HGM128/2006
ID intern unic:  315077
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 128
din  06.02.2006
cu privire la aprobarea Cerinţelor tehnice faţă de
încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe
stupefiante, psihotrope şi/sau precursori
Publicat : 17.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 28-30     art Nr : 171

   
MODIFICAT
   
HG103 din 27.02.17, MO67-71/03.03.17 art.161


    NOTĂ:
   
În titlu şi pe tot parcursul textului cuvintele „substanţe narcotice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „substanţe stupefiante”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG103 din 27.02.17, MO67-71/03.03.17 art.161    În scopul realizării prevederilor Legii nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulaţia substanţelor
stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 73-77, art. 339), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Cerinţele tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau precursori (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                         Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne                             Gheorghe Papuc
Ministrul sănătăţii
şi protecţiei sociale                                          Ion Ababii

Chişinău, 6 februarie 2006.
Nr. 128.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 128 din 6 februarie 2006
Cerinţele tehnice
faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe
stupefiante, psihotrope şi/sau precursori
1. Cerinţele tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau precursori (în continuare - Cerinţe) sînt elaborate în conformitate cu Legea nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulaţia substanţelor stupefiante şi psihotrope şi a precursorilor, cu alte acte normative ce reglementează circuitul substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor, precum şi cu actele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
2. Prezentele Cerinţe prevăd măsurile de fortificare tehnică şi determină principiile de bază de creare a sistemelor multialiniament de semnalizare şi antiincendiare destinate protejării încăperilor şi obiectivelor în care se desfăşoară activităţi cu substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau precursori.
3. În sensul prezentelor Cerinţe, se utilizează următoarele noţiuni:
aliniament de semnalizare - buclă sau ansamblu de bucle de semnalizare destinate supravegherii perimetrului teritoriului controlat, a obiectivelor şi încăperilor aflate sub pază, care emit semnale de avertizare în cazul pătrunderii sau depăşirii obstacolelor controlate;
buton de alarmă - ansamblu de mijloace tehnice ce acţionează în comun şi permit, în mod automat sau manual, emiterea semnalului de alarmă la pupitrul centralizat de pază al organelor afacerilor interne în caz de atac în timpul lucrului.
4. Încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau precursori trebuie să aibă pereţi, echivalenţi, conform rigidităţii, pereţilor din cărămidă, cu grosimea de cel puţin 510 mm, podeaua şi tavanul, echivalente, conform rigidităţii, cu placa din beton armat cu o grosime de cel puţin 100 mm.
5. Pereţii, tavanul şi podeaua care nu corespund cerinţelor nominalizate, precum şi întreaga suprafaţă interioară, necesită a fi fortificate cu gratii metalice, avînd diametrul tijei de 10 mm, iar dimensiunile celulei - de 150x150 mm.
6. Uşa de intrare în încăperea în care se păstrează substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau precursori trebuie să fie în stare de funcţionare, cu grosimea de cel puţin 40 mm, înzestrată cu 2 lacăte. Uşa se capitonează cu foi de metal, avînd grosimea de cel puţin 0,6 mm. Din partea interioară intrarea este protejată suplimentar de uşa din gratii metalice cu diametrul tijei de 16 mm şi dimensiunile celulei de 150x150 mm. Ferestrele se înzestrează cu gratii metalice cu diametrul tijei de 16 mm şi dimensiunile celulei de 150x150 mm.
Se permite utilizarea gratiilor metalice decorative care, conform rigidităţii, nu cedează prevederilor standarde.
7. Obiectivele şi încăperile pentru păstrarea substanţelor stupefiante, psihotrope şi/sau precursorilor urmează a fi protejate cu instalaţie autonomă de semnalizare şi stingere a incendiilor, conform normativelor NCM E. 03.03-2003 "Dotarea clădirilor şi instalaţiilor cu sisteme autonome de semnalizare şi stingere a incendiilor" şi NCM E. 03.05-2004 "Instalaţii autonome de stingere şi semnalizare a incendiilor. Normativ pentru proiectare".
8. Obiectivele şi încăperile pentru păstrarea substanţelor stupefiante, psihotrope şi/sau precursorilor necesită a fi înzestrate, în mod obligatoriu, cu sisteme de pază cu semnalizare multialiniament, conform Normelor metodologice şi tehnice de proiectare şi montare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 8 iulie 2005. Fiecare aliniament se conectează separat la pupitrul centralizat de pază.
9. Primul aliniament de semnalizare este destinat protecţiei perimetrului încăperilor sau obiectivelor - geamurile şi uşile, canalele de ventilaţie şi alte elemente ale încăperilor şi obiectivelor accesibile pentru pătrundere din exterior.
Uşile şi geamurile sînt protejate cu semnalizare la "deschidere" şi "spargere". Pereţii despărţitori, tavanul, locurile de branşament ale comunicaţiilor sînt protejate cu semnalizare la "spargere". Pereţii capitali, canalele de ventilaţie sînt protejate cu semnalizare la "deteriorare" şi "efect de lovitură".
10. Suprafeţele interioare ale încăperilor şi obiectivelor, safeurile şi dulapurile metalice, folosite pentru păstrarea substanţelor stupefiante sau psihotrope, sînt protejate cu aliniament de semnalizare suplimentar. În aceste scopuri, în calitate de dispozitive pot fi utilizate avertizoare ultrasonore, cu radiounde, traductoare, sisteme optico-electronice.
11. În sistemele de protecţie multialiniament se impune utilizarea emiţătoarelor şi avertizoarelor care asigură controlul buclei de semnalizare, în caz de deconectare a energiei electrice.
12. În caz de deconectare a energiei electrice, trebuie să fie asigurată funcţionarea aparatelor de recepţie şi control, traductoarelor şi avertizoarelor unui aliniament de semnalizare.
13. La obiectivele de mari proporţii, destinate păstrării substanţelor stupefiante, psihotrope şi/sau precursorilor, se admite utilizarea principiului de "centralizare minimă", cu instalarea la punctele de control a concentratoarelor de capacitate mică, cu conectarea la pupitrul de supraveghere centrală.
14. Locurile de lucru ale personalului care activează cu substanţe stupefiante, psihotrope şi/sau precursori, precum şi depozitele de păstrare a acestora se înzestrează cu buton de alarmă, care este destinat transmiterii semnalului de alarmă organelor afacerilor interne, în caz de atac în timpul lucrului.