OMAIA161/2006
ID intern unic:  320890
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 161
din  10.07.2006
cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile
de sănătate animală care reglementează mişcarea şi comerţul cu ecvidee
Publicat : 16.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 98
    În temeiul prevederilor art. 10 al Legii nr. 1538-XII din 23.06.93 privind activitatea veterinară, în scopul prevenirii pătrunderii şi răspîndirii bolilor contagioase specifice cabalinelor pe teritoriul Republicii  Moldova şi excluderii eventualelor bariere tehnice în comerţul cu ecvidee,
ORDON:
    1. Se aprobă "Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate animală ce reglementează mişcarea şi comerţul cu ecvidee", armonizată cu prevederile Directivei nr. 90/426/CEE din 26 iunie 1996, conform anexei.  
    2. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat, agenţii economici (persoane fizice şi juridice) se vor conduce în activitatea lor după prevederile prezentei Norme sanitare veterinare.
    3. Prezentul ordin va intra în vigoare după publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită Direcţia Medicină Veterinară, Inspectoratul Veterinar de Stat.
    Ministrul Agriculturii
    şi Industriei Alimentare                           Anatolie GORODENCO
    Nr. 161. Chişinău, 10 iulie 2006. 
Anexă
la ordinul Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare
nr.161 din 10 iulie 2006
NORMA SANITARĂ VETERINARĂ
privind condiţiile de sănătate animală care reglementează
mişcarea şi comerţul cu ecvidee
Capitolul I
Dispoziţii generale
1. Prezenta Normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile de sănătate animală care reglementează mişcarea şi comerţul cu ecvidee în Republica Moldova.
2. În prezenta Normă sanitară veterinară noţiunile de bază au următoarele semnificaţii:
a) exploataţie - orice întreprindere agricolă sau de altă natură, situată pe teritoriul Republicii Moldova, în care sînt ţinute, exploatate sau crescute ecvideele;
b) ecvidee - animalele sălbatice sau domestice din specia ecvină, incluzînd zebrele sau asinii ori descendenţii încrucişărilor acestor specii, incluse în Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova la poziţia tarifară 0101;
c) ecvidee înregistrate - ecvideele înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare, identificate prin intermediul unui document emis de autoritatea veterinară, care gestionează registrul pentru acea specie de animale;
d) ecvidee pentru tăiere - ecvideele destinate pentru a fi transportate la abator în vederea tăierii, incluse în Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova la poziţia tarifară 0101 subpoziţia tarifară 0101.90 codul tarifar 0101.90.110;
e) ecvidee pentru reproducţie şi producţie - alte ecvidee decît cele menţionate la lit. c) şi d) ale prezentului punct, incluse în Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova la poziţia tarifară 0101 subpoziţiile tarifare 0101.10 şi 0101.90;
f) stat oficial indemn de pesta africană a calului - orice stat pe teritoriul căruia nu s-au detectat animale cu semne clinice ale bolii, ecvine nevaccinate serologic pozitive sau pe teritoriul căruia nu s-au depistat semne epizootologice de pestă africană a calului în ultimii 2 ani şi în care nu s-au efectuat vaccinări împotriva acestei boli în ultimele 12 luni;
g) boli cu notificare obligatorie internaţională - bolile enumerate în Anexa nr. 1 la prezenta Normă sanitară veterinară;
h) admitere temporară - statusul unui animal înregistrat care este originar dintr-un alt stat şi admis pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă mai mică de 90 de zile, ce va fi stabilită de către autoritatea veterinară centrală în funcţie de situaţia sănătăţii animalelor din ţara de origine.
Capitolul II
Cerinţe sanitare veterinare pentru mişcarea ecvidelor
3. Autoritatea veterinară centrală trebuie să autorizeze mişcarea ecvideelor înregistrate pe teritoriul său sau să trimită ecvidee către un alt stat, doar dacă ele satisfac condiţiile stabilite la pct. 4-9 ale prezentei Norme sanitare veterinare.
Republica Moldova, ca ţară de destinaţie în comerţul cu alte state, poate acorda derogări generale sau limitate cu privire la transportul de ecvidee, care:
a) sînt conduse călare sau dirijate, în scopuri sportive ori recreative, pe drumuri situate lîngă frontiera internă a Republicii Moldova cu statul respectiv;
b) iau parte la evenimente culturale sau similare acestora ori la activităţi organizate de organismele locale autorizate, evenimente desfăşurate lîngă frontiera internă a Republicii Moldova cu statul respectiv;
c) sînt destinate numai păşunatului sau muncii temporare lîngă frontiera internă a Republicii Moldova cu statul respectiv.
4. Ecvideele destinate importului nu trebuie să prezinte nici un semn clinic de boală la inspecţie. Inspecţia trebuie să fie efectuată cu 48 de ore înainte de îmbarcarea sau încărcarea lor. În cazul ecvideelor înregistrate, această inspecţie va fi solicitată, fără să se prejudicieze prevederile pct. 10 al prezentei Norme sanitare veterinare.
Fără a aduce atingere pct. 6 al prezentei Norme sanitare veterinare referitor la bolile cu notificare obligatorie internaţională, medicul veterinar de stat trebuie, în momentul inspecţiei, să fie convins de faptul că nu există motive - în special pe baza declaraţiilor proprietarului sau crescătorului - pentru a concluziona că ecvideele au venit în contact cu ecvidee care suferă de o boală infecţioasă sau contagioasă, în cursul celor 15 zile dinaintea inspecţiei.
Ecvideele nu trebuie să fie destinate tăierii în baza unui program naţional de eradicare a unei boli contagioase sau infecţioase.
5. Ecvideele trebuie să fie identificate astfel:
a) în cazul cailor înregistraţi - prin intermediul unui document de identificare prevăzut de legislaţia naţională, care trebuie să certifice că sînt identificaţi conform legislaţiei în vigoare. Medicul veterinar de stat va trebui să suspende validitatea acestui document pentru perioada interdicţiilor prevăzute la pct. 6 sau  pct. 8 şi 9 ale prezentei Norme sanitare veterinare. După tăierea cailor înregistraţi documentul trebuie înapoiat autorităţii care l-a emis;
b) în cazul ecvideelor pentru reproducţie şi producţie - printr-o metodă de identificare ce va fi stabilită de către autoritatea veterinară centrală, conform procedurii naţionale.
6. Suplimentar, faţă de cerinţele stabilite la pct. 8 şi 9 ale prezentei Norme sanitare veterinare, ecvideele nu trebuie să provină dintr-o exploataţie care a fost supusă uneia dintre următoarele interdicţii:
a) dacă nu au fost tăiate toate animalele din speciile sensibile la boală, situate în exploataţia respectivă, perioada de interdicţie cu privire la exploataţia de origine trebuie să fie de cel puţin:
- şase luni, în cazul ecvideelor suspecte de a fi contractat durină, începînd cu data ultimului contact efectiv sau posibil cu un animal bolnav. În cazul unui armăsar, interdicţia se va aplica pînă cînd animalul este castrat;
- şase luni, în cazul morvei sau encefalomielitei ecvinelor, începînd din ziua în care sînt tăiate ecvideele care suferă de boala în cauză;
- în cazul anemiei infecţioase, pînă la data la care, după ce animalele infectate au fost tăiate, animalele care au rămas au prezentat reacţie negativă la două teste Coggins, efectuate la un interval de 3 luni;
- şase luni în cazul stomatitei veziculoase;
- o lună de la ultimul caz înregistrat, în cazul rabiei;
- 15 zile de la ultimul caz înregistrat, în cazul antraxului;
b) dacă toate animalele din speciile sensibile la boală situate în exploataţie au fost tăiate şi încăperea a fost dezinfectată, perioada de interdicţie va fi de 30 de zile începînd cu ziua în care animalele au fost nimicite şi încăperea dezinfectată, cu excepţia antraxului, cînd perioada de interdicţie este de 15 zile.
Autoritatea veterinară centrală poate deroga de la aceste măsuri de interdicţie pentru hipodromuri şi piste de curse.
7. Dacă Autoritatea veterinară centrală întocmeşte sau a întocmit un program voluntar sau obligatoriu de combatere a unei boli la care ecvideele sînt sensibile, acest program trebuie să conţină:
a) răspîndirea bolii pe teritoriul său;
b) motivele programului, luînd în considerare importanţa bolii şi avantajele acestuia cost/beneficiu;
c) zona geografică în care va fi implementat programul;
d) categoriile de statut care vor fi aplicate unităţilor, standardele ce trebuie atinse pentru fiecare specie şi procedurile de testare ce vor fi utilizate;
e) procedurile de monitorizare a programului;
f) acţiunea care va fi întreprinsă în cazul în care, dintr-un motiv oarecare, o exploataţie îşi pierde statutul;
g) măsurile ce vor fi luate dacă rezultatele testelor efectuate în concordanţă cu prevederile programului sînt pozitive;
h) natura nediscriminatorie a comerţului pe teritoriul Republicii Moldova cu ecvidee din alte state.
8. Dacă Republica Moldova nu poate demonstra oficial că este indemnă de pesta africană a calului, în sensul pct. 2 lit. f) al prezentei Norme sanitare veterinare, poate expedia ecvidee din acea parte a teritoriului său care este considerată infectată, în sensul alin. 2 şi 3 ale prezentului punct, doar în condiţiile stabilite la pct. 9 al prezentei Norme sanitare veterinare.
O parte a teritoriului Republicii Moldova va fi considerată ca fiind infectată cu pesta africană a calului, dacă sînt animale cu semne clinice, serologic pozitive (animale nevaccinate) şi/sau dacă epidemiologic s-a relevat prezenţa pestei africane a calului în ultimii 2 ani sau s-a efectuat vaccinarea împotriva pestei africane a calului în ultimele 12 luni.
Partea teritoriului considerată a fi infectată cu pesta africană a calului trebuie să cuprindă minimum:
a) o zonă de protecţie cu o rază de cel puţin 100 km în jurul oricărui focar de infecţie;
b) o zonă de supraveghere de cel puţin 50 km, care să se extindă dincolo de zona de protecţie în care nu s-a efectuat nici o vaccinare în ultimele 12 luni.
Toate ecvideele vaccinate care se găsesc în zona de protecţie trebuie să fie înregistrate şi identificate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Documentul de identificare şi/sau certificatul de sănătate trebuie să poarte o menţiune clară referitoare la această vaccinare.
Regulile de control al măsurilor de combatere a bolii, referitoare la teritoriile şi zonele menţionate la pct. 8 al prezentului punct şi derogările relevante sînt specificate în legislaţia internaţională specifică care stabileşte regulile şi măsurile de control pentru combaterea pestei africane a calului.
9. Republica Moldova poate expedia din teritoriul menţionat la pct.8 alin. 3 al prezentei Norme sanitare veterinare către alt stat doar ecvidee care îndeplinesc în mod obligatoriu următoarele cerinţe:
a) să fie expediate doar în anumite perioade ale anului, stabilite în funcţie cu activitatea insectelor-vectori de autoritatea veterinară centrală a Republicii Moldova, conform procedurii naţionale;
b) să nu prezinte nici un simptom clinic de pestă africană a calului în ziua inspecţiei menţionate la pct. 4 alin. 1 al prezentei Norme sanitare veterinare;
c) dacă nu au fost vaccinate împotriva pestei africane a calului, să fi fost supuse şi să fi reacţionat negativ la un test de fixare a complementului pentru pesta africană a calului, descris în anexa nr. 4 la prezenta Normă sanitară veterinară, în două rînduri, la un interval de 21 - 30 de zile între cele două teste, iar cel de-al doilea test să fi fost efectuat în cursul a 10 zile înainte de expediere;
d) dacă au fost vaccinate, să nu fi fost vaccinate în ultimele două luni şi să fi fost supuse testului de fixare a complementului descris în anexa nr. 4 la prezenta Normă sanitară veterinară, la intervalele menţionate mai sus, fără să se fi înregistrat o creştere a titrului de anticorpi;
e) să fi fost ţinute într-o staţiune de carantină pentru o perioadă minimă de 40 de zile înainte de expediere;
f) să fi fost protejate împotriva insectelor-vectori pe perioada carantinei şi în cursul transportului de la staţia de carantină la locul de expediere.
10. Dacă Republica Moldova implementează un sistem de control alternativ ce asigură garanţii echivalente celor stabilite la pct. 6 al prezentei Norme sanitare veterinare, în ceea ce priveşte transportul pe teritoriul său al ecvideelor şi al ecvideelor înregistrate, în special prin intermediul unui document de identificare, Republica Moldova poate garanta derogări de la prevederile celei de-a doua propoziţii a pct. 4 alin. 1 şi de la prevederile  din pct. 12 al prezentei Norme sanitare veterinare. În cazul derogărilor menţionate la pct. 9 al prezentei Norme sanitare veterinare va informa Comisia Europeană.
11. Ecvideele trebuie transportate, cît mai curînd posibil, de la exploataţia de origine către locul de destinaţie, care afectează comerţul ţărilor cu bovine şi suine, în vehicule sau containere ce au fost curăţate şi dezinfectate periodic cu o substanţă dezinfectantă, la intervale care vor fi stabilite de ţara de expediere.
Camioanele trebuie proiectate astfel încît fecalele, aşternutul sau furajele ecvideelor să nu poată cădea din ele în cursul transportului. Transportul trebuie efectuat astfel, încît să protejeze eficient sănătatea şi bunăstarea ecvideelor.
Republica Moldova, ca ţară de destinaţie, poate acorda, în mod general sau limitat, o derogare de la unele cerinţe ale pct.6 al prezentei Norme sanitare veterinare pentru orice animal care poartă o marcă specială ce indică faptul că este destinat tăierii, cu condiţia ca certificatul de sănătate să menţioneze o astfel de derogare. În cazul acordării acestei derogări ecvideele cu destinaţie pentru tăiere trebuie transportate direct la abatorul autorizat sau, în caz de necesitate, desemnat şi tăiate în termen de 5 zile de la sosirea lor la abator.
Medicul veterinar de stat trebuie să înregistreze numărul de identificare sau numărul documentului de identificare al animalului tăiat şi să trimită autorităţii sanitare veterinare competente de la locul de expediere, la cererea acesteia, o atestare a faptului că animalul a fost tăiat.
12. Autoritatea veterinară centrală trebuie să se asigure că:
a) ecvideele înregistrate care părăsesc exploataţiile lor sînt însoţite de documentul de identificare stabilit la pct. 5 al prezentei Norme sanitare veterinare, împreună cu - dacă sînt destinate comerţului Republicii Moldova cu alte state - atestarea prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta Normă sanitară veterinară;
b) ecvideele pentru reproducţie, producţie şi tăiere sînt însoţite în cursul transportului de un certificat de sănătate care respectă prevederile anexei nr. 3 la prezenta Normă sanitară veterinară.
13. Certificatul sau, în cazul unui document de identificare, formularul ce conţine particularităţile de sănătate ale animalului trebuie să fie întocmit, fără a aduce atingere prevederilor pct. 10 al prezentei Norme sanitare veterinare, în cursul a 48 de ore înainte de îmbarcarea lui sau nu mai tîrziu de ultima zi lucrătoare anterioară îmbarcării, în limba oficială a ţării de expediere şi în una dintre limbile oficiale ale ţării de destinaţie. Durata valabilităţii certificatului este de 10 zile. Certificatul trebuie să fie redactat într-o singură filă.
Importul de ecvidee, altele decît ecvideele înregistrate, poate fi însoţit de un singur certificat de sănătate pe lot în loc de certificatul menţionat la alin. 1 lit. b) al punctului 12 al prezentei Norme sanitare veterinare.
14. Regulile stabilite în Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului Republicii Moldova cu unele animale vii şi produse de origine animală se aplică în special controalelor la origine, organizării şi urmăririi controalelor ce vor fi efectuate de ţara de destinaţie şi măsurilor de protecţie care trebuie să fie implementate.
Capitolul III
Cerinţe sanitare veterinare pentru importul de ecvidee
15. Ecvideele importate în Republica Moldova trebuie să satisfacă condiţiile stabilite la pct. 16 - 20 ale prezentei Norme sanitare veterinare.
Pînă la data intrării în vigoare a deciziilor adoptate conform pct. 16 - 20 ale prezentei Norme sanitare veterinare Republica Moldova va aplica importului de ecvidee din alte ţări condiţii cel puţin echivalente celor care rezultă din aplicarea capitolului II din  prezenta Normă.
16. Pentru a fi importate ecvideele trebuie să provină dintr-o ţară sau dintr-o regiune a unei ţări favorabile din punct de vedere epizootologic.
Autoritatea veterinară centrală va întocmi şi modifica, în funcţie de situaţia epizootică specifică cu privire la problemele de inspecţie sanitară veterinară şi de sănătate în cazul importului din alte ţări de ecvidee, bovine, ovine, caprine, suine, carne proaspătă sau produse din carne de la acestea şi va publica lista acestor ţări sau regiuni care intră în componenţa lor, aplicabilă şi comerţului cu ecvidee pe pagina electronică a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, respectînd procedurile şi criteriile naţionale pentru pregătirea, modificarea şi publicarea acestei liste.
17. Ecvideele trebuie să provină din ţări:
a) indemne de pesta africană a calului;
b) care au fost indemne pentru 2 ani de encefalomielită ecvină venezueleană (EEV);
c) care au fost indemne timp de 6 luni de durină şi morvă.
Autoritatea veterinară centrală  poate decide, în baza procedurii naţionale:
a) ca prevederile alin. 1 lit.a) din prezentul punct să se aplice numai unei părţi din teritoriul unei ţări;
b) să solicite garanţii suplimentare pentru bolile neînregistrate în Republica Moldova.
În cazul în care cerinţele pentru pesta africană a calului se aplică regional, trebuie să fie respectate cel puţin măsurile stabilite la pct. 8 şi 9 ale prezentei Norme sanitare veterinare.
18. Înainte de ziua încărcării pentru transportarea către Republica Moldova, ca ţară de destinaţie, ecvideele trebuie să fi rămas fără întrerupere pe teritoriul sau într-o parte a teritoriului unei ţări, ori, definită conform pct. 17 alin. 2 lit. a) al prezentei Norme sanitare veterinare, pentru o perioadă ce va fi determinată în deciziile care vor fi adoptate, conform pct. 19 al prezentei Norme sanitare veterinare. Ele trebuie să provină dintr-o exploataţie aflată sub supraveghere sanitară veterinară.
19. Importul ecvideelor de pe teritoriul altei ţări sau dintr-o regiune a acesteia, definită în conformitate cu pct. 17 alin. 2 lit. a) al prezentei Norme sanitare veterinare, care figurează pe lista întocmită conform pct. 16 alin. 1, trebuie permis numai dacă ecvideele, pe lîngă cerinţele pct. 17 al prezentei Norme sanitare veterinare:
a) se conformează cerinţelor de sănătate a animalelor, adoptate, cu referire la specia în cauză şi la categoriile de ecvidee. Baza de referinţă pentru stabilirea condiţiilor de sănătate a animalelor în conformitate cu prezentul alineat este cea a standardelor stabilite la pct. 4 - 9 ale prezentei Norme sanitare veterinare;
b) respectă, în cazul ţării care nu este liberă de stomatita veziculoasă sau de arterita virală de cel puţin 6 luni, următoarele cerinţe:
- trebuie să provină dintr-o exploataţie care a fost indemnă de stomatita veziculoasă de cel puţin 6 luni şi trebuie să fi reacţionat negativ la un test serologic anterior expedierii;
- în cazul arteritei virale armăsarii trebuie, fără a prejudeca pct. 24 al prezentei Norme sanitare veterinare, să fi reacţionat la un test serologic, la un test de izolare a virusului sau la orice alt test recunoscut, care ar garanta statusul de liber faţă de virus.
Autoritatea veterinară centrală poate defini categoriile de armăsari pentru care se aplică cerinţa alin. 1 lit. b) din prezentul punct, conform procedurii naţionale.
20. Ecvideele trebuie identificate în conformitate cu pct. 5 al prezentei Norme sanitare veterinare şi însoţite de un certificat întocmit de un medic veterinar de stat din ţara exportatoare. Acest certificat trebuie:
a) să fie emis în ziua încărcării animalelor pentru expediere către Republica Moldova, ca ţară de destinaţie, sau, în cazul cailor înregistraţi, în ultima zi lucrătoare dinaintea îmbarcării;
b) să fie întocmit în limba oficială a Republicii Moldova, ca ţară de destinaţie şi în care se efectuează inspecţia de export;
c) să însoţească animalele şi să fie în original;
d) să ateste că animalele satisfac atît cerinţele prezentei Norme sanitare veterinare, cît şi cele stabilite prin aceasta cu privire la importul din alte ţări;
e) să constea dintr-o singură filă;
f) să fie întocmit pentru un singur destinatar sau, în cazul animalelor pentru tăiere, pentru un singur transport, cu condiţia ca animalele să fie marcate şi identificate corespunzător.
Certificatul trebuie să fie redactat într-o formă conformă cu modelul stabilit în concordanţă cu procedura naţională.
21. Experţii veterinari ai autorităţii sanitare veterinare centrale vor efectua controale sanitare veterinare în exploataţiile ţărilor exportatoare în scopul autorizării acestora pentru exportul de cabaline în Republica Moldova.
Frecvenţa şi procedura pentru aceste controale vor fi determinate de autoritatea veterinară centrală.
Dacă în timpul controalelor efectuate repetat se constată că exploataţia inspectată nu respectă condiţiile sanitare veterinare ce pot avea impact negativ asupra situaţiei epizootice în Republica Moldova, autoritatea veterinară centrală a Republicii Moldova va lua fără întîrziere o decizie de suspendare a autorizării pentru efectuarea importului în Republica Moldova şi va informa despre aceasta autoritatea veterinară a ţării exportatoare.
În cazul în care o boală infecţioasă care poate periclita sănătatea şeptelului, care izbucneşte sau se răspîndeşte într-o ţară sau în cazul în care acest lucru este justificat de orice alt motiv legat de sănătatea animală, autoritatea veterinară centrală interzice importul animalelor din speciile reglementate de prezenta Normă, fie că sînt importate direct sau indirect, prin intermediul unei alte ţări sau dintr-o parte a teritoriului acesteia.
22. Imediat după sosirea în Republica Moldova, ca ţară de destinaţie, ecvideele pentru tăiere trebuie duse la un abator, fie direct, fie după tranzitul printr-o piaţă sau
printr-un centru de colectare, şi, în concordanţă cu cerinţele de sănătate a animalelor, trebuie tăiate într-o perioadă specificată în deciziile ce vor fi adoptate conform pct. 19 al prezentei Norme sanitare veterinare.
Autoritatea veterinară centrală poate, din motive de sănătate a animalelor, să desemneze abatorul care întruneşte cerinţe specifice la care aceste ecvidee trebuie duse.
Capitolul IV
Dispoziţii finale
23. Experţii veterinari ai Comisiei Europene, în cooperare cu autorităţile veterinare competente din Republica Moldova, pot organiza inspecţii în Republica Moldova pentru a se asigura de aplicarea uniformă a prezentei Norme sanitare veterinare.
Autoritatea veterinară centrală va asigura experţilor tot sprijinul necesar pentru a-şi îndeplini sarcinile.
Autoritatea veterinară centrală va pune în aplicare planuri pentru implementarea prezentului punct, conform procedurii naţionale.
24. Autoritatea veterinară centrală:
a) poate decide ca importul dintr-o altă ţară sau o parte a unei ţări să fie limitat la specii sau categorii particulare;
b) va stabili, fără să aducă atingere prevederilor pct. 19 al prezentei Norme sanitare veterinare, condiţiile speciale pentru admiterea temporară pe teritoriul Republicii Moldova a ecvideelor înregistrate sau a ecvideelor destinate utilizărilor speciale ori pentru readmiterea lor pe teritoriul Republicii Moldova după ce au fost exportate temporar;
c) va determina condiţiile de transformare a admiterii temporare în permanentă.
25. Autoritatea veterinară centrală poate elabora instrucţiuni şi regulamente suplimentare prezentei Norme sanitare veterinare, pentru a se asigura implementarea şi conformitatea cu prevederile acesteia.
Autoritatea veterinară centrală poate propune modificări, completări sau abrogarea totală sau parţială a prevederilor prezentei Norme sanitare veterinare.
Atunci cînd Autoritatea veterinară centrală  adoptă cele menţionate la alin. 1 şi 2 din prezentul punct, trebuie să facă o referire expresă la prezenta Normă sanitară veterinară.
          
Anexa nr. 1
la Norma sanitară veterinară
privind condiţiile de sănătate
animală care reglementează
mişcarea şi comerţul cu ecvidee
                                                                                                                                            
LISTA BOLILOR CU NOTIFICARE OBLIGATORIE INTERNAŢIONALĂ
  Următoarele maladii trebuie notificate obligatoriu:
1. Durina;
2. Morva;
3. Encefalomielita ecvină (de toate tipurile, inclusiv EEV);
4. Rabia;
5. Antraxul;
6. Anemia infecţioasă;
7. Pesta africană a calului;
8. Stomatita veziculoasă.
                     Anexa nr. 2
la Norma sanitară veterinară
privind condiţiile de sănătate
animală care reglementează
mişcarea şi comerţul cu ecvidee
INFORMAŢIE DE SĂNĂTATE
Subsemnatul .................................................................. certific că animalul din specia cabalină cu nr. de identificare .................................................................................... îndeplineşte următoarele cerinţe:
a) a fost examinat astăzi şi nu prezintă nici un semn clinic de boală;
b) nu este destinat tăierii în condiţiile unui program naţional de eradicare a unei boli infecţioase sau contagioase;
c) - nu provine dintr-un teritoriu sau parte a teritoriului unui stat supusă unor restricţii din cauza pestei africane a calului;
- provine dintr-un teritoriu sau parte a teritoriului unui stat supusă interdicţiei din motive de sănătate a animalelor şi a fost supus, cu rezultate satisfăcătoare, testelor prevăzute în prezenta Normă sanitară veterinară, din în staţia de carantină a .................................................................................................. între ............................................... şi .............................................................................);
- nu este vaccinat împotriva pestei africane a calului sau a fost vaccinat împotriva pestei africane a calului la data.....................................................................;
d) nu provine dintr-o exploataţie care a fost supusă interdicţiei din motive de sănătate a animalelor şi nici nu a avut contact cu ecvidee provenite dintr-o exploataţie care a fost supusă interdicţiei din motive de sănătate animală:
  - timp de 6 luni în cazul ecvideelor suspecte de a fi contractat durina, începînd cu data ultimului contact efectiv sau posibil cu un animal bolnav. În cazul unui armăsar, interdicţia se va aplica pînă cînd animalul este castrat;
  - timp de 6 luni în cazul morvei sau encefalomielitei ecvidee, începînd cu data în care ecvideele ce suferă de boala în cauză sunt tăiate;
  - în cazul anemiei infecţioase, pînă la data la care animalele infectate au fost tăiate, iar cele rămase au prezentat reacţie negativă la cele două teste Coggins efectuate la interval de 3 luni;
  - timp de 6 luni de la ultimul caz, în cazul stomatitei veziculoase;
  - timp de 1 lună de la ultimul caz, în cazul rabiei;
  - timp de 15 zile de la ultimul caz, în cazul antraxului;
  - dacă toate animalele din speciile sensibile la boală, situate în exploataţie, au fost tăiate, iar incinta a fost dezinfectată în cursul a 30 de zile începînd cu ziua în care animalele au fost nimicite, exceptînd cazul antraxului, cînd perioada de interdicţie este de 15 zile;
e) nu am cunoştinţă că a venit în contact cu ecvideele ce suferă de o boală infecţioasă sau contagioasă, în cele 15 zile precedente acestei declaraţii;
f) în momentul inspecţiei corespunde pentru a fi transportat pe traseul stabilit, conform cerinţelor Normei sanitare veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportării.
Data\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(..            
Locul \x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(            
Ştampila şi \x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(..
semnătura medicului veterinar de stat\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(.
(Numele şi funcţia cu majuscule)
Valabilă timp de 10 zile
Anexa nr. 3
la Norma sanitară veterinară
privind condiţiile de sănătate
animală care reglementează
mişcarea şi comerţul cu ecvidee
M O D E L
CERTIFICAT DE SĂNĂTATE
pentru comerţul Republicii Moldova cu ecvidee
Nr. ...........................
Statul de expediere .......................................................................................................
Ministerul responsabil ...................................................................................................
Serviciul teritorial responsabil ......................................................................................
I. Numărul ecvideelor ......
II. Identificarea ecvideelor ......

Numărul ecvideelor Speciile: cal, măgar, catîr etc. Rasa/vîrsta/sexul Metoda de identificare şi  identificarea
       
       
       

    
III. Originea şi destinaţia animalului/animalelor:
Animalul/animalele trebuie trimis/trimise de la \x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(.........................
......................................................................................................................(locul de export)
la
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
           (statul şi locul de destinaţie)
Numele şi adresa expeditorului ..............................................................................................
................................................................................................................................................
Numele şi adresa destinatarului .............................................................................................
IV. Informaţii despre sănătate
Subsemnatul ................... certific că animalul/animalele descris/descrise mai sus îndeplineşte/îndeplinesc următoarele cerinţe:
1. a/au fost examinat/examinate astăzi şi nu a/au prezentat nici un semn clinic de boală;
2. nu este/sînt destinat/destinate tăierii în baza unui program naţional de eradicare a bolii contagioase sau infecţioase;
3. a) nu provine/provin din teritoriul sau partea teritoriului altui stat, care este supus restricţiilor din cauza pestei africane a calului;
b) provine/provin din teritoriul sau partea teritoriului unui stat care a fost supusă restricţiilor din cauza pestei africane a calului şi a/au fost supus/supuse, cu rezultate satisfăcătoare, testelor  prevăzute în prezenta Normă sanitară veterinară, în staţia de carantină \x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(..;
c) nu este/sînt vaccinat/vaccinate împotriva pestei africane a calului;
d) a/au fost vaccinat/vaccinate împotriva pestei africane a calului\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(\x01(.;
4. nu provine/provin dintr-o exploataţie care a fost supusă interdicţiei din motive de sănătate a animalelor şi nici nu a/au avut contact cu ecvidee dintr-o exploataţie care a fost supusă interdicţiei din motive de sănătate a animalelor:
a) timp de 6 luni în cazul ecvideelor suspecte de a fi contractat durina, începînd cu data ultimului contact efectiv sau posibil cu un animal bolnav. În cazul unui armăsar, interdicţia se va aplica pînă cînd animalul este castrat;
b) timp de 6 luni în caz de morvă sau encefalomielită ecvină, începînd cu ziua în care ecvideele ce suferă de boala în cauză sînt tăiate;
c) în cazul anemiei infecţioase, pînă la data la care animalele infectate au fost tăiate, iar cele rămase au prezentat reacţie negativă la cele două teste Coggins efectuate la interval de 3 luni;
d) timp de 6 luni de la ultimul caz, în cazul stomatitei veziculoase;
e) timp de 1 lună de la ultimul caz, în cazul rabiei;
f) timp de 15 zile de la ultimul caz, în cazul antraxului;
g) dacă toate animalele din speciile sensibile la boală, situate în exploataţie, au fost tăiate, iar incinta a fost dezinfectată în cursul a 30 de zile începînd cu ziua în care animalele au fost nimicite, exceptînd cazul antraxului, cînd perioada de interdicţie este de 15 zile;
5. nu am cunoştinţă că a/au venit în contact cu ecvideele ce suferă de o boală infecţioasă sau contagioasă, în cele 15 zile precedente acestei declaraţii;
6. în momentul inspecţiei corespunde/corespund pentru a fi transportat/transportate pe traseul stabilit  conform cerinţelor Normei sanitare veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportării.
V. Prezentul certificat este valabil 10 zile
Întocmit de ............................... la data de\x01(\x01(.....\x01(
Locul              
ştampila şi
semnătura medicului veterinar de stat
(Numele şi funcţia cu majuscule)
          
Anexa nr. 4
la Norma sanitară veterinară
privind condiţiile de sănătate
animală care reglementează
mişcarea şi comerţul cu ecvidee
DIAGNOSTICUL PESTEI AFRICANE A CALULUI
Testul de fixare a complementului
Antigenul este preparat din creierul unui şoarece în vîrstă de o lună, inoculat intracerebral cu o tulpină neurotropă de virus.
Acest lucru se poate face utilizîndu-se următoarea metodă Bourdin. Creierul se congelează şi apoi se mărunţeşte într-o soluţie-tampon Veronal în proporţie de 10 creiere la 12 ml soluţie-tampon. Suspensia rezultată este centrifugată timp de o oră la 10.000 rot./min. la 40C. Supernatantul constituie antigenul. El este utilizat de preferinţă fără modificări ulterioare, dar poate fi inactivat cu betapropiolactonă. Inactivarea poate fi efectuată prin adăugarea de 0,1 ml soluţie de betapropiolactonă 3% în apă distilată la fiecare 0,9 ml de antigen şi prin agitarea amestecului timp de 3 ore la temperatura camerei, într-o cutie ventilată, şi timp de 18 ore la 40C. De asemenea, se poate utiliza metoda Casals şCasals J. (1949): Pro Soc Exptl Bici Med, 70.339î.
În absenţa unui ser standard internaţional antigenul trebuie titrat vizavi de serul-martor pozitiv preparat local.
Serurile trebuie încălzite timp de 30 de minute la 600C. Pentru a se evita efectele anticomplementare serurile trebuie separate de sînge cît mai curînd posibil, în special serurile de la asini.
Serurile-martor pozitive şi negative trebuie utilizate obligatoriu în cadrul testului.
Se poate utiliza fie o macrotehnică, fie o microtehnică. În ambele cazuri punctul final este reprezentat de 50% hemoliză.
La un volum de diluţie în baza doi a serului se adaugă un volum de antigen, aşa cum este indicat de titrare, astfel încît să existe două unităţi. Se amestecă şi se lasă în repaus 15 minute la temperatura camerei. Se adaugă două volume de complement ce conţine 5 unităţi, se amestecă, se acoperă plăcile şi se lasă timp de 18 ore la 40C. Complementul trebuie să fie titrat în prezenţa antigenului pentru a lua în considerare toate efectele anticomplementare. După ce plăcile s-au lăsat încă 15 minute la temperatura camerei, se adaugă un volum de eritrocite de oaie sensibilizate, diluat la 3%. Se amestecă şi se incubează la 370C  timp de 30 de minute, amestecînd din nou după 15 minute de incubare. Dacă sînt utilizate plăci, acestea se centrifughează timp de 5 minute la 1500 rot./min. la 40C.