OIFPSA440/2007
ID intern unic:  324806
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 440
din  12.07.2007
privind aprobarea Declaraţiei  (darea de seamă fiscală unificată)
Publicat : 03.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 112-116     art Nr : 483
    Abrogat prin OIFPS1804 din 30.12.14, MO11-21/23.01.15 art.115

    Întru executarea prevederilor Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 82-XVI din 29 martie 2007 (Monitorul Oficial nr. 60-63 din 04 mai 2007) şi în baza alin. (7) art. 187 din titlul V al Codului fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă formularul-tip al Declaraţiei (darea de seamă fiscală unificată) (forma UNIF07) (anexa nr. 1).
    2. Se aprobă Modul de completare a Declaraţiei (darea de seamă fiscală unificată) (forma UNIF07) (anexa nr.2).
    3. Declaraţia (darea de seamă unificată) (forma UNIF07) se prezintă de către întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale), gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul perioadei fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată începînd cu perioada fiscală 2007 nu mai tîrziu de 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune.
    4. În Declaraţia (darea de seamă fiscală unificată) pentru perioada fiscală 2007 contribuabilii menţionaţi la pct. 3 al prezentului Ordin vor reflecta informaţia (indicatorii) aferentă întregii perioade fiscale 2007. 
    5. Dările de seamă fiscale aferente perioadei fiscale 2007, care au fost prezentate pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 82-XVI din 29 martie 2007 (04 mai 2007) de către întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale), gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care urmează să prezinte Declaraţia (darea de seamă fiscală sunificată) (forma UNIF07) pentru perioada fiscală 2007 urmează a fi anulate de către organele fiscale similar modului stabilit prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat «Cu privire la centralizarea prelucrării documentelor fiscale la nivel de republică» nr. 70 din 31 martie 2004, aferent anulării dărilor de seamă neveridice (greşite).
    6. Dacă întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale) sau gospodăriile ţărăneşti (de fermier) pe parcursul perioadei fiscale nu se conformă criteriilor stabilite aceştia urmează să prezinte dările de seamă fiscale în modul general stabilit de legislaţie începînd cu perioada în care nu au fost respectate criteriile menţionate. În primele dări de seamă prezentate pe fiecare tip de impozit (taxă)/plată se vor reflecta indicatorii cumulativi, care influenţează la determinarea obligaţiilor fiscale, începînd cu prima zi a perioadei de raportare.
    7. Întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale) sau gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care trec din categoria de contribuabili care prezintă dări de seamă fiscale şi achită impozitele şi taxele în modul general stabilit de legislaţie în categoria contribuabililor care prezintă Declaraţia (darea de seamă unificată) vor prezenta Declaraţia (darea de seamă unificată) pentru întreaga perioadă fiscală respectivă, iar dările de seamă prezentate anterior pe parcursul perioadei fiscale anterioare urmează a fi anulate conform modului expus la pct. 5 al prezentului Ordin la solicitarea contribuabilului.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                                Sergiu PUŞCUŢA

    Nr. 440. Chişinău, 12 iulie 2007.

    anexa nr.1

Anexa nr. 2
la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
nr. 440 din 12 iulie 2007

MODUL DE COMPLETARE A DECLARATIEI (DARE
 DE SEAMĂ FISCALĂ UNIFICATĂ) (FORMA UNIF07)

I. PREVEDERI GENERALE
    . Declaraţia (darea de seamă fiscală unificată) (forma UNIF07) (în continuare – Declaraţie) urmează a fi prezentată de către întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale), gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul perioadei fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată.
    2. Declaraţia se completează cu cerneală sau cu pixul. Corectarea informaţiei în declaraţie se permite numai cu certificarea corectării prin semnătura contribuabilului. În cazul cînd se obţine un indicator negativ se reflectă semnul „ – ” (minus). La poziţiile Declaraţiei care nu se completează se indică „ – ” (cratimă).
    3.  în partea de sus a Declaraţiei în pătrăţelul literei alese se pune semnul “V”.  La litera „A” se atribuie întreprinderile individuale (întreprinzătorii individuali), iar la litera „B” – gospodăriile ţărăneşti (de fermier).
    4. Codul fiscal, care se indică la rubrica „Codul fiscal” reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului atribuit în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    Denumirea contribuabilului, care se reflectă la rubrica „Denumirea contribuabilului” trebuie să corespundă cu cea indicată în documentele de înregistrare eliberate de către organele abilitate, conform legislaţiei în vigoare.
    La rubrica „Inspectoratul Fiscal de Stat” se indică denumirea organului fiscal la care se prezintă Declaraţia. Declaraţia se prezintă la organul fiscal în raza căruia se deserveşte contribuabilul.
    5. La rubrica „Perioada fiscală” se reflectă anul calendaristic pentru care se prezintă Declaraţia. Rubrica respectivă se completează cu un cod care are structura P/AAAA (unde P – este codul perioadei fiscale care obţine valoarea A – anuală. AAAA – anul. Spre exemplu, pentru anul 2007 perioada fiscală va avea structura – A/2007).
    La rubrica „Codul localităţii (CUATM)” se reflectă codul localităţii unde este înregistrat sediul central al contribuabilului – cod unic de identificare (4 semne) conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat şi pus în aplicare de la 03.09.2003 prin Hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 1398-ST din 03.09.2003.
    La rubrica „Data prezentării” se reflectă data în care a fost prezentată Declaraţia.
II. IMPOZITUL PE VENIT
Compartimentul 1.  Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător
    6. În rîndul 010 „Profitul (pierderi) obţinut în perioada gestionară pînă la impozitare” se indică rezultatul  obţinut, conform datelor evidenţei financiare (profit, pierdere), pînă la impozitare, prin diferenţa între suma totală a veniturilor constatate în contabilitatea financiară, conform prevederilor S.N.C., care se determină ca suma conturilor din clasa VI “Venituri” şi suma totală a cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară, în conformitate cu prevederile S.N.C., care se determină ca suma conturilor din clasa VII “Cheltuieli”.
    7. În rîndul 0701 „Suma scutirilor acordate fondatorilor întreprinderii (gospodăriei ţărăneşti (de fermier)” se indică suma scutirilor acordate fondatorilor întreprinderii individuale (întreprinzătorului individual), gospodăriei ţărăneşti (de fermier) de care aceştia pot beneficia în baza art. 33, 34, 35 din Codul fiscal. Acest rînd se completează doar în cazurile nefolosirii scutirii în alte cazuri prevăzute de Codul fiscal (folosirea scutirii la locul de muncă de bază sau transmiterea acesteia soţiei (soţului).
    Indicatorul din rîndul 0701 nu trebuie să depăşească indicatorul pozitiv din rîndul 010 al Declaraţiei în cazul în care contribuabilul nu efectuează ajustarea veniturilor şi cheltuielilor conform prevederilor Codului fiscal, a Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal şi a Legii bugetului de stat pe anul corespunzător.
    În cazul în care contribuabilul suportă cheltuieli şi/sau obţine venituri care urmează a fi ajustate, pentru a determina corect cuantumul obligaţiei fiscale aferente impozitului pe venit, precum şi a determina cuantumul scutirilor stabilite prin art. 33-35 din Codul fiscal de care acesta poate beneficia, este necesar de întocmit următorul tabel ajutător.

    Tabel 1. Determinarea ajustării veniturilor şi cheltuielilor în scopuri fiscale şi determinarea cuantumului scutirilor de care pot beneficia fondatorii.

        

Indicatori

Cod

Suma

 Profitul (pierderi) obţinut în perioada gestionară pînă la impozitare

010

 

Ajustarea (majorarea/micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei fiscale(Tabel 2)

020

 

 Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale (Tabel 5)

030

 

 Venitul (pierderi) obţinut în perioada fiscală, luînd în considerare ajustările (majorările/micşorările) (rînd. 010 + + rînd. 020 – rînd. 030)

040

 

 Suma cheltuielilor efective legate de donaţiile în scopuri filantropice şi de sponsorizare în folosul organizaţiilor indicate în art. 36 din CF, dar nu mai mult decît limita stabilită care se determină ca rînd. 040 x 10 /110

050

 

 Suma cheltuielilor efective neconfirmate documentar, dar nu mai mult decît limita stabilită care se determină ca rînd.040 x 0,1 / 100,1

060

 

Suma scutirilor acordate fondatorilor întreprinderii (gospodăriei ţărăneşti (de fermier))

0701

 

Suma venitului impozabil fără luarea în calcul a pierderilor fiscale ale anilor precedenţi(rînd. 040 – rînd. 050 – rînd. 060 – rînd.0701) (se indică doar rezultatul pozitiv, iar în cazul calculării unui indicator negativ el urmează a fi reflectat în rînd.100)

070

 


    În rîndul 020 „Ajustarea (majorarea/micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei fiscale (Tabel 2)” se reflectă suma totală a ajustării (majorării/micşorării) veniturilor, potrivit prevederilor legislaţiei fiscale cu privire la impozitul pe venit (Codul fiscal, Legea bugetului de stat pe anul corespunzător, Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal).
    Pentru aceasta contribuabilii urmează să întocmească un tabel ajutător, conform modului prezentat în continuare.

    Tabel 2. Notă la rîndul 020 “Ajustarea (majorarea/ micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei fiscale”

 

 

Indicatori

Cod

Constatat în

Diferenţa

col.3 - col.2

contabilitatea financiară

scopuri

fiscale

A

1

2

3

4

Venitul obţinut din înlocuirea proprietăţii (CF, art. 22) (în col. 2 se indică suma veniturilor excepţionale reflectate în Ct contului 623)

02041

      

0

 

Venitul obţinut ca rezultat al neînlocuirii sau înlocuirii parţiale a proprietăţii (CF, art. 22)

02042

       X

 

 

Venitul obţinut din vînzarea mijloacelor fixe (CF, art. 27, alin. (2))

0206

 

 

 

Venitul din donarea activelor, cu excepţia activelor de capital (CF, art. 42) (Tabel 3)

0207

X

 

 

Rezultatul din operaţiunile legate de activele de capital (Tabel 4)

0208

 

 

 

Suma venitului de la stingerea creanţelor decontate anterior pe seama cheltuielilor perioadei gestionare, inclusiv prin rezervele formate în conformitate cu prevederile S.N.C., însă nepermise spre deducere conform CF

0209

 

0

 

Venitul obţinut sub formă nemonetară (CF, art. 21, alin. (1))

02010

 

 

 

Contribuţiile la capitalul unui agent economic prevăzute la art. 55 din CF

02011

 

 

 

Mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor, specificate în baza legislaţiei fiscale ca neimpozabile

02012

 

0

 

Venitul obţinut ca urmare a anulării majorărilor de întîrziere şi a sancţiunilor fiscale ((restanţelor la bugetul public naţional)) (CF, art.20, lit. z4))

02013

 

0

 

Veniturile obţinute în urma utilizării facilităţilor fiscale la plata impozitului pe venit (CF, art.20, lit. z))

02014

 

0

 

Venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic în cazul cînd formarea acesteia este o urmare a insolvabilităţii contribuabilului (CF, art.18, lit. j))

02015

 

0

 

Altele (de indicat)

02016

 

 

 

TOTAL

020

X

X

 


    Rîndul 02041 „Venitul obţinut din înlocuirea proprietăţii (CF, art. 22) (în col. 2 se indică suma veniturilor excepţionale reflectate în Ct contului 623)” se completează în cazul cînd în urma circumstanţelor de forţă majoră (incendii, inundaţii, furturi) are loc pierderea (deteriorarea etc.) proprietăţii şi, ca rezultat, s-a primit o oarecare compensaţie. Compensaţia, de exemplu, poate fi primită de la companiile de asigurări, în cazul cînd proprietatea este asigurată, sau de la alte persoane vinovate de pierderea proprietăţii.
în col. 2 se reflectă venitul constatat în contabilitatea financiară în Ct contului 623 “Venituri excepţionale”, iar în col. 3 - cifra 0.
    Rîndul 02042 „Venitul obţinut ca rezultat al neînlocuirii sau înlocuirii parţiale a proprietăţii (CF, art. 22)” se completează în cazul cînd suma compensaţiei primite ca consecinţă a ieşirii forţate a proprietăţii sau deteriorării ei parţiale nu a fost investită sau a fost investită parţial la procurarea (construcţia) altei proprietăţi de acelaşi fel (reparaţia proprietăţii deteriorate parţial) pe parcursul perioadei permise pentru înlocuire.
Col. 2 nu se completează, iar în col. 3 se reflectă diferenţa dintre suma compensaţiei primite şi suma mijloacelor repartizate pentru procurarea (construcţia) proprietăţii de acelaşi fel sau pentru reparaţia proprietăţii deteriorate pe parcursul perioadei permise spre înlocuire (sfîrşitul anului următor celui în care s-a produs pierderea sau deteriorarea parţială).
    În rîndul 0206 „Venitul obţinut din vînzarea mijloacelor fixe (CF, art. 27, alin. (2)” se reflectă venitul obţinut din vînzarea mijloacelor fixe folosite în activitatea de întreprinzător. în col. 2 se reflectă  rezultatul pozitiv constatat în contabilitatea financiară la vînzarea mijloacelor fixe determinat în modul specificat în paragrafele 58–61 din     S.N.C. 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”, iar în col. 3 – venitul determinat în baza prevederilor art.27 alin. (2) din Codul fiscal.
    În cazul cînd se vînd mijloacele fixe care la momentul înstrăinării acestora nu au fost folosite în activitatea de întreprinzător (fiind supuse conservării), venitul din vînzarea lor se determină ca diferenţa dintre suma încasată şi baza valorică – dacă  se vînd mijloacele fixe aflate la conservare. Baza valorică a mijloacelor fixe conservate se determină în conformitate cu pct. 88 din Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003, cu completările şi modificările ulterioare.
    Rîndul 0207 „Venitul din  donarea activelor, cu excepţia activelor de capital (CF, art. 42) (Tabel 3)” se completează în cazul efectuării donaţiilor. În scopurile impozitării, potrivit prevederilor art. 42 din Codul fiscal, persoana care face o donaţie se consideră că a vîndut bunul donat la un preţ  ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată (valoarea de bilanţ)  sau preţul lui de piaţă la momentul donării. Coloana 2 nu se completează, deoarece în contabilitatea financiară nu se constată venituri, ci numai cheltuieli, iar col. 3 se completează în baza Tabelului 3.
    Dacă se donează mijloace fixe care au fost folosite anterior în activitatea de întreprinzător, în col. 2 din Tabelul 3 se reflectă  baza valorică a acestor mijloace fixe, determinată în conformitate cu pct. 88 din Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003, cu completările şi modificările ulterioare. În cazul în care se donează alte active (mărfuri, producţie finită, materiale), în col. 2 se va reflecta valoarea lor de bilanţ conform datelor din contabilitatea financiară. în col. 3 din Tabelul 3 se reflectă valoarea de piaţă a activelor donate (determinată în baza art.5 pct. 24) din Codul fiscal), iar în col. 4 – mărimea maximă reflectată în col. 2 şi col. 3. Suma col. 4 din Tabelul 3 se reflectă în col. 3, rînd. 0207 din Tabelul 2.

    Tabel 3. Notă la rîndul 0207 “Venitul din donarea activelor, cu excepţia activelor de capital”


Categoria activelor donate

Cod

Valoarea de bilanţ

(baza valorică)

Preţul de piaţă la momentul donării*

Valoarea maximă din col. 2 şi col.3 (se indică în col.3,  rînd. 0207)

A

1

2

3

4

Active curente – total

0207

 

 

 

Inclusiv mărfuri

02071

 

 

 

Mijloace fixe

02072

 

 

 

Аlte active

02073

 

 

 


    *În cazul în care transmiterea gratuită a proprietăţii se efectuează în conformitate cu decizia Guvernului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, suma din col. 2 se reflectă şi în col. 3.


    Rîndul 0208 „Rezultatul din operaţiunile legate de activele de capital (Tabel 4)” se completează de către persoanele care pe parcursul perioadei fiscale au efectuat operaţiuni (vînzare, schimb sau alt mod de înstrăinare) cu activele de capital enumerate în art. 37 alin. (2) din Codul fiscal. Rîndul 0208 se completează în baza Tabelului 4 ajutător.
    În rîndul 0208, col. 2 din Tabelul 4 se reflectă rezultatul (venitul, pierderea) din operaţiunile cu activele de capital constatat în contabilitatea financiară  pe fiecare activ, care este definit ca activ de capital. În coloanele 3 şi 4 se reflectă rezultatul obţinut pentru fiecare din aceste active, conform prevederilor Codului fiscal. Indicatorii coloanelor 5, 6, 8 se determină prin calcul. în col. 7 se reflectă suma pierderilor de capital nepermise spre deducere în perioadele fiscale precedente, dar permise spre deducere în perioada fiscală curentă, iar  în col. 10 – suma pierderilor de capital nepermise spre deducere în anul fiscal curent, dar care urmează a fi raportate în anii fiscali următori, adică suma care urmează a fi reflectată în următorul an fiscal - col. 7.
    Datele din Tabelul 4 se transferă în rînd. 0208 în felul următor: totalul col. 2 din Tabelul 4 – în col. 2,  rînd. 0208; totalul col. 9 din Tabelul 4 – în col. 3, rînd. 0208.

   

    Tabel 4. Notă la rândul 0208 „Rezultatul din operaţiunile legate de activele de capital”

 
 
 
 
Active de capital
 
 
 
Cod
Venit (pierdere)

din vânzarea (ieşirea) activelor

de
capital în
evidenţa
financiară *
 

Ieşirea activelor de capital

Creşterea de capital
(col.4 –
col.3)
Pierderea de
capital (col.3 – col.4)
Suma
pierderii
decapital
din
peri­oadele
prece­dente
Suma creşterii de capital
(col.5 –col.6 – col.7)
Suma creşterii

de capital supusă impozi­tării (col.8 x 50%)

(se indică în col.3, rînd. 0208)

Suma

pierderii de capi­tal ne­per­misă

spre de­ducere în anul fis­cal (col.6 +

 сol.7  –
col. 5)
baza valorică suma încasată

din vânzare   (schimb) **

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Acţiuni şi alte titluri de proprietate în ac­ti­­vitatea de întrep­rinzător
02081
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
X
Titluri de creanţă
02082
 
 
 
 
 
X
X
X
X

Proprietatea privată nefolosită în acti­vi­tatea de între­prin­ză­tor, care este vându­tă la un preţ ce depă­şeşte baza valo­ri­că ajustată a acesteia

02083
 
 
 
 

 
 
 
X

 
 
 
X

 
 
 
X

 
 
 
X

 
 
 
X

Terenuri
02084
 
 
 
 
 
X
X
X
X
Opţionul la procura­rea sau vânzarea activelor capitale
02085
 
 
 
 
 

 
X

 
X

 
X

 
X

Total
0208
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    * În cazul constatării în evidenţa financiară a pierderilor indicatorul respectiv se indică în paranteză.

    ** În cazul donaţiei activelor de capital în col.4 se indică mărimea maximă din baza lor valorică ajustată sau preţul de piaţă la momentul donării.


 
    În rîndul 0209 „Suma venitului de la stingerea creanţelor decontate anterior pe seama cheltuielilor perioadei gestionare, inclusiv prin rezervele formate în conformitate cu prevederile S.N.C., însă nepermise spre deducere conform CF” se reflectă suma venitului obţinut, conform datelor contabilităţii  financiare de la încasarea creanţelor, raportate anterior la cheltuielile perioadei fie direct, fie prin intermediul unei rezerve (rezerva pentru casarea creanţelor compromise) în calitate de datorii compromise, însă în baza prevederilor art. 31 alin. (1) din Cod, nepermise spre deducere. în col. 2 se reflectă suma venitului respectiv constatat conform datelor contabilităţii financiare, iar în col.3 – 0.
    În rîndul 02010 „Venitul obţinut sub formă nemonetară (CF, art. 21, alin. (1)” se reflectă venitul obţinut sub formă nemonetară. Conform alin. (1) art. 21 din Codul fiscal, venitul obţinut sub formă nemonetară se evaluează de către fiecare subiect al impunerii şi constituie valoarea medie a preţului de livrare a mărfurilor şi/sau de prestare a serviciilor analoage pe luna precedentă lunii în care a fost obţinut venit sub formă nemonetară. În cazul în care, pe luna precedentă lunii în care a fost obţinut venit sub formă nemonetară, nu au fost efectuate livrări de mărfuri şi/sau prestări de servicii, venitul obţinut sub formă nemonetară nu poate fi mai mic decît preţul de cost al mărfurilor livrate şi/sau al serviciilor prestate în luna curentă. în col. 2 se reflectă valoarea contractuală, iar în col. 3 – la valoarea contractuală care nu trebuie să fie mai mică decît cea care se determină în modul expus.
    În rîndul 02011 „Contribuţiile la capitalul unui agent economic prevăzute la art. 55 din CF” se reflectă venitul rezultat din transmiterea proprietăţii în schimbul unei cote de participaţie conform art. 20) lit. m) şi art. 55 din Codul fiscal.
    În rîndul 02012 „Mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor, specificate în baza legislaţiei fiscale ca neimpozabile” se reflectă mijloacele băneşti constatate în contabilitatea financiară ca venit şi obţinute din fondurile speciale. La utilizarea acestor mijloace în conformitate cu destinaţia fondurilor, conform legislaţiei în vigoare, veniturile respective, reprezintă venituri neimpozabile.
    În rîndul 02013 „Venitul obţinut ca urmare a anulării majorărilor de întîrziere şi a sancţiunilor fiscale (restanţelor la bugetul public naţional) (CF, art.20, lit. z4) se indică suma penalităţilor şi amenzilor anulate şi/sau a restanţelor la bugetul public naţional şi care conform lit. z4) art. 20 din Codul fiscal sînt calificate drept neimpozabile.
    În rîndul 02014 „Veniturile obţinute în urma utilizării facilităţilor fiscale la plata impozitului pe venit (CF, art.20, lit. z)” se indică veniturile obţinute în urma utilizării facilităţilor fiscale la plata impozitului pe venit care se constată în contabilitatea financiară în anul fiscal în care există o certitudine fermă că sumele facilităţilor la impozitul pe venit nu vor fi supuse restituirii (achitării) la buget. La aplicarea impozitului pe venit aceste sume sînt neimpozabile.
    În rîndul 02015 „Venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic în cazul cînd formarea acesteia este o urmare a insolvabilităţii contribuabilului (CF, art.18, lit. j)” se indică venitul rezultat din neachitarea datoriei în cazul cînd formarea acesteia este o urmare a insolvabilităţii contribuabilului.
    Venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic în legătură cu expirarea termenului de prescripţie stabilit prin Codul civil sau lichidarea creditorului, reprezintă, conform art.18 lit. j) din Codul fiscal, sursă de venit impozabilă. Excepţie fac cazurile cînd formarea acestei datorii este o urmare a insolvabilităţii contribuabilului.   
    Termenele de prescripţie generale şi speciale se determină în conformitate cu prevederile Codului civil aprobat prin Legea nr. 1107-XV din 6 iunie 2002.
    Nu se consideră drept venit impozabil, potrivit prevederilor art.18 lit. j) din Codul fiscal, venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic în cazul în care ultimului i s-a intentat  un proces de insolvabilitate, în conformitate cu     Legea insolvabilităţii nr. 623-XV din 14 noiembrie 2001, masa lui debitoare nu este suficientă pentru satisfacerea cerinţelor creditorului (creditorilor), şi situaţia creată este confirmată prin decizia instanţei de judecată.
    În rîndul 02016 „Altele (de indicat)” contribuabilii urmează să reflecte alte venituri neindicate în Tabelul 2, dar pentru care legislaţia fiscală prevede alte reguli decît cele stabilite de Standardele Naţionale de Contabilitate.
    Indicatorul din col. 4 rîndului 020 a Tabelului 2 este egală cu suma rîndurilor 02041 – 02016 sau alte rînduri, după caz, şi se transferă în rîndul 020 din Tabelul 2.
    În rîndul 030 „Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale (Tabel 5)” se reflectă suma totală a ajustării (majorării/micşorării) cheltuielilor efectuate în conformitate cu legislaţia fiscală cu privire la impozitul pe venit, folosind datele din Tabelul 4.

    Tabel 5. Notă la rîndul 030 “Ajustarea (majorarea/micşorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislaţiei fiscale”

Corectări

Cod

Constatat în

Diferenţa col.3 – col. 2

contabilitatea financiară

scopuri fiscale

A

1

2

3

4

 Cheltuieli personale şi familiale (CF, art.23)

0301

 

0

 

Cheltuieli de delegaţii (CF, art. 24, alin. (3))

0302

 

 

 

Cheltuieli de asigurare (CF, art. 24, alin. (3))

0303

 

 

 

Cheltuieli de reprezentanţă (CF, art. 24, alin. (3) (Tabelul 6))

0304

 

 

 

Pierderi obţinute în urma vînzării sau schimbului proprietăţii, îndeplinirii lucrărilor şi prestării serviciilor, efectuate în mod direct sau mijlocit între persoanele interdependente (CF, art. 24, alin. (8))

 

0305

 

 

0

 

Cheltuieli efectuate în interesul unui membru al familiei contribuabilului, al unei persoane cu funcţie de răspundere sau al unui conducător de agent economic, dacă nu există justificarea plăţii unei astfel de sume (CF, art. 24, alin. (7))

0306

 

 

0

 

Cheltuieli efectuate pînă la momentul plăţii, în cazul cînd contribuabilul are obligaţii faţă de persoana interdependentă care aplică metoda de casă (CF, art. 44, alin. (5))

0307

 

0

 

Cheltuieli achitate persoanei interdependente care foloseşte metoda de casă (CF, art. 44, alin. (5))

0308

0

 

 

Cheltuieli legate de obţinerea venitului scutit de impozitare (CF, art. 24, alin. (9))

0309

 

0

 

Cheltuieli pentru reparaţia proprietăţii (CF, art. 27, alin. (8))

03011

 

 

 

Suma uzurii mijloacelor fixe (CF, art. 26)

03012

 

 

 

Defalcări în fondurile de rezervă (CF, art.31, alin. (2))

03014

 

0

 

Deducerea datoriilor compromise (CF, art.31, alin. (1))

03015

 

 

 

Alte cheltuieli legate de activitatea de întreprinzător deduse în evidenţa contribuabilului din fondurile de rezervă create pe parcursul anului fiscal (CF, art. 31, alin. (2))

03016

 

0

 

 

Penalităţi, amenzi şi alte sancţiuni aplicate pentru încălcarea actelor normative (CF, art. 30, alin. (1))

03019

 

0

 

Pierderi din vînzarea mijloacelor fixe, inclusiv în cazul efectuării donaţiei (CF, art. 27, alin. (2))

03020

 

 

 

Pierderi din alte ieşiri ale mijloacelor fixe decît cele indicate în rîndul 03020 (CF, art. 24, alin. (1))

03021

 

0

 

Amortizarea proprietăţii nemateriale (CF, art. 28)

03022

 

 

 

Cheltuieli legate de achitarea dobînzilor privind datoriile folosite în scopul obţinerii venitului din investiţii (CF, art. 36, alin. (4), lit. b) (Tabelul 7))

 

03024

 

 

 

 

Suma contribuţiilor băneşti efectuate în scopuri filantropice şi de sponsorizare, inclusiv sub formă de donaţie

 

03025

 

 

0

 

Suma cheltuielilor neconfirmate documentar (CF, art. 24, alin. (10))

03026

 

0

 

Cheltuieli viitoare privind recuperarea pierderilor producţiei agricole în cazul atribuirii terenurilor prin hotărîrea de Guvern (CF, art. 29, alin. (5))

 03028

 

 

 

Cheltuieli legate de efectuarea plăţilor în favoarea salariaţilor care nu pot fi calificate ca plăţi salariale

03029

 

0

 

Cheltuieli aferente titularilor patentelor de întreprinzător (CF, art. 24, alin. (11))

03030

 

0

 

Pierderi din reziduuri, deşeuri şi perisabilitate (CF, art. 24, alin. (13))

03031

 

 

 

Pierderi rezultate de la evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale la valoarea realizabilă netă în conformitate cu S.N.C. 2 “Stocurile de mărfuri şi materiale”

03032

 

0

 

Pierderi rezultate din evaluarea investiţiilor pe termen scurt la valoarea de piaţă în conformitate cu S.N.C. 25 “Contabilitatea investiţiilor”

03033

 

0

 

Cheltuieli aferente reparaţiei mijloacelor fixe utilizate conform contractului de arendă (locaţiune) (CF, art. 27, alin. (9), lit.b))

 

03034

 

 

 

 

Sumele plătite la procurarea terenurilor şi a proprietăţii la care se calculează uzura (amortizarea) (CF, art.24, alin. (5) şi (6))

03035

 

0

 

Alte cheltuieli ce nu ţin de activitatea de întreprinzător ( de indicat)

03036

 

 

 

TOTAL

030

X

X

 

 
    În rîndul 0301 „Cheltuieli personale şi familiale (CF, art.23)” se reflectă suma cheltuielilor personale şi familiale raportată în contabilitatea financiară la cheltuielile contribuabilului, dar nepermisă spre deducere conform prevederilor art.23 şi art. 24 alin. (2) din Codul fiscal.
    În rîndul 0302 „Cheltuieli de delegaţii (CF, art. 24, alin. (3)”  se reflectă suma cheltuielilor de delegaţii: în col. 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în col.3 – cheltuielile constatate în limita normelor stabilite de Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24 iunie 2002.
    În rîndul 0303 „Cheltuieli de asigurare (CF, art. 24, alin. (3)” se reflectă suma cheltuielilor legate de asigurarea proprietăţii, salariaţilor etc.: în col. 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în col. 3 – cheltuielile achitate sau suportate pe tipurile de asigurări  prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 484 din 4 mai 1998 şi deductibile în scopuri fiscale.
    În rîndul 0304 „Cheltuieli de reprezentanţă (CF, art. 24, alin. (3) (Tabelul 6)” se reflectă suma cheltuielilor de reprezentanţă: în col. 2 – suma cheltuielilor efective constatate în contabilitatea financiară, iar în col. 3 – suma cheltuielilor în limita normativelor stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 130 din 6 februarie 1998 care se determină în baza Tabelei 6.
    Suma  rînd. 03045, col. 4. din Tabelul 6 se transferă în rînd. 0304, col. 2 din Tabelul 5, iar suma din rînd. 0304, col. 4 Tabelul 6 – în rînd. 0304, col. 3 din Tabelul 5.

    Tabel 6. Notă la rîndul 0304 “Сheltuieli de reprezentanţă”


Indicatori

 

 

Cod

Suma

Suma limită a cheltuielilor de reprezentanţă, %

Suma cheltuielilor de reprezentanţă

A

1

2

3

4

Venitul conform datelor contabilităţii financiare – total (suma clasei VI)

 

03041

 

 

X

 

X

Suma ajustărilor (majorărilor/micşorărilor) veniturilor (rînd. 020 din Declaraţie)

03042

 

 

X

 

X

Suma venitului brut – total (rînd. 03041 + rînd. 03042), inclusiv:

03043

 

X

X

din vînzarea mărfurilor (rulajul Ct subcontului 6112 )

030431

 

0,5

 

alte venituri (rînd. 03043 – rînd. 030431)

030432

 

1,0

 

Тotal suma limită a cheltuielilor de reprezentanţă (rînd. 030431 + rînd. 030432)

03044

X

X

 

Suma cheltuielilor efective de reprezentanţă (se reflectă în
Tabelul 5, rînd. 0304, col. 2)

03045

X

X

 

Cheltuieli de reprezentanţă permise spre deducere (rînd. 03045, dar nu mai mult decît rînd. 03044 (se reflectă în Tabelul 5,rînd. 0304, col. 3)

0304

X

X

 


    În rîndul 0305 “Pierderi obţinute în urma vînzării sau schimbului proprietăţii, îndeplinirii lucrărilor şi prestării serviciilor, efectuate în mod direct sau mijlocit între persoanele interdependente (CF, art. 24, alin. (8)”, col. 2 se indică pierderile suportate în cazul schimbului sau vînzării proprietăţii între persoanele interdependente, precum şi pierderile aferente îndeplinirii lucrărilor şi prestării serviciilor, efectuate direct sau nemijlocit între persoanele interdependente. Noţiunea de persoană interdependentă este specificată în art. 5 pct.12) din Codul fiscal.
    În rîndul 0306 „Cheltuieli efectuate în interesul unui membru al familiei contribuabilului, al unei persoane cu funcţie de răspundere sau al unui conducător de agent economic, dacă nu există justificarea plăţii unei astfel de sume (CF, art. 24, alin. (7)”, col. 2 se reflectă suma cheltuielilor efectuate în folosul unui membru al familiei contribuabilului, al unei persoane cu funcţii de răspundere sau al unui conducător al agentului economic,  al unui membru al societăţii sau al altei persoane interdependente, în cazul lipsei justificării acestei plăţi constatate în contabilitatea financiară.
    În  rîndul 0307 „Cheltuieli efectuate pînă la momentul plăţii, în cazul cînd contribuabilul are obligaţii faţă de persoana interdependentă care aplică metoda de casă (CF, art. 44, alin. (5)”, col. 2 se reflectă suma cheltuielilor suportate, dar neachitate, în urma apariţiei obligaţiei faţă de o persoană interdependentă ce foloseşte  metoda de casă.
    În rîndul 0308 „Cheltuieli achitate persoanei interdependente care foloseşte metoda de casă (CF, art. 44, alin. (5)” se reflectă suma cheltuielilor achitate, efectuate  de către persoana ce foloseşte metoda calculelor, persoanei interdependente ce foloseşte metoda de casă, care în perioadele fiscale precedente nu au fost permise spre deducere din cauza neachitării lor.
    În rîndul 0309 „Cheltuieli legate de obţinerea venitului scutit de impozitare (CF, art. 24, alin. (9)”, col. 2 se reflectă suma cheltuielilor legate de obţinerea venitului scutit de impozitare, care se determină în anul 2007 în mod proporţional, în funcţie de ponderea venitului scutit de impozitare, în suma totală a veniturilor constatate în evidenţa financiară pe parcursul anului fiscal (Codului fiscal, art.24  alin. (9).
    În aceste cheltuieli se includ cheltuielile achitate sau suportate  aferente obţinerii venitului scutit de impozit. Venituri scutite de impozit, spre exemplu, sînt considerate veniturile sub formă de dobînzi de la hîrtiile de valoare de stat obţinut pînă în anul 2010 (alin. (7) art. 24 al Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal).
    În rînd. 03011 „Cheltuieli pentru reparaţia proprietăţii (CF, art. 27, alin. (8)” se reflectă suma cheltuielilor pentru reparaţia  proprietăţii: în col. 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară ca cheltuieli ale perioadei, în col. 3 – cheltuielile în mărimea lor efectivă, dar nu mai mult de  indicatorul stabilit la alin. (8) art. 27 din Codul fiscal din baza valorică a categoriei respective de proprietate la începutul anului (determinată fără a lua în consideraţie schimbările intervenite pe parcursul anului fiscal respectiv).  Se consideră cheltuieli constatate în contabilitatea financiară cheltuielile care, conform prevederilor S.N.C., au fost atribuite la cheltuielile perioadei, adică au influenţat  rezultatul financiar. în col. 2 nu se reflectă suma cheltuielilor capitalizate.
    Cheltuielile suportate (achitate) vor fi constatate ca cheltuieli pentru reparaţia proprietăţii după criteriul stabilit în Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 289 din 14 martie 2007 (Monitorul Oficial nr. 39-42 din 23 martie 2007).
    La determinarea sumei cheltuielilor permise spre deducere în scopuri fiscale, suma limită a cheltuielilor permise spre deducere (15% din baza valorică a proprietăţii categoriei respective la începutul anului în perioada fiscală 2007) se compară cu suma totală a cheltuielilor suportate în legătură cu efectuarea reparaţiei, inclusiv şi cele care în contabilitatea financiară au fost capitalizate. Determinarea sumei limită a cheltuielilor permise spre deducere se efectuează separat pe fiecare categorie de mijloace fixe.
    În rîndul 03012 „Suma uzurii mijloacelor fixe (CF, art. 26)” se reflectă suma uzurii mijloacelor fixe: în col. 2 – suma constatată în contabilitatea financiară, iar în col. 3 – suma calculată conform prevederilor Regulamentului sus-specificat.
    În rîndul 03014 „Defalcări în fondurile de rezervă (CF, art.31, alin. (2)”, col. 2 se reflectă suma cheltuielilor care au influenţat asupra rezultatului financiar şi au fost utilizate pe parcursul anului fiscal la formarea fondurilor de rezervă, inclusiv la acoperirea datoriilor compromise. În conformitate cu art. 31 din Codul fiscal nu sînt permise spre deducere cheltuielile ce ţin de formarea rezervelor.
    În rîndul 03015 „Deducerea datoriilor compromise (CF, art.31, alin. (1)” se reflectă suma datoriilor compromise ce urmează a fi deduse: în col. 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în col. 3 – cheltuielile constatate în scopuri fiscale, conform art. 31 alin. (1) din Codul fiscal.
    În rîndul 03016 „Alte cheltuieli legate de activitatea de întreprinzător deduse în evidenţa contribuabilului din fondurile de rezervă create pe parcursul anului fiscal (CF, art. 31, alin. (2)”, col. 3 se reflectă cheltuielile suportate sau achitate de către contribuabil legate de activitatea de întreprinzător care pe parcursul anului fiscal au fost deduse din fondurile de rezervă create anterior pe seama cheltuielilor curente nepermise spre deducere.
    În rîndul 03019 „Penalităţi, amenzi şi alte sancţiuni  aplicate pentru încălcarea actelor normative (CF, art. 30, alin.  (1)”, col. 2 se reflectă cheltuielile legate de achitarea penalităţilor, amenzilor şi altor sancţiuni aplicate pentru încălcarea actelor normative.   
    În rîndul 03020 „Pierderi din vînzarea mijloacelor fixe, inclusiv în cazul efectuării donaţiei  (CF, art. 27, alin. (2)” se reflectă pierderile din vînzarea mijloacelor fixe: în col. 2 – pierderile constatate în contabilitatea financiară, în col. 3 – pierderile constatate în scopuri fiscale. În scopuri fiscale pierderile din vînzarea mijloacelor fixe se determină conform art.27 alin. (2) din Codul fiscal şi în baza  Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 289 din 14 martie 2007. În cazul efectuării donaţiilor în col. 3 se reflectă baza valorică a proprietăţii donate ce se determină în conformitate cu pct. 88 din Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21 martie 2003.
    În rîndul 03021 „Pierderi din alte ieşiri ale mijloacelor fixe decît cele indicate în rîndul 03020 (CF, art. 24, alin. (1)”, col. 2 se reflectă pierderile legate de ieşirea mijloacelor fixe în cazurile neindicate în rînd. 03020, inclusiv în cazul ieşirii forţate a proprietăţii reflectate în contabilitatea financiară în debitul contului 723 „Pierderi excepţionale”.
    În rîndul 03022 „Amortizarea proprietăţii nemateriale (CF, art. 28)” se reflectă suma cheltuielilor legate de amortizarea proprietăţii nemateriale: în col. 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în col. 3 – cheltuielile constatate conform art. 28 din Codul fiscal.
    Rîndul 03024 „Cheltuieli legate de achitarea dobînzilor privind datoriile folosite în scopul obţinerii venitului din investiţii (CF, art. 36, alin.  (4),  lit. b) (Tabelul 7)” se completează în cazul cînd contribuabilul efectuează investiţii în scopul obţinerii venitului din investiţii în baza creditelor (împrumuturilor). în col.2 se reflectă cheltuielile legate de achitarea dobînzii pentru creditele folosite şi constatate în contabilitatea financiară, iar în col. 3 – cheltuielile în limita venitului din investiţii – în cazul cînd venitul din investiţii este mai mic decît cheltuielile pentru achitarea dobînzii. Rezultatul din col. 3 se determină prin completarea Tabelului 7.

    Tabel 7. Notă la rîndul 03024 “Cheltuieli legate de achitarea dobînzilor privind datoriile folosite în scopul obţinerii venitului din investiţii (CF, art. 36, alin. (4), lit. b))”

 

 

 

Tipul venitului

 
 
   Cod

Suma venitului din investiţii obţinută de la momentul obţinerii venitului

 

Suma venitului din investiţii obţinută în anul fiscal

Suma dobînzilor folosită în scopul obţinerii venitului din investiţii,inclusiv:

Suma cheltuielilor permise spre deducere în anul fiscal reflectată în rîndul 030242 se deter­mină ca col. 5 – col. 6, dar nu mai mult decît col. 2 – col.6 (se reflectă în col. 3 rînd. 03024), celelalte – col. 4, dar nu mai mult decît col. 3

 în anul fiscal

total

deduse

în perioadele fiscale precedente

A

1

2

3

4

5

6

7

Dobînzi

030241

 

 

 

 

 

 

Creşterea de capital

030242

 

 

 

 

 

 

Royalty

030243

 

 

 

 

 

 

Chiria

030244

 

 

 

 

 

 

Alte venituri din investiţii

030245

 

 

 

 

 

 

    TOTAL

03024

x

x

      x

   x

   x

 

 

    *Coloanele 2, 4 şi 6 se completează numai în cazul cînd dobînzile se calculează pentru datoria (creditul, împrumutul) folosită în scopul obţinerii creşterii de capital.


    Indicatorii din Tabelul 7 se reflectă pe fiecare tip de venit din investiţii  aparte.
    în col. 2 din Tabelul 7 se reflectă suma venitului din investiţii obţinut în legătură cu utilizarea creditelor (împrumuturilor) din momentul utilizării creditului (împrumutului), în col. 3 – suma venitului din investiţii obţinut în anul fiscal, în col. 4, 5 şi 6 – suma cheltuielilor privind dobînzile calculate/achitate pentru creditele (împrumuturile) folosite în scopul obţinerii venitului din investiţii, inclusiv în col. 4 – cheltuielile suportate în anul fiscal, în col. 5 – cheltuielile efectuate din momentul utilizării creditului (împrumutului), iar în col. 6 – cheltuielile deduse în perioadele fiscale anterioare.
    Coloanele 2, 5, 6 se completează numai în cazul cînd creditul (împrumutul) se utilizează pentru obţinerea venitului din investiţii sub formă de creştere de capital.
    În rîndul 03025 „Suma contribuţiilor băneşti efectuate în scopuri filantropice şi de sponsorizare, inclusiv sub formă de donaţie”, col. 2 se reflectă suma contribuţiilor băneşti efectuate în scopuri filantropice şi de sponsorizare, inclusiv sub formă de donaţie, conform datelor  contabilităţii financiare.
    Contribuţiile sub forma nemonetară se consideră ca donaţie, în urma căreia venitul se determină în scopuri fiscale în rîndurile 0207 şi 0208 din Tabelele 2, 3, 4. 
    În rîndul 03026 „Suma cheltuielilor neconfirmate documentar (CF, art. 24, alin. (10)”, col. 2 se reflectă suma cheltuielilor neconfirmate documentar.
    În col. 03028 „Cheltuieli viitoare privind recuperarea pierderilor producţiei agricole în cazul atribuirii terenurilor prin hotărîrea de Guvern (CF, art. 29, alin. (5)” se reflectă cheltuielile viitoare privind recuperarea pierderilor producţiei agricole în cazul atribuirii terenurilor prin hotărîrile Guvernului Republicii Moldova: în col. 2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în col. 3 – cheltuielile constatate în conformitate cu art. 29 alin. (5) din Codul fiscal.
    În rîndul 03029 „Cheltuieli legate de efectuarea plăţilor în favoarea salariaţilor care nu pot fi calificate ca plăţi salariale”, col. 2 se reflectă cheltuielile suportate de către contribuabil în legătură cu efectuarea plăţilor în folosul salariaţilor care nu pot fi considerate ca plăţi salariale. Fiind cheltuieli nepermise spre deducere, pornind de la prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, în col. 3 se reflectă cifra „0”.
    De regulă, la plăţile respective se atribuie plăţile sub formă de ajutoare materiale acordate salariaţilor în legătură cu diferite circumstanţe, inclusiv cele de ordin personal.     În afară de aceasta, în calitate de plăţi nedeductibile pot fi considerate şi plăţile efectuate de către contribuabil pentru recuperarea cheltuielilor personale ale salariaţilor care sînt  definite prin art. 19 din Codul fiscal ca facilităţi acordate de către patron.
    În rîndul 03030 „Cheltuieli aferente titularilor patentelor de întreprinzător (CF, art. 24, alin. (11)” se reflectă cheltuielile aferente titularilor patentelor de întreprinzător.
    În rîndul 03031 „Pierderi din reziduuri, deşeuri şi perisabilitate (CF, art. 24, alin. (13)” se reflectă suma pierderilor aferente reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii naturale constatate de contribuabil şi permise la deduceri în limitele aprobate anual de către conducătorii întreprinderilor.
    În rîndul 03032 „Pierderi rezultate de la evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale la valoarea realizabilă netă în conformitate cu S.N.C. 2 “Stocurile de mărfuri şi materiale”, col. 2 se reflectă suma pierderilor rezultate din evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale la valoarea realizabilă netă în conformitate cu prevederile paragrafului 7 din S.N.C. 2 “Stocurile de mărfuri şi materiale”. în col.3 se indică cifra 0.
    În rîndul 03033, col. 2 se reflectă suma pierderilor rezultate din evaluarea investiţiilor pe termen scurt la valoarea de piaţă în conformitate cu prevederile paragrafului 15 din S.N.C. 25 “Contabilitatea investiţiilor”. în col. 4 se reflectă sumele indicate în col. 2 cu semnul negativ, deoarece prin col. 3 acestea nu sînt permise spre deducere.
    În rîndul 03034 „Cheltuieli aferente reparaţiei mijloacelor fixe utilizate conform contractului de arendă (locaţiune) (CF, art. 27, alin. (9), lit.b)”, col. 2 se reflectă suma cheltuielilor legate de reparaţia mijloacelor fixe utilizate în baza contractului de arendă operaţională (locaţiune). în col. 2 se reflectă suma cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară aferentă reparaţiei menţionate, iar în col.3 se indică cuantumul acestora ce nu depăşeşte limita stabilită la lit. b) alin. (9) art. 27 din Codul fiscal din plata calculată pentru arendă (locaţiune) suportată pe parcursul perioadei fiscale.
    În rîndul 03035 „Sumele plătite la procurarea terenurilor şi a proprietăţii la care se calculează uzura (amortizarea) (CF, art.24, alin. (5)  şi (6)”, col.2 se reflectă sumele suportate pentru procurarea terenurilor şi a proprietăţii la care se calculează uzura (amortizarea). Acest rînd se completează doar în cazul în care suportarea respectivă a influenţat formarea rezultatului financiar.
    În rîndul 03036 „Alte cheltuieli ce nu ţin de activitatea de întreprinzător (de indicat)” se reflectă alte cheltuieli ce nu ţin de activitatea de întreprinzător şi respectiv nepermise spre deducere la determinarea obligaţiei fiscale privind impozitul pe venit.
    De asemenea, contribuabilii pot include şi alte rînduri suplimentare la care să indice tipul cheltuielilor ce urmează a fi ajustate în scopuri fiscale.
    Indicatorul din col. 4 rîndul 030 din Tabelul 5 este egală cu suma rîndurilor 0301 – 03036 şi altele, după caz, şi se transferă în rîndul 030 din Tabelul 1.
    Indicatorul din rîndul 040 din Tabelul 1 se determină prin următorul calcul:  rînd. 010 @ rînd. 020 – rînd. 030.
    În rîndul 050 „Suma cheltuielilor efective legate de donaţiile în scopuri filantropice şi de sponsorizare în folosul organizaţiilor indicate în art. 36 din CF, dar nu mai mult decît limita stabilită care se determină ca  rînd. 040 x 10 /110” din Tabelul 1 se reflectă suma cheltuielilor legate de donaţiile în scopuri filantropice şi de sponsorizare atît sub formă monetară, cît şi sub formă nemonetară, care sînt deductibile în conformitate cu art. 36 din Codul fiscal şi Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 4 mai 1998.
   Dacă contribuabilul suportă cheltuieli pentru scopurile filantropice şi de sponsorizare sub formă nemonetară, drept temei pentru deducerea acestora serveşte în cazul înstrăinării mijloacelor fixe baza valorică a proprietăţii transmise şi determinată prin calcul, în conformitate cu pct. 88 din Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003, cu completările şi modificările ulterioare, iar în cazul înstrăinării altor active (mărfuri, materiale, producţie finită), cu excepţia activelor de capital – valoarea de bilanţ reflectată în contabilitatea financiară.
    În conformitate cu art. 36 din Codul fiscal, se permite spre deducere suma cheltuielilor efective în scopuri filantropice şi de sponsorizare, dar nu mai mult de 10 la sută din venitul impozabil. Limita respectivă se determină prin următorul calcul: rînd. 040 x 10 / 110.
    În rîndul 060 din Tabelul 1 se reflectă suma cheltuielilor totale neconfirmate documentar, dar nu mai mult decît limita stabilită conform Hotărîrii Guvernului nr. 485 din 4 mai 1998. Limita respectivă se determină prin următorul calcul: rînd. 040 x 0,1 / 100,1.
    Indicatorul din rîndul 0701 „Suma scutirilor acordate fondatorilor întreprinderii (gospodăriei ţărăneşti (de fermier)” din Tabelul 1, care se reflectă în rîndul 0701 din compartimentul 1 al Declaraţiei, ţinînd cont de prevederile art. 33-35 din Codul fiscal nu trebuie să depăşească rezultatul pozitiv al calculului: rînd. 040 din Tabelul 1– rînd. 050 din Tabelul 1 – rînd. 060 din Tabelul 1.
    Indicatorul din rîndul 070 „Suma venitului impozabil fără luarea în calcul a pierderilor fiscale ale anilor precedenţi (rînd. 040 – rînd. 050 – rînd. 060 – rînd.0701) (se indică doar rezultatul pozitiv, iar în cazul calculării unui indicator negativ el urmează a fi reflectat în rînd.100)” se determină în felul următor: rînd. 040 – rînd. 050 – rînd. 060 – rînd.0701. Se indică doar rezultatul pozitiv sau cifra 0, iar în cazul calculării unui indicator negativ el urmează a fi reflectat în rînd.100 din compartimentul 1 al Declaraţiei fără semnul (–).
    8. Rîndul 080 „Suma pierderilor fiscale reportate din perioadele fiscale precedente permise spre deducere în perioada fiscală” din compartimentul 1 al Declaraţiei se completează numai în cazul cînd indicatorul din rîndul 070 este mai mare decît 0 (zero). În acest rînd se reflectă suma pierderilor fiscale reportate din perioadele fiscale precedente, dar care se permit spre deducere în perioada fiscală curentă. Indicatorul din rîndul 080 nu trebuie să depăşească suma din rîndul 070. Noţiunea “pierderi constatate în contabilitatea financiară” diferă de noţiunea “pierderi fiscale”, care constituie rezultatul depăşirii cheltuielilor legate de activitatea de întreprinzător asupra venitului obţinut din desfăşurarea acestei activităţi. Reportarea pierderilor în viitor se efectuează în conformitate cu prevederile art. 32 din Codul fiscal în dependenţă de redacţia acestuia pentru perioada fiscală în care au fost constatate pierderile. Suma totală a pierderilor fiscale în contabilitatea financiară se reflectă în contul extrabilanţier 945 “Pierderi fiscale nereclamate”.        
    9.  În rîndul 0901 „Suma venitului impozabil pînă la aplicarea facilităţilor fiscale” din compartimentul 1 al Declaraţiei se indică venitul impozabil pînă la aplicarea facilităţilor fiscale care se determină prin următorul calcul: rîndul 070 din Tabelul 1 – rîndul 080 din compartimentul 1 al Declaraţiei.
    În cazul în care contribuabilul nu completează Tabelele ajutătoare menţionate mai sus din motivul absenţei indicatorilor respectivi rîndul 0901 din Declaraţie se determină astfel: rîndul 010 – rîndul 0701 – rîndul 080.
    10. În rîndul 0902 „Suma venitului scutit de impozitare (compartimentul 2)” din compartimentul 1 al Declaraţiei se indică suma venitului scutit de impozitare ca rezultat al utilizării facilităţilor fiscale. Unele facilităţi se acordă sub formă de scutire parţială sau totală de impozitare a venitului impozabil, sub formă de utilizare a cotei reduse sau a scutirii de plata impozitului pe venit.
    Respectiv, în rîndul 0902 se reflectă suma venitului scutit de impozitare, însă mărimea acestuia nu trebuie să depăşească indicatorul din rîndul 0901 “Suma venitului impozabil pînă la aplicarea facilităţilor fiscale”.
    Indicatorul din rîndul 0902 se utilizează la completarea compartimentului 2 „Notă la rîndul 0902 „Suma venitului  scutit de impozitare” a Declaraţiei, în sensul estimării sumei impozitului pe venit nevărsat la buget în urma acordării facilităţii corespunzătoare privind scutirea parţială sau totală a venitului de  impozitare.
    11. În rîndul 090 „Suma venitului impozabil (rînd. 0901 – rînd. 0902)” din compartimentul 1 al Declaraţiei se reflectă suma venitului impozabil pentru perioada fiscală de gestiune care se determină prin următorul calcul: rînd. 090 = rînd. 0901 - rînd.0902.
    12. În rîndul 100 „Suma pierderilor fiscale (a se reflecta fără semnele   „–”   sau  „(  )” )” din compartimentul 1 al Declaraţiei se reflectă rezultatul negativ determinat în urma calculării indicatorului rîndul 070 al Tabelului 1. Suma din rîndul 100 se înregistrează fără semnul “ – “ sau „(  )”.
    13. În rîndul 120 „Suma impozitului pe venit (compartimentul 3)” din compartimentul 1 al Declaraţiei se reflectă suma impozitului pe venit. Acest indicator se determină conform compartimentului 3 „Notă la rîndul 120 “Suma impozitului pe venit” al Declaraţiei.
    14. Rîndul 130 „Suma  facilităţilor acordate din suma calculată a impozitului pe venit (compartimentul 4)” se completează în baza compartimentului 4 „Notă la rîndul 130 „Suma facilităţilor acordate din suma calculată a impozitului pe venit”, indicîndu-se totalul din col. 5 a compartimentului 4 al Declaraţiei.
    15. În rîndul 150 „Suma impozitului pe venit în perioada fiscală curentă, exceptînd facilităţile fiscale (rînd. 120 – rînd. 130)” din compartimentul 1 al Declaraţiei se reflectă rezultatul diferenţei dintre rîndurile  120 şi 130.
    16. În rîndul 160 „Suma trecerilor  în cont a impozitului сonform art. 82 şi art. 90 din CF – total” se reflectă suma totală a trecerilor în cont a impozitului reţinut în baza art. 82 şi 90 din Codul fiscal.
    Pentru a determina suma corectă a impozitului, care se trece în cont, se recomandă completarea următoarelor tabele ajutătoare.

    Tabel 8. Determinarea impozitului pe venit achitat în străinătate care se trece în cont

Indicatori

Cod

Ţara în care a fost achitat impozitul pe venit

Total

 

 

 

 

A

1

2

3

4

5

6

Suma impozitului pe venit achitat în străinătate

16011

 

 

 

 

 

Venitul din activitatea de de peste hotare

16012

 

 

 

 

 

Cheltuieli legate de obţinerea venitului reflectate în rînd. 16012

16013

 

 

 

 

 

Venitul impozabil din activitatea de peste hotare (rînd.16012 – rînd. 16013)

 

16014

 

 

 

 

 

Suma venitului impozabil (rînd. 090 din Declaraţie)

16015

 

 

 

 

 

Cota venitului impozabil din activitatea de peste hotare în suma totală a venitului impozabil (rînd. 16014: rînd. 16015 x 100), %

16016

 

 

 

 

 

Suma impozitului pe venit, exceptînd facilităţile (rînd. 150 din Declaraţie)

16017

 

 

 

 

 

Suma maximă a impozitului pe venit achitată peste hotare care poate fi trecută în cont (rînd. 16016 x rînd. 16017: 100)

16018

 

 

 

 

 

Suma impozitului pe venit care urmează a fi trecută în cont (suma minimă indicată în rîndurile 16011 şi 16018)

1601

 

 

 

 

 


    Tabelul 8 se recomandă a fi completat de către contribuabil în cazul în care pe parcursul anului fiscal el a obţinut venit din surse aflate în afara Republicii Moldova.
    În rîndul 16011 se reflectă suma impozitului pe venit achitată în străinătate din veniturile obţinute.
    În rîndul 16012 şi rîndul 16013 se reflectă suma veniturilor şi, respectiv, a cheltuielilor legate de obţinerea veniturilor peste hotare.
    Indicatorul din rîndul 16014 se determină prin următorul calcul: rîndul 16012 – rîndul 16013.
    În rîndul 16015 se reflectă suma venitului impozabil indicat în rîndul 090 din Declaraţie.
    În rîndul 16016 se reflectă ponderea venitului impozabil din activitatea de peste hotarele republicii în suma totală a venitului impozabil care se determină prin următorul calcul: (rîndul 16014 / rîndul 16015) x 100.
    În rîndul 16017 se reflectă suma impozitului pe venit determinată în rîndul 150 din Declaraţie.
    În rîndul 16018 se reflectă mărimea limită de trecere în cont a impozitului pe venit achitat în străinătate în legătură cu obţinerea venitului care se determină prin următorul calcul: (rîndul 16016 x rîndul 16017) / 100.
    În rîndul 1601 se reflectă suma impozitului pe venit care urmează a fi trecută în cont în legătură cu obţinerea venitului de peste hotare care reprezintă mărimea minimă dintre indicatorul din rîndul 16011 şi cel din rîndul 16018. 
   Conform alin. (1) art. 82 din Codul fiscal, contribuabilul are dreptul de a trece în cont impozitul pe venit, achitat în orice stat străin, dacă acest venit urmează a fi supus impozitării şi în Republica Moldova. Trecerea în cont a impozitului pe venit poate fi efectuată cu condiţia prezentării de către contribuabil a documentului, care confirmă achitarea (reţinerea) impozitului pe venit peste hotarele Republicii Moldova, certificat de organul competent al statului străin respectiv, cu traducere în limba de stat

Tabel 9.  Determinarea impozitului pe venit reţinut la sursa de plată.

Indicatori

Cod

Suma

A

1

2

Impozitul pe venit reţinut la plata royalty (CF, art.89, alin.(1))

16021

 

Impozitul pe venit reţinut la sursa de plata din serviciile specificate la art. 90 din CF

16022

 

Impozitul pe venit care urmează a fi trecut în cont (rînd.16021 + rînd.16022)

1602

 

 

    Tabelul 9 se recomandă a fi completat de către contribuabilul, căruia pe parcursul anului fiscal i s-a reţinut impozitul pe venit la sursa de plată la acordarea serviciilor, conform art. 90 din Codul fiscal şi la obţinerea venitului sub formă de royalty, conform art.  89 din Codul fiscal.
    Suma impozitului pe venit reţinut în acest mod urmează a fi trecută în cont în mărime integrală,  iar în cazul cînd suma obligaţiilor fiscale este mai mică decît suma impozitului pe venit reţinut la sursa de plată, suma excedentului se consideră ca plată în plus şi poate fi restituită în modul general stabilit de legislaţia în vigoare.
    Indicatorii sumaţi din rîndul 1601 „Total” din Tabelul 7 şi rîndul 1602 din Tabelul 8 se reflectă în rîndul 160 din compartimentul 1 al Declaraţiei.
    17. În rîndul 170 „Suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului  (rînd. 150 – rînd. 160)” se reflectă suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului care se determină prin calculul: rîndul 170 = rîndul 150 – rîndul 160.
Compartimentul 2. Notă la rîndul 0902
„Suma venitului  scutit de impozitare”

    18. Compartimentul 2 se completează doar de către contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale la plata impozitului pe venit. Aceste facilităţi se acordă sub formă de neimpozitare a unei părţi a venitului impozabil sau a întregului venit impozabil pînă la aplicarea facilităţilor fiscale (indicatorul rînd.0901).
    La completarea col.1 urmează a se conduce de suplimentul privind nomenclatorul facilităţilor la impozitul pe venit (forma FACILITĂŢI), în sensul indicării codului corespunzător al facilităţii.
    în col. 2 se reflectă numărul  şi data legii ce prevede acordarea facilităţii.
    în col. 3 se reflectă suma venitului scutit de impozitare în limita indicatorului din rîndul 0901 al Declaraţiei.
    În  col. 4 se reflectă suma facilităţilor acordate sub formă de scutire de impozitare a venitului reflectat în rîndul 0902 (col. 3 se înmulţeşte  la cotele stabilite a impozitului).
Compartimentul 3. Notă la rîndul 120
 “Suma impozitului pe venit”

    19. Compartimentul 3 se completează exclusiv de contribuabilii care au determinat venit impozabil  în rîndul 090 din Declaraţie, în scopul calculării sumei impozitului pe venit, aplicînd cotele specificate în art.15 din Codul fiscal pentru categoria respectivă de contribuabili.
Compartimentul 4. Notă la rîndul 130 „Suma facilităţilor
 acordate din suma calculată a impozitului pe venit”

    20. Compartimentul 4 se completează de către contribuabili în cazul în care facilitatea la plata impozitului pe venit se acordă nemijlocit din suma calculată a impozitului pe venit, prin reducerea sumei respective a impozitului sau acordarea unor cote reduse la calcularea impozitului.
    Completarea Compartimentului 4 se efectuează în modul următor: în col. 1 se indică codul facilităţii şi la reflectarea acestuia urmează de condus de nomenclatorul facilităţilor la impozitul pe venit (forma FACILITĂŢI), în col. 2 – numărul şi data legii care prevede acordarea facilităţii, în col. 3 – suma impozitului pe venit de la care se determină facilitatea, în col. 4 – % de reducere care caracterizează suma impozitului pe venit rămasă la dispoziţia contribuabilului, în col. 5 – suma impozitului pe venit nesupusă achitării.
III.  IMPOZITUL PE VENIT REŢINUT LA SURSA DE PLATĂ
Compartimentul 5. Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată
    21. În Compartimentul 5 al Declaraţiei se completează următorii indicatori:
    La codul 11 „Plăţi salariale, art. 88 din Codul fiscal” (codul sursei – SAL):
    în col. 4 – suma venitului calculat şi îndreptat spre achitare în perioada gestionară (suma dată se reflectă fără deducerea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii);
    în col. 5 –  suma impozitului pe venit reţinut conform cotelor în vigoare din suma venitului indicat în col. 4.
    Codul respectiv se completează indiferent în folosul cărei persoane a fost achitat venitul şi reţinut impozit conform art. 88 din Codul fiscal, rezidentă sau nerezidentă.
    La codul 12 “Alte plăţi efectuate în folosul rezidenţilor, precum şi plăţi efectuate în folosul nerezidenţilor prevăzute de art. 71 din Codul fiscal.” (codul sursei - ALT):
    în col. 4 se reflectă suma veniturilor achitate în folosul rezidenţilor, precum şi plăţi efectuate în folosul nerezidenţilor prevăzute de art. 71 din Codul fiscal;
    în col. 5 –  suma impozitului pe venit reţinut conform cotelor în vigoare din suma venitului indicat în col. 4.
    Veniturile din care se reţine impozit, art. 90 din Codul fiscal:
    a) la codul 31  „- efectuate în folosul agenţilor economici-rezidenţi” (codul sursei – SER a):
    în col. 4 se reflectă suma veniturilor achitate în folosul agenţilor economici-rezidenţi pentru serviciile acordate, stabilite la alin. (2) art. 90 din Codul fiscal;
    în col. 5 – suma impozitului pe venit reţinut conform cotelor în vigoare din suma venitului indicat în col. 4;
    b) la codul 32 “- efectuate în folosul persoanelor fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi deţinătorilor de patentă.” (codul sursei – SER b):
    în col. 4 se reflectă suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi deţinătorilor de patentă din care s-a efectuat reţinerea impozitului la sursa de plată conform art. 90 din Codul fiscal;
    în col. 5 –  suma impozitului pe venit reţinut conform cotelor în vigoare din suma venitului indicat în col. 4.
    Veniturile din care se efectuează reţinerea finală a impozitului, art.901 din Codul fiscal.
    La codul 42 “- din veniturile obţinute de către persoanele fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia terenurilor agricole.” (codul FOL).
    În rîndul “Total” se reflectă suma totală din rîndurile 11, 12, 31, 32, 42.
    Compartimentul 6. Notă  de informare privind plăţile achitate rezidenţilor şi nerezidenţilor din sursele de venit, altele decît plăţile salariale şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi
    22. În Compartimentul 6 al Declaraţiei se indică:
    în col. 1- numărul de ordine al înscrierii curente;
    în col. 2- codul fiscal al beneficiarului plăţii;
    în col. 3- denumirea sau numele, prenumele beneficiarului plăţii;
    în col. 4 – tipul persoanei: juridice (JUR) sau fizice (FIZ). Se completează dar în cazul în care a avut loc achitarea venitului în folosul unei persoane nerezidente;
    în col. 5 – denumirea ţării. Se completează doar în cazul în care a avut loc achitarea venitului în folosul unei persoane nerezidente;
    în col. 6 – codul sursei de venit (ALT, SER a), SER b).
   Exemplu: Întreprinderea individuală “A” a primit de la SA “B” contul de achitare pentru locaţiunea unui imobil în mărime de 2400 lei (inclusiv TVA - 400 lei). La efectuarea plăţii pentru serviciile menţionate, agentul economic “A” urmează să reţină în prealabil şi să achite la buget ca parte a impozitului  suma de 100 lei (2000 x 5 %).
    Codul sursei de venit  în cazul dat va fi - SER a).
    în col. 7 -  suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală respectivă;
    în col. 8 – suma impozitului pe venit reţinut la sursa de plată pe parcursul perioadei fiscale respective.
    Pentru verificarea corectitudinii completării compartimentului 6 al Declaraţiei se recomandă utilizarea următorului algoritm:
    - total col. 7 din compartimentul 6 al Declaraţiei = col. 4 din compartimentul 5 (codul sursei de venit (ALT @ SER a) @ SER b);
    - total col. 8 din compartimentul 6 al Declaraţiei = col. 5  din compartimentul 5 (codul sursei de venit (ALT @ SER a) @ SER b).
    Compartimentul 7. Notă  de  informare privind plăţile salariale şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi.
    23. În compartimentul 7 al Declaraţiei se indică:
    în col.1- numărul de ordine al înscrierii curente;
    în col. 2- codul fiscal al angajatului;
    în col. 3- numele şi prenumele angajatului;
    în col. 4- codul fiscal al soţului(soţiei), se indică numai în cazul cînd angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie);
    în col. 5 – suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală respectivă;
    în col. 6 – (A) - suma scutirii nefolosită în anul precedent ca rezultat al neachitării salariului de către patron şi trecută în anul de gestiune, art. 24 alin. (11) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal;
    în col. 7 – (P) - suma scutirii personale, art.33 alin. (1) din Codul fiscal;
    în col. 8 - (M) - suma scutirii majore, art.33 alin.(2) din Codul fiscal;
    în col. 9 – (S) - suma scutirii acordate soţului (soţiei), art. 34 din Codul fiscal;
    în col. 10 – (SM) - suma scutirii  majore acordată soţiei (soţului) art. 34 alin. (2) din Codul fiscal;
    în col. 11 – (N) - suma scutirii pentru persoanele întreţinute, cu excepţia invalizilor din copilărie, art. 35 din Codul fiscal;
    în col. 12 – (H) - suma scutirii pentru persoanele întreţinute-invalizi din copilărie, art. 35 din Codul fiscal;
    în col. 13 – suma totală a scutirilor acordate angajatului pentru perioada fiscală respectivă;
    în col. 14 - suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, permisă  deducerii conform art.36 alin. (6) din Codul fiscal;
    în col.15 - suma contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii permisă deducerii conform art. 36 alin. (7) din Codul fiscal;
    în col.16 – suma impozitului pe venit reţinut la sursa de plată.
    Pentru verificarea corectitudinii completării compartimentului 7 pentru perioada fiscală respectivă se  recomandă utilizarea următorului algoritm:
    - total col. 5 din compartimentul 7 al Declaraţiei = col. 4 din compartimentul 5 al Declaraţiei (codul sursei de venit (SAL);
    - total col. 16 din compartimentul 7 al Declaraţiei = col. 5 compartimentul 5 al Declaraţiei (codul sursei de venit (SAL).
IV. SUMELE IMPOZITELOR ŞI TAXELOR
REPARTIZATE  PE SUBDIVIZIUNI

    Compartimentul 8. Sumele impozitelor şi taxelor repartizate  pe subdiviziuni
    24. Compartimentul 8 se completează de către contribuabilii care au subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află reşedinţa de bază, astfel:
    în col. 1 –  numărul de ordine în mod cronologic al subdiviziunii;
    în col. 2  – codul subdiviziunii  atribuit de către Serviciul Fiscal de Stat întreprinderilor care au în componenţa lor subdiviziuni (cel puţin o subdiviziune) şi/sau obiecte impozabile în subordinea subdiviziunilor (conform ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 222 din 13 decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 233-236 din 17 decembrie 2004);
    în col. 3 - codul localităţii (codul unic de identificare), care este atribuit conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM) elaborat în conformitate cu Legea privind organizarea administrativ - teritorială a Republicii Moldova nr. 764-XV din 27 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 16 din 29 ianuarie 2002);
     în col. 4 - suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului (rîndul 170 din compartimentul 1 al Declaraţiei) repartizat pe subdiviziuni.
    Conform alin. (3) art. 84 din Codul fiscal, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care au filiale şi/sau subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central transferă la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la sediul filialelor şi/sau al subdiviziunilor partea impozitului pe venit calculată proporţional numărului mediu scriptic de salariaţi ai filialei şi/sau subdiviziunii pentru anul precedent ori partea impozitului pe venit calculată proporţional venitului obţinut de filială, conform datelor din evidenţa financiară a acesteia pe anul precedent.
   Modalitatea determinării numărului mediu scriptic anual de salariaţi este stabilită prin Precizările metodologice statistice privind efectivul şi cîştigurile salariale ale personalului angajat, aprobate prin ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr. 87 din 29 iulie 2004.
    Indicatorul reflectat în rîndul „Total” al col. 4 este identic celui reflectat în rîndul 170 al compartimentului 1 al  Declaraţiei.
    În col. 5 -9 – suma impozitului pe venit reţinut în perioada gestionară, pentru fiecare subdiviziune separat, aferentă codului sursei de venit respectiv din compartimentul 5 al Declaraţiei.
    În  col. 10 – total pentru fiecare subdiviziune.
    În col. 11-24 – suma impozitului şi/sau taxei locale respectiv (e), aferente perioadei gestionare, pentru fiecare subdiviziune separat. Indicatorii reflectaţi în rîndul „Total” al coloanelor 11-24 vor coincide cu indicatorii reflectaţi în rîndurile 1-14 ale col. 5 din compartimentul 10 al Declaraţiei.
    În col. 25 – totalul impozitelor şi taxelor locale pentru fiecare subdiviziune (totalul col. 11 +12 + 13 +14 +15 +16 +17 +18 + 19 + 20+21 + 22 +23 +24).
V. PRIMELE  DE ASIGURARE OBLIGATORIE
DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

Compartimentul 9. Primele de asigurare
 obligatorie de asistenţă medicală

    25. Compartimentul 9 se completează astfel:
    în rîndurile 1 şi 2 col. 3  - se indică tariful stabilit pentru calcularea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru anul respectiv de gestiune;
    în rîndul 1 col. 4 - se indică suma salariului îndreptat spre achitare, de către angajator,  la care conform legislaţiei în vigoare angajatorul calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
    în rîndul 2 col. 4  - se indică suma salariului primită de către salariaţii întreprinderii;
    în rîndul 3 col. 5  - se indică suma totală a primelor  de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculată de către angajator.
VI. TAXELE LOCALE ŞI IMPOZITELE PE PROPRIETATE
Compartimentul 10. Taxele locale şi impozitele pe proprietate
    26. Compartimentul 10 se completează astfel:
    La  rîndul 1 „Taxa pentru amenajarea teritoriului”,  se indică:
    - în col. 3 – suma taxei calculate obţinută în rezultatul înmulţirii numărului mediu scriptic anual de salariaţi cu cota concretă a taxei pentru un salariat. Numărul mediu scriptic anual de salariaţi se determină sumîndu-se numărul mediu lunar de salariaţi pentru toate lunile perioadei fiscale raportate şi împărţindu-se la 12;
    - în col. 4 – suma facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv suma facilităţilor fiscale acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal;
    - în col. 5 - suma către plată a taxei obţinută ca diferenţa dintre suma taxei calculate şi suma totală a facilităţilor fiscale acordate.
    La rîndul 2  „Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale”,  se indică:
    - în col. 3 – suma taxei calculate obţinută în rezultatul înmulţirii  venitului din vînzări a bunurilor declarate la licitaţie cu cota taxei sau a înmulţirii valorii biletelor de loterie emise cu cota concretă a taxei. În condiţiile existenţei ambelor baze impozabile, în tabelă se va înscrie totalul sumelor calculate;
    - în col. 4 – suma facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv suma facilităţilor fiscale acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal;
    - în col. 5 - suma către plată a taxei obţinută ca diferenţa dintre suma taxei calculate şi suma totală a facilităţilor fiscale acordate.
    La rîndul 3 „Taxa de amplasare  a publicităţii”,  se  indică:
    - în col. 3 – suma taxei calculate obţinută în rezultatul înmulţirii venitului din vînzări a serviciilor de plasare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţele telefonice, telegrafice, telex, în mijloacele de transport, prin alte mijloace, cu excepţia amplasării publicităţii exterioare cu cota concretă a  taxei sau a înmulţirii numărului unităţilor de publicitate exterioară (afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice) cu cota concretă a taxei. În condiţiile existenţei ambelor baze impozabile, în tabelă se va înscrie totalul sumelor calculate ;
    - în col. 4 – suma facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv suma facilităţilor fiscale acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal;
    - în col. 5 - suma către plată a taxei obţinută ca diferenţa dintre suma taxei calculate şi suma totală a facilităţilor fiscale acordate.
    La rîndul 4 „Taxa de aplicare a simbolicii locale”, se indică:
    - în col. 3 –  suma taxei calculate obţinută în rezultatul înmulţirii venitului din vînzări a producţiei fabricate căreia i se aplică simbolică locală cu cota concretă a taxei;
    - în col. 4 – suma facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv suma facilităţilor fiscale acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal;
    - în col. 5 - suma către plată a taxei obţinută ca diferenţa dintre suma taxei calculate şi suma totală a facilităţilor fiscale acordate.
    La rîndul 5 „Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială”,  se indică:
     -   în col. 3 –  suma taxei calculate obţinută în rezultatul înmulţirii numărului  unităţilor de comerţ de care dispune contribuabilul cu cota concretă a taxei sau  a înmulţirii numărului de unităţi de prestări servicii de deservire socială de care dispune contribuabilul cu cota concretă a taxei. În condiţiile existenţei ambelor categorii de unităţi, în rubrică se va înscrie totalul sumelor calculate;
    - în col. 4 – suma facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv suma facilităţilor fiscale acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal;
    - în col. 5 - suma către plată a taxei obţinută ca diferenţa dintre suma taxei calculate şi suma totală a facilităţilor fiscale acordate.
    La rîndul nr. 6 „Taxa de piaţă”,  se indică:
    - în col. 3 –  suma taxei calculate obţinută în rezultatul înmulţirii  venitului din vînzări ale serviciilor de piaţă prestate cu cota concretă a  taxei;
    - în col. 4 – suma facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv suma facilităţilor fiscale acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal;
    - în col. 5 - suma către plată a taxei obţinută ca diferenţa dintre suma taxei calculate şi suma totală a facilităţilor fiscale acordate.
    La rîndul 7 „Taxa pentru cazare”,  se indică:
    - în col. 3 –  suma taxei calculate obţinută în rezultatul înmulţirii  venitului din vînzări a serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare   cu cota concretă a taxei;
    - în col. 4 – suma facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv suma facilităţilor fiscale acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal;
    - în col. 5 - suma către plată a taxei obţinută ca diferenţa dintre suma taxei calculate şi suma totală a facilităţilor fiscale acordate.
    La rîndul 8 „Taxa balneară”,  se indică:
    - în col. 3 –  suma taxei calculate obţinută în rezultatul înmulţirii  venitului din vînzări a biletelor de odihnă şi tratament  cu cota concretă a  taxei;
    - în col. 4 – suma facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv suma facilităţilor fiscale acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal;
    - în col. 5 - suma către plată a taxei obţinută ca diferenţa dintre suma taxei calculate şi suma totală a facilităţilor fiscale acordate.
    La rîndul 9 „Taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti  şi săteşti (comunale)”, se indică:
    - în col. 3 –  suma taxei calculate obţinută în rezultatul înmulţirii numărului unităţilor de transport  folosite pe rutele municipale, orăşeneşti  şi săteşti (comunale) cu cota concretă a taxei stabilită pentru fiecare categorie de transport în parte;
    - în col. 4 – suma facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv suma facilităţilor fiscale acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal;
    - în col. 5 - suma către plată a taxei obţinută ca diferenţa dintre suma taxei calculate şi suma totală a facilităţilor fiscale acordate.
    La rîndul 10 „Taxa pentru parcare”,  se indică:
    - în col. 3 –  suma taxei calculate obţinută în rezultatul înmulţirii  venitului din vînzări a serviciilor de parcare prestate  cu cota concretă a taxei;
    - în col. 4 – suma facilităţilor fiscale acordate conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv suma facilităţilor fiscale acordate exclusiv de către autoritatea administraţiei publice locale conform prevederilor art. 296 al Titlului VII din Codul fiscal;
    - în col. 5 - suma către plată a taxei obţinută ca diferenţa dintre suma taxei calculate şi suma totală a facilităţilor fiscale acordate.
    La rîndul 11 „Taxa pentru apă”, se indică:
    - în col. 3 –  suma taxei calculate obţinută în rezultatul înmulţirii  volumului de apă utilizată (m3), conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de consum al apei cu cotele respective ale taxei, stabilite conform anexei nr. 1 la Titlul VIII al Codului fiscal, pentru fiecare 1 m3 de apă utilizată;
    - în col. 4 – suma înlesnirilor  acordate conform legislaţiei în vigoare;
    - în col. 5 - suma către plată a taxei obţinută ca diferenţa dintre suma taxei calculate şi suma totală a facilităţilor fiscale acordate.
    La rîndul nr. 12 „Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova”,  se indică:
    - în col. 3 – suma totală a taxei calculate obţinută în rezultatul înmulţirii numărului unităţilor de transport pe categorii de transport şi caracteristici tehnice ale acestora cu cotele respective ale taxei, stabilite conform anexei nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal;
    - în col. 4 -  suma scutirilor acordate conform Legii nr. 317 pentru punerea în aplicare a Titlului IX al Codului fiscal din 02.11.2006, determinată prin înmulţirea numărului mijloacelor de transport pe categorii şi caracteristici tehnice ale acestora scutite de taxă cu cotele respective ale taxei;
    - în col. 5 - suma către plată a taxei obţinută ca diferenţa dintre suma taxei calculate şi suma totală a facilităţilor fiscale acordate.
    La rîndul nr. 13 „Impozitul funciar”,  se indică:
    - în col. 3 -  suma totală a impozitului calculat în conformitate cu Anexa nr. 1 al Legii nr. 1056-XIV pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal. Prima celulă se va completa în cazul achitării sumei impozitului funciar pentru anul fiscal  pînă la data de 30 iunie a anului respectiv, iar cea de-a doua - în cazul achitării sumei  impozitului funciar pentru anul fiscal după  data de 30 iunie a anului respectiv;
    - în col. 4 – suma înlesnirilor acordate conform legislaţiei în vigoare;
    - în col. 5 – suma către plată a impozitului obţinută ca diferenţa dintre suma impozitului calculat şi  suma totală a scutirilor acordate.
    La rîndul nr. 14 „Impozitul pe bunurile imobiliare”, se indică:
    - în col. 3 – suma  impozitului calculat obţinut în rezultatul înmulţirii valorii medii de bilanţ a bunurilor imobiliare cu cota concretă de impozitare.
    Valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare impozabile constituie valoarea de intrare, corectată sau reevaluată a bunurilor imobiliare, diminuată cu mărimea uzurii acumulate.
    Valoarea medie de bilanţ a bunurilor imobiliare impozabile se determină ca valoare medie cronologică, conform sumelor soldurilor la începutul fiecărei luni a perioadei gestionare. Soldurile la începutul şi sfîrşitul perioadei gestionare se iau în calcul pe jumătate. Suma obţinută se împarte la numărul de luni ale perioadei gestionare;
    - în col. 4  - suma înlesnirilor acordate conform legislaţiei în vigoare;
    - în col. 5 - suma către plată a impozitului obţinută ca diferenţa dintre suma impozitului calculat şi  suma totală a scutirilor acordate.
    Notă: Cotele maxime a taxelor locale sînt prevăzute în Anexa la Titlul VII al Codului fiscal, iar cotele concrete se stabilesc de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.
    La rubrica „Suma de control” se reflectă suma indicatorilor din rîndul 170 al compartimentului 1, col. 5 din rîndul „Total” al compartimentului 5 şi   col. 5 rîndul „Total” compartimentul 10 al Declaraţiei.