RMSPSM03/20-99/2006
ID intern unic:  316242
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SANĂTĂŢII ŞI PROTECTIEI SOCIALE
REGULAMENT Nr. 03/20-99
din  26.04.2006
cu privire la instituţiile medico-sanitare publice încadrate
în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
Publicat : 09.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 303

    MODIFICAT
    OMS1240 din 10.12.12, MO254-262/14.12.12 art.1556


    COORDONAT:                               APROBAT:
Directorul General                             Ministrul Sănătăţii
al Companiei Naţionale                      şi Protecţiei Sociale
de Asigurări în Medicină                     _______________I.Ababii
____________Gh.Russu                   Nr. 03/20-99 din 06.04.2006
Nr. 331 din 26.04.2006
R E G U L A M E N T U L
cu privire la instituţiile medico-sanitare publice
încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii
de asistenţă medicală
DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul dat este elaborat în conformitate cu Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XII din 28 martie 1995 şi Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998.
2. Prezentul Regulament stabileşte modul de constituire, formare a patrimoniului, desfăşurare a activităţilor, principiile de gestionare a surselor financiare şi a patrimoniului, evidenţa contabilă, temeiul şi modul de reorganizare şi dizolvare a Instituţiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (denumite în continuare instituţii).
3. Instituţia încadrată în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală se instituie, în conformitate cu alineatul (2) articolul 4 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995 şi punctul 1) alineatul (1) articolul 49 din Legea privind administraţia publică locală nr.123-XV din 18.03.2003, prin decizie a Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale sau a autorităţii administraţiei publice locale de nivelul II.
4. Scopul principal al instituţiei este protecţia sănătăţii populaţiei, profilaxia, diagnosticarea, tratamentul şi reabilitarea bolnavilor, promovarea modului sănătos de viaţă.
5. Instituţia pentru realizarea scopului său are ca obiectiv următoarele sarcini:
a) prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale obligatorii în conformitate cu Programul Unic;
b) prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale facultative în conformitate cu clauzele contractuale;
c) prestarea serviciilor contra plată;
d) alte activităţi permise de legislaţia în vigoare.
PATRIMONIUL
6. Patrimoniul instituţiei este alcătuit din bunurile transmise instituţiei de către Fondator în gestiune economică, alte bunuri procurate şi mijloacele financiare obţinute pe parcursul activităţii.
7. Instituţia la propria decizie şi din surse proprii este în drept să procure alte bunuri imobile sau mobile sau oricare alt patrimoniu necesar pentru activitatea sa, cu includerea lui în capitalul statutar (social) al instituţiei. Contractele de achiziţii a mărfurilor, suma căror depăşeşte 50,0 mii lei se aprobă de consiliul administrativ.
8. Darea în arendă a bunurilor materiale, scoaterea din uz a mijloacelor fixe sau vînzarea mijloacelor fixe neutilizate în activitatea instituţiei se efectuează cu permisiunea Fondatorului.
9. Instituţia este obligată să păstreze şi să folosească raţional bunurile primite în gestiune economică şi procurate pe parcursul activităţii.
ORGANELE DE ADMINISTRARE
10. Instituţia are următoarele organe de administrare:
10.1.  Fondatorul;
10.2.  Consiliul administrativ;
10.3.  Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;
10.4.  Medicul şef (director).
11. În conformitate cu art.4(2) al Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995 şi art.49(1) 1) al Legii privind administrarea publică locală nr.123-XV din 18.03.2003, Fondatorul instituţiei medico-sanitare publice de nivel republican este Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, iar de nivel municipal şi raional respectiv consiliile municipale şi raionale.
Fondatorul este organul suprem de administrare al instituţiei şi îşi exercită drepturile de gestionar al instituţiei prin intermediul Consiliului administrativ şi medicul şef.
12. Fondatorul are următoarele atribuţii exclusive:
a) Adoptarea, cu acordul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, deciziei de fondare, reorganizare sau lichidare a instituţiei;
b) Aprobarea, modificarea şi completarea statutului instituţiei;
c) Stabilirea scopului, obiectivului şi organizarea activităţii instituţiei;
d) Desemnarea şi destituirea din funcţie a medicului şef a instituţiei;
e) Transmiterea bunurilor autorităţii administraţiei publice în gestiunea economică instituţiei;
f) Aprobarea tranzacţiilor instituţiei cu persoane terţe, a căror sumă depăşeşte 25% din suma mijloacelor financiare, acumulate de instituţie pe parcursul unui an de activitate;
g) Aprobarea dării în arendă a bunurilor, scoaterea din uz a mijloacelor fixe sau vînzarea mijloacelor fixe neutilizate în activitatea instituţiei;
h) Aprobarea, cu acordul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, creării şi lichidării filialelor instituţiei;
i) Aprobarea planurilor de activitate economico-financiară a instituţiei;
j) Aprobarea rapoartelor financiare trimestriale şi anuale privind activitatea instituţiei;
k) Suplimentarea capitalului statutar (social) al instituţiei;
l) Stabilirea salariilor de funcţie, modului şi condiţiilor de salarizare ale medicului şef, adjuncţii medicului şef, contabilului şef şi şefului serviciului economic.  
13. Consiliul administrativ este organul de administrare şi supraveghere a activităţii instituţiei.
Consiliul administrativ este constituit de către Fondator pe termen de pînă la 3 ani şi îşi exercită atribuţiile sale în conformitate cu legislaţia în vigoare, actele Fondatorului şi prezentul Regulament.
Consiliul administrativ al Instituţiei medico-sanitare publice este compus din 5 persoane, inclusiv:
- Reprezentantul Fondatorului (Preşedintele Consiliului);
- Reprezentantul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;
- Reprezentantul colectivului de muncă, ales la adunarea generală a colectivului, prin votul majorităţii celor prezenţi;
- Reprezentantul asociaţiilor non-guvernamentale de sănătate;
- Medic-şef.
Preşedintele Consiliului administrativ convoacă şi administrează şedinţele consiliului administrativ.
În absenţa Preşedintelui Consiliului administrativ, atribuţiile acestuia le exercită vicepreşedintele care este numit de Preşedinte.
Şedinţele Consiliului administrativ pot fi ordinare şi extraordinare.
Şedinţele ordinare ale Consiliului administrativ se ţin nu mai rar de o dată pe trimestru.
Şedinţele extraordinare ale Consiliului administrativ se convoacă de Preşedintele Consiliului:
- din iniţiativă proprie;
- la cererea a cel puţin 3 membri din Consiliul administrativ;
- la cererea Fondatorului;
- la cererea medicului şef.
Cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului administrativ constituie trei persoane din membrii Consiliului.
La şedinţele Consiliului administrativ, fiecare membru deţine un vot.
Transmiterea votului de către un membru al Consiliului administrativ altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.
Deciziile Consiliului administrativ se iau cu votul majorităţii membrilor consiliului prezentaţi la şedinţă.
În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui Consiliului administrativ este decisiv.
14. Consiliul administrativ are următoarele atribuţii exclusive:
a) Examinarea şi prezentarea spre aprobare Fondatorului a planurilor de activitate ale instituţiei;
b) Examinarea rapoartelor financiare trimestriale şi anuale privind activitatea instituţiei şi prezentarea spre aprobare fondatorului cu completarea şi perfectarea lor şi după caz, cu recomandarea măsurilor de lichidare a neajunsurilor;
c) Aprobarea deciziilor privind utilizarea pe parcursul perioadei de gestiune a rezervelor;
d) Examinarea şi prezentarea pentru aprobare Fondatorului a proiectului contractului de prestare a serviciilor medicale dintre instituţie şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
e) Aprobarea statelor de personal a instituţiei şi listelor de tarifare a salariilor;
f) Coordonarea şi aprobarea contractelor de achiziţii publice a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor suma căror depăşeşte 50,0 mii lei.
15. Medicul şef este persoana responsabilă şi abilitată cu dreptul de conducere a instituţiei.
16. Medicul şef exercită conducerea şi reprezentarea instituţiei în baza contractului individual de muncă, semnat cu Fondatorul.
17. Medicul şef al instituţiei asigură executarea actelor legislative şi alte acte în vigoare, hotărîrilor, ordinelor şi deciziilor Fondatorului, Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină legate de serviciile medicale contractate din contul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi Consiliului administrativ.
18. De competenţa medicului şef sînt toate chestiunile de conducere ale activităţii instituţiei, cu excepţia chestiunilor ce ţin de competenţa Fondatorului şi Consiliului administrativ.
ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
19. Activitatea economico-financiară a instituţiei se desfăşoară pe principiile de autofinanţare, de nonprofit.
20. Instituţia îşi desfăşoară activitatea economico-financiară din următoarele surse de venituri:
- mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, obţinute în urma acordării serviciilor medicale incluse în Programul unic, în baza contractelor cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
- mijloacele obţinute în urma prestării serviciilor medicale neprevăzute în Programul unic, altor servicii şi activităţi prestate contra plată, admise de actele legislative şi alte acte;
- mijloacele provenite din granturi, sponsorizări, acorduri de cooperare şi alte donaţii de la persoanele fizice şi juridice ce nu contravin legislaţiei în vigoare şi sau mijloace fixe transmise în gestiune economică instituţiei;
- mijloacele băneşti alocate de Fondator pentru completarea capitalului statutar (social) al instituţiei;
- credite bancare;
- alte surse de venituri ce corespund legislaţiei în vigoare.
21. Instituţia planifică individual activitatea sa economico-financiară astfel încît să asigure atingerea scopurilor statutare şi dezvoltarea sa ulterioară, coordonînd cu Fondatorul şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină (Agenţia teritorială) devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale nr.323 din 14.11.03, cu modificările şi completările ulterioare.
22. Instituţia desfăşoară activitatea sa economico-financiară din cont propriu şi poartă responsabilitate patrimonială proprie în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare.
23. Răspunderea instituţiei faţă de terţi nu se răsfrînge asupra bunurilor primite în gestiune economică de la Fondator.
24. Tarifele pentru serviciile medicale prestate se aprobă de către Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale după coordonarea prealabilă cu Guvernul.
25. Mijloacele financiare obţinute de instituţie se utilizează pentru realizarea scopurilor instituţiei, stabilite în statut în conformitate cu planurile de activitate economico-financiare aprobate pentru perioada respectivă.
    [Pct.26-38 excluse prin OMS1240 din 10.12.12, MO254-262/14.12.12 art.1556]
EVIDENŢA CONTABILĂ
39. Instituţia ţine contabilitatea în conformitate cu Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995, Standardele Naţionale de Contabilitate, Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întrepriderilor, alte acte normative ce reglamentează evidenţa contabilă şi politica de contabilitate aprobată.
40. Politica de contabilitate a instituţiei se elaborează şi se aprobă în conformitate cu prevederile S.N.C. nr.1 "Politica de contabilitate", aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.174 din 25.12.1997.
a) Continuitatea activităţii. Instituţia este analizată ca o unitate în activitate continuă, ceea ce înseamnă că aceasta îşi va continua activitatea într-un viitor previzibil. În acest caz se presupune că instituţia nu are nici intenţia şi nici necesitatea de a-şi reduce considerabil sau de a-şi sista activitatea.
b) Permanenţa metodelor. Politica de contabilitate acceptată de instituţie este aplicată de aceasta în mod consecvent de la o perioadă gestionară la alta.
c) Specializarea exerciţiilor (metoda calculării). Veniturile şi cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate şi în rapoartele financiare în perioada în care s-au produs, indiferent de momentul efectiv al încasării sau plăţii mijloacelor băneşti.
41. Drept bază pentru elaborarea politicii de contabilitate a instituţiei serveşte sistemul S.N.C. în Republica Moldova, care admite metode alternative de evaluare şi evidenţă a activelor, capitalului propriu, datoriilor, veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatelor activităţii întreprinderii. În cazul în care unul dintre standarde nu stipulează procedeul de ţinere a contabilităţii într-o problemă concretă, instituţia este în drept să elaboreze, în mod independent, un procedeu corespunzător, în temeiul prevederilor S.N.C.
42. Politica de contabilitate a instituţiei urmează a fi perfectată printr-un document corespunzător (ordin, dispoziţie etc.) de organizare şi de dispoziţie. Aceasta se aplică tuturor subdiviziunilor instituţiei cu începere de la 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost adoptat documentul respectiv de organizare şi de dispoziţie.
43. Modificările politicii de contabilitate sînt posibile în cazurile prevăzute de statutul instituţiei, la solicitarea organului care stabileşte standardele sau pentru reflectarea cît mai exactă a situaţiei financiare şi patrimoniale şi a rezultatelor activităţii instituţiei în rapoartele financiare.
44. Raporturile financiare se întocmesc şi se prezintă în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii, S.N.C. 5 "Prezentarea rapoartelor financiare", S.N.C. 7 "Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti" şi "Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare".
45. Neprezentarea rapoartelor respective sau prezentarea întîrziată a acestora atrage răspundere prevăzută de legislaţie.
REORGANIZAREA ŞI DIZOLVAREA
46. Hotărîrea cu privire la reorganizarea activităţii Instituţiei se adoptă de către Fondator sau, în cazurile prevăzute de legislaţie, de către instanţa judecătorească.
47. Procedura  şi succesiunea de drept, în cazul reorganizării Instituţiei se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
48. Persoanele juridice apărute în rezultatul reorganizării pot fi numai Instituţii medico-sanitare publice.
49. Reorganizarea se consideră efectuată numai după înregistrarea Instituţiilor noi apărute conform legislaţiei în vigoare.
50. Instituţia poate fi dizolvată în temeiul:
a) Imposibilităţii atingerii scopurilor statutare;
b) Hotărîrii Fondatorului;
c) Hotărîrii judecătoreşti, în cazurile prevăzute de legislaţie;
d) Altor cauze prevăzute de lege.
51. Procedura de lichidare a Instituţiei medico-sanitare publice se efectuează în corespundere cu legislaţia în vigoare.
DISPOZIŢII FINALE
52. Relaţiile dintre instituţie şi angajaţi sînt reglementate prin contractele de muncă.
53. Remunerarea muncii se efectuează în baza Hotărîrii Guvernului nr.1593 din 29.12.2003.
54. Controlul corespunderii activităţii instituţiei cu scopurile statutare se exercită de către Fondator.
55. Pentru realizarea supravegherii şi controlului activităţii instituţiei, Fondatorul este în drept să solicite toate documentele necesare, precum şi explicaţiile de rigoare de la Medicul şef şi alte persoane împuternicite să conducă sau să reprezinte instituţia, precum şi de la alţi lucrători ai instituţiei.
56. Controlul respectării disciplinei financiare şi fiscale se efectuează de către organele abilitate cu dreptul de control financiar şi fiscal, şi de alte organe de stat în cazurile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
57. Controlul respectării politicii de sănătate în cadrul instituţiei, promovate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale se efectuează de către serviciile şi subdiviziunile abilitate de către Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.
58. Controlul volumului şi calităţii serviciilor medicale acordate persoanelor asigurate şi neasigurate achitate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi utilizării eficiente a mijloacelor financiare din cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se efectuează de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Agenţiile ei teritoriale.
59. Exercitarea controlului nu trebuie să afecteze regimul normal de lucru al instituţiei.
60. Acţiunea acestui Regulament se extinde asupra tuturor Instituţiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi Fondatorii lor.