HGM1073/2007
ID intern unic:  325445
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1073
din  01.10.2007

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea,
 controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor
cu greutăţi şi/sau
dimensiuni ce depăşesc limitele admise

Publicat : 12.10.2007 în Monitorul Oficial Nr. 161-164     art Nr : 1121

    MODIFICAT

    HG979 din 19.10.10, MO210/26.10.10 art.1090


    NOTĂ:
   
Î
n tot textul Regulamentului, cuvîntul „gabarite” se înlocuieşte cu cuvîntul „dimensiuni”, la cazul gramatical corespunzător prin HG979 din 19.10.10, MO210/26.10.10 art.1090


    În temeiul art.8 alin.(2) al Legii drumurilor nr.509-XIII din 22 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.690), art.352 alin. (2) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.62, art.522), precum şi în scopul realizării unui sistem eficient de reglementare şi supraveghere administrativă a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise şi compensării eficiente a degradării premature a drumurilor publice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau
dimensiuni ce depăşesc limitele admise, conform anexei nr.1.
    2. Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, în perioada anilor 2008-2010, va implementa reţeaua cîntarelor staţionare la punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat, precum şi a cîntarelor mobile pe teritoriul Republicii Moldova.
    3. Ministerul Finanţelor, în comun cu Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, va identifica sursele financiare pentru implementarea reţelei cîntarelor, conform punctului 2 al prezentei hotărîri.
    4. Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne, va asigura controlul respectării prevederilor Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau
dimensiuni ce depăşesc limitele admise.


    PRIM-MINISTRU                                                       Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul transporturilor
    şi gospodăriei drumurilor                                              Vasile Ursu
    Ministrul afacerilor interne                                           Gheorghe Papuc
    Ministrul finanţelor                                                        Mihail Pop

    Nr. 1073. Chişinău, 1 octombrie 2007.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1073
din 1 octombrie 2007


REGULAMENTUL
cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile
publice a transporturilor cu greutăţi şi / sau
dimensiuni ce
depăşesc limitele admise

I. Scopul şi domeniul de aplicare

    1. Regulamentul cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise (în continuare - Regulament) stabileşte modalitatea autorizării, controlului şi efectuării pe drumurile publice a transporturilor avînd masa totală, sarcina masică pe osie şi/sau dimensiunile depăşite peste limitele admise.
    2. Scopul principal al prezentului Regulament este realizarea unui sistem eficient de reglementare şi supraveghere administrativă a transporturilor cu greutăţi şi/sau
dimensiuni ce depăşesc limitele admise.

II. Dispoziţii generale

    3. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni:
    autobuz – vehicul avînd peste nouă locuri, inclusiv locul şoferului, construit şi echipat pentru transportul de călători şi de bagaje ale acestora. Autobuzul poate avea una sau două platforme şi poate, de asemenea, tracta o remorcă pen­tru bagaje;
    autobuz articulat – autobuz constînd din două secţiuni rigide conectate între ele printr-o secţiune articulată. În cazul acestui tip de vehicul, compartimentele pentru călători din fiecare dintre cele două secţiuni rigide comunică între ele. Secţiunea articulată permite deplasarea liberă a călă­torilor între secţiunile rigide. Conectarea şi deconectarea celor două secţiuni este posibilă numai într-un atelier;
    autovehicul – orice mijloc de transport care circulă pe dru­murile auto;
    greutate depăşită – depăşirea sarcinii pe osie sau masei totale faţă de limitele stabilite la punctele 4 şi 5 ale prezentului Regulament;
    dimensiuni depăşite – depăşirea limitelor de lungime, lăţime sau înălţime prevăzute la punctul 8 al prezentului Regulament;
    încărcătură indivizibilă – încărcătură care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai multe încărcături fără costuri inutile sau riscul deteriorării şi care, din cauza dimensiunilor sau masei sale, nu poate fi transportată de un autovehicul, o remorcă, un autotren sau de un vehicul articulat în aşa fel încît acesta să îndeplinească toate cerinţele prezentului Regulament;
    remorcă – orice vehicul destinat cuplării cu un auto­vehicul, excluzînd semiremorcile, construit şi echipat pentru transportul de mărfuri;
    semiremorcă – orice vehicul construit şi echipat pentru transportul de mărfuri, destinat cuplării cu un autove­hicul, astfel încît o parte a sa se sprijină pe autovehicul, o parte substanţială a greutăţii sale şi a greutăţii încărcăturii sale fiind suportată de autovehicul;
    tonă – greutatea exercitată de o masă de o tonă şi care corespunde cu 9,8 kiloniutoni (kN);
    vehicul condiţionat – orice vehicul ale cărui structuri fixe sau mobile sînt special echipate pentru transportul de mărfuri la temperaturi controlate şi ai căror pereţi laterali, inclusiv izolaţia, au fiecare o grosime de cel puţin 45 mm;
    un ansamblu de vehicule:
    - un autotren constînd dintr-un autovehicul cuplat cu o remorcă;
    - un vehicul articulat constînd dintr-un autovehicul cuplat la o semiremorcă.

    [Pct.3 în redacţia HG979 din 19.10.10, MO210/26.10.10 art.1090]
 
  4. În Republica Moldova limitele admise de greutate pe osii ale mijloacelor de transport, pentru deplasare pe drumurile publice, sînt menţionate în tabelul ce urmează:
                                                                                                                             (tone)   

 
 
Tipul osiei
Tipul drumului
Drum naţional modernizat
Alt drum modernizat
Drum pietruit
1
2
3
4
O singură osie
 
 
 

O singură osie nemotoare                   

10

8
7,5

Tandem de osii ale remorcilor şi semiremorcilor

 
 
 

Suma sarcinilor pe osie per tandem de osii nu trebuie să depăşească, dacă distanţa (d) dintre osii este:

 
 
 

mai mică de 1 m (d < 1,0)                  

11

9
8,5

între 1,0 m şi mai puţin de 1,3 m (1,0 ≤d < 1,3)    

16

13
10
între 1,3 m şi mai puţin de 1,8 m (1,3 ≤d < 1,8)    

18

15
12
1,8 m sau mai mult (1,8 ≤d)               
20
17
14

Grupuri de trei osii ale remorcilor şi semiremorcilor

 
 
 

Suma greutăţilor pe osie per grup de trei osii nu trebuie să depăşească, dacă distanţa (d) dintre osii este:

 
 
 
1,3 m sau mai puţin (d ≤1,3)
21
19
17
peste 1,3 m şi pînă la 1,4 m (1,3 < d ≤1,4)
24
20
18

Osia   motoare  

 
 
 

Osia   motoare   a   vehiculelor

10
8
7,5
cu excepţia
 
 
 

Osiei motoare a autovehiculului cu trei osii cuplat cu semiremorcă cu două sau trei osii, transportînd un container ISO de 40 picioare (12,2 m) în cadrul unei operaţii de transport combinat la deplasarea pe traseele stabilite în anexa nr.3 la prezentul Regulament

 
 
 
11
 
 
 
8
 
 
 
7,5

Tandemul de osii al autovehiculelor

 
 
 

Suma sarcinilor pe osie per tandem de osii nu trebuie să depăşească, dacă distanţa (d) dintre osii este:

 
 
 

mai mică de 1 m (d < 1,0)                   

11

11
9
între 1,0 m şi mai puţin de 1,3 m (1,0≤ d<1,3)
16
13
11
m sau mai mare, dar sub 1,8 m

 (1,3≤ d<1,8) în cazul în care osia motoare are pneuri dublate şi sus­pensie pneumatică, sau în cazul în care fiecare osie motoare are pneuri dublate, iar sarcina maximă pe fiecare osie nu depăşeşte 9,5 t.

 18
 
 
 19
 
15
 
 
16
12
 
 
13
   [Pct.4 în redacţia HG979 din 19.10.10, MO210/26.10.10 art.1090]
    5. Greutăţile totale maximum admisibile pentru mijloacele de transport ce efectuează transporturi pe drumurile publice ale Republicii Moldova sînt indicate în tabelul ce urmează:

                                                                                                                             (tone)   

 
 
Tipul osiei
Tipul drumului
Drum naţional modernizat
Alt drum modernizat
Drum pietruit
1
2
3
4

Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule

Remorcă cu două axe
18
17
16

Remorca cu trei axe

24
22
20
Ansamblu de vehicule

Tren rutier cu cinci sau şase axe

a) autovehicul cu două axe cu remorcă cu trei axe

40
40
38
b) autovehicul cu trei axe cu remorcă cu două sau trei axe
40
40
38

Vehicul articulat cu cinci sau şase axe

a) autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu trei axe
40
40
38

b) autovehicul cu trei osii cuplat cu semiremorcă cu două sau trei axe

40
40
38

c) autovehicul cu trei axe cu semiremorcă cu două sau trei axe care transportă un container ISO de 40 picioare (12,2 m) într-o operaţiune de transport combinat la deplasarea pe traseele stabilite în anexa nr.3 la prezentul Regulament

 
 
44
 
 

40

 
 

40

Tren rutier cu patru axe compus dintr-un autovehicul cu două axe şi o remorcă cu două axe

36

36

34

Vehicul articulat cu patru axe compus dintr-un autovehicul cu două axe şi o semiremorcă cu două axe, dacă distanţa (d) dintre axele semiremorcii este:

mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,8 m

36

36

34

mai mare de 1,8 m

în cazul în care greutatea maximă admisă (GMA) a autovehiculului (18 tone) şi GMA a osiilor în tandem ale semiremorcii (20 tone) sînt respectate, iar osia motoare are pneuri dublate şi suspensie pneumatică

36
 
 
 
38
36
 
 
 
38
34
 
 
 
36
Autovehicule

Autovehicul cu două axe

18
17
16

Autovehicul cu trei axe

în cazul în care osia motoare are pneuri dublate şi sus­pensie pneumatică, sau în cazul în care fiecare osie motoare are pneuri dublate, iar sarcina maximă pe fiecare osie nu depăşeşte 9,5 tone

25
 
 
 
26

22

 
 
 

24

18

 
 
 

20

Autovehicul cu patru axe din care două axe de direcţie

în cazul în care osia motoare are pneuri dublate şi sus­pensie pneumatică, sau în cazul în care fiecare osie motoare are pneuri dublate, iar sarcina maximă pe fiecare osie nu depăşeşte 9,5 tone

32
 
 
34
 
30
 
 
32
28
 
 
30

Autobuz articulat cu trei axe

28
26
26
    [Pct.5 în redacţia HG979 din 19.10.10, MO210/26.10.10 art.1090]

    51. Toate valorile de greutate specificate la punctele 4 şi 5 ale prezentului Regulament sînt valabile ca standarde de circulaţie şi astfel se referă la condiţiile de încărcare şi nu la standardele de producţie.

    [Pct.51 introdus prin HG979 din 19.10.10, MO210/26.10.10 art.1090]

    52. Vehiculele prevăzute la punctele 4 şi 5 ale prezentului Regulament vor avea caracteristicile descrise în cele ce urmează.
    Toate vehiculele
    Sarcina suportată de osia motoare sau de axele motoare ale unui vehicul sau ale unui ansamblu de vehicule nu trebuie să fie mai mică de 25 % din greutatea totală încărcată a vehiculului sau ansamblului de vehicule, atunci cînd sînt utili­zate în traficul internaţional
    Autotrenuri
    Distanţa dintre osia din spate a unui autovehicul şi osia din faţă a unei remorci nu trebuie să fie mai mică de 3,00 m.
    Greutatea maximă autorizată in funcţie de distanţa dintre osii
    Greutatea maximă autorizată, în tone, a unui autovehicul cu trei osii nu poate să depăşească de cinci ori distanţa în metri dintre axa cea mai din faţă şi axa cea mai din spate a vehiculului.
    Semiremorci
    Distanţa măsurată orizontal dintre fuzeta caprei de cuplare şi orice punct din partea din faţă a semiremorcii nu trebuie să depăşească 2,04 m.

    [Pct.52 introdus prin HG979 din 19.10.10, MO210/26.10.10 art.1090]

    6. În cazul cîntăririi mijloacelor de transport se admit următoarele erori:
    a) la instalaţiile fixe de cîntărire:
    pentru osia simplă                                  + 100 kg
    pentru osia dublă (tandem)                    
+ 200 kg
    pentru osia triplă (tridem)                      
+ 250 kg
    pentru greutatea totală a autovehiculului 
+ 250 kg
    b) la instalaţiile portabile de cîntărire:     
+ 100 kg
    pentru osia simplă                                 
+ 200 kg
    pentru osia dublă (tandem)                    
+ 250 kg
    pentru osia triplă (tridem)                        - suma tole­-
    pentru greutatea totală a mijlocului            ran­ţelor pe
    de transport                                             configuraţiile

                                                               osiilor au­to­-

                                                               ve­hiculului.
    7. În cazurile în care instalaţiile de cîntărire prevăzute la punctul 68 al prezentului Regulament nu funcţionează sau, în lipsa acestora, greutatea totală se stabileşte din documentele aflate la bordul autovehiculului: CMR, Carnetul TIR, factura, certificatul de înmatriculare etc., fără comiterea erorirlor.
    8. Dimensiunile maximum admisibile (inclusiv a încărcăturii) ale mijloacelor de transport, pentru efectuarea transporturilor pe drumurile publice ale Republicii Moldova, sînt următoarele:

Lungimea maximă:
autovehicul                                                  
remorcă                                                       

vehicul articulat                                            

autotren                                                       

autobuz articulat                                         

 
12,00 m
12,00 m
16,50 m
20 m
18,00 m

Lăţimea maximă:

a)            toate vehiculele                                       

b)          suprastructuri de vehicule condiţionate                  

 
2,55 m
2,60 m
Înălţimea maximă
a) orice vehicul

b) cu excepţia autovehiculului cu trei axe cu semiremorcă cu două sau trei axe, care transportă un container ISO de 40 picioare (12,2 m) într-o operaţiune de transport combinat la deplasarea pe traseele stabilite în anexa nr.3 la prezentul Regulament                                                       

 
4,00 m
 
 
 
4,35 m

Suprastructurile demontabile şi componentele de transport standardizate, cum ar fi containerele, sînt incluse în dimensiunile specificate mai sus

 
-

Orice autovehicul sau ansamblu de vehicule, care este în mişcare, trebuie să poată vira în limitele unui cerc cu raza exterioară de 12,50 m şi raza interioară de 5,30 m

 
-

Distanţa maximă dintre fuzeta caprei de cuplare şi partea din spate a unei semiremorci             

 
12,00 m

Distanţa maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a autotrenului de la punctul exte­rior cel mai din faţă al suprafeţei de încărcare din spatele cabinei pînă la punctul exterior cel mai din spate al remorcii din cadrul combinaţiei, minus distanţa dintre partea din spate a tractorului şi partea frontală a remorcii

 
 
 
 
15,65 m

Distanţa maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a autotrenului de la punctul exte­rior cel mai din faţă al suprafeţei de încărcare din spatele cabinei pînă la punctul exterior cel mai din spate al remorcii din cadrul ansamblului   

 
 
 
16,40 m
    [Pct.8 în redacţia HG979 din 19.10.10, MO210/26.10.10 art.1090]

    9. În cazul măsurării efective a dimensiunilor autovehiculelor se admit următoarele erori peste limitele maxime admisibile:
    a) înălţimea............................................
+ 5 cm
    b) lăţimea .............................................
+ 5 cm
    c) lungimea ............................................
+10 cm.
    10. Fiecare vehicul sau combinaţie de vehicule aflate în mişcare trebuie să se poată înscrie pe o suprafaţă circulară cu o rază exterioară de 12,5 m şi o rază interioară de 5,3 m. Distanţa între axa articulaţiei şi limita posterioară a unui vehicul articulat nu trebuie să depăşească 12 m.

III. Eliberarea autorizaţiilor speciale de transport

    11. Circulaţia pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise este posibilă numai în cazuri excepţionale, pentru transportul obiectelor indivizibile, în baza autorizaţiei speciale de transport eliberată de organul abilitat al administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor.
    12. Autorizaţia specială de transport se eliberează ţinînd cont de:
    a) condiţiile prescrise în avizul prealabil, care se eliberează la cererea transportatorului de organul abilitat al administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor şi care include variantele traseelor posibile;
    b) faptul că respectivul transport trebuie să se efectueze în condiţii de siguranţă a circulaţiei pentru toţi participanţii la trafic;
    c) necesitatea respectării cerinţelor ecologice;
    d) necesitatea protecţiei grinzilor de rezistenţă ale podurilor sau a tablierelor aparţinînd unei alte căi de comunicaţie;
    e) necesitatea protecţiei instalaţiilor ce traversează drumul, a plantaţiilor rutiere, a construcţiilor necesare semnalizării rutiere aflate în zona drumului;
    f) necesitatea excluderii posibilităţii de distrugere a sistemul rutier şi /sau podurilor prin depăşirea sarcinilor de care s-a ţinut cont la modernizarea drumului.
    13. Autorizaţiile speciale de transport se eliberează ţinînd cont de restricţiile cu caracter permanent sau temporar, fixînd ocoliri obligatorii pentru depăşiri de tonaj şi/sau de
dimensiune.
    14. Autorizaţiile speciale de transport se eliberează cu restricţie pentru perioadele de îngheţ-dezgheţ, pe timp cald şi cu umiditate excesivă, ţinînd cont de capacitatea portantă redusă a sistemului rutier şi de pericolul creat siguranţei circulaţiei de un mijloc de transport cu tonaj şi/sau
dimensiune depăşită.
    15. Reducerea limitei de autorizare se face cu pînă la 25% din capacitatea portantă a drumului în perioada cu carosabil uscat.
    16. În condiţii de carosabil uscat (vara), depăşirea sarcinilor ce poate fi autorizată potrivit prezentului Regulament va fi cu cel mult 30% peste sarcina limită admisă pe osie.
    17. Autorizaţiile speciale de transport individuale sînt valabile tur-retur. În cazul în care convoiul încărcat este obligat să urmeze rute de ocolire mai lungi, la întoarcere convoiul fără încărcătură (în gol) va urma traseul cel mai scurt, fără a i se aplica vreo restricţie. Acest traseu în gol va fi stipulat în autorizaţia specială de transport de către emitent.
    18. Autorizaţiile speciale de transport individuale se tarifează în funcţie de tonajul şi numărul de kilometri parcurşi de convoiul încărcat şi /sau de
dimensiunea convoiului (plin sau gol) şi kilometrii parcurşi. În tonajul convoiului intră greutatea mijlocului de transport @ repartitorul de sarcină @ greutatea obiectului transportat, inclusiv coletajul, precum şi greutatea mijlocului de tractare.
    19. Pentru mai mult de o transportare, tarifarea se face înmulţind numărul de curse identice cu costul unei transportări, la care se adaugă o singură dată tariful de autorizare.
    20. Achitarea şi administrarea taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor speciale de transport se efectuează în conformitate cu prevederile Legii fondului rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.14-15, art.147) şi titlului IX al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 martie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 2007).
    21. Autorizaţia specială de transport este întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la prezentul Regulament, care se completează în funcţie de competenţa emitentului.
    22. Eliberarea autorizaţiilor speciale de transport se efectuează de către:
    a) organul abilitat al administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor pentru transporturile naţionale pe drumuri publice, indiferent de tonaj şi
dimensiune;
    b) organul abilitat al administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor, dislocat la punctele de trecere a frontierei de stat, în limitele competenţei, pentru transporturile internaţionale pe drumurile publice.
    23. Cererea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport va fi întocmită conform anexei nr.2 la prezentul Regulament şi se depune de către transportator, conform competenţelor stabilite în punctul 22 al prezentului Regulament.
    24. Cererile Ministerului Apărării se soluţionează de către autoritatea împuternicită a administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor şi gospodăriei rutiere, în condiţiile respectării prezentului Regulament.
    25. Termenele de soluţionare a cererilor conform competenţei sînt următoarele:
    a) pentru cererile depuse la organul abilitat al administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor pentru transporturile naţionale pe drumurile publice - pînă la 10 zile;
    b) pentru cererile depuse la organul abilitat al administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor, dislocat la punctele de trecere a frontierei de stat pentru transporturi internaţionale - cel mult 2 ore, pentru cazurile prevăzute la punctele 44-47 din prezentul Regulament - pînă la 48 ore.
   26. Autorizaţiile speciale de transport au valabilitatea de maximum 30 de zile calendaristice, astfel, încît să fie cuprinse în ele restricţiile din perioada în care se fac transporturile.
    27. În cazul în care variantele posibile de traseu vor include treceri pe sub liniile aeriene conductoare de electricitate, telefon, radio, linii de tramvai sau troleibuz, precum şi treceri la nivel cu calea ferată electrificată, transportatorul va obţine pînă la eliberarea autorizaţiei, avizele de la unităţile ce administrează liniile respective de comunicaţie.
    28. În scopul asigurării securităţii circulaţiei rutiere, după stabilirea variantelor posibile de traseu, pînă la obţinerea autorizaţiei speciale, transportatorul va obţine avizul Direcţiei poliţiei rutiere a Ministerului Afacerilor Interne.
    29. Autorizaţia specială de transport va fi eliberată conform termenelor stabilite în punctul 25 al prezentului Regulament, după prezentarea avizelor menţionate la     punctele 28, 41, 46, 53 şi 66, necesare în funcţie de situaţia concretă, care vor include şi condiţiile respective de trecere.
    30. Autorizaţia specială de transport nu cuprinde condiţiile de trecere din avizele menţionate la punctele 28, 41, 46, 53 şi 66.
    31. Dacă transportul nu s-a efectuat în termen, la cererea scrisă a transportatorului autorizaţia specială de transport se poate prelungi doar o singură dată, pe un termen de 30 de zile.
    32. În cazul în care apar modificări cu privire la itinerarele de deplasare sau restricţii prevăzute în punctele 73 şi 74 ale prezentului Regulament, acestea vor fi înscrise în autorizaţia specială de transport de către emitent, cu indicarea datei la care s-au făcut aceste modificări.
    33. În cazurile în care
dimensiunea este limitată în înălţime sau lăţime, la eliberarea autorizaţiei speciale de transport se va ţine cont şi de spaţiile de siguranţă necesare:
    a) în înălţime minimum 10 cm;
    b) în lăţime minimum 20 cm de fiecare parte.

IV. Condiţii de efectuare a transporturilor cu greutăţi şi/sau
dimensiuni
ce depăşesc limitele admise

    34. Obiectele ce urmează a fi transportate vor avea pe părţile laterale şi în spate o înscriere cu vopsea, ce va indica greutatea în tone şi dimensiunile conturului exterior în poziţie de transportare în mm (lungime x lăţime x înălţime).
    Vehiculele, treilerele, semiremorcile şi remorcile pe o suprafaţă vizibilă vor avea înscrise cu vopsea propria greutate.
   35. Dacă lăţimea convoiului în mers este cuprinsă între 2,50 m şi 3,50 m, acesta va avea instalată obligatoriu în faţă o placă de avertizare cu inscripţia “ATENŢIE DIMENSIUNE DEPAŞITĂ”, iar mijlocul de tractare va folosi continuu lumina giratorie de culoare galbenă. Placa de avertizare va avea dimensiunea de 40 cm x 40 cm cu înălţimea literelor de 10 cm de culoare roşie pe fundal alb.
    36. În toate cazurile în care încărcătura vehiculului depăşeşte limitele de
dimensiuni ale acestuia, ea trebuie marcată prin semnele distinctive sau de semnalizare prevăzute conform Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.713 din 27 iulie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.747).
    37. Dacă lăţimea autovehiculului (convoiului) este cuprinsă între 3,50 m şi 5,00 m, acesta va fi precedat în mers de un autovehicul al transportatorului echipat cu lumină giratorie de culoare galbenă în stare de funcţionare continuă şi cu placă de avertizare cu inscripţia “ATENŢIE DIMENSIUNE DEPAŞITĂ”.
    38. Dacă lăţimea convoiului depăşeşte 5,00 m, acesta va fi precedat şi urmărit de cîte un vehicul al transportatorului, purtător de lumină giratorie de culoare galbenă şi placă de avertizare cu inscripţia “ATENŢIE DIMENSIUNE DEPAŞITĂ”, montată în faţă la autovehiculul premergător şi în spate la cel de urmărire.
   39. Dubla însoţire în conformitate cu punctul 38 este obligatorie şi pentru cazurile în care lungimea de la cîrligul autovehiculului trăgător şi pînă la capătul convoiului depăşeşte 30,00 m.
    40. Pentru circulaţia pe autostrăzi, este obligatorie însoţirea numai a unui autovehicul de urmărire.
  41. Pentru transporturile menţionate la punctele 37-40 transportatorul pînă la eliberarea autorizaţiei, în mod obligatoriu, va obţine avizul Direcţiei poliţiei rutiere a Ministerului Afacerilor Interne.
   42. În toate situaţiile lămpile tip girofar cu lumini intermitente galbene de avertizare vor fi montate pe părţile cele mai înalte ale vehiculului, trăgătorului sau a încărcăturii, astfel încît, pe parcursul transportării acestea, să fie vizibile din toate părţile.
    43. În cazul în care
dimensiunea în lăţime depăşeşte 3,50 m, marginile laterale ce depăşesc platforma treilerului vor fi marcate în faţă şi în spate (stînga şi dreapta) pe 30 cm lăţime şi 1,20 m - 1,50 m înălţime, cu benzi alternative albe - roşii, cu lăţimea de 10 cm, înclinate la 45° şi descendente spre exteriorul vehiculului sau încărcăturii. Acelaşi efect se poate obţine prin montarea în aceeaşi poziţie a unor table verticale de 1,20 m - 1,50 m înălţime, vopsite similar.
   44. În situaţia în care pe treiler se transportă utilaje autopropulsate care în transport depăşesc limitele de
dimensiune, la unele pasaje la nivel cu calea ferată, utilajul de pe mijlocul de transport va fi coborît şi va parcurge zona de restricţie pe roţile utilajului ce se transportă. În cazul în care utilajul este cu şenile fără papuci de cauciuc, deplasarea se face pe un pat de dulapi pentru protejarea liniilor ferate. Montarea şi demontarea platformelor de dulapi constituie obligaţia transportatorului.
    45. În cazul în care înălţimea totală (vehicul
+ încărcătură) depăşeşte dimensiunea de liberă trecere a portalelor de semnalizare rutieră, trecerea în aceste puncte se va face prin demontarea şi remontarea cu atenţie a acestor portale de către şi pe seama transportatorului în prezenţa reprezentantului autorităţii care administrează drumul respectiv.
   46. Pentru traversarea pasajelor la nivel cu calea ferată a convoaielor cu
dimensiune depăşită se va obţine în prealabil avizul organelor care administrează calea ferată în următoarele cazuri:
    a) lăţimi mai mari de 5 m pentru toate cazurile;
    b) înălţimi mai mari de 4 m în cazul în care există linii electrificate;
    c) lungimi mai mari de 30 m în cazul pasajelor fără pază.
    47. Organele de administrare a căii ferate pot completa şi impune, după caz, şi alte condiţii de trecere pe pasajele denivelate cu calea ferată.
   48. În cazul transporturilor a căror
dimensiune în lăţime depăşeşte 5 m pe drumurile cu trafic intens, transportatorul este obligat să întocmească un program de transport etapizat pe sectoarele de drum îngustate, pentru evitarea întreruperii bruşte a circulaţiei, care va fi coordonat cu Direcţia poliţiei rutiere a Ministerului Afacerilor Interne cu cel puţin 24 de ore înainte de efectuarea transportului, ceea ce va fi stipulat direct în autorizaţie.
   În aceste cazuri, emitentul autorizaţiei stabileşte însoţirea obligatorie a convoiului de către autovehiculul echipat al Direcţiei poliţiei rutiere a Ministerului Afacerilor Interne, fapt ce se va specifica direct în autorizaţia specială de transport.
    49. Circulaţia pe timp de ceaţă şi vizibilitatea redusă sub 100 m este interzisă. În caz de început de ninsoare, polei sau alte cazuri neprevăzute, convoiul va fi retras pe un drum secundar, la minimum 50 m distanţă faţă de drumul public, pe un loc de parcare sau pe un spaţiu în afara drumului public.
    50. Trecerea pe poduri sau viaducte se va face cu viteză redusă, după caz 5-15 km/h, fără şuturi, fără opriri, pe banda din dreapta în direcţia deplasării sau conform indicaţiilor din autorizaţie.
    51. După caz, trecerea pe poduri, pasaje sau viaducte se poate face prin tractare cu cablu.
   52. Este interzisă oprirea convoaielor cu greutăţi şi /sau
dimensiuni ce depăşesc limitele admise pe sectoare de drum unde ar stînjeni fluenţa traficului (poduri, pasaje, pante, sectoare îngustate datorită unor lucrări, în curbe sau sectoare cu vizibilitate redusă).
    53. Transporturile cu greutăţi şi/sau
dimensiuni ce depăşesc limitele admise se vor efectua, de regulă, în perioada cu trafic redus, evitîndu-se circulaţia prin localităţi sau zone aglomerate între orele 6.00 - 8.00 şi 16.00 - 20.00.
    În cazuri excepţionale, temeinic argumentate, se pot efectua transporturi cu greutăţi şi/sau
dimensiuni ce depăşesc limitele admise şi în intervalele restricţionate conform alineatului 1 al prezentului articol, cu avizul prealabil al organului abilitat al administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor şi al Direcţiei poliţiei rutiere a Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale a localităţilor tranzitate.
    54. Tractarea remorcilor sau semiremorcilor cu greutăţi şi/sau
dimensiuni ce depăşesc limitele admise cu tractoare rutiere pe drumurile publice este interzisă.
    În mod excepţional, se pot admite astfel de transporturi pînă la 20 tone capacitate utilă, pe sectoare limitate, carosabil uscat, sisteme de frînare eficiente pe mijlocul de transport şi tractat, precum şi cu respectarea tuturor condiţiilor impuse prin autorizaţia specială de transport.

V. Condiţii impuse convoaielor de transport

    55. Autovehiculul şi remorca care depăşesc limitele de greutăţi şi/sau dimensiune, vor respecta condiţiile tehnice cuprinse în actele normative privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi cele stabilite în prezentul Regulament.
    56. Ca excepţie, pentru remorcile construcţia cărora nu prevede dispozitiv de frînare la staţionare, pe timpul decuplării sau staţionărilor, roţile(pneurile) acesteia vor fi blocate cu perechi de saboţi metalici, aşezaţi în faţa şi în spatele roţilor, la minimum 50% din numărul total al roţilor.
    57. Autovehiculul transportator sau trăgător va avea instalată lumină giratorie, astfel, încît să fie vizibilă din toate direcţiile.
    58. Dacă înălţimea încărcăturii face invizibilă lumina de avertizare din spate, se va instala în spatele încărcăturii, la înălţimea de 2,50 - 3,00 m de la partea carosabilă, o lumină galbenă de avertizare suplimentară. Aceste lumini vor funcţiona continuu, pe toate perioadele aflării convoiului pe partea carosabilă.
    59. Autovehiculul trăgător, remorca sau semiremorca vor fi echipate cu pneuri care să aibă profil în adîncime de minimum 1,50 mm şi să fie în stare bună pentru folosire. Utilajul de remorcare (proţapul şi siguranţele de fixare) trebuie să fie standard şi în stare de funcţionare perfectă, la care nu se admit improvizaţii (legătură de sîrmă, lanţ etc.).
    60. Mijloacele de transport vor fi dotate cu echipament complet de scule şi accesorii în stare bună pentru intervenţie imediată în caz de necesitate.
    61. Încărcătura de pe mijlocul de transport se va aşeza şi va fi ancorată în conformitate cu desenul de coletaj întocmit de o unitate de proiectare autorizată pentru astfel de lucrări. Unitatea de proiectare este răspunzătoare de prejudiciile şi accidentele produse în timpul transportului de la furnizor la locul de destinaţie, din vina sa, prin omiterea unor măsuri de siguranţă la proiectarea obiectului.
    62. Beneficiarul de transport, transportatorul şi furnizorul obiectului transportat sînt obligaţi înainte de plecarea convoiului în cursă să verifice toate legăturile de ancorare a piesei pe mijlocul de transport, în conformitate cu desenul de coletaj întocmit de proiectant. Respectarea prevederilor din desenul de coletaj, este obligaţia furnizorului.
    63. În timpul efectuării transportului, conducătorul auto de pe mijlocul de tractare sau responsabilul de transportare din partea beneficiarului sînt obligaţi să verifice pe parcursul transportării prinderile piesei de mijlocul de transport şi dacă este cazul să strîngă legăturile ce s-au slăbit, astfel încît să fie asigurată stabilitatea încărcăturii pe tot parcursul traseului. Persoanele sus-indicate poartă răspundere pentru nerespectarea măsurilor respective.
    64. Beneficiarul transportului este obligat să însoţească transportul de la furnizor la locul de destinaţie şi să intervină în cazul în care pe parcurs sînt necesare intervenţii pentru obţinerea de autorizaţii speciale de transport, de demontare şi remontare a elementelor de semnalizare rutieră, de demontare şi remontare a conductoarelor sau de întrerupere a curentului electric ce trece prin conductoarele ce traversează drumul şi să achite contravaloarea lucrărilor respective, pentru care acesta poartă răspundere.
    65. Transportatorul este obligat să respecte traseul, restricţiile, rutele de ocolire şi poziţia de trecere pe poduri, aşa cum este indicat în autorizaţia specială de transport sau corespunzător semnalizării rutiere.
    66. Trecerea convoiului pe pasajele de nivel cu calea ferată unde există semnalizare rutieră automată, se va face cu condiţia ca trecerea în totalitate a convoiului să fie parcursă în maximum 30 secunde.
    Orice depăşire a timpului de trecere se va face numai cu avizul acordat de către organul de administrare a căii ferate, prealabil eliberării autorizaţiei speciale de transport.

VI. Controlul transportărilor

   67. Verificarea masei totale şi sarcinii masice pe osie a vehiculelor se efectuează de către reprezentanţii organului împuternicit al administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor, la posturile staţionare aflate la punctele de trecere a frontierei de stat, precum şi la cele mobile pe teritoriul Republicii Moldova.
   68. Controlul respectării limitelor masice prevăzute în prezentul Regulament se efectuează folosind cîntarele care trebuie să corespundă standardelor şi normelor metrologice şi să fie în stare bună de funcţionare. În situaţiile în care instalaţiile de cîntărire nu funcţionează sau în lipsa acestora se aplică prevederile punctului 7 din prezentul Regulament.
    69. Verificarea transportului la posturile mobile pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează cu participarea lucrătorilor poliţiei rutiere.
    70. Conducătorul auto este obligat să oprească convoiul la semnalizarea lucrătorului poliţiei rutiere şi să prezinte reprezentantului organului împuternicit al administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor autorizaţia specială de transport, în baza căreia se efectuează transportarea, să respecte indicaţiile speciale din moment ce le primeşte sau să respecte ordinul de trecere pe cîntarele staţionare sau mobile instalate pe parcursul traseului autorizat.
   71. Dacă în urma verificărilor pe drumuri se depistează convoaie cu greutăţi şi /sau
dimensiuni ce depăşesc limitele admise fără autorizaţii speciale de transport sau dacă masa totală, sarcina masică pe osie sau dimensiunile lor nu coincid cu cele indicate în autorizaţie, precum şi parcurgerea unui tronson ce nu este prevăzut în autorizaţia specială de transport, în afara amenzii prevăzute de Codul contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 3-6, art.15), se aplică şi tariful dublu al taxei stabilite pentru depăşirile de greutăţi şi/sau dimensiuni la eliberarea autorizaţiilor speciale de transport, conform Titlului IX al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 2007), iar administratorul drumului poate solicita încasarea prejudiciului cauzat drumului, conform Codului civil al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661).

    [Pct.71 modificat prin HG979 din 19.10.10, MO210/26.10.10 art.1090]

VII. Dispoziţii speciale

    72. Eliberarea autorizaţiei speciale de transport se efectuează după achitarea de către solicitant a taxelor de autorizare şi respectiv a celor provenite din depăşirile de greutate şi/sau dimensiuni, conform cotelor stabilite în Titlul IX al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială, 2007).
   73. Organul abilitat al administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor poate modifica itinerarul sau unele sectoare ale acestuia în funcţie de restricţiile ce apar pe perioada valabilităţii autorizaţiei cauzate de cataclisme naturale şi situaţii excepţionale.
    74. În anumite perioade, pe drumurile publice, se poate interzice efectuarea transporturilor cu tonaj şi/sau
dimensiune depăşită, condiţie ce se va înscrie în autorizaţia specială de transport.
   75. Restricţiile sau devierile de circulaţie condiţionate de situaţii excepţionale vor fi comunicate de către organul abilitat al administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor prin mass-media şi prin intermediul lucrătorilor Direcţiei poliţiei rutiere a Ministerului Afacerilor Interne la posturile dislocate pe drumurile publice, pentru a fi aduse la cunoştinţa participanţilor la trafic. În cazurile respective transportatorii sînt obligaţi să se prezinte cu autorizaţiile ce le deţin la autorităţile emitente pentru efectuarea modificărilor corespunzătoare.
    76. Organul abilitat al administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor poate anula autorizaţia specială de transport în cazul încălcării uneia sau mai multor condiţii prevăzute în prezentul Regulament sau cînd, din anumite motive, nu mai sînt condiţii de efectuare a transportului. În aceste cazuri convoiul va fi retras la minimum 50 m distanţă faţă de drumul public, pe un loc de parcare sau alt spaţiu în afara drumului public.
    77. În toate cazurile prevăzute la punctele 73, 74 şi 76 beneficiarul sau unitatea transportatoare nu sînt în drept să pretindă vreo despăgubire.
    78. Beneficiarul sau unitatea care efectuează transportul cu tonaj şi /sau
dimensiuni ce depăşesc limitele admise vor suporta cheltuielile de reparaţie pentru degradări ale drumurilor şi lucrărilor de artă, pricinuite de transportul său, precum şi despăgubirile respective conform prevederilor legale în vigoare.

    79. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează în funcţie de gravitatea şi consecinţele încălcărilor comise conform Codul contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 3-6, art.15) şi Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art.1012).

    [Pct.79 modificat prin HG979 din 19.10.10, MO210/26.10.10 art.1090]


Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la autorizarea,
controlul şi efectuarea pe drumurile publice
a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni
ce depăşesc limitele admise
Autorizaţie
specială de transport nr._______pentru efectuarea transportului
pe drumurile publice cu greutăţi şi/sau
dimensiuni ce depăşesc
limitele admise, conform Hotărîrii Guvernului
 nr.______ din “____”_______________

    1. Numele sau numele comercial al agentului transportator:
    ____________________________________________________________

    ____________________________________________________________
    Adresa:
    1.1. Itinerarul pentru care se autorizează transportarea şi lungimea lui totală (km)

    ____________________________________________________________
    ____________________________________________________________
    1.2 Restricţii __________________________________________________
    2. Caracteristicile mijlocului de transport:
    model ____________________, nr. de înmatriculare ___________________
    lungimea ______________________ m
    lăţimea ________________________m
    înălţimea _______________________m
    greutatea încărcăturii _____________tone
    greutatea totală a unităţii de transport __________ tone
    sarcina maximă pe osia cea mai încărcată _________tone.
    Mijlocul de transport este verificat de către reprezentantul întreprinderii responsabile de transportare şi corespunde normelor Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.713 din 27 iulie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.747) şi Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau
dimensiuni ce depăşesc limitele admise, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. ___ din ______________.
    3. Cu regulile de transportare prevăzute în Regulamentul cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau
dimensiuni ce depăşesc limitele admise şi normativele în vigoare au luat cunoştinţă şoferii: _______________________________________
                                                       (numele, prenumele, semnătură)
    4. Mijloacele de transport de însoţire _________________________________
    5. Datele despre întreprinderea transportatoare _________________________
    Datele indicate în punctele 1-5 le semnează conducătorul întreprinderii de transportare:
    _____________________________________________________________
    (funcţia, numele, semnătura, ştampila)
    6. Condiţii de transportare:
    6.1. Transportul se va efectua NUMAI ZIUA ŞI /SAU NOAPTEA

    de la ora ______ pînă la ora___, cu viteză maximă ____ km/oră.
    6.2. Ca excepţie, se admite efectuarea transporturilor în zilele de:
    ____________________________________________________________
    6.3. Trecerea pe podurile enumerate mai jos se va efectua în felul următor:
    ____________________________________________________________

    ____________________________________________________________
    7. Alte menţiuni ale emitentului sau organelor de control:
    ____________________________________________________________
    Informaţiile suplimentare privind condiţiile de circulaţie, eventualele restricţii apărute se vor obţine telefonic de la autorităţile de administrare a drumurilor publice, din presă şi buletinele meteo la radio şi televiziune.
    În temeiul autorizaţiei speciale de transport obţinute, beneficiarul autorizaţiei s-a angajat să respecte întocmai condiţiile din autorizaţie şi prevederile Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau
dimensiuni ce depăşesc limitele admise.
    Prezenta autorizaţie este valabilă pînă la ______________________________
    Eliberată la data ________________________ localitatea _______________

    Întreprinderea de Stat “Agenţia Moldovei
    Transport Auto Internaţional”
    ___________________________________________
    (semnătura, ştampila)

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la autorizarea,
controlul şi efectuarea pe drumurile publice
a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni
ce depăşesc limitele admise
C E R E R E
pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport

    1. Întreprinderea _____________________________________________
                                    (denumirea, rechizitele, adresa juridică)
    2. Itinerarul pe care se va efectua transportul şi lungimea acestuia (km)
    __________________________________________________________
    3. Caracteristica mijlocului de transport cu încărcătura _________________
    __________________________________________________________
    (tipul, modelul, numărul de înmatriculare, greutatea, dimensiunile)
    4. Schiţa de coletaj ____________________________________________

___t                  ____t                    ____t       ___t                 ____t             ___t

 

X----------------X-----------------X-------X----------------X----------------X

 

____m

____m

___m

____m

____m

 

X           osie;

__t        încărcătura pe osie în tone;

__m      distanţa între osii.


    5. Alte detalii privind transportarea ___________________________________
    6. Transportul se va efectua în perioada ________________________________
    7. Confirmăm că nu mai este posibilă reducerea dimensiunilor şi/sau greutăţii prin demontări. Au fost luate toate măsurile pentru reducerea la minimum a înălţimii totale.
    8. ANGAJAMENT: Ne asumăm răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere şi respectării Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau
dimensiuni ce depăşesc limitele admise, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr._____ din “___”___________.

    Conducătorul întreprinderii _____________________________________________
                                                               (numele, semnătura, ştampila)

  Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la autorizarea,
controlul şi efectuarea pe drumurile publice
a transporturilor cu greutăţi şi/sau
dimensiunile ce depăşesc limitele admise


    Traseele de deplasare a autovehiculelor cu trei osii cuplate cu semiremorcă cu două sau trei osii, transportînd un container ISO de 40 picioare (12,2 m) în cadrul unei operaţii de transport combinat cu greutatea totală de 44 tone
    1. Punctul de trecere a frontierei de stat Tudora – Căuşeni – Chişinău.
    2. Chişinău – Bălţi (pe sectorul drumului M14) – punctul de trecere a frontierei de stat Criva.
    3. Punctul de trecere a frontierei de stat Leuşeni – Chişinău – Dubăsari.

    [Anexa nr.3 introdusă prin HG979 din 19.10.10, MO210/26.10.10 art.1090]