilor se determină conform regulilor stabilite pentru calcularea distanţelor tarifare pentru transportul călătorilor.
    Pe calea ferată din Moldova se aplică tarifele locale şi suburbane pentru transportul de călători în trenurile de lung parcurs, de trafic local şi suburban.
    Tarifele pentru transportul în trenurile de trafic suburban se clasifică în tarif pe zonă, tarif de abonament şi tarif pe kilometru.
    148. Costul transportului de călători, bagaje şi mesagerii în trafic local şi suburban se calculează în conformitate cu tabelele de bază ale costului transportului de călători, bagaje şi mesagerii şi costul abonamentelor de călătorie lunare privilegiate.
    Plata de transport este stabilită, utilizînd coeficienţii de indexare a tabelelor de bază ale tarifelor, mărimea cărora este calculată de CFM şi se aprobă în conformitate cu art.12 al Codului de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    Costul de transport total şi pentru copii, costul biletului, costul suplimentului de cuşetă şi mărimea taxelor suplimentare sunt stabilite conform tabelelor în vigoare ale tarifelor, în dependenţă de distanţă, tipul vagonului şi categoria trenului. Tabelul în vigoare a tarifelor este tabelul de bază a tarifelor, ţinînd cont de coeficienţii de indexare.
    Costul călătoriei în toate tipurile de vagoane şi categoriile de trenuri constă din costul biletului şi costul suplimentului de cuşetă şi se determină conform tabelelor de bază în trafic local.
    149. La transportul în vagonul fără transbordare, care pe parcurs este ataşat la trenuri de categorii diferite, plata pentru transport se încasează pentru tot parcursul călătorului conform tarifului stabilit pentru trenul de o categorie mai superioară, în componenţa căruia circulă vagonul.
    150. În cazul abaterii temporare (din motive tehnice pentru o perioadă de cel mult 15 zile) a trenurilor de la itinerarul stabilit conform mersului trenurilor, călătorul nu achită transportul pentru distanţa suplimentară parcursă.
    151. Călătorii transportului feroviar, în conformitate cu Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători nr.1553-XIII din 25.02.1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.270), sunt supuşi asigurării personale obligatorii de accidente pentru timpul călătoriei şi aflării la staţii (gări). Călătorii, care în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova au dreptul la transport gratuit, sunt supuşi asigurării obligatorii fără plata de către ei a primei de asigurare. Dacă pentru documentul (biletul) de călătorie privilegiat au fost achitate taxe suplimentare, de la călători se încasează prima de asigurare.
    La întocmirea documentelor (biletelor) de călătorie conform tehnologiilor manuale pe formularul şi cotorul documentului (biletului) de călătorie se indică mărimea primei de asigurare, iar reţeaua tarifară de pe formular se taie fără a lua în considerare încasarea primei de asigurare şi a comisioanelor.
    La restituirea plăţilor pentru documentele (biletele) de călătorie neutilizate, prima de asigurare se achită integral, iar pentru documentele (biletele) de călătorie utilizate parţial - prima de asigurare nu se restituie.
    În dependenţă de locul apariţiei cazului asigurat şeful staţiei (gării) sau şeful trenului de călători trebuie să întocmească un proces-verbal conform Anexei nr.3 la prezentul Regulament şi să-l remită călătorului sau rudelor acestuia.
    152. Costul abonamentului se calculează conform tarifului aplicat pe sectorul respectiv de trafic suburban (pe kilometri) reieşind din 45 călătorii pe lună.
    153. Costul transportului bagajelor şi mesageriilor se stabileşte conform tabelelor de tarife în vigoare, în dependenţă de distanţă şi masă.
    154. La transportul în vagoanele de bagaje a obiectelor pe unităţi (biciclete fără motor, cărucioare pentru invalizi, cărucioare pentru copii şi altor obiecte de asemenea gabarite) plata se încasează ca pentru 20 kilograme de bagaje sau mesagerii, iar pentru cele cu masa mai mare de 20 kilograme - cu plata pentru masa de fapt în conformitate cu punctul 81 al prezentului Regulament. În cazurile cînd împreună cu obiectele pe unităţi la transport se predau şi alte obiecte, ele se cîntăresc împreună şi plata se încasează în baza unei recipise pentru toată masa.
    Motocicletele, scuterele şi motoretele se preiau la transport cu masa de fapt conform tarifului pentru mesagerii.
    155. Plata pentru transportul cărucioarelor cu motor cu trei sau patru roţi se încasează conform tarifului de bagaje sau mesagerii pentru toată masa de fapt a căruciorului.
    156. Transportul animalelor domestice mici, cîinilor şi păsărilor cu masa totală a unui loc pînă la 20 kilograme în trenurile de lung parcurs şi cele locale se plăteşte ca pentru 20 kilograme de bagaje, iar pentru cele cu masa care depăşeşte 20 kilograme - cu plata pentru masa de fapt. Transportul albinelor în vagonul de bagaje se plăteşte pentru masa de fapt. În asemenea caz călătorului i se eliberează recipisa "bagaj la mînă" pentru tot parcursul, sau la dorinţa călătorului pînă la punctul de transbordare. Animalele domestice mici, cîinii şi păsările călătorilor, în trenurile de trafic suburban, se transportă conform biletelor, care se vînd în casele suburbane de bilete.
    Plata pentru transportul în trenurile de trafic suburban a animalelor domestice mici, cîinilor şi păsărilor, bicicletelor fără motor, cărucioarelor pentru invalizi, cărucioarelor pentru copii şi altor obiecte cu asemenea gabarite, precum şi a bagajelor de mînă peste limita admisă pentru transportul gratuit, este stabilită de CFM după coordonarea cu organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    157. Taxa pentru valoarea declarată a bagajelor şi mesageriilor se stabileşte conform tabelului respectiv. Un leu incomplet pentru valoarea declarată şi 10 kilometri de parcurs incompleţi se consideră compleţi.
    158. La preluarea în prealabil a bagajelor (mai mult de două zile calendaristice pînă la plecarea trenului, inclusiv ziua plecării trenului cu care bagajele vor fi transportate) pentru fiecare loc se încasează o taxă în mărimea stabilită de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    Dacă la momentul plecării călătorului, bagajele nu pot fi transportate din cauza lipsei vagonului de bagaje, taxa pentru depozitarea bagajelor din momentul plecării călătorului pînă în momentul plecării vagonului de bagaje nu se încasează.
    La preluarea în prealabil a mesageriilor de la persoanele fizice şi juridice se încasează o taxă pentru fiecare loc pentru fiecare zi calendaristică (fără a lua în considerare zilele calendaristice în care se prevede transportarea mesageriilor) în mărimea stabilită de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    Pentru depozitarea bagajelor şi mesageriilor sosite, în dependenţă de termenele de depozitare, se încasează o taxă pentru fiecare loc în mărimea stabilită de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    Pentru depozitarea obiectelor uitate şi găsite, la eliberarea acestora persoanei care a cerut eliberarea lor, se încasează o taxă pentru fiecare loc în mărimea stabilită de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    Pentru depozitarea obiectelor găsite cu valoare mică care nu urmează a fi comercializate, taxa nu se încasează, şi acestea se restituie posesorului conform cererii acestuia la prezentarea actului de identitate, în baza deciziei comisiei create pe lîngă şeful staţiei (gării).
    159. La întocmirea transportului gratuit al bagajelor pentru lucrătorul transportului feroviar, taxele nu se încasează.
    160. Pentru acordarea călătorului sau altei persoane care a predat bagaje de mînă, a unei celule în camera de bagaje a căii ferate cu deservire proprie (indiferent de timpul predării bagajelor de mînă), precum şi pentru depozitarea fiecărui loc a bagajelor de mînă în camera de bagaje a căii ferate deservită de către magazioner, inclusiv pentru depozitarea obiectelor cu gabarite mari, suma a trei dimensiuni a cărora nu depăşeşte 180 centimetri, taxa se încasează pentru zilele calendaristice în mărimea stabilită de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    Pentru deschiderea, la dorinţa călătorului sau a altei persoane care a predat bagaje de mînă, pînă la două celule în camera de bagaje a căii ferate cu deservire proprie se încasează o taxă în mărimea stabilită de organul de specialitate al administraţiei publice centrale. Deschiderea mai mult de două celule nu este admisă, în asemenea caz căutarea şi expedierea bagajelor de mînă la destinaţie se efectuează în modul stabilit la cererea călătorului sau a altei persoane care a predat bagaje de mînă.
    Dacă sunt în exploatare camere de bagaje ale căii ferate care permit stabilirea termenului de depozitare în ore, calea ferată stabileşte plata pe ore pentru depozitare bagajelor de mînă.
    161. Taxele pentru serviciile acordate populaţiei la rezervarea locurilor şi întocmirea documentelor (biletelor) de călătorie se încasează pentru fiecare loc, în dependenţă de termene, în mărimea stabilită de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    Taxele nu se încasează la întocmirea documentelor (biletelor) de călătorie:
    a) persoanelor care călătoresc în vagoane şi trenuri special arendate la prezentarea contractului de arendă a vagonului şi trenului respectiv;
    b) invalizilor de război, veteranilor de război, Eroilor Uniunii Sovietice şi persoanelor decorate cu ordinul Gloriei de trei categorii la prezentarea taloanelor corespunzătoare.
    Alte servicii suplimentare acordate la vînzarea documentelor (biletelor) de călătorie - livrarea biletului la domiciliu, la locul de muncă sau de odihnă, întocmirea documentului (biletului) de călătorie de către controlor nemijlocit în tren, etc. se achită conform tarifelor stabilite de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    162. Pentru operaţiunea de întocmire a restituirii plăţilor pentru documentul (biletul) de călătorie neutilizat se încasează o taxă în mărimea stabilită de organul de specialitate al administraţiei publice centrale. La restituirea documentului (biletului) de călătorie în grup neutilizat, întocmit în baza cererii în grup, taxa se încasează pentru fiecare loc. Taxa încasată la vînzarea documentului (biletului) de călătorie, călătorului nu i se restituie.
    Operaţiunea de restituire a plăţilor pentru transportul de bagaje şi mesagerii se plăteşte pentru fiecare expediere, în mărimea stabilită de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    La restituirea plăţilor pentru documentele de transport neutilizate pentru transportul bagajelor, întocmit în baza biletelor pentru o singură călătorie gratuite, taxa nu se încasează.
    În cazul cînd costul documentului (biletului) de călătorie sau a documentului de transport este mai mic sau egal cu mărimea taxei, taxa pentru restituirea unui asemenea document (bilet) de călătorie sau document de transport nu se încasează. La restituirea plăţilor încasate în baza recipisei "bagaje la mînă", în punctul de expediere iniţială sau în punctul de transbordare, taxa pentru operaţiunea de întocmire a restituirii plăţilor nu se încasează.
    Taxa pentru operaţiunea de întocmire a restituirii plăţilor pentru documentul (biletul) de călătorie neutilizat nu se încasează de la lucrătorii transportului feroviar, care călătoresc în baza biletelor de serviciu şi pentru o singură călătorie, precum şi de la invalizii de război, veteranii de război, Eroii Uniunii Sovietice şi persoanele decorate cu ordinul Gloriei de trei categorii, la întocmirea documentelor (biletelor) de călătorie conform taloanelor.
    163. Calea ferată este obligată, la cererea expeditorului bagajelor sau mesageriilor, să-i pună la dispoziţie formularul de comandă şi eticheta pentru inscripţie. Plata pentru acordarea formularului de comandă, etichetei pentru inscripţie şi completarea acesteia sau pentru imprimarea de către lucrătorii magaziei de bagaje a marcajului de expediere (staţia şi calea ferată de destinaţie, destinatarul şi adresa lui poştală, staţia şi calea ferată de expediţie, expeditorul şi adresa lui poştală) se încasează în mărimea stabilită de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    Pentru imprimarea marcajului feroviar (numărul recipisei de bagaje sau mesagerii şi numărul total de locuri) plata nu se încasează.
    Pentru înştiinţarea destinatarului despre sosirea în adresa lui a bagajelor sau mesageriilor se încasează o taxă, iar pentru transportarea de către hamal a bagajelor de mînă, bagajelor şi mesageriilor se încasează o plată în mărimea stabilită de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
Capitolul VIII.
PARTICULARITĂŢILE TRANSPORTULUI ANUMITOR
CATEGORII DE PERSOANE, BAGAJE Şl MESAGERII
    164. În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova anumitor categorii de persoane li se acordă dreptul de a călători gratuit sau privilegiat cu transportul feroviar.
    Pe sectoarele unde nu circulă trenuri de trafic suburban, invalizilor de război, veteranilor de război li se permite călătoria gratuită în trenurile de trafic local pentru o distanţă pînă la 150 kilometri.
    Persoanelor care au dreptul la călătoria cu o reducere de 50% în trenurile de trafic suburban, reducerea le este acordată la întocmirea biletelor unice (cifrul 300).
    Persoanele care însoţesc invalizi de grupa I care au dreptul la călătorie cu reducere de 50% pe calea ferată din Moldova, în perioada de la 1 octombrie pînă la 15 mai au dreptul să beneficieze de acest privilegiu, nu numai la călătorie împreună cu invalidul, ci şi cînd se reîntorc după ce au însoţit invalidul la instituţia medicală (spre exemplu, sanatoriu, spital) sau pleacă spre instituţia medicală pentru al însoţi pe invalid înapoi la domiciliu. În asemenea cazuri, pentru primirea documentului (biletului) de călătorie cu reducere de 50%, la casa de bilete se prezintă certificatele instituţiei medicale: în primul caz - despre întoarcerea persoanei însoţitoare acasă, şi în al doilea - despre necesitatea sosirii în instituţia medicală pentru însoţirea invalidului înapoi spre casă. Numerele certificatelor se indică în documentele (biletele) de călătorie şi certificatele se prezintă în tren persoanelor care efectuează controlul.
    165. Transportul lucrătorilor în mod organizat, a studenţilor echipelor de construcţie şi a altor categorii se efectuează atît cu trenurile prevăzute în mersul trenurilor, cît şi cu trenurile special indicate, cu acordarea locurilor pentru dormit. Transportul categoriilor menţionate se efectuează în conformitate cu prezentul Regulament. Organizaţiile care nu intră în componenţa CFM, pot procura contra plată bilete corespunzătoare pentru o singură călătorie, pentru călătoria în trenurile de călători de toate categoriile:
    a) pentru călătoria în vagonul cu compartimente în trenurile de toate categoriile la CFM;
    b) pentru călătoria în vagonul cuşetă comun al trenurilor de călători la CFM;
    c) pentru călătoria în vagonul cu compartimente în trenurile de călători de toate categoriile pe anumite sectoare ale CFM;
    d) pentru călătoria în vagonul cuşetă comun al trenurilor de călători în limitele unui sector al CFM.
    Biletele prevăzute în subpunctele a) şi b) ale prezentului punct se întocmesc de către sectorul călătoriilor gratuite cu consimţămîntul serviciului financiar-economic al CFM.
    Pentru călătoria în vagoanele cuşetă, cu compartimente sau de dormit precum şi în trenurile accelerate, persoanele care deţin bilete, prevăzute la subpunctele b) şi d) ale prezentului punct, trebuie să achite taxa suplimentară pentru suplimentul de cuşetă şi viteză conform temeiurilor generale.
    166. Vagoanele parcului de călători care aparţin CFM, pot fi transmise în folosinţă temporară persoanelor juridice în condiţiile de arendă. Transmiterea în arendă a vagoanelor parcului de călători, care aparţin CFM, se efectuează în baza contractului. Contractul pentru dreptul de utilizare a vagoanelor în limita termenului de arendă trebuie să se afle în acest vagon la însoţitor.
    167. Mărimea plăţii pentru arenda vagoanelor parcului de călători, care aparţin CFM, se stabileşte în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
    La transportul călătorilor în vagoanele menţionate de la arendaş se încasează plata pentru parcursul vagonului, stabilită de organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu întocmirea documentului (biletului) de călătorie în grup, eliberat la staţia iniţială de expediere pînă la staţia de destinaţie a vagonului. Costul parcursului se determină pentru fiecare sector al parcursului fără transbordare a vagonului, separat ca pentru a călătorie de sine stătătoare. Ca punct de oprire se consideră staţia, unde la cererea arendaşului, are loc detaşarea vagonului. Numărul călătorilor care călătoresc în vagon, nu trebuie să depăşească numărul locurilor din vagon. Transportul bagajelor de mînă se efectuează în conformitate cu capitolul III al prezentul Regulament.
    La transportul mesageriilor în vagoanele de bagaje arendate se încasează costul parcursului vagonului în garnitura trenului accelerat sau de călători în mărimea, stabilită de organul de specialitate al administraţiei publice centrale, pentru tot parcursul vagonului (tur - retur).
    Parcursul unor asemenea vagoane trebuie să fie întocmit prin documente de transport cu indicarea în ele a masei reale a mesageriilor transportate. CFM nu răspunde pentru integritatea mesageriilor transportate în vagoane arendate.
    168. La utilizarea vagonului de serviciu (vagon-salon) arendat, pe lîngă plata de arendă, se încasează plata pentru parcursul vagonului, stabilită de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    169. Încasarea plăţilor de transport pentru tot parcursul vagonului (trenului) arendat (tur-retur) se face de către staţia de expediţie pînă la începutul călătoriei.
    170. Ataşarea vagonului arendat la trenul accelerat, de călători, de mărfuri şi călători şi de poştă şi bagaje, poate fi efectuată numai cu acordul CFM, după întocmirea de către staţia care face ataşarea a foii de expediţie a mesageriilor, eliberată de la staţia iniţială de expediţie pînă la staţia de destinaţie a vagonului şi a recipisei pentru diverse încasări pentru parcursul retur, care în punctul de rotaţie este înlocuită cu foaia de expediţie a mesageriilor.
    În foaia de expediţie a mesageriilor la rubrica "Încasat la expediere" se indică "Tariful pentru transport în sumă de____încasat în baza recipisei nr.___ la staţia căii ferate____ ".
    Recipisa pentru diverse încasări se anexează la cotorul foii de expediţie a mesageriilor, iar arendaşului vagonului în schimbul acesteia i se eliberează recipisa de mesagerii.
    Dacă ataşarea vagonului arendat este permisă cu devierea de pe parcurs, plăţile stabilite se încasează în întregime la staţia de ataşare la întocmirea recipisei de mesagerii ca pentru o expediţie nouă.
    Foaia de expediţie a mesageriilor pentru parcursul vagonului arendat cu trenul de călători se eliberează de către staţie însoţitorului de vagon sau persoanei care efectuează recepţionarea-eliberarea de mărfuri şi bagaje în trenuri, iar în lipsa lor - şefului trenului de călători cu care va circula acest vagon.
    171. În arendă poate fi transmis trenul de călători în trafic direct. Destinaţia acestor trenuri se face cu acordul organului de specialitate al administraţiei publice centrale.
    172. La transmiterea în arendă a trenului de călători se încasează:
    a) plata pentru arenda tuturor vagoanelor trenului;
    b) costul parcursului vagoanelor, stabilit de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    Numărul de persoane care călătoresc în trenul de călători nu trebuie să depăşească numărul de locuri în vagoanele acestui tren.
    Completele de albituri se pun la dispoziţie contra unei taxe suplimentare.
    173. Bagajele persoanelor care călătoresc în trenul de călători arendat se transportă în vagoanele de bagaje, întocmite în condiţiile de arendă.
    În asemenea caz transportul, depozitul şi eliberarea bagajelor se face de către arendaşul trenului de călători, iar recipisele de bagaje nu se eliberează de către calea ferată.
    174. La transportarea trenului sau vagonului de călători arendat (gol) de la punctul lor de înregistrare (de formare) pînă la locul indicat de către arendaş sau pînă la punctul de înregistrare de la locul de eliberare de către arendaş, pe lîngă plata de arendă se încasează plata pentru parcursul tuturor vagoanelor, în mărimea stabilită de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    175. Transportul grupurilor de cîini se efectuează în vagoane care se acordă în condiţiile de arendă conform comenzilor preliminare.
    176. La acordarea în arendă a trenului suburban pentru călătorii turistice de excursie se încasează plata pentru perioada arendării trenului suburban, dar nu mai puţin de o zi, şi costul parcursului vagoanelor în mărimea stabilită de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    La utilizarea în trafic suburban a garniturilor trenurilor de călători formate din vagoane cu locuri pentru dormit (vagon cuşetă, loc pentru dormit şi vagon cuşetă cu compartimente a 4 locuri), se încasează o plată pentru parcursul vagoanelor în mărimea stabilită de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
    Arendaşului trenului i se eliberează două exemplare ale contractului de arendă a trenului turistic de excursie şi două documente (bilete) de călătorie în grup (unul pentru călătoria tur, şi altul pentru călătoria retur).
    CFM, după încheierea contractului de arendă a trenului, întocmeşte o dare de seamă privind vînzarea documentelor (biletelor) de călătorie. Copia contractului de arendă a trenului turistic de excursie cu menţiunea     CFM despre încasarea de către ea a tuturor plăţilor corespunzătoare şi documentul (biletul) de călătorie în grup se păstrează la conducătorul (directorul) care însoţeşte turiştii şi se prezintă pentru control pe parcurs.
    Dacă persoana care călătoreşte în trenul turistic de excursie, a rămas în urma trenului din vina căii ferate, şeful staţiei (gării) întocmeşte un act, în baza căruia călătorului i se întocmeşte un document (bilet) de călătorie gratuit pentru transportul pînă la locul de aflare a trenului turistic de excursie.
    177. Transportul călătorilor bolnavi care necesită a fi izolaţi de ceilalţi călători se efectuează într-un compartiment separat, împreună cu însoţitorii.
    Persoanele fizice sau juridice care transportă asemenea călători bolnavi înaintează o cerere, dar nu mai tîrziu de 5 zile pînă la plecarea trenului, pentru punerea la dispoziţia lor a unui compartiment separat. La cerere trebuie să fie anexată recomandarea medicului cu indicarea condiţiilor de transport, întocmirea documentelor (biletelor) de călătorie pentru călătorii bolnavi în asemenea caz se efectuează cu plata tuturor locurilor în compartiment.
    Transportul unui grup de călători bolnavi în vagoane sanitare separate se face în condiţiile de arendă, cu plata în baza condiţiilor generale.
    178. Încărcarea şi descărcarea mesageriilor în vagoanele proprii sau arendate ale parcului de călători se face de către expeditor sau destinatar.
    La transportul mesageriilor în vagoanele de bagaje şi alte vagoane ale parcului de călători, care circulă în componenţa trenurilor de marfă plata se stabileşte conform schemelor tarifare ale listei de preţuri (în dependenţă de apartenenţa vagonului) pentru masa mărfurilor în vagon dar nu mai puţin de 66 tone.
    179. Transportul produselor de tipografie în trenurile de călători se face conform tarifului pentru mesagerii şi se întocmeşte în baza recipiselor pentru mesagerii şi listelor speciale de predare.
    Pentru fiecare expediţie a produselor de tipografie adresată pentru o anumită staţie pe numele unui destinatar, expeditorul întocmeşte recipisa pentru mesagerii.
    Pachetele şi baloatele cu producţia de tipografie prezentate pentru transport trebuie să fie aşezate compact, ambalate în două straturi cu hîrtie de împachetat şi legate cruciform cu sfoară sau funie. Totodată, fiecare loc expediat trebuie să conţină o etichetă cu dimensiunea nu mai mică de 22 x 18 cm, care conţine:
    a) denumirea publicaţiei periodice;
    b) numărul recipisei de mesagerii;
    c) denumirea staţiei şi a căii ferate de expediţie;
    d) denumirea destinatarului (cu indicarea adresei şi a numărului de telefon);
    e) numărul locurilor pentru expediere;
    f) denumirea staţiei şi a căii ferate de destinaţie.
    Eticheta se fabrică din contul mijloacelor expeditorului prin metoda tipografică; datele pe ea se aplică prin ştampilă sau de mînă cu litere mari şi clare, mărimea literelor trebuie să fie nu mai mică de 1 cm (nu se permite înscrierea menţiunilor la maşina de tapat). Predarea expediţiilor producţiei tipografice la tren se face în baza listelor de predare separate. Producţia tipografică se eliberează destinatarului contra semnătură pe foaia de expediţie a mesageriilor, la eliberarea din vagon - pe lista de predare cu indicarea numelui de familie, numelui, prenumelui destinatarului, numărul actului de identitate şi rechizitele despre procură. În cazul neprezentării destinatarului în termen de 6 ore din momentul sosirii producţiei tipografice, lui i se expediază un aviz prin scrisoare recomandată, carte poştală recomandată şi se înştiinţează suplimentar prin telefon.
    180. Producţia tipografică se preia pentru transport în vagonul de bagaje în modul prevăzut de punctele 79 şi 119 ale prezentului Regulament.
    181. Preluarea pentru transport în trenuri a preparatelor biologice se face preferenţial faţă de alte expediţii de mesagerii cu plata transportului conform tarifului de mesagerii în următoarele condiţii:
    a) în perioada de vară: în vagoanele de bagaje la staţiile intermediare - pînă la 400 kg, iar în punctele de expediere iniţială a trenurilor - pînă la 500 kg fără transbordare pe parcurs;
    b) în perioada de iarnă: într-un compartiment al vagonului cuşetă - pînă la 150 kg cu plata tuturor locurilor în compartiment.
    Pentru acordarea unui compartiment separat expeditorul înaintează şefului staţiei (gării), nu mai tîrziu de 5 zile calendaristice pînă la plecarea trenului, o comandă în scris din punctul iniţial de expediţie.
    Transportul persoanei însoţitoare se întocmeşte prin eliberarea documentului (biletului) de călătorie în ordine generală.
    Preparatele biologice prezentate pentru transport în trenuri trebuie să conţină ambalaj care să le asigure integritatea, precum şi să nu admită alterarea şi murdărirea vagonului, şi dimensiunile ambalajului să permită efectuarea fără impedimente şi rapid a încărcării, descărcării şi amplasării lor în vagon. Preparatele biologice trebuie să fie încărcate înainte de urcarea călătorilor.
    Pentru asigurarea expediţiei preparatelor biologice de la staţia intermediară în cazul lipsei locurilor libere în trenurile de tranzit se admite rezervarea locurilor în condiţiile prevăzute la punctul 8 al prezentului Regulament.
    182. Transportul poştei diplomatice şi a bagajelor în compartimente separate, ocupate de curierii diplomatici, se admite în cantităţi pînă la 200 kg. În asemenea caz trebuie să fie achitat costul călătoriei pentru toate locurile din compartiment.
    Transportul poştei diplomatice peste limita admisă a bagajelor de mînă, transportate gratuit, se plătesc conform tarifelor aplicate pentru transportul bagajelor şi se întocmesc ca bagaje la mînă.
    Curierii diplomatici au dreptul să urce în tren pînă la urcarea comună în tren a călătorilor.
    183. Transportul pe CFM a sicriului cu cadavru se efectuează în vagoane de bagaje şi de poştă şi bagaje sau în secţii special amenajate fără transbordare pe parcurs la prezentarea la staţia de expediţie de către persoana care predă sicriul a permisului pentru transport de la organele publice locale şi de la organele şi instituţiile serviciului sanitar-epidemiologic de stat, precum şi a documentului (cecului, ordinului) care confirmă că pentru transportul cadavrului a fost procurat un sicriu metalic zincat. Transportul pe CFM a cadavrului trebuie să fie efectuat într-un sicriu de metal bine sudat, plasat într-o cutie de lemn în care spaţiul liber trebuie să fie umplut cu rumeguş de lemn, cărbune, turbă, var, etc.
    184. Sicriul cu cadavru se transportă pe CFM numai cu însoţitor. Însoţitorul călătoreşte în acelaşi tren şi trebuie să deţină document (bilet) de călătorie. Dacă pe parcursul trenului însoţitorul din careva cauză va rămîne în urma trenului în care se află sicriul cu cadavru, transportarea sicriului la destinaţie nu se reţine.
    185. Pentru transportul sicriului cu cadavru în vagoanele de bagaje şi de poştă şi bagaje sau în secţii special amenajate se încasează o plată ca pentru transportul a 300 kg de bagaje.
    La transportul urnelor funerare care conţin cenuşa cadavrului în vagoanele de bagaje, plata se încasează pentru masa reală a urnei, dar nu mai puţin ca pentru transportul a 30 kg de bagaje.
    Transportul urnelor funerarii care conţin cenuşa cadavrului se face în cutii care e asigură integritatea
Capitolul IX.
CONTROLUL ASUPRA REALIZĂRII
TRANSPORTULUI DE CĂLĂTORI
    186. Pentru asigurarea utilizării corecte a mijloacelor CFM şi a respectării legislaţiei Republicii Moldova, care reglementează problemele transportului pe cale ferată, se organizează controlul respectiv asupra:
    a) existenţei şi valabilităţii la călători a documentelor (biletelor) de călătorie;
    b) respectării de către călători a regulilor de transport a bagajelor de mînă;
    c) corectitudinii anulării documentelor (biletelor) de călătorie de către însoţitorii de vagon;
    d) asigurării întreţinerii corespunzătoare a vagoanelor şi calităţii de deservire a călătorilor din partea brigăzii trenului;
    e) respectării de către călători a ordinii publice în trenuri, la staţii (gări) şi executarea de către ei, precum şi de către lucrătorii transportului feroviar, a prevederilor Codului, Regulamentului privind prestările de servicii, prezentului Regulament şi altor acte normativ - juridice ale Republicii Moldova;
    f) organizării vînzării documentelor (biletelor) de călătorie;
    g) corectitudinii eliberării şi întocmirii la casă a documentelor (biletelor) de călătorie şi de transport;
    h) activităţii camerelor de bagaje ale căii ferate şi magaziilor de bagaje;
    i) modului de evidenţă a locurilor libere şi eliberate în trenuri şi comunicarea informaţiei despre asemenea locuri;
    j) corectitudinii utilizării vagoanelor (de serviciu, poştale, arendate, etc.);
    k) respectării modului de comercializare în transportul feroviar.
    Efectuînd controlul, persoanele care inspectează şi evidenţiază dificultăţi, iau măsuri pentru a le înlătura.
    187. Verificarea existenţei la călător a documentului (biletului) de călătorie pentru trenul de trafic suburban se efectuează pe parcursul trenului, pînă la urcarea în tren la trecerea prin punctul de control la staţii (gări) şi la punctele de oprire. În cazul lipsei la călători a biletelor, faţă de ei se aplică măsurile prevăzute de punctul 186 al prezentului Regulament.
    La efectuarea controlului în locurile cu aglomeraţie mare a populaţiei, trebuie să fie respectate cerinţele pentru siguranţa acestora.
    188. Controlul, organizat în conformitate cu punctul 186 al prezentul Regulament, se realizează de către persoanele care inspectează (revizorii trenurilor, revizorii-instructori pentru controlul trenurilor de călători şi gărilor, alte persoane care inspectează, care prin actele normativ-juridice ale Republicii Moldova au în sarcina lor efectuarea unui asemenea control).
    Călătorul depistat la transportul în tren fără documentul (biletul) de călătorie sau care a prezentat document (bilet) de călătorie al cărui termen de valabilitate a expirat sau în care este indicat numele de familie, numărul actului de identitate care nu corespunde numelui de familie, numărului indicat în actul de identitate sau care a prezentat document (bilet) de călătorie gratuit sau privilegiat fără documentele corespunzătoare care atestă dreptul pentru utilizarea unor asemenea documente (bilete) de călătorie, precum şi călătorul depistat în trenul de lung parcurs şi de trafic local cu bilet pentru trenul de trafic suburban, se consideră ca fiind fără bilet şi trebuie să achite o amendă în mărimea şi ordinea stabilită de legislaţia Republicii Moldova.
    [Pct.188 al.2) modificat prin OAT99 din 21.05.09, MO124-126/14.08.09 art.595]
    Concomitent cu întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţie pentru aplicarea amenzii de instanţa de judecată competentă de la călătorul fără bilet care călătoreşte în trenul de lung parcurs şi de trafic local şi în trenul suburban, se încasează în mod obligatoriu, de către persoana care inspectează, costul călătoriei de la staţia în care călătorul s-a urcat pînă la staţia de destinaţie sau de transbordare. Dacă călătorul îşi exprimă dorinţa de a coborî din tren el, pe lîngă întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţie pentru aplicarea amenzii de instanţa de judecată competentă, achită costul călătoriei pînă la staţia unde coboară din tren. În cazul cînd călătorul refuză să plătească costul călătoriei şi să prezinte datele sale, conform art. 443 alin. (1) lit. c) din Codul contravenţional al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15), pentru întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţie pentru aplicarea amenzii de instanţa de judecată competentă se aplică măsuri pentru a-l scoate din tren.
    [Pct.188 al.3) modificat prin OAT99 din 21.05.09, MO124-126/14.08.09 art.595]
    Dacă în documentul (biletul) de călătorie lipseşte numele de familie acesta se retrage de la călător. În asemenea caz se întocmeşte un proces-verbal în două exemplare contrasemnat de către revizorul sau şeful trenului de călători. În procesul-verbal se indică numele de familie al călătorului, numărul documentului (biletului) de călătorie, numărul trenului, vagonului, locului, staţia de expediţie şi de destinaţie, iar în cazul întocmirii documentului (biletului) de călătorie prin intermediul sistemului automatizat "Express" de asemenea şi numărul punctului unde s-a efectuat vînzarea biletului. Pe procesul-verbal trebuie să fie aplicată ştampila organizaţiei de formare a trenului. Primul exemplar al procesului-verbal se eliberează călătorului, iar al doilea exemplar al procesului-verbal, împreună cu acest document (bilet) de călătorie se expediază la serviciul călători al căii ferate care a întocmit documentul (biletul) de călătorie, pentru efectuarea unei anchete de serviciu, iar călătorul călătoreşte pînă la staţia de destinaţie cu procesul-verbal care-i înlocuieşte documentul (biletul) de călătorie.
    Înlăturarea călătorului din tren nu este admisă la staţiile care se află departe de localităţile populate. Lista acestor staţii se stabileşte de către CFM.
    189. Călătorul care a fost depistat în trenul de lung parcurs sau de trafic local fără document (bilet) de călătorie, se consideră ca fiind fără bilet, dacă din vina acestuia nu va fi întocmită călătoria în termenele stabilite de punctul 43 al prezentului Regulament, şi de la el se încasează costul călătoriei şi se întocmeşte procesul-verbal cu privire la contravenţie pentru aplicarea amenzii de instanţa de judecată competentă. Dacă în termenele menţionate călătoria nu va fi întocmită din vina şefului trenului, procesul-verbal cu privire la contravenţie pentru aplicarea amenzii pentru călătoria fără bilet de instanţa de judecată competentă nu se întocmeşte.
    [Pct.189 modificat prin OAT99 din 21.05.09, MO124-126/14.08.09 art.595]
    190. Călătorul care din greşeală a urcat în trenul care are altă destinaţie decît cea indicată pe documentul (biletul) său de călătorie sau în trenul care pleacă mai devreme decît cel indicat în documentul (biletul) său de călătorie, trebuie să părăsească trenul la cea mai apropiată staţie, cu excepţia staţiilor care se află departe de localităţile populate. În asemenea cazuri persoanele care efectuează controlul nu întocmesc procesul-verbal cu privire la contravenţie pentru aplicarea amenzii asupra călătorului de instanţa de judecată competentă.
    [Pct.190 modificat prin OAT99 din 21.05.09, MO124-126/14.08.09 art.595]
    191. În cazul prezentării de către călător a documentului (biletului) de călătorie care trezeşte careva bănuieli în ceea ce priveşte valabilitatea acestuia (inclusiv cu abaterea numerotării), persoana care inspectează retrage acest document (bilet) de călătorie şi întocmeşte un proces-verbal în trei exemplare. În procesul-verbal se indică:
    a) mărimea sumei achitate de călător;
    b) itinerarul parcursului călătorului indicat în documentul (biletul) de călătorie;
    c) punctul de procurare a documentului (biletului) de călătorie;
    d) numărul trenului, data plecării trenului indicată pe documentul (biletul) de călătorie;
    e) numărul vagonului, şi dacă este, numărul locului;
    f) numele de familie, prenumele călătorului şi domiciliul acestuia.
    Documentul (biletul) de călătorie ca defectat, împreună cu al doilea exemplar al procesului-verbal se expediază la staţia de întocmire a documentului (biletului) de călătorie pentru efectuarea unei anchete de serviciu. Călătorul în asemenea caz călătoreşte pînă la staţia de destinaţie cu primul exemplar al procesului-verbal, care-i înlocuieşte documentul (biletul) de călătorie. Al treilea exemplar al procesului-verbal rămîne la şeful trenului, şi la sosire, se transmite la Direcţie de deservire a călătorilor.
    192. Documentul (biletul) de călătorie eliberat prin intermediul sistemului automatizat "Express" cu informaţia înscrisă de mînă sau prin alt mijloc, în afara cazurilor prevăzute la punctul 12 al prezentului Regulament, precum şi documentul (biletul) de călătorie întocmit în baza tehnologiilor manuale, fără compostare, fără indicarea staţiei de destinaţie, cu denumirile staţiilor incorecte, precum şi cu alte încălcări la întocmire, admise de către lucrătorii transportului feroviar, sunt considerate defectate şi se retrag de la călători.
    Dacă documentul (biletul) de călătorie defectat a fost depistat pe parcurs, călătoria ulterioară a călătorului se întocmeşte conform punctului 191 al prezentului Regulament.
    Dacă documentul (biletul) de călătorie defectat a fost depistat la staţia de expediţie, şeful staţiei (gării) întocmeşte un proces-verbal în două exemplare. În act se indică:
    a) staţia unde a fost depistat documentul (biletul) de călătorie defectat;
    b) numele de familie al călătorului;
    c) numărul documentului (biletului) de călătorie, numărul trenului, vagonului, locul;
    d) staţia de expediţie şi data plecării;
    e) staţia de destinaţie;
    f) data întocmirii documentului (biletului) de călătorie prin intermediul sistemului automatizat "Express" şi numărul punctului de vînzare;
    g) în ce constă defectul documentului (biletului) de călătorie.
    Casa de bilete a staţiei (gării) de expediţie în baza procesului-verbal şi a documentului (biletului) de călătorie defectat anexat, eliberează călătorului un document (bilet) de călătorie fără plată, în acelaşi tip de vagon şi aceeaşi categorie de tren, pentru care acorda dreptul de călătorie documentul (biletul) de călătorie substituit. Pe versoul documentului (biletului) de călătorie se face o menţiune "Eliberat în schimbul celui defectat".     Noul document (bilet) de călătorie şi al doilea exemplar al procesului-verbal se eliberează călătorului pentru continuarea călătoriei.
    La depistarea abonamentului defectat pentru trenurile de trafic suburban, acesta se retrage de la călător. În asemenea caz persoana care efectuează controlul, întocmeşte un proces-verbal în trei exemplare. Primul exemplar se eliberează călătorului. În baza acestui proces-verbal călătorul are dreptul să finiseze călătoria, să se întoarcă la punctul de procurare a abonamentului defectat şi să primească în acest punct gratuit un nou abonament, pe care se face o menţiune "Eliberat în schimbul celui defectat". Abonamentul defectat retras de către persoana care efectuează controlul se anexează la alte două exemplare ale procesului-verbal, care se transmit administraţiei CFM pentru efectuarea unei anchete de serviciu şi luarea măsurilor.
    193. La călătoria fără documente (bilete) de călătorie pentru copii în trenurile de lung parcurs, de trafic local şi suburban, a copiilor cu vîrsta de la 5 la 10 ani sau a doi sau mai mulţi copii cu vîrsta pînă la 5 ani cu un călător matur, de la asemenea călător, de către persoana care efectuează controlul, se încasează o amendă pentru călătoria fără bilet, în mărimea şi ordinea stabilită de legislaţia Republicii Moldova.
    Pentru restul parcursului călătorul procură documente (bilete) de călătorie pentru copii în modul stabilit de prezentul Regulament.
    [Pct.193 modificat prin OAT99 din 21.05.09, MO124-126/14.08.09 art.595]
    194. La călătoria în baza documentului (biletului) de călătorie pentru copii a călătorului cu vîrsta mai mare de 10 ani, de la asemenea călător, de către persoana care efectuează controlul, se încasează o amendă ca pentru călătoria fără bilet în mărimea şi ordinea stabilită de legislaţia Republicii Moldova. În plus, acesta plăteşte diferenţa între costul documentului (biletului) de călătorie deplin şi costul celui pentru copii de la staţia iniţială de expediţie pînă la staţia de destinaţie.
    Se interzice călătoria în orice tren a copiilor cu vîrsta pînă la 16 ani, fără a fi însoţiţi de cei maturi.
    Copii care călătoresc fără a fi însoţiţi de cei maturi şi care nu deţin documente (bilete) de călătorie, trebuie să fie transmişi de către brigada trenului sau persoana care efectuează controlul la cea mai apropiată staţie operatorului de serviciu al poliţiei în transport.
    [Pct.194 modificat prin OAT99 din 21.05.09, MO124-126/14.08.09 art.595]
    195. În cazul existenţei unor bănuieli în ceea ce priveşte vîrsta copiilor transportaţi gratuit sau în baza documentelor (biletelor) de călătorie pentru copii, persoanele care efectuează controlul sunt în drept să ceară prezentarea documentelor corespunzătoare care atestă vîrsta copilului (spre exemplu, adeverinţa de naştere, înscrisul din actul de identitate a părinţilor, etc), iar dacă există abonamentul (biletul privilegiat) întocmit pentru elevul mai mare de 14 ani - certificatul din instituţia de învăţămînt general.
    196. Persoanele care efectuează controlul, la depistarea transportului de către călători a bagajelor de mînă peste limita admisă, încasează de la asemenea călător taxa de transport pentru tot parcursul de la staţia de plecare conform tarifului pentru bagaje şi întocmesc procesul-verbal cu privire la contravenţie pentru aplicarea amenzii de instanţa de judecată competentă.
    [Pct.196 modificat prin OAT99 din 21.05.09, MO124-126/14.08.09 art.595]
    197. În cazul depistării la călător a bagajelor de mînă suplimentare persoana care efectuează controlul trebuie să întocmească un proces-verbal în privinţa însoţitorului de vagon care a admis în vagon călătorul cu bagaje de mînă peste limita admisă fără plata corespunzătoare. Procesul-verbal se expediază la locul de muncă al însoţitorului de vagon (la Direcţia de deservire a călătorilor, prin intermediul serviciului de călători al CFM).

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin OAT99 din 21.05.09, MO124-126/14.08.09 art.595]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin OAT99 din 21.05.09, MO124-126/14.08.09 art.595]