HKK18/2007
ID intern unic:  324602
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 18
din  05.04.2007
privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasadele
 Republicii Moldova în: Republica Franceză,
Regatul Belgiei şi Republica
Federativă Germania, la
Consulatul General al Republicii Moldova în
 or. Frankfurt-
pe-Main, la Reprezentan\a Permanentă a Republicii
Moldova
pe lîngă Consiliul Europei şi la Misiunea Diplomatică a
Republicii
Moldova pe lîngă Comunitatea Europeană pe perioada
anilor 2005-2006
Publicat : 15.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 82-85     art Nr : 13
    Curtea de Conturi, în prezenţa dlui V. Ostalep, viceministru al afacerilor externe şi integrării europene, dnei A. Istrati, şeful Direcţiei buget şi finanţe a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, dnei N. Lupan, viceministrul finanţelor, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 “Privind Curtea de Conturi”1 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Franceză, Regatul Belgiei, Republica Federativă Germania, la Consulatul General al Republicii Moldova în or. Frankfurt-pe-Main, la Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei şi la Misiunea Diplomatică a Republicii Moldova pe lîngă Comunitatea Europeană pe perioada anilor 2005-2006 conform sesizării Fracţiunii Partidului Comuniştilor din Parlamentul Republicii Moldova în temeiul art.5 din Legea nr.312-XIII.
   
_________________________________________
    1 Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

     În perioada supusă controlului, responsabili de activitatea economico-financiară au fost la:
    · Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză executorul de buget - Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, prin cumul în Regatul Spaniei, dl A. Neguţă - pînă la 05.06.2006, însărcinatul cu afaceri dl A. Urecheanu - de la 05.06.2006 pînă la 19.09.2006 şi dna V. Iftodi - de la 20.09.2006 pînă în prezent, contabilul-şef dna L. Rusu - toată perioada;
    · Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei - însărcinatul cu afaceri ad-interim dl E. Druc - pînă la 22.05.2005, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, Regatul ţărilor de Jos şi Marele Ducat de Luxemburg şi Reprezentantul Republicii Moldova la NATO dl V. Gaiciuc - pînă în prezent, contabilul-şef dna E. Branişte - pînă la 05.09.2005 şi dna S. Groza - pînă în prezent;
    · Ambasada Republicii Moldova în Republica Federativă Germania - Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Federativă Germania, prin cumul în Regatul Danemarcii, dl Ig. Corman - toată perioada, contabilul-şef dra G. Borş - toată perioada;
    · Consulatul General al Republicii Moldova în or. Frankfurt-pe-Main - Consulul General al Republicii Moldova în or. Frankfurt-pe-Main dl D. Solcan - pînă la 23.11.2005 şi dl Iu. Grigoriţă - pînă în prezent, contabilul-şef dna A. Macovenco - începînd cu 29.07.2005;
    · Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei - Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei dl A. Tulbure - pînă la 19.05.2006 şi dl A. Neguţă - pînă în prezent, contabilul-şef dna N. Kasianova - pînă la 03.02.2006 şi dna L. Ignatiuc - pînă în prezent;
    · Misiunea Diplomatică a Republicii Moldova pe lîngă Comunitatea Europeană - Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar, şeful Misiunii Diplomatice a Republicii Moldova pe lîngă Comunitatea Europeană dl E. Carpov - toată perioada, contabilul-şef, şef de cancelarie dra I. Buslova.
    Organizarea şi funcţionarea instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova este reglementată de Legea nr.761-XV din 27.12.2001 “Cu privire la serviciul diplomatic”2 (cu modificările şi completările ulterioare). Statutul misiunilor diplomatice este reglementat de Legea nr.1133-XII din 04.08.1992 “Cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state”3.
    ____________________________
    2 M.O., 2002, nr.20, art.80.
    3 Nu este dată publicităţii

    Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova sînt structuri ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (în continuare - MAEIE), care funcţionează în alte state sau pe lîngă organizaţii internaţionale şi întreţin relaţii oficiale interstatale, promovează drepturile şi interesele legitime ale Republicii Moldova şi ale cetăţenilor ei. Asigurarea financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova se efectuează în modul stabilit de legislaţia în vigoare, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat.
    Reviziile financiare au avut drept obiectiv verificarea corectitudinii utilizării de către entităţile supuse controlului a mijloacelor financiare publice, respectării legislaţiei şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.
    În cadrul reviziilor financiare efectuate la faţa locului, probele au fost acumulate prin analiza dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli, verificarea selectivă a documentelor primare şi a registrelor contabile, studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.
    Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi
a constatat:
I. Constatări generale
  •  În perioada raportată, finanţarea cheltuielilor pentru asigurarea activităţii misiunilor diplomatice menţionate s-a efectuat din contul mijloacelor alocate direct de la bugetul de stat, din contul mijloacelor cu destinaţie specială (taxe consulare) obţinute de la prestarea serviciilor consulare, din contul mijloacelor cu destinaţie specială redistribuite de la alte misiuni, precum şi din contul mijloacelor speciale realizate de la prestarea serviciilor aferente celor consulare. Finanţarea misiunilor supuse controlului pe tipuri de alocaţii, în perioada anilor 2005-2006, se caracterizează în felul următor:
    tabelul nr.1

    Din tabel rezultă că pentru întreţinerea misiunilor respective au fost majorate alocaţiile din contul mijloacelor cu destinaţie specială (taxe consulare) redistribuite de la alte misiuni diplomatice. Dacă în anul 2005, pentru întreţinerea activităţii a 2 misiuni (Ambasada Republicii Moldova în Republica Federativă Germania şi Consulatul General al Republicii Moldova în or. Frankfurt-pe-Main) din cele 6 supuse controlului au fost utilizate mijloace cu destinaţie specială, redistribuite din contul altor misiuni, în sumă de 888,3 mii lei, în anul 2006 toate cele 6 misiuni au folosit mijloace cu destinaţie specială, redistribuite din contul altor misiuni diplomatice, în sumă de 8780,7 mii lei, ceea ce demonstrează utilizarea soldurilor acumulate în conturile altor misiuni diplomatice în urma prestării serviciilor consulare.
    Cheltuielile efectuate pentru întreţinerea misiunilor diplomatice supuse controlului, în perioada analizată, se caracterizează în felul următor:

    tabelul nr.2

    Controalele efectuate au stabilit că misiunile diplomatice supuse controlului se confruntă cu aceleaşi probleme, comit aceleaşi încălcări şi neajunsuri la utilizarea mijloacelor financiare, după cum urmează:
    * Neavînd prevăzute în devizele de cheltuieli mijloace pentru retribuirea muncii lucrătorilor netitulari, misiunile diplomatice au utilizat pentru achitarea lucrărilor şi serviciilor prestate de 16 persoane angajate prin contract mijloacele aprobate la alte articole de cheltuieli în sumă de 2220,0 mii lei, veniturile acestor persoane nefiind impozitate (1.1; 2.1; 3; 4.2; 5.2; 6.5 - încălcările respective indicate în punctele din Capitolul II).
    * Misiunile diplomatice vizate, cu derogare de la art.33(32) alin.(4) şi art.55 (53) alin.(2) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 “Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar”4 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII), au utilizat neautorizat mijloacele în sumă de 577,8 mii lei obţinute de la restituirea TVA, în perioadele ulterioare perioadei din exerciţiul bugetar în care s-au achitat mărfurile (inclusiv TVA), mijloace care urmau a fi transferate la bugetul de stat. Evidenţa bunurilor materiale a fost ţinută de către unele misiuni cu TVA, de către altele - fără TVA (1.12; 2.6; 5; 6.4).
   
_____________________________________
    4 Republicată în ediţia specială a M.O. din a. 2005.

    * Unele misiuni diplomatice nu respectă normativele de asigurare obligatorie a colaboratorilor misiunilor diplomatice şi consulare cu mobilă, echipament şi obiecte de inventar, stabilite conform anexelor nr.2, nr.3 şi nr.4 la Regulamentul “Privind activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987 din 11.08.20035 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987), efectuînd cheltuieli pentru procurarea unor obiecte de uz casnic în sumă de 269,4 mii lei, care urmau a fi achiziţionate de către membrii misiunilor din cont propriu (1.7; 4.3; 6.1).
    ________________________________
    5 M.O., 2003, nr.182-185, art.1031.

    * Cu derogare de la pct.37 alin.(1) din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987, misiunile efectuează cheltuieli pentru diferite acţiuni protocolare în lipsa planurilor de desfăşurare a acestora, aprobate de către conducerea MAEIE, şi fără ca acţiunile protocolare să fie aprobate de către şefii misiunilor diplomatice, în unele cazuri depăşind normativele stabilite (1.6; 3.1; 4.4; 6.2).
    * Majoritatea misiunilor, în contradicţie cu art.4 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.19956 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), dispun de bunuri materiale, transmise acestora cu titlu gratuit, înregistrate în evidenţa contabilă doar în expresie naturală, fără a fi evaluate în expresie valorică, prin ce se denaturează valoarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, reflectată în rapoartele financiare ale misiunilor, precum şi în raportul generalizator al MAEIE (2.3; 3.3; 4.6; 5.4; 6.3).
    ___________________________________
    6 Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

    * Încălcînd art. 8 din Legea nr. 426-XIII, unele misiuni, achitînd diferenţa de preţ la schimbul autoturismelor în folosinţă cu altele noi, nu reflectă în evidenţa contabilă această operaţiune, înregistrînd nejustificat valoarea automobilului nou diminuată cu valoarea estimativă a autoturismului fost în folosinţă (1.11; 2.6; 5.5).
    * Nerespectînd Ordinul ministrului transporturilor şi gospodăriei drumurilor nr. 172 din 09.12.2005 “Cu privire la aprobarea Normelor de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto”7, unele misiuni diplomatice n-au emis ordine referitor la aprobarea normei de consum pentru mijloacele de transport aflate în dotare. Decontarea combustibilului în sumă de 407,1 mii lei s-a efectuat în lipsa foilor de parcurs şi a datelor vitezometrului (1.4; 3.2; 4.5).
    _____________________________
    7 M.O., 2006, nr.59-62, art.223.

    * Misiunile diplomatice nu ţin evidenţa separată a dobînzilor calculate la mijloacele băneşti păstrate în conturile bancare ale acestora, nu întocmesc devize de cheltuieli pentru utilizarea acestor mijloace speciale.
    * La misiunile diplomatice persistă problema nedistribuirii operative a soldurilor din taxe consulare, încasate de către ambasade cu titlu de venituri la bugetul de stat, mijloacele respective nefiind utilizate în circuitul bugetar al Republicii Moldova în această perioadă.
    * În unele acte legislative şi normative s-au stabilit neconcordanţe ale normelor de drept. Astfel, deşi Clasificaţia bugetară aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.969-XIII din 24 iulie 19968 (cu modificările şi completările ulterioare) prevedea expres că la articolul de cheltuieli 113.19 “Arendarea încăperilor” se referă doar cheltuielile pentru arendarea încăperilor, edificiilor sportive, pct.34 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987 permite şefului misiunii, pentru menţinerea curăţeniei şi îngrijirea încăperilor administrative, angajarea unei îngrijitoare din ţara de reşedinţă a misiunii sau a unuia din membrii familiei colaboratorului ei, prin contract de muncă, cu reflectarea acestor cheltuieli la art.113.19 “Arendarea bunurilor”. Ca rezultat, cheltuielile efectuate pentru remunerarea acestor persoane nu sînt înregistrate la articolul respectiv.
    _________________________________
    8 M.O., 1996, nr.72-73, art.704.

II. Constatări privind neajunsurile şi încălcările stabilite în
activitatea
economico-financiară a misiunilor supuse controlului
    1. Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză (în continuare - Ambasada), deşi în anul 2006 integral pe devizul de cheltuieli a obţinut economie, pe unele articole şi alineate a admis o depăşire în sumă totală de 375,0 mii lei.
    1.1. Ambasada a efectuat cheltuieli în sumă de 648,0 mii lei pentru remunerarea muncii a 4 persoane angajate în bază de contract, din contul mijloacelor prevăzute la alineatele “Serviciile de telecomunicaţie şi de poştă” - 257,1 mii lei, “Reparaţii curente ale clădirilor şi încăperilor” - 181,2 mii lei, “Lucrări de informatică şi de calcul” - 40,2 mii lei şi la “Arendarea încăperilor” - 169,4 mii lei, prin ce au fost denaturate datele din rapoartele financiare înregistrate la aceste articole de cheltuieli.
    1.2. Contrar pct.60 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987, Ambasada a suportat cheltuieli neîntemeiate pentru achitarea abonamentului şi costului convorbirilor întreţinute de la telefonul mobil al administratorului-şofer al misiunii în sumă de 21,7 mii lei.
    1.3. Cu derogare de la pct.66 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987, în lipsa permisiunii ministrului afacerilor externe şi integrării europene, Ambasada a suportat cheltuieli în sumă de 7,8 mii lei pentru deplasarea, în ianuarie 2006, în or. Barcelona şi or. Madrid (Spania) a unui membru al familiei ex-Ambasadorului.
    1.4. În lipsa foilor de parcurs şi a datelor vitezometrului privind parcursul autoturismelor, în anul 2006, misiunea a înregistrat la cheltuieli benzină în sumă de 119,1 mii lei.
    1.5. Contrar art.18 din Legea nr.426-XIII, Ambasadorul misiunii diplomatice (dl A. Neguţă) a retras semnătura contabilului-şef al misiunii de la instituţia bancară deserventă, ridicarea numerarului de la instituţia financiară şi eliberarea acestuia fiind efectuate de către dl A. Neguţă pînă la 05.06.2006 şi de către dl A. Urecheanu, însărcinat cu afaceri - de la 05.06.2006 pînă la 17.10.2006.
    1.6. Cu derogare de la pct.37 alin.(2) lit.c) din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987, au fost procurate cadouri pentru oferirea acestora în cadrul unor acţiuni protocolare, depăşindu-se normativele în vigoare cu 25,0 mii lei.
    1.7. Ambasada a efectuat cheltuieli pentru procurarea obiectelor de uz casnic în sumă de 136,2 mii lei, neprevăzute de normativele stabilite.
    1.8. Contrar pct. 3 alin. (2) din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987, membrului familiei (soţul) contabilului-şef al misiunii i s-a achitat indemnizaţia pentru zilele de aflare în ţara de reşedinţă în sumă de 28,0 mii lei, acesta aflîndu-se provizoriu în ţara de acreditare (în anul 2005 - 60 de zile şi în anul 2006 - 87 de zile).
    1.9. Nerespectînd art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.1 din 26.09.2000 “Privind stabilirea cuantumului taxelor consulare”9 (cu modificările şi completările ulterioare), Ambasada, în lunile septembrie-noiembrie 2006, a acordat gratuit 27 de vize, în lipsa documentelor confirmative de acordare a acestor facilităţi, precum şi 13 vize, în lipsa semnăturii Ambasadorului.
    ____________________________________
   
9 M.O., 2000, nr.121-123, art.1076.

    1.10. Ambasada, cu derogare de la pct.149 din Instrucţiunea “Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.199610 (în continuare - Instrucţiunea aprobată prin ordinul MF nr.85), n-a înregistrat lipsurile stabilite în cadrul inventarierii, efectuate la 10.12.2006, în sumă de 53,3 mii lei, după persoana vinovată, acestea, de fapt, fiind reflectate neîntemeiat în evidenţa contabilă ca transmise în organele de anchetă.
    ________________________________
   
10 Nu este dată publicităţii.

    1.11. Potrivit evidenţei contabile a misiunii, autoturismul de tip “Renaut Safrane” a fost casat cu preţul de bilanţ de 113,8 mii lei (anul producerii 1997). În realitate, în anul 2005, autoturismul a fost schimbat pe altul nou, pentru care s-au achitat cu 22,7 mii lei mai puţin (ceea ce constituie valoarea estimativă a automobilului vechi transmis), această operaţiune nefiind înregistrată în evidenţa contabilă, fiind diminuată cu această sumă şi valoarea autoturismului nou.
    1.12. În anii 2005-2006, Ambasadei i-a fost restituită TVA în sumă de 142,5 mii lei pentru procurările efectuate în perioadele precedente, care urma a fi transferată la bugetul de stat. Mijloacele respective au fost utilizate neautorizat la efectuarea cheltuielilor suplimentare la cele precizate, cu atribuirea acestora la micşorarea cheltuielilor de casă şi a celor efective din perioadele exerciţiului bugetar, prin ce au fost denaturate datele atît din rapoartele financiare ale Ambasadei, cît şi din rapoartele generalizatoare ale MAEIE.
    2. Ambasada Republicii Moldova în Republica Federativă Germania (în continuare - Ambasada), nerespectînd art.9 alin.(2) din Legea nr.847-XIII, în anul 2005, a utilizat alocaţiile precizate pentru reparaţii curente ale clădirilor şi încăperilor în sumă de 612,4 mii lei pentru lucrări de reparaţii capitale, care urmau a fi executate din contul alocaţiilor prevăzute la articolul respectiv, de fapt la acest articol nefiind aprobate cheltuieli. De asemenea, în perioada raportată, din contul mijloacelor destinate reparaţiilor curente ale clădirilor şi încăperilor au fost efectuate cheltuieli la procurarea şi instalarea gardului pentru îngrădirea teritoriului adiacent sediului misiunii în sumă de 173,0 mii lei, acestea urmînd a fi efectuate din contul mijloacelor prevăzute pentru procurarea de utilaj şi consumabile durabile atribuite la categoria de fonduri fixe. Cheltuielile ce ţin de renovarea sediului Ambasadei, procurarea şi instalarea gardului nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă la majorarea costului clădirii misiunii şi, respectiv, la intrări, la subcontul “Construcţii speciale”.
    2.1. Din contul cheltuielilor în sumă totală de 485,8 mii lei, prevăzute la articolele de cheltuieli: arendarea încăperilor (163,0 mii lei), mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate (173,4 mii lei), indemnizaţiile personalului misiunilor diplomatice şi celor speciale peste hotare (149,4 mii lei), au fost remunerate 3 persoane angajate în bază de contract, veniturile acestor persoane nefiind impozitate. Au fost denaturate şi datele privind cheltuielile, incluse în rapoartele financiare la aceste articole.
    2.2. Ambasada utilizează 6 denumiri de bunuri materiale primite cu titlu gratuit, care nu sînt înregistrate în evidenţa contabilă la intrări, fiind reflectate în expresie naturală numai în listele de inventariere.
    2.3. În perioada supusă controlului, Ambasada n-a ţinut evidenţa mijloacelor băneşti, achitate cu titlu de cauţiune (suma transferată în avans ca garanţii de achitare) pentru apartamentele închiriate. Ca rezultat, la momentul controlului (26.02.2007), a fost stabilită o deviere de 9989 euro a datelor privind soldul de mijloace băneşti înregistrate la contul de depozit de la datele evidenţei contabile a misiunii. La 11.02.2005, soldul de mijloace băneşti la contul de depozit al misiunii a fost micşorat cu 1533 euro, totodată aceste mijloace nefiind înregistrate la venituri la contul curent al misiunii. La contul de depozit, timp de 7 ani, neîntemeiat se află cauţiunea în mărime de 4975 euro, achitată de către misiune pentru un apartament, contractul de chirie pentru care a fost reziliat la 20.03.2000, mijloacele nefiind recuperate la bugetul de stat. Soldul de mijloace la contul de depozit (garanţii cu titlu de cauţiune) include dobînda bancară, calculată la o parte din aceste mijloace. Ambasada nu ţine evidenţa garanţiilor bancare (cu titlu de cauţiune) separat de sumele dobînzilor calculate. În anul 2006, în legătură cu rezilierea unor contracte de închiriere a apartamentelor, Ambasada a încasat valoarea cauţiunilor achitate în perioadele precedente în sumă de 19,6 mii lei, care a fost utilizată pentru efectuarea cheltuielilor neautorizate, dar care urma a fi transferată la bugetul de stat.
    2.4. În urma luării incorecte în calcul a numărului de zile lucrătoare, au fost efectuate cheltuieli neîntemeiate pentru plata indemnizaţiilor personalului Ambasadei şi membrilor familiilor acestora în sumă de 17,1 mii lei.
    2.5. În anii 2005-2006, Ambasadei i-a fost restituită TVA, pentru perioadele precedente, în sumă de 109,6 mii lei şi, respectiv, de 97,7 mii lei, care a fost utilizată neautorizat în perioada menţionată.
    2.6. Ambasada a efectuat schimbul unui automobil din dotare, estimat la 15,5 mii euro, cu un automobil nou, fiind micşorată cu această sumă valoarea automobilului nou.
    3. Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (în continuare - Reprezentanţa), în lipsa permisiunii ministrului afacerilor externe şi integrării europene, a angajat prin contract o persoană în funcţie de administrator-şofer. Mijloacele achitate acestuia cu titlu de remunerare în mărime de 197,9 mii lei neîntemeiat au fost atribuite la indemnizaţiile personalului misiunilor diplomatice şi celor speciale peste hotare. Reprezentanţa a remunerat o persoană angajată pentru menţinerea curăţeniei, achitîndu-i suma de 64,1 mii lei, care a fost înregistrată la articolul de cheltuieli “Arendarea încăperilor”. De asemenea, cheltuielile în sumă de 218,6 mii lei, efectuate la remunerarea muncii unor persoane angajate în bază de contract pentru prestarea diferitor servicii, au fost atribuite la alte articole de cheltuieli.
    3.1. În lipsa planului de desfăşurare a acţiunilor protocolare, aprobat de către conducerea MAEIE, şi fără ca acţiunile protocolare să fie aprobate de către şeful reprezentanţei, Reprezentanţa a efectuat cheltuieli de protocol: în anul 2005 - în sumă de 68,3 mii lei şi în anul 2006 - de 173,8 mii lei. Nerespectînd pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.798 din 04.11.1994 “Cu privire la asistenţa acordată de ambasadele Republicii Moldova delegaţiilor oficiale şi funcţionarilor de stat aflaţi în deplasări de serviciu în străinătate”11 (cu modificările şi completările ulterioare), Reprezentanţa, fără coordonarea cu MAEIE, a efectuat cheltuieli pentru recepţiile legate de desfăşurarea expoziţiilor în mod particular de către un fotoreporter şi un pictor. Suma acestor cheltuieli în mărime de 13,2 mii lei nu a fost recuperată de către persoanele nominalizate, fiind înregistrată la cheltuieli de protocol.
    __________________________
   
11 Nu este dată publicităţii.

    3.2. Fără întocmirea foilor de parcurs ale autoturismelor, a fost decontată benzină în sumă de 138,0 mii lei.
    3.3. Potrivit listelor inventarierii efectuate la 04.12.2006, la Reprezentanţă sînt înregistrate 39 de denumiri de bunuri materiale neevaluate, acestea, respectiv, nefiind incluse în valoarea totală a bunurilor materiale.
    4. Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei (în continuare - Ambasada), în anul 2005, a depăşit limita de cheltuieli la articolul “Arendarea încăperilor” cu 21,1 mii lei.
    4.1. Cu derogare de la art.15 alin.(1) lit.b) din Legea nr.426-XIII, Ambasada a înregistrat în evidenţa contabilă la cheltuieli efective mijloacele transferate în prealabil în sumă de 2763,7 mii lei, pentru reparaţia şi renovarea sediului procurat, care urmau a fi înregistrate ca datorii debitoare, prin ce au fost denaturate datele din raportul financiar pe anul 2006 la acest compartiment.
    4.2. Ambasada a atribuit la articolul “Arendarea încăperilor” mijloacele în sumă de 143,1 mii lei, achitate pentru retribuirea muncii unei persoane angajate pentru menţinerea curăţeniei sediului. De asemenea, Ambasada neîntemeiat a reflectat la articolul “Indemnizaţiile de funcţie ale membrilor misiunii” mijloacele în sumă de 241,0 mii lei, achitate unei persoane pentru retribuirea muncii, angajate în bază de contract în funcţia de şef de cancelarie.
    4.3. Ambasada a efectuat cheltuieli pentru procurarea unor obiecte de uz casnic, neprevăzute de normele stabilite, în sumă de 37,9 mii lei.
    4.4. Mijloacele utilizate la procurarea produselor alimentare pentru cheltuieli de protocol în cadrul acţiunilor protocolare în sumă de 137,2 mii lei au fost înregistrate la cheltuieli, fără a fi aprobate de către şeful misiunii diplomatice.
    4.5. În lipsa foilor de parcurs, Ambasada a decontat benzina utilizată în sumă de 150,0 mii lei.
    4.6. În anul 2005, nerespectînd art.40 din Legea nr.426-XIII, Ambasada n-a efectuat inventarierea patrimoniului, decontărilor şi a obligaţiunilor. La inventarierea efectuată în anul 2006 n-au fost utilizate formularele-tip, cu indicarea datelor evidenţei contabile, datelor reale şi devierilor stabilite, fiind întocmite liste de formă liberă, cu indicarea doar a bunurilor aflate în sediul Ambasadei şi în apartamentele închiriate. În aceste liste au fost incluse 32 de denumiri de bunuri materiale în expresie naturală, inclusiv mobilier, aparate de telefon, aparate foto, imprimante, calculator, fax, maşină de spălat. Cu toate că în urma inventarierii au fost constatate obiecte de inventar deteriorate, comisia n-a întocmit acte de trecere la pierderi şi n-a stabilit cauza şi persoana vinovată de deteriorări.
    4.7. Ambasada, în anul 2006, a utilizat neautorizat mijloacele în sumă de 41,0 mii lei (cauţiunea pentru chiria unui apartament, restituit în anul 2006, dar care a fost achitat în anul 2005), care urmau a fi transferate la buget, micşorînd nejustificat cu această sumă cheltuielile atribuite la articolul “Arendarea încăperilor”, denaturînd datele incluse în darea de seamă privind executarea devizului de cheltuieli din contul mijloacelor bugetare la 01.01.2007.
    5. Consulatului General al Republicii Moldova în or. Frankfurt-pe-Main (în continuare - Consulatul), în anii 2005-2006, i-a fost restituită TVA în mărime de 219,0 mii lei, pentru perioadele anilor de gestiune precedenţi, care a fost înregistrată neîntemeiat cu minus la articolul de cheltuieli “Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate”. Ca rezultat, deşi în anul 2006 la acest articol au fost executate cheltuieli, în darea de seamă privind încasarea şi utilizarea mijloacelor cu destinaţie specială la 01.01.2007 sînt înregistrate neîntemeiat cheltuielile de casă în sumă de 88,6 mii lei cu semnul minus, fiind totodată denaturate cheltuielile de casă atît la acest alineat, cît şi la articolul “Plata mărfurilor şi serviciilor”.
    5.1. În perioada supusă controlului, Consulatul n-a respectat modul de ţinere a evidenţei analitice a mijloacelor financiare, cheltuielilor de casă şi a cheltuielilor reale stabilite în pct.19, pct.103 şi pct.181 din Instrucţiunea aprobată prin ordinul MF nr.85. De asemenea, Consulatul n-a înregistrat în evidenţa contabilă la intrări o parte din bunurile şi serviciile achiziţionate, acestea fiind înregistrate la cheltuielile efective, la momentul efectuării transferului bancar. În total, suma serviciilor şi bunurilor respective a constituit 400,0 mii lei.
    5.2. Consulatul, în perioada supusă controlului, a remunerat o persoană angajată în bază de contract pentru menţinerea curăţeniei, atribuind cheltuielile în suma de 106,5 mii lei la art. “Arendarea încăperilor”.
    5.3. Controlul selectiv al legalităţii prestării serviciilor consulare, încasărilor taxelor consulare şi ale cheltuielilor aferente, în anul 2005, a stabilit 4 cazuri de acordare a facilităţilor prevăzute pentru persoanele născute în Republica Moldova, fără a fi anexate documentele confirmative. La acordarea facilităţilor prevăzute pentru perfectarea vizelor copiilor sub 16 ani au fost stabilite 3 cazuri de neconfirmare documentară a vîrstei beneficiarilor acestor servicii. De asemenea, în perioada supusă controlului, au fost anulate 5 vize-timbre, fără anexarea confirmărilor de anulare a părţii aplicate în paşapoarte (copiile acestora).
    5.4. În listele inventarierii efectuate în anul 2006, au fost incluse 3 denumiri de bunuri materiale, reflectate numai în expresie naturală.
    5.5. În anul 2005, Consulatul a efectuat schimbul unui autoturism cu valoarea reziduală de 41,3 mii lei pe unul nou, diminuînd costul autoturismului nou procurat cu această sumă.
    6. Misiunea Diplomatică a Republicii Moldova pe lîngă Comunitatea Europeană (în continuare - Misiunea), în anul 2006, a admis depăşirea limitei de cheltuieli la articolul “Arendarea încăperilor” cu 4,8 mii lei şi la articolul “Cheltuieli de protocol” - cu 3,6 mii lei.
    6.1. Misiunea a procurat, în anul 2005, obiecte de uz casnic neprevăzute de normele stabilite în suma totală de 95,3 mii lei.
    6.2. În perioada analizată, Misiunea a efectuat cheltuieli de protocol în sumă totală de 286,0 mii lei, decontarea acestor mijloace s-a efectuat fără ca acţiunile protocolare să fie aprobate de către şeful misiunii diplomatice. Au fost înregistrate la cheltuieli protocolare bunuri materiale în sumă de 92,6 mii lei, fără a fi reflectate în evidenţa contabilă la intrări.
    6.3. Cu derogare de la art.4 din Legea nr.426-XIII, în evidenţa contabilă n-au fost înregistrate la intrări 2 aparate de fotografiat, acestea fiind incluse numai în listele de inventariere în expresie naturală.
    6.4. Misiunea, în anul 2006, a utilizat neautorizat suma de 9,0 mii lei, recuperată cu titlu de TVA pentru perioada precedentă.
    6.5. În perioada supusă controlului, Misiunea a remunerat o persoană angajată în bază de contract pentru menţinerea curăţeniei, atribuind cheltuielile în sumă de 104,2 mii lei la articolul “Arendarea încăperilor”.
    Generalizînd cele menţionate, Curtea de Conturi concluzionează că misiunile diplomatice supuse controlului:
    - au utilizat mijloacele aprobate la unele articole de cheltuieli pentru efectuarea cheltuielilor la alte articole;
    - au folosit neautorizat TVA, rambursată în perioadele ulterioare perioadei din exerciţiul bugetar;
    - au efectuat cheltuieli pentru diferite acţiuni protocolare cu încălcarea procedurilor stabilite;
    - au utilizat bunuri materiale fără a le înregistra în evidenţa contabilă;
    - au efectuat cheltuieli pentru procurări de bunuri materiale neprevăzute de normativele stabilite.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 “Privind Curtea de Conturi”, Curtea de Conturi
h o t ă r ă ş t e:

    1. Se cere de la conducerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (dl A. Stratan), Ambasadei Republicii Moldova în Republica Franceză (dna V. Iftodi), Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Belgiei (dl V. Gaiciuc), Ambasadei Republicii Moldova în Republica Federativă Germania (dl Ig. Corman), Consulatului General al Republicii Moldova în or. Frankfurt-pe-Main (dl Iu. Grigoriţă), Misiunii Diplomatice a Republicii Moldova pe lîngă Comunitatea Europeană (însărcinat cu afaceri dl D. Rusnac), Reprezentanţei Permanente a Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (dl A.Neguţă):
    1.1. să întreprindă măsuri, conform legislaţiei în vigoare, în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor menţionate, precum şi privind instruirea personalului diplomatic şi al personalului administrativ tehnic atît la angajarea în misiunile diplomatice, cît şi pe parcursul activităţii acestora;
    1.2. să asigure efectuarea cheltuielilor de protocol şi procurarea de bunuri materiale în strictă corespundere cu normele stabilite;
    1.3. să asigure evaluarea şi înregistrarea în evidenţa contabilă a bunurilor materiale în conformitate cu Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995, precum şi autenticitatea rapoartelor financiare.
    2. Se ia act că:
    2.1. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:
    2.1.1. a atenţionat persoanele cu funcţii de răspundere de la misiunile vizate asupra neexecutării legislaţiei privind transferarea la bugetul de stat a sumelor TVA rambursate în anul gestionar pentru procurările efectuate în anii precedenţi, precum şi asupra respectării relaţiilor dintre instituţiile publice şi bugetul de stat în ce priveşte transferarea la buget a soldurilor mijloacelor băneşti înregistrate în conturile bancare la finele anului, totodată aceştia fiind iniţiaţi cu prevederile legale în acest domeniu;
    2.1.2. a înaintat Ministerului Finanţelor propuneri de modificare a Instrucţiunii “Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996, referitor la reglementarea ţinerii evidenţei contabile a mărfurilor pentru care se restituie TVA, precum şi propuneri privind modalitatea de finanţare, utilizarea veniturilor din taxele consulare şi raportarea veniturilor şi cheltuielilor de bază, cu reflectarea lunară a veniturilor acumulate din taxele consulare la bugetul de stat.
    2.2. Ambasada Republicii Moldova în Republica Federativă Germania a restituit indemnizaţia achitată nejustificat personalului misiunii în sumă de 17,1 mii lei.
    3. Se informează Ministerul Finanţelor (dl M. Pop) despre rezultatele reviziilor financiare efectuate la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Franceză, Regatul Belgiei, Republica Federativă Germania, Consulatul General al Republicii Moldova în or. Frankfurt-pe-Main, la Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei şi la Misiunea Diplomatică a Republicii Moldova pe lîngă Comunitatea Europeană pe perioada anilor 2005-2006 şi se propune, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:
    3.1. să urgenteze executarea pct.3.2.1. şi pct.3.2.2. din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.84 din 19.12.2006 “Privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă şi la Ambasada Republicii Moldova în Italia pe perioada anilor 2004-2006 (semestrul I)”;
    3.2. să examineze propunerile prevăzute la pct.2.1.2. din prezenta hotărîre şi să întreprindă măsurile de rigoare întru soluţionarea acestora.
    4. Prezenta hotărîre se remite Guvernului, pentru luare de atitudine.
    5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova.
    6. Se informează Fracţiunea Partidului Comuniştilor din Parlamentul Republicii Moldova despre rezultatele reviziilor financiare efectuate la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Franceză, Regatul Belgiei şi Republica Federativă Germania, la Consulatul General al Republicii Moldova în or. Frankfurt-pe-Main, la Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei şi la Misiunea Diplomatică a Republicii Moldova pe lîngă Comunitatea Europeană pe perioada anilor 2005-2006.
    7. Despre executarea pct.1 din prezenta hotărîre şi despre măsurile întreprinse referitor la pct.3 se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.
    8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.

    PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI                                               Ala POPESCU

    Nr. 18. Chişinău, 5 aprilie 2007.