OIFPSA74/2006
ID intern unic:  316232
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 74
din  26.04.2006
privind aprobarea Instrucţiunii despre modul de
completare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale
pe taxele pentru resursele naturale prevăzute de
Titlul VIII al Codului fiscal
Publicat : 09.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 306

    Abrogat din 01.01.15 prin OIFPS1721 din 05.12.14, MO366-371/12.12.14 art.1843

    MODIFICAT
   
OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952
    OIFPS566 din 07.11.07, MO180-183/23.11.07 art.672

    NOTĂ:
    cuvintele “darea de seamă pe taxa pentru apă (Forma TA 06)” şi “TA 06” din tot textul acesteia se exlud prin OIFPS566 din 07.11.07, MO180-183/23.11.07 art.672


    În scopul asigurării executării prevederilor art. 187 alin. (7) din Titlul V al Codului fiscal prin care se prevede că instrucţiunile privind modul de completare şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale se emit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat,
Ordon:
1. Se aprobă Instrucţiunea despre modul de completare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale prevăzute de Titlul VIII al Codului fiscal, formularele cărora au fost aprobate prin ordinul IFPS nr. 22  din 03 februarie 2006  şi publicate în Monitorul Oficial nr.31-34 din 24 februarie 2006.
2. Prezenta Instrucţiune este aplicabilă pentru dările de seamă ce urmează a fi prezentate pentru perioadele fiscale începînd cu 01 ianuarie 2006, aprobate prin ordinul menţionat în punctul 1 al prezentului ordin.
3. Inspectoratele fiscale de stat teritoriale să informeze contribuabilii despre prevederile Instrucţiunii date.

Şeful Inspectoratului  
Fiscal Principal de Stat                                                     Sergiu PUŞCUŢA

Chişinău, 26 aprilie 2006.
Nr. 74.
Anexă
la Ordinul IFPS nr.74
din  26 aprilie 2006
INSTRUCŢIUNE
despre modul de completare şi prezentare a dărilor
de seam
ă fiscale pe taxele pentru resursele naturale
prev
ăzute de Titlul VIII al Codului fiscal
1. Dispoziţii generale
1.1. Prezenta Instrucţiune reglementează modul de completare şi prezentare a următoarelor formulare de dări de seamă:
- Darea  de  seamă pe taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice (Forma TPG 06) .
- Darea  de  seamă pe taxa pentru efectuarea explorărilor geologice (Forma TEG 06).
- Darea  de  seamă pe taxa pentru extragerea mineralelor utile (Forma TMU  06).
- Darea  de seamă pe taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile (Forma TSPC 06).
- Darea de seamă pe taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiilor mineralelor utile (Forma TCPA 06).
- Darea de seamă pe taxa pentru lemnul eliberat pe picior (Forma  TL 06).
2. Criteriile generale de completare a dărilor de seamă fiscale
2.1. La completarea  dărilor de seamă fiscale pe formularele tipizate, contribuabilul, indică în mod obligatoriu:
- codul fiscal al contribuabilului;
- denumirea contribuabilului;
- codul localităţii unde este înregistrat sediul contribuabilului - cod unic de identificare (4 semne) conform Clasificatorului  unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM) aprobat şi pus în aplicare de la 03 septembrie 2003 prin Hotărîrea Departamentului "Moldova-Standard" nr. 1398-ST din 03 septembrie 2003;
- data prezentării dării de seamă (data prezentării Inspectoratului fiscal de stat teritorial);
    
- darea de seamă trimestrială ( TPG 06; TEG 06; TMU 06; TSPC 06; TCPA 06;TL 06) se completează cu un cod, care are următoarea structură: P/N/AAAA (unde P - este codul perioadei fiscale care obţine valoarea T-trimestru; N - numărul trimestrului; AAAA - anul. Spre exemplu, pentru trimestrul doi al anului 2006 perioada fiscală va avea următoarea structură - T/2/2006);
- darea de seamă anuală, care o prezintă contribuabilii ce consumă anual pînă la 100 m3 de apă, se completează cu un cod care are structura: P/AAAA (unde P - este codul perioadei fiscale care obţine valoarea A-anuală. Spre exemplu, pentru anul 2006 perioada fiscală va avea structura - A/2006)).
Remarcă: Formularele dărilor de seamă reglementate de prezenta instrucţiune se prezintă numai pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2006, iar pentru perioadele anterioare dările de seamă se vor prezenta pe formulare valabile pentru perioadele respective.
- semnătura autentificată prin ştampilă, a persoanelor responsabile - conducătorul şi contabilul - şef - ale contribuabilului;
- codul subdiviziunii (obiectului impunerii) - cod atribuit de către organele fiscale de stat teritoriale agenţilor economici care au în componenţa sa subdiviziuni (cel puţin o subdiviziune) şi/sau obiecte impozabile în subordinea subdiviziunilor (conform ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.222 din 13 decembrie 2004 publicat în Monitorul Oficial nr.233-236 din 17 decembrie 2004).
   
[Subpct.2.1 modificat prin OIFS566 din 07.11.07, MO180-183/23.11.07 art.672]
2.2. În formularele dărilor de seamă indicii se reflectă pentru perioada gestionară (fără cumulare anuală).
2.3. Contribuabilul indică în formularele dărilor de seamă cotele taxelor stabilite conform Titlului VIII al Codului fiscal.
2.4. Suma înlesnirilor acordate se determină analogic modului prevăzut la calcularea taxei respective.
2.5. Contribuabilul care dispune de subdiviziuni este obligat să completeze anexa la darea de seamă.
2.6. Anexa la darea de seamă se completează în modul următor:
- în col. 1 se indică numărul de ordine, în dependenţă de numărul subdiviziunilor, începînd cu întreprinderea de bază;
- în col. 2 - codul subdiviziunii;
- în col. 3 - codul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată subdiviziunea;
- în col. 4 - suma taxei către plată în lei pentru subdiviziunea dată, care se obţine în rezultatul aplicării cotei taxei aferente bazei impozabile corespunzătoare;
- în col.5 - suma înlesnirilor, dacă anexa la darea de seamă conţine acest indice.
3. Particularităţile completării dărilor de seamă fiscale
[Pct.3 subpct.3.1 exclus prin OIFS566 din 07.11.07, MO180-183/23.11.07 art.672]
3.2. În darea  de  seamă  pe taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice (forma TPG 06) se indică:
- în col. 1 - numărul de ordine a lucrărilor de prospecţiuni geologice;
- în col. 2 - data începerii lucrărilor prospecţiunilor geologice;
- în col. 3 - valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor pentru efectuarea prospecţiunilor geologice /se indică în lei/;
- în col. 4  - cota taxei stabilită conform art.309 al Titlului VIII  din Codul fiscal /se indică în %/;
- în col.5 - suma taxei către plată, care se calculează conform algoritmului (col.3 x col.4) /se indică în lei/.
În rîndul "Total" se sumează indicatorii rîndurilor din col.5. şi suma obţinută se înscrie în col.5 "Total", care urmează să coincidă cu suma din rubrica "Suma de control"..
3.3.  În  darea de seamă pe taxa pentru efectuarea explorărilor geologice (forma TEG-06) se indică:
- în col. 1 - numărul de ordine a lucrărilor de explorări geologice;
- în col. 2 - data începerii lucrărilor explorărilor geologice;
- în col. 3 - valoarea contractuală de deviz a lucrărilor pentru efectuarea explorărilor geologice /se indică în lei/;
- în col. 4 - cota taxei stabilită conform art.313 al Titlului VIII din Codul fiscal /se indică în %/;
- în col.5 - suma taxei către plată, care se calculează conform algoritmului (col.3 x col.4) /se indică în lei/.
În rîndul  "Total" se sumează indicatorii rîndurilor din col.5 şi suma obţinută se înscrie în col.5 "Total", care urmează să coincidă cu suma din rubrica "Suma de control"..
3.4. În darea de seamă pe taxa pentru extragerea mineralelor utile (forma TMU 06) se indică:
- col.1 şi 2 - nu se îndeplinesc şi nu se modifică de către contribuabil;
- în col. 3 - se indică volumul mineralelor utile extrase şi pierderile suportate în procesul de extracţie /se indică în m3/;
Remarcă: La calcularea taxei se i-au în considerare volumul extracţiei mineralului util şi pierderile suportate în procesul de extracţie a acestuia. La pierderi nu se atribuie  pierderile tehnologice în pilonii de protecţie şi tavanul excavaţiilor miniere subterane, care conform proiectului asigură securitatea oamenilor şi exclude prăbuşirea suprafeţei terestre;
- în col.4 - costul mineralelor utile extrase şi pierderile suportate în procesul de extracţie /se indică în lei/;
- în col. 5 - cotele taxei stabilite conform anexei nr.2 la Titlul VIII al Codul fiscal /se indică în %/;
- în col.6 - suma taxei către plată care se calculează conform algoritmului (col.4 x col.5) - col.7 /se indică în lei/;
- în col.7 - suma înlesnirilor acordate conform legislaţiei în vigoare /se indică în lei/.
În rîndul "Total" se sumează indicatorii rîndurilor 1-5 din col.6 şi suma obţinută se înscrie în col.6 "Total", care urmează să coincidă cu suma din rubrica "Suma de control".
3.5  În darea de seamă pe taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile (forma TSPC 06) se indică:
- în col. 1 - numărul de ordine al lucrărilor de construcţie;
- în col. 2 - data începerii lucrărilor de construcţie;
- în col.3 - valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivelor /se indică în lei/;
- în col.4 - cota taxei stabilită conform art.322 al Titlului VIII din Codul fiscal /se indică în %/;
- în col.5 - suma taxei către plată, care se calculează conform algoritmului (col.3 x col.4) - col.6 /se indică în lei/;
- în col.6 - suma înlesnirilor acordate conform legislaţiei în vigoare /se indică în lei/.
În rîndul "Total" se sumează indicatorii rîndurilor din col.5 şi suma obţinută se înscrie în col.5 "Total", care urmează să coincidă cu suma din rubrica "Suma de control".
3.6. În darea de seamă pe taxa pentru explorarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile (Forma TCPA 06) se indică:
- în col.1 - valoarea de bilanţ a construcţiilor subterane, folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător /se indică în lei/;
- în col. 2 - cota taxei stabilită conform art.327 al Titlului VIII din Codul fiscal /se indică în %/;
- în col. 3 - se indică suma taxei către plată, care se calculează conform algoritmului (col.1 x col. 2)-col.4 /se indică în lei/;
- în col.4 - suma înlesnirilor acordate conform legislaţiei în vigoare /se indică în lei/.
3.7. În darea de seamă pe taxa pentru lemnul eliberat pe picior (Forma TL 06) se indică:
- col.1 şi 2 - nu se îndeplinesc şi nu se modifică de către contribuabil;
- în col.3, 5, 7 - volumul lemnului de lucru (fără scoarţă) mare, mijlociu şi respectiv mic /se indică în m3/;
- în col.9 - volumul lemnului de foc (cu scoarţă), cu excepţia coroanelor, nuielelor, cracilor, ramurilor, cioturilor şi rădăcinilor defrişate /se indică în m3/;
- în col.11 - volumul lemnului de foc (cu scoarţă) din coroană /se indică în m3/;
- în col.13 - volumul lemnului de foc din craci, nuiele, ramuri, cioturi şi rădăcini defrişate /se indică în m3/;
- în col. 4, 6, 8, 10, 12 şi 14 - cotele taxei pentru 1m3 de lemn indicat în coloanele 3,5,7,9,11 şi 13, stabilite conform anexei nr.3 la Titlul VIII al Codului fiscal /se indică în lei/;
- în col.15 - suma taxei către plată, care se calculează conform algoritmului ((col.3 x col.4) + (col.5xcol.6) +  (col.7xcol.8) + (col.9xcol.10) + (col.11xcol.12) + (col.13xcol.14))-col.16) /se indică în lei/;
- în col.16 - suma înlesnirilor acordate  conform legislaţiei în vigoare /se indică în lei/.
În rîndul "Total" se sumează indicatorii rîndurilor 1-12 din col.15. şi suma obţinută  se înscrie în col.15 "Total", care urmează să coincidă cu suma de control.
Remarcă: Indicatorii: volumul, taxa pentru 1 m3, suma taxei către plată şi suma înlesnirilor se indică cu exactitate pînă la zecimi.
Spre exemplu: La poziţia 8 (nuc) cuantumul taxei pentru 1m3 de lemnul de foc (cu scoarţă) din coroană (col.12) va constitui 0,8 lei, iar pentru lemnul de foc (cu scoarţă) din nuiele, craci, ramuri, cioturi şi rădăcini defrişate (col.14) cuantumul taxei va constitui 0,4 lei pentru 1 m3.
4.Termenele de prezentare a dărilor de seamă fiscale
4.1. Plătitorii taxelor pentru resursele naturale prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial dările de seamă fiscale, indicate în punctul 1.1 al prezentei Instrucţiuni, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune.
      [Pct.4 subpct.4.1 modificat prin OIFPS992 din 04.07.14, MO178-184/11.07.14 art.952]
     
[
Pct.4 subpct.4.1 modificat prin OIFS566 din 07.11.07, MO180-183/23.11.07 art.672]
4.3. În lipsa obiectului impunerii darea de seamă privind calculul taxelor nu se prezintă.