HGA225/2006
ID intern unic:  315316
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 225
din  01.03.2006
cu privire la Comisia naţională pentru elaborarea rapoartelor iniţiale
şi periodice privind implementarea convenţiilor internaţionale la care
Republica Moldova este parte
Publicat : 10.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 39-42     art Nr : 266

    Abrogată prin HG65 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art. 101; în vigoare 15.02.19

    MODIFICAT
    HG1340 din 30.11.07, MO194-197/14.12.07 art.1398


    În scopul implementării eficiente a convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi respectării angajamentelor asumate, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se instituie Comisia naţională pentru elaborarea rapoartelor iniţiale şi periodice privind implementarea convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, şi se aprobă, conform anexei nr. 1, componenţa nominală a acesteia.
2. Se aprobă Regulamentul Comisiei naţionale pentru elaborarea rapoartelor iniţiale şi periodice privind implementarea convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, conform anexei nr.2.
3. Se stabileşte că, în cazul eliberării din funcţie a persoanelor care fac parte din componenţa comisiei nominalizate, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi  exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără a adopta o nouă hotărîre de Guvern.
4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

Prim-ministru                                              Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
şi integrării europene                                Andrei STRATAN
Ministrul justiţiei                                       Victoria Iftodi

Chişinău, 1 martie 2006.
Nr. 225.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.225
din   martie 2006
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei naţionale pentru elaborarea rapoartelor iniţiale şi
periodice privind implementarea convenţiilor internaţionale la
care Republica Moldova este parte

    STRATAN Andrei                   - viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe
                                                      şi integrării europene, preşedinte al Comisiei
    PÎRLOG Vitalie                        - ministrul justiţiei, vicepreşedinte al Comisiei
    PÎRVU Tatiana                         - şef al Direcţiei Consiliul Europei şi drepturile omului,
                                                      Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,
                                                      secretar al Comisiei
Membrii Comisiei:
    DODON Igor                            - ministru al economiei şi comerţului
    POP Mihail                                - ministru al finanţelor
    ABABII Ion                               - ministru al sănătăţii
    VIRCUN Victor                         - ministru al educaţiei şi tineretului
    MIHĂILESCU Constantin        - ministru al ecologiei şi resurselor naturale
    URSU Vasile                             - ministru al transporturilor şi gospodăriei drumurilor
    PAPUC Gheorghe                     - ministru al afacerilor interne
    VRABIE Vitalie                         - ministru al apărării
    COZMA Artur                           - ministru al culturii şi turismului
    ŞOVA Vasilii                              - ministru al reintegrării
    BALMOŞ Galina                       - ministru al protecţiei sociale, familiei şi copilului
    GONCEAROVA Olga              - director general al Biroului Relaţii Interetnice
[Anexa nr.1 în redacţia HG1340 din 30.11.07, MO194-197/14.12.07 art.1398]
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.225
din  1 martie 2006
R E G U L A M E N T U L
Comisiei naţionale pentru elaborarea rapoartelor iniţiale
şi periodice privind implementarea convenţiilor internaţionale
la care Republica Moldova este parte
I. Dispoziţii generale
1. Comisia naţională pentru elaborarea rapoartelor iniţiale şi periodice privind implementarea convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte (în continuare - Comisia) este organul guvernamental, instituit în scopul monitorizării implementării convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi elaborării rapoartelor naţionale iniţiale şi periodice privind implementarea acestora.
2. Componenţa Comisiei este aprobată de Guvern.
3. Comisia colaborează cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale care au atribuţii în domeniile de aplicare a convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, în limitele competenţei.
II. Sarcinile Comisiei
4. Comisia are următoarele sarcini principale:
efectuarea analizei şi controlului asupra respectării integrale a convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
coordonarea activităţii privind modul de elaborare a rapoartelor iniţiale şi periodice privind implementarea convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
aprobarea rapoartelor iniţiale şi periodice privind implementarea convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi prezentarea acestora Guvernului;
instituirea grupurilor de experţi pentru elaborarea rapoartelor iniţiale şi periodice privind implementarea convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi coordonarea activităţii acestora;
crearea, în caz de necesitate, a subgrupelor de experţi necesare pentru îndeplinirea sarcinilor grupurilor de experţi;
plasarea informaţiei despre activitatea legată de elaborarea rapoartelor iniţiale şi periodice privind implementarea convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi a rapoartelor propriu-zise în mijloacele de comunicare în masă (presă, radio, televiziune, Internet etc.)  
III. Activitatea Comisiei
5. Componenţa Comisiei include preşedintele, vicepreşedintele, secretarul  şi membrii Comisiei.
6. Preşedintele, care este un viceprim-ministru, conduce întreaga  activitate a Comisiei, delegîndu-şi atribuţiile, în caz de necesitate, vicepreşedintelui Comisiei.
7. Preşedintele Comisiei exercită următoarele atribuţii de bază:
coordonează activitatea şi asigură îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor Comisiei;
stabileşte responsabilităţile membrilor Comisiei;
convoacă şi conduce şedinţele acesteia;
numeşte conducătorii grupurilor de experţi şi subgrupelor de experţi şi monitorizează activitatea acestora;
reprezintă Comisia în relaţiile cu alte autorităţi şi organizaţii.
8. Şedinţele Comisiei se convoacă în măsura necesităţilor.
9. Deciziile Comisiei sînt executorii pentru organele centrale de specialitate ale administraţiei publice vizate.
10. Activitatea curentă a Comisiei este asigurată de secretarul acesteia.
11. Prezentarea chestiunilor spre examinare Comisiei se efectuează de către membrii acesteia, precum şi de conducătorii ministerelor, departamentelor, altor organe interesate. Agenda şedinţei se distribuie membrilor Comisiei cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţă.
12. Şedinţele Comisiei se consemnează în procese-verbale, semnate de preşedintele Comisiei şi secretar.
13. Hotărîrile se aprobă cu majoritatea de voturi ale membrilor prezenţi ai Comisiei, cu condiţia participării la şedinţă a cel puţin 2/3 din membrii acesteia.
Dacă membrul Comisiei nu poate participa din motive întemeiate la şedinţă, el prezintă în scris preşedintelui Comisiei opinia sa asupra problemelor examinate.
IV. Grupurile de experţi
14. Elaborarea rapoartelor iniţiale şi periodice privind implementarea convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte se efectuează de către grupurile de experţi, create de către Comisie.
15. Grupurile de experţi se creează în baza deciziei Comisiei pe următoarele domenii:
drepturile omului şi justiţia;
domeniul economic şi social;
domeniul real.
În asemenea mod pot fi create grupuri de experţi pentru fiecare tratat internaţional în parte.
16. Competenţa grupurilor de experţi:
monitorizarea activităţii organelor de specialitate ale administraţiei publice, ale instituţiilor de stat, ale altor organe competente în domeniile de aplicare a convenţiilor internaţionale;
examinarea materialelor prezentate de autorităţile publice centrale abilitate, conform legislaţiei, cu implementarea convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
generalizarea informaţiilor prezentate şi întocmirea rapoartelor iniţiale sau periodice conform cerinţelor stabilite de convenţiile internaţionale;
prezentarea rapoartelor Comisiei pentru examinare şi aprobare;
realizarea deciziilor Comisiei, în limita competenţei sale funcţionale.
17. Întru realizarea atribuţiilor sale, grupurile de experţi au următoarele drepturi:
să solicite de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de la instituţiile de stat, organismele internaţionale materialele necesare privind implementarea convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
să efectueze studii, investigaţii, analize în vederea colectării informaţiei pentru întocmirea rapoartelor;
să înainteze Comisiei propuneri privind perfecţionarea mecanismului de implementare a convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
V. Activitatea grupurilor de experţi
18. În componenţa grupurilor de experţi se includ experţi naţionali din domeniile ce reprezintă direcţia de activitate a grupului.
19. Experţii naţionali sînt delegaţi în modul stabilit de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de instituţiile de stat, organizaţiile pe care le reprezintă, fiind eliberaţi de exercitarea obligaţiilor de serviciu pentru perioada delegării.
20. Grupurile de experţi sînt conduse de conducători care asigură întreaga activitate a grupului.
21. Grupurile de experţi pot solicita asistenţă din partea organismelor internaţionale şi organizaţiilor neguvernamentale, care desfăşoară activităţi în domeniile de implementare a convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.225
din  1 martie 2006
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
1. Hotărîrea Guvernului nr. 1180 din 7 decembrie 1998 "Privind instituirea Comisiei naţionale pentru elaborarea rapoartelor iniţiale şi periodice ale Republicii Moldova, în calitatea sa de stat - parte la Convenţiile Naţiunilor Unite şi alte Convenţii internaţionale privind drepturile omului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 111-113, art. 1113).
2. Hotărîrea Guvernului nr. 372 din 29 aprilie 1999 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei naţionale pentru elaborarea rapoartelor iniţiale şi periodice ale Republicii Moldova, în calitatea sa de stat - parte la Convenţiile Naţiunilor Unite şi alte Convenţii internaţionale privind drepturile omului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 48-49, art. 362).