*HGC1643/2002 Versiunea originala
ID intern unic:  325659
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1643
din  19.12.2002
cu privire la aprobarea Programului naţional
de gazificare a Republicii Moldova
Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 190-197     art Nr : 1878
În scopul dezvoltării sistemelor de alimentare cu gaze, gazificării localităţilor din republică, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.360 din 11 aprilie 2000 "Despre aprobarea Strategiei energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2010" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.42-44, art.443), precum şi asigurării consumatorilor cu gaze naturale, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă, conform anexei, Programul naţional de gazificare a Republicii Moldova.
2. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în comun cu agenţii economici din teritoriu, vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea programului nominalizat.
3. Ministerul Energeticii, în comun cu Ministerul Finanţelor, vor prezenta anual spre coordonare Guvernului propuneri pentru examinarea posibilităţii de finanţare,  de la bugetul de stat, a volumelor investiţiilor capitale, în conformitate cu priorităţile prevăzute în programul sus-menţionat.
4. Autorităţile administraţiei publice locale, în temeiul prevederilor sus-numitului program, vor asigura:
elaborarea şi aprobarea programelor teritorial-locale cu stipularea în ele a obiectelor de gazificare planificate spre construcţie;
identificarea altor surse de finanţare, care să suplimenteze sumele alocate de la bugetul de stat şi cele locale.
5. Se stabileşte că:
la construcţia gazoductelor şi altor obiecte de gazificare, finanţate de la bugetul de stat, Ministerul Energeticii va exercita funcţia de beneficiar unic;
gazoductele şi alte obiecte de gazificare, construite din contul bugetului de stat, vor fi transmise, în modul stabilit, la balanţa autorităţilor administraţiei publice locale corespunzătoare;
autorităţile administraţiei publice locale şi alţi beneficiari vor transmite, în bază de contract, gazoductele construite în gestiunea subdiviziunilor teritoriale ale Societăţii pe Acţiuni "Moldova-Gaz", indiferent din care surse au fost construite acestea.
6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Energeticii.

    Prim-ministru
    al  Republicii Moldova                                            Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Ştefan Odagiu
    Ministrul energeticii                                                Iacob Timciuc
    Ministrul finanţelor                                                  Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                                      Ion Morei
    Chişinău, 19 decembrie 2002.
    Nr. 1643.
 
Anexă 
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1643
din 19 decembrie 2002


PROGRAMUL NAŢIONAL DE GAZIFICARE
A REPUBLICII MOLDOVA
I. Introducere
Programul naţional de gazificare a Republicii Moldova (în continuare - Program) este elaborat în baza principiilor Strategiei energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2010.
Alimentarea cu gaze naturale a populaţiei şi consumatorilor constituie unul din factorii primordiali pentru dezvoltarea durabilă a economiei naţionale.
Programul determină obiectivele principale de asigurare a dezvoltării sistemului de gaze al ţării.
Scopurile principale ale Programului sînt următoarele:
aprovizionarea fiabilă cu gaze naturale a localităţilor din republică;
gestionarea raţională a investiţiilor capitale repartizate pentru construcţia obiectelor de gazificare;
creşterea bunăstării populaţiei;
folosirea raţională a gazelor;
utilizarea eficientă a capacităţilor existente;
eficientizarea activităţii economice a întreprinderilor din sectorul de gaze.
Programul conţine analiza situaţiei actuale a ramurii de gaze, stabilirea direcţiilor eficiente pentru investiţii, scheme ale gazoductelor magistrale şi interurbane existente şi de perspectivă, precum şi de racordare la ele în perspectivă a localităţilor din republică.
Din numărul total de 1528 de localităţi,  în prezent sînt gazificare circa 250. Programul specifică şi concretizează căile de soluţionare a problemelor expuse în direcţiile strategice ale dezvoltării social-economice a Republicii Moldova, cuprinzînd gazificarea a încă 1088 de localităţi. Realizarea Programului va conduce la gazificarea localităţilor din republică în proporţie de circa 90% din numărul lor total.
Obiectivul principal al Programului îl constitue soluţionarea complexului de probleme reciproc condiţionate cu caracter organiziţional tehnic, economic şi juridic, asigurînd  funcţionarea fiabilă şi continuă a sistemului de gaze al ţării.
Obiectivele prioritare sînt dezvoltarea gazoductelor magistrale şi a gazoductelor branşamente, crearea sistemului naţional de evidenţă transparentă a importului şi tranzitului de gaze.
Luînd în considerare situaţia economică precară a Republicii Moldova, lucrările de construcţie a obiectelor de gazificare  urmează a fi realizate în trei etape:
etapa întîi - lucrări privind construcţia gazoductelor nefinalizate şi extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor pînă în anul 2005, reflectate în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1492 din 28 decembrie 2001 "Cu privire la aprobarea Programului de gazificare a Republicii Moldova pînă în anul 2005" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,nr.9-10, art.62 );
etapa a doua - lucrări privind construcţia gazoductelor pînă în anul 2010-perioadă de durată medie;
etapa a treia - lucrări privind construcţia gazoductelor pînă în anul 2020-perioadă de  durată lungă.
II. Starea actuală a sistemului de gaze al Republicii Moldova
Pe parcursul ultimilor ani gazele  predomină în bilanţul combustibilului al Republicii Moldova şi în anul 2000 au constituit 59,5%, produsele petroliere-30,8%,  cărbunii - 5,0%, alţi combustibili - 4,7%.
În anul 2000 consumul de gaze naturale pe ramurile economiei naţionale a constituit: în energetică - 59,4%, de către populaţie şi pentru serviciile comunale - 26,0%, în industrie şi construcţie - 11,6%, transport  - 2,0%, agricultură - 0,6%, alţi consumatori - 0,4%.
Conform situaţiei de la 1 ianuarie 2002, în exploatare se află:
738,04 km gazoducte magistrale, inclusiv 595,7 km în partea dreaptă a Nistrului, a căror caracteristică este prezentată în tabelul nr.1, şi 180,14 km în Transnistria;
474,9 km gazoducte-branşamente;
73 staţii de distribuţie a gazelor (S.D.G.), inclusiv 58 situate în partea dreaptă a Nistrului.
În prezent teritoriul Republicii Moldova este traversat de următoarele gazoducte magistrale:
la nord: Ananiev-Cernăuţi-Bogorodcianî (A.C.B.);
la   sud: Şebelinca-Dnepropetrovsk-Krivoi Rog-Ismail (Ş.D.K.R.I.);
             Ananiev-Tiraspol-Ismail (A.T.I.);
             Razdelinaia-Ismail (R.I.).
Gazoductele magistrale nominalizate permit debitarea în Republica Moldova şi  tranzitarea în alte ţări a 44,52 miliarde m3/an, inclusiv prin:
A.C.B.                       - 8,72 miliarde m3/an;
Ş.D.K.R.I. şi R.I.        - 15,80 miliarde m3/an;
A.T.I.                         - 20,00 miliarde m3/an.
Efectiv, prin gazoductele magistrale se debitează circa 20,0 miliarde m3/an împreună cu tranzitarea, inclusiv:
A.C.B.                       -  1,30 miliarde m3/an;
Ş.D.K.R.I. şi R.I.       - 7,30 miliarde m3/an;
A.T.I.                         - 11,40 miliarde m3/an.
Astfel, gazoductele magistrale sînt solicitate doar la nivel de 45%.
În anii 2000-2001 toate gazoductele magistrale au fost supuse unor testări în scopul evaluării stării corozionale a construcţiilor şi stratului protector al acestora. Ca rezultat,  s-a stabilit că starea tuturor gazoductelor magistrale, care traversează teritoriull ţării, este satisfăcătoare, cu excepţia sectoarelor Odesa-Tiraspol-Chişinău şi Chişinău-Rîbniţa. Gazoductul Odesa-Tiraspol-Chişinău se află în exploatare peste 35 ani şi, din acest motiv, stratul protector necesită schimbare pe tot traseul. Sectorul gazoductului magistral Tiraspol-Chişinău este exploatat de peste 30 de ani şi, conform stării lui tehnice, necesită a fi  înlocuit sau trecut în categoria a II-a cu presiunea de lucru pînă la 2,5 MPa. Sectorul de lîngă satul Buneţi a gazoductului Chişinău-Rîbniţa se află în zona alunecărilor de teren.
Gazoductele-branşamente şi staţiile de distribuţie a gazelor permit de a debita consumatorilor circa 9 miliarde m3/an. Gradul mediu de solicitare a S.D.G. în localităţile din partea dreaptă a Nistrului constituie în mediu 14%.
De menţionat că gradul de solicitare a S.D.G., puse în exploatare în ultimii 10 ani, este de  8%, iar a S.D.G.,  exploatate peste 20 de ani, este de 15%. S.D.G. cu un grad de solicitare  de la 50% pînă la 97% sînt exploatate în mun. Chişinău, or. Briceni, jud.Edineţ şi s.Teliţa, jud.Chişinău.
Toate S.D.G., a căror caracteristică este prezentată în tabelul nr.2, sînt amplasate neuniform, preponderent pe lîngă gazoductele magistrale, inclusiv:
partea de sud          - Ş.D.K.R.I., R.I., A.T.I.;
centru                     -  Odesa-Chişinău, Rîbniţa-Chişinău;
partea de nord        - A.C.B.
O S.D.G. deserveşte 4-5 localităţi. Distanţa medie dintre S.D.G. constituie 15 km, adică raza de acţiune a unei staţii constituie 8 km, ceea ce nu este rentabil.
Îndeplinirea indicilor specificaţi în Programul de gazificare a Republicii Moldova pînă în anul 2005 va conduce la majorarea volumului de gaze naturale debitat prin conducte şi a gradului de solicitare a S.D.G.
Capacitatea de transportare a gazoductelor magistrale existente permit livrarea, în perspectivă, în  republică a circa 9  miliarde m3/an.
Actualmente,  pe teritoriul Republicii Moldova se află în exploatare circa 8 mii km de gazoducte, inclusiv: 1050 km - gazoducte interurbane şi 6950 km - gazoducte de distribuţie. Lungimea medie a unui gazoduct interurban pentru o localitate constituie 4,2 km. Gradul mediu de solicitare a gazoductelor interurbane constituie circa 18-20%.
Ţinînd cont de faptul că pentru construcţia unei staţii de distribuţie a gazelor este necesară o sumă de 2,8 milioane lei, o atribuire de teren (de obicei, pămînturi arabile) în folosinţă permanentă şi cheltuieli mari pentru exploatare, se recomandă  a mări raza de acţiune a staţiilor pînă la 15-20 km. Cu o sumă echivalentă costului unei staţii de distribuţie a gazelor pot fi construite 18-20 km gazoducte interurbane, conectînd, totodată, 5 localităţi, ceea ce ar spori gradul de solicitare a S.D.G. şi ar reduce cheltuielile pentru exploatare.
Pe teritoriul ţării sînt amplasate 3 staţii-compresor (S.C.), inclusiv:
gazoductul magistral  A.C.B.                -  S.C. Drochia şi S.C. Şoldăneşti;
gazoductul magistral R.I., Ş.D.K.R.I.   - S.C. Vulcăneşti.
Gradul de gazificare a localităţilor pe sectoare variază, cota maximă atingînd în U.T.A. Găgăuzia- 84%, iar cel mai scăzut nivel de gazificare este în sectoarele Hînceşti, Leova, Nisporeni, Ungheni, Soroca. Indicii privind gazificarea sectoarelor Republicii Moldova, la situaţia din 1 ianuarie 2002, sînt  prezentaţi în tabelul nr. 3.  
Conform datelor prezentate de către Departamentul Statistică şi Sociologie, numărul de locuinţe gazificate în oraşe şi municipii constituie 315,8 mii, în case de locuit din localităţile rurale - 77,7 mii. Ţinînd cont de coeficientul familial, numărul de oameni aprovizionaţi cu gaze a constituit în anul 2000 - 975,6 mii, inclusiv în oraşe şi municipii - 757,9 mii locuitori, iar în sate - 217,6 mii locuitori. Astfel, consumul de gaze naturale în Republica Moldova către anul 2020 se pronostică de a atinge cifra de 3990 milioane m3.
În prezent transportarea gazelor, distribuirea lor consumatorilor, evidenţa şi exploatarea tuturor categoriilor de gazoducte este efectuată de S.A. "Moldova-Gaz", саrе este formată din 22 de subdiviziuni - societăţi cu răspundere limitată. De competenţa subdiviziunilor ţine deservirea şi menţinerea tuturor reţelelor şi construcţiilor într-o stare tehnică bună.
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.23 din 16 ianuarie 1996 "Cu privire la contorizarea gazelor livrate populaţiei, organizaţiilor obşteşti şi agenţilor economici", a fost elaborat şi implementat un program de contorizare a consumatorilor. Astfel,  la 1 ianuarie 2002, programul de contorizare a consumatorilor a cuprins:
industria                                         -100%;
serviciile sociale şi comunale           -100%;
blocurile locative                            - 99%;
sectorul particular                           - 93,2%.
În baza datelor de evidenţă a consumului de gaze în localităţile din  republică, unde procentul de gazificare constituie 90-100%, consumul mediu pe cap de locuitor variază de la 198 pînă la 329 m3/an.
Schemele de gazificare a raioanelor, elaborate pînă în anul 2000, s-au învechit în legătură cu modificarea structurii consumului de gaze, potenţialului investiţional şi organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova. Din aceste considerente schemele necesită  a fi revizuite şi optimizate.
În Republica Moldova gazele lichefiate se utilizează din 1946, în special în localităţile neasigurate cu gaze naturale. Gazele lichefiate sînt prelucrate şi distribuite consumatorilor prin intermediul centralelor şi punctelor de încărcare cu gaze, ai căror parametri sînt prezentaţi, respectiv, în tabelele nr. 4 şi nr.5.  
III. Perspectivele  dezvoltării  ramurii de gaze
Dezvoltarea conductelor de gaze magistrale ţine de competenţa Guvernului Republicii Moldova. În plan strategic, statul va întreprinde măsuri în vederea  construcţiei  conductelor magistrale de gaze pe teritoriul republicii, cooperînd şi cu alte ţări.
Ţinînd cont de cererea sporită de gaze naturale în republică, în Program se  prevede construcţia gazoductelor magistrale Căuşeni-Chişinău şi Drochia-Ungheni-Iaşi, precum şi majorarea tranzitului de gaze spre Balcani prin construcţia tranşei a doua a gazoductului magistral Ananiev-Tiraspol-Ismail.
Întru aprovizionarea cu gaze naturale a tuturor sectoarelor, precum şi a altor localităţi urbane din republică, este necesar de  a construi  branşamente cu o lungime totală de circa 400 km. În prezent există un număr de gazoducte-branşamente, a căror construcţie a fost deja începută, dar care, din lipsa posibilităţii financiare a statului, bugetelor locale  şi  agenţilor economici, au rămas nefinalizate. Printre acestea menţionăm branşamentele spre mun.Hînceşti, s.Palanca, jud.Tighina, s.Chiperceni, jud. Orhei. Gazoductele magistrale şi gazoductele-branşamente preconizate spre a fi construite  sînt prezentate în  tabelul nr.6.
Programul prevede  construcţia gazoductelor locale către localităţile din republică, iar, drept rezultat al realizării, se preconizează a fi gazificate pînă la 40% din localităţi în perspectiva de durată medie şi circa 90% în perioada de lungă durată.
Pentru aceasta este necesar de a conecta la reţelele de gaze  în perspectiva de durată medie  261 localităţi rurale, iar gazificarea a 827 localităţi sa fie finisată în perspectiva de durată lungă.
Se preconizează de a construi şi de a  pune în exploatare în perspectiva de durată medie 938 km gazoducte interurbane, al căror cost estimativ constituie circa177 milioane lei, şi în perspectiva de  durată lungă - 5327 km, cu un cost estimativ de 454 milioane lei.
Ca urmare, se prognozează majorarea consumului de gaze naturale, al cărui  pronostic pe ramurile economiei naţionale este prezentat în tabelul nr.7, iar indicii privind gazificarea localităţilor în perioada de durată medie şi de durată lungă sînt prezentaţi, respectiv, în tabelele nr. 8 şi nr. 9.
Realizarea măsurilor de extindere a staţiilor pentru alimentarea automobilelor cu gaze naturale comprimate, prezentate în tabelul nr.10, va conduce la creşterea cererii de  gaze  naturale folosite în calitate de carburanţi pentru parcul naţional de automobile, iar  construcţia lor  se prevede a fi efectuată  din contul capitalului propriu al S.A. "Moldova-Gaz", precum şi din contul capitalului privat. Construcţia staţiilor de alimentare cu gaze lichefiate se va efectua în corespundere cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.901 din 10 iulie 2002 "Cu privire la Schema de amplasare a staţiilor de alimentare şi a depozitelor de produse petroliere pe teritoriul Republicii Moldova în anii 2002-2006" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.106-109, art. 1053 ).
Întru accelerarea nivelului de gazificare, la construcţia gazoductelor interurbane  vor fi utilizate preferenţial ţevi din polietilenă, metaloplastic, materiale compozite cu presiunea de lucru pînă la 1 MPa, în locul celor din oţel, ceea ce va conduce concomitent la reducerea costului şi termenelor de construcţie a obiectelor de gazificare. Economia mijloacelor financiare va constitui în perspectiva perioadei de durată medie 19,0 milioane lei.
Pentru sporirea gradului de solicitare a gazoductelor interurbane, reţelele de distribuţie se preconizează a fi executate conform unei scheme cu o singură treaptă a gazoductelor  de presiune medie. Concomitent, aceasta va permite micşorarea diametrelor şi lungimilor reţelelor de distribuţie, precum şi reducerea cheltuielilor  necesare pentru construcţie.
În prezent se află în stadiul de  finalizare lucrările la staţia de măsurare a gazelor din preajma s.Tocuz, jud.Tighina, care se preconizează a fi dată în exploatare pînă la finele anului 2002. Măsurile primordiale întru crearea sistemului naţional   de  evidenţă  a  gazelor naturale sînt prezentate în tabelul nr.11.
Întru realizarea unei evidenţe transparente a gazelor, se prevede instalarea dispozitivelor electronice de măsurare a consumului de gaze, tip \xaeSUPERFLOW\xaf, la S.D.G. existente şi la cele de perspectivă, iar la toţi consumatorii  - a mijloacelor performante de evidenţă a consumului de gaze.
Pentru aprovizionarea fiabilă cu gaze naturale a mun. Chişinău, se preconizează:
construcţia tranşei a doua a gazoductului Căuşeni-Chişinău;
construcţia unui punct central de reglare a gazelor de la gazoductul de presiune înaltă S.D.G. or. Străşeni;
construcţia unui gazoduct separat de presiune înaltă spre centrala electrică cu termoficare nr.1;
elaborarea unui program individual de dezvoltare a gazificării mun. Chişinău.
La elaborarea proiectelor de gazificare a localităţilor se va ţine cont de schema da dezvoltare a gazoductelor magistrale, precum şi de  schemele de gazificare a sectoarelor Republicii Moldova, specificate în prezentul Program.
IV.  Politica de  investiţii  în  dezvoltarea ramurii  de gaze
Politica de investiţii în dezvoltarea ramurii de gaze se bazează pe Strategia Investiţională a Republicii Moldova (în continuare - Strategia), aprobată prin Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova  nr.234 din 27 februarie 2002.
Obiectivul fundamental al Strategiei îl constituie accelerarea dezvoltării economice a Republicii Moldova prin asigurarea unor ritmuri înalte de sporire a investiţiilor, inclusiv a fluxului de investiţii străine directe, urmărind pe această cale scopul de a obţine o îmbunătăţire cardinală a calităţii vieţii  populaţiei şi de a atinge un grad înalt de ocupare  a forţei de  muncă.
Alte obiective principale stipulate în Strategie sînt renovarea şi adaptarea infrastructurilor complexului energetic la necesităţile economiei moderne, inclusiv modernizarea şi extinderea sistemului de transportare şi distribuţie a gazelor naturale, implementarea sistemelor moderne de  măsurare şi evidenţă a gazelor naturale. Strategia prevede un set întreg de modalităţi şi mecanisme de atragere a investiţiilor.
De menţionat că în structura investiţiilor în capitalul fix, conform surselor de finanţare, predomină mijloacele proprii ale agenţilor economici, cota cărora, de exemplu, a constituit în anul 2000  56,4% din volumul total al investiţiilor, iar ponderea investiţiilor străine - respectiv,  25,3%  sau 2,8% din produsul intern brut (PIB).
Luînd în considerare posibilităţile reduse de atragere a investiţiilor autohtone, o prioritate  în activitatea investiţională  revine atragerii investiţiilor străine directe. Bazele şi formele  juridice, organizatorice şi economice de atragere şi protejare a investiţiilor străine sînt stabilite de Legea privind investiţiile străine, nr.998-XII din 1 aprilie 1992.
Conform Programului, urmează a fi gazificate 261 de localităţi în perspectiva cu durată medie (tabelul nr.8)  şi 827 de localităţi  în perspectiva de lungă durată (tabelul nr.9). Lungimea gazoductelor interurbane, care vor fi construite în perioada de durată medie este de 938 km, iar în perioada de durată lungă - 5327 km, costul construcţiei lor fiind evaluat, respectiv, la 177 şi 454 milioane lei.
Pentru construcţia gazoductelor interurbane, inclusiv a gazoductelor de presiune medie, vor fi utilizate mijloacele autorităţilor administraţiei  publice locale şi ale agenţilor din teritoriu, capitalul privat şi  investiţiile străine.
În scopul urgentării gazificării teritoriului respectiv, se admite finanţarea construcţiilor gazoductelor magistrale şi a branşamentelor de presiune înaltă şi din mijloacele bugetelor locale,  capitalul privat sau prin atragerea investiţiilor străine, respectînd cerinţele donatorilor respectivi.
Măsurile necesare pentru o evidenţă mai veridică a volumelor de gaze primite, livrate şi tranzitate de Republica Moldova, sînt stipulate în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1492 din 28 decembrie 2001. Staţiile de măsurare a gazelor, a căror construcţie se impune  a fi efectuată în mod prioritar, sînt  specificate în tabelul nr.11. Costul construcţiei este evaluat la 92 mil. lei.
Programul  prevede construcţia staţiilor cu compresoare de alimentare a automobilelor cu gaze naturale comprimate, care este specificată în tabelul nr.10. În total vor fi construite 10 staţii, dintre care 4  - în perspectiva de durată medie, iar 6 - în perspectiva de lungă durată. Costul construcţiei este evaluat la 36,7 mil. lei. Finanţarea se prevede  a fi efectuată din  mijloacele proprii ale beneficiarilor, precum şi cu atragerea capitalului privat al investitorilor autohtoni şi străini.
Pentru construcţia reţelelor de distribuţie şi a obiectelor de gazificare din interiorul localităţilor vor fi utilizate mijloacele bugetelor locale, ale agenţilor economici şi cetăţenilor, precum şi capitalul privat. Pentru gazificarea unor instituţii sociale (spitale, şcoli etc.) pot fi obţinute  granturi de la Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, conform Hotărîrii Guvernului  Republicii Moldova  nr.1296 din 31 decembrie 1998 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 1999,  nr. 5-6, art.45).
Conform Programului, pentru gazificarea integrală a Republicii Moldova,  sînt necesare 1747,7 mil.lei., inclusiv pentru perspectiva de durată medie -1165  mil. lei.
V. Protecţia mediului înconjurător
Sistemele şi instalaţiile de gaze sînt surse potenţiale de poluare a mediului. De aceea la proiectarea, construcţia şi exploatarea lor este necesar să fie respectate un şir de măsuri, care ar permite reducerea la minimum a acţiunii negative a numitelor obiecte asupra mediului înconjurător.
Totodată, produsele în urma arderii gazelor naturale şi celor lichefiate, în comparaţie cu alte tipuri de combustibil, nu conţin compuşi de sulf şi elemente grele; de asemenea, se reduc substanţial emisiile de dioxid de azot.
Pentru construcţia gazoductelor vor fi alese, de regulă, sectoare de pămînt cu productivitate scăzută pentru gospodăria agricolă. Concomitent, se va prevedea protejarea şi ocrotirea sectoarelor de pămînt de impurificări şi eroziuni prin asigurarea următoarelor măsuri:
organizarea evacuării apelor subterane şi precipitaţiilor atmosferice;
efectuarea măsurilor antierozionale şi antialunecări de teren;
restabilirea solurilor deteriorate în procesul de construcţie.
Reducerea degajărilor nocive în mediul înconjurător, ca rezultat al realizărilor prevederilor Programului, va constitui:
elemente grele         -  6000 tone;
oxid de carbon         - 13000 tone;
dioxid de sulf           - 4600 tone;
dioxid de azot          - 130 tone;
îmbinări de plumb    -  20 tone.
VI. Concluzii şi recomandări
În baza analizei efectuate a situaţiei privind gazificarea Republicii Moldova, în scopul folosirii mai eficiente a sistemelor de gaze şi asigurării securităţii energetice  a ţării, se propun următoarele măsuri:
1. Modernizarea şi lărgirea sistemului de transportare a gazelor.
Construcţia gazoductului magistral Căuşeni-Chişinău, cu o lungime de 75 km - pentru perioada de durată medie.
Atragerea investiţiilor străine în construcţia gazoductelor magistrale Drochia-Ungheni-Iaşi şi a tranşei a doua a gazoductului Ananiev-Tiraspol-Ismail, cu o lungime totală de 111 km - pentru perioada de durată medie.
Finalizarea construcţiei gazoductelor începute anterior şi construcţia noilor gazoducte-branşamente cu o lungime totală de 365  km, inclusiv 190,5 km - pentru perioada de durată medie.
Construcţia a 22 unităţi de staţii de distribuţie a gazelor, inclusiv 12 unităţi - în perioada de durată medie.
Crearea sistemului naţional de evidenţă şi măsurare a gazelor naturale prin construcţia a cinci staţii (S.M.G.) şi puncte de măsurare a gazelor (P.M.G.).
Crearea unui sistem unic de colectare a informaţiei privind consumul de gaze pe republică, conectat printr-un singur dispecerat.
Crearea sistemului de legătură tehnologică între obiectele de gazificare şi implementarea telemecanicii la gazoductele magistrale.
Extinderea gazoductelor interurbane care vor permite de a include în procesul de gazificare circa 90%  din localităţile republicii, inclusiv circa 40% - pentru perioada de durată medie.
Construcţia unei instalaţii cu gaze şi aburi în apropierea staţiei de compresare de la Vulcăneşti, în vederea producerii energiei electrice, pentru necesităţile proprii asigurînd concomitent cu agent termic locuinţele din or. Vulcăneşti.
2. Majorarea gradului de solicitare a sistemelor de gaze.
Construcţia a 40 centrale electrice cu ciclu combinat de producere în baza gazelor naturale, inclusiv  11 - în perioada de durată medie, economia de gaze constituind circa 20 milioane m3/an.
Extinderea reţelei de S.C.A.A.G. şi majorarea productivităţii lor pînă la 1745 alimentări/diurnă.
Extinderea razei de acţiune a S.D.G. existente pînă la 15 km, în baza construcţiei gazoductelor interrurale de presiune înaltă din materiale de polimer, mărind astfel gradul de solicitare a S.D.G.
3. Eficientizarea utilizării gazelor şi a investiţiilor.
Elaborarea sistemului de tarife diferenţiate la gaze (vară-iarnă) şi trecerea întreprinderilor, a căror producţie poate fi păstrată 6 luni şi mai mult, la folosirea pe timp de vară a gazelor naturale, majorîndu-se concomitent gradul de solicitare a gazoductelor şi micşorîndu-se volumul de gaze necesare pentru încălzirea materiei prime.
Descentralizarea pînă la 10% a sistemelor de încălzire şi aprovizionare cu apă caldă în oraşele republicii.
Executarea, la gazificarea localităţilor, a reţelelor de distribuţie din ţevi de polietilenă conform unei scheme cu o singură treaptă a gazoductelor de presiune medie. Se va ţine cont de:
-  amplasarea  gazoductelor  în  afara  proprietăţii  private  a consumatorului, pentru a avea acces  în procesul de exploatare;
- amplasarea mijloacelor de deconectare în afara proprietăţii private, avînd ca urmare posibilitatea deconectării unui singur abonat;
- montarea contoarelor în locuri accesibile.
Realizarea acestor măsuri va permite reducerea costului de construcţie, sporirea gradului de solicitare a gazoductelor şi accelerarea ritmului de gazificare a localităţilor.
Implementarea utilajelor de reglare autonomă a presiunii de ieşire, în funcţie de consumul de gaze.
Transformarea tuturor proceselor tehnologice de încălzire şi uscare a articolelor (produselor) şi materialelor la întreprinderile care folosesc încălzirea la utilizarea gazelor, aplicînd emiţătoare infraroşii.
Folosirea aparatelor de gaze cu un randament minim de 90%, iar pentru încălzirea clădirilor de producţie, încăperilor şi atelierelor - a convectoarelor, ceea ce va genera o economie de gaze de 12,4 milioane m3/an.
Folosirea conductelor din polietilenă cu presiunea de lucru pînă la 1MPa, înlocuindu-le pe cele din oţel, economia mijloacelor financiare în perspectiva de durată medie fiind de 19 mil. lei, iar a energiei electrice - de 244 mii kW/an.
Construirea pe etape a gazoductelor interurbane, pentru a diminua  cheltuielile necesare construcţiei etapei întîi, ceea ce ar reduce perioada de recuperare a cheltuielilor.
Acordarea creditelor privilegiate investitorilor pentru construcţia gazoductelor interurbane.
Trecerea transportului auto de tonaj şi pasageri  la folosire, în calitate de carburanţi, a gazelor.
Folosirea biogazului, obţinut la staţiile de purificare, pentru producerea energiei electrice şi termice.
Organizarea, folosind baza tehnico-materială a întreprinderilor din ţară, a producerii regulatoarelor combinate cu o productivitate de 5-10 m3/oră, micşorîndu-se  astfel importul lor,  creîndu-se noi locuri de muncă şi reducîndu-se costul utilajelor de gaze.
4. Elaborarea documentaţiei tehnico-normative.
Revizuirea actualelor "Norme şi Reguli în Construcţie" (SNiP) sau folosirea altora, mai progresive, ale altor ţări.
Elaborarea metodei de calculare şi selectare a gazoductelor interrurale, avînd în vedere condiţiile climaterice din ţară şi tehnologiile noi.
Elaborarea noilor "Reguli de securitate în gospodăria de gaze", luînd ca bază standardele şi tehnologiile europene, în scopul reducerii cheltuielilor necesare pentru exploatare.
Corectarea schemelor, elaborate anterior, de gazificare a raioanelor, ţinînd cont de tehnologiile noi. Economia mijloacelor de construcţie necesare pentru construcţia gazoductelor interurbane de circa  60 milioane lei.
Elaborarea modalităţii  de debitare a gazelor sub o presiune scăzută în perioada de vară, avînd drept scop reducerea pierderilor în gazoducte.
Elaborarea cadrului juridic pentru demonopolizarea reţelelor de gaze şi crearea întreprinderilor de gaze alternative,  proprietate privată, asigurînd astfel concurenţa pe piaţa prestărilor de servicii.
Investiţiile necesare pentru realizarea sus-numitelor  măsuri sînt expuse în tabelele nr.6,8,9,10 şi 11.
Tabelul nr.1
Caracteristica gazoductelor magistrale

Nr.d/o Denumirea gazoductelor Data puneriiîn exploatare Dia-metrul(mm) Presiu-nea(atm.) Lungimea (km)
1 2 3 4 5 6
1 Ananiev-Tiraspol-Ismail (A.T.I.) 1988 1220 75 62,91
2 (Şebelinka-Dnepropetrovsk-Krivoi Rog-Ismail (Ş.D.K.R.I.) 1979 820 55 91,82
3 Razdelinaia-Ismail (R.I.) 1974 820 55 92,24
4 Ananiev-Cernăuţi-Bogorodceni  (A.C.B.) 1987 1020 55 184,8
5 Odesa-Chişinău 1966 530 55 46,1
6 Rîbniţa-Chişinău 1984 530 55 91,1
7 Olişcani-Saharna 1993 530 55 26,.7
  Total:       595,67

Tabelul nr.2
Staţiile în funcţiune de distribuţie a gazelor

Nr. d/o Modelul S.D.G. Moldovatransgaz Tiraspoltransgaz
1 BK-GRS -1-30 21 4
2 Energia-3 5 -
3 Taşkent 3 -
4 BK GRS -2-70 10 3
5 Energia-1 7 -
6 AGRS-10 7 4
7 BK GRS -1-80 2 -
8 BK GRS -2-160 1 -
9 S.D.G. după un proiect individual 2 4
  TOTAL: 58 15

                                                    
Tabelul nr.3
Indicii privind gazificarea sectoarelor Republicii Moldova
(situaţia  din 1 ianuarie 2002)

Nr.d/o Denumirea (judeţul, sectorul) Numărul localităţilor în sector(unităţi) Număruldelocalităţi gazificate(unităţi) Nivelulexistent de gazificare allocalităţilor(%) Lungimeagazoductelor  interurbane existente(km)
1 2 3 4 5 6
1 Chişinău, Anenii Noi 46 33 71 102,0
2 Lăpuşna, Basarabeasca 10 4 40 9,9
3 Edineţ, Briceni 39 5 13 15,5
4 Cahul, Cahul 51 6 12 20,9
5 Cahul, Cantemir 54 1 2 7,7
6 Ungheni, Călăraşi 44 1 2 2,4
7 Tighina, Căuşeni 48 13 27,1 62,7
8 Lăpuşna, Cimişlia 39 3 8 12,1
9 Chişinău, Criuleni 43 22 51 101,4
10 Edineţ, Donduşeni 30 3 10 11,9
11 Soroca, Drochia 40 15 38 55,6
12 Chişinău, Dubăsari 15 7 47 23,9
13 Edineţ, Edineţ 49 2 4 1,9
14 Bălţi, Făleşti 75 6 8 24,7
15 Soroca, Floreşti 77 6 8 7,8
16 Bălţi, Glodeni 34 4 12 17,8
17 Lăpuşna, Hînceşti 63 - - -
18 Chişinău, Ialoveni 34 4 12 36,0
19 Lăpuşna, Leova 39 - - -
20 Ungheni, Nisporeni 39 - - -
21 Edineţ, Ocniţa 33 12 36 23,9
22 Orhei, Orhei 75 10 13 25,2
23 Orhei, Rezina 41 6 15 19,3
24 Bălţi, Rîşcani 55 4 1 9,2
25 Bălţi, Sîngerei 68 1 1,5 4,5
26 Soroca, Soroca 66 1 1,5 32,0
27 Chişinău, Străşeni 38 5 13 20,9
28 Soroca, Şoldăneşti 33 6 18 12,9
29 Tighina, Ştefan Vodă 26 12 46 49,0
30 Taraclia, Taraclia 27 14 52 54,6
31 Orhei, Teleneşti 55 1 0,2 3,6
32 Ungheni, Ungheni 74 - - -
33 U.T.A. Găgăuzia 32 27 84 95,1
34 Mun.Chişinău 34 13 38 150,3
35 Mun.Bălţi 3 1 33 65,3
36 Mun.Tighina 2 2 100 -
  Total: 1528 247 20 1050,0

Tabelul nr.4
Centralele de încărcare cu gaze

Nr.d/o Locul amplasării Productivitatea (mii tone/an) Capacitatea bazei de păstrare  (m3)
1 Jud.Chişinău, or.Străşeni 40 2000
2 Judeţul Bălţi, mun. Bălţi 8 800
3 U.T.A. Găgăuzia, mun.Comrat 25 1280
4 Or.Rîbniţa 12 1000
5 Judeţul Chişinău, s.Varniţa 6 500
6 Mun.Ungheni 60 1800
7 Jud.Chişinău, s.Socoleni 35 3500
8 Judeţul Edineţ, s.Cupcini 20 700
9 Mun. Tiraspol 12 1000
10 Mun.Chişinău, or.Vatra 12 200
11 U.T.A. Găgăuzia, mun.Comrat 12 250
  Total: 242 13030

                                          
Tabelul nr.5
Punctele de încărcare cu gaze

Nr.d/o Locul amplasării Capacitatea bazei depăstrare  (m3)
1 Judeţul Cahul, s.Cucoara 100
2 Judeţul Lăpuşna, or. Leova 100
3 Judeţul Lăpuşna, mun.Hînceşti 200
4 Judeţul Edineţ, or. Ocniţa 6
5 Judeţul Edineţ, or.Briceni 18
6 Judeţul Soroca, s.Gura Camencii 100
7 Judeţul Soroca, mun.Soroca 12
8 Judeţul Tighina, or.Ştefan Vodă 24
9 Judeţul Chişinău, or.Ialoveni 18
10 Judeţul Chişinău, or.Anenii Noi 12
11 Judeţul Orhei, mun.Orhei 72
12 U.T.A. Găgăuzia, mun.Comrat 6
13 U.T.A. Găgăuzia, or.Ceadîr-Lunga 6
14 Judeţul Taraclia, mun.Taraclia 12
15 Judeţul Ungheni, mun.Ungheni 38
  Capacitatea totală a bazei de păstrare: 724

                                                
Tabelul nr.6
Construcţia gazoductelor magistrale şi  a branşamentelor

Nr.d/o Denumereaobiectului Lungimea(km) Construit(km) Costul(mil.lei) Anul dării în exploatare
1 2 3 4 5 6
I. Gazoducte magistrale
1 Căuşeni-Chişinău      75,0       252,0 Perspectivă de durată medie (2010)
2 Drochia-Ungheni-Iaşi 95,0   450,0 Perspectivă de durată medie (2010)
3 Ananiev-Tiraspol-Ismail, a II-a tranşă 16,0   - Perspectivă de durată lungă (2020)
  Total: 186,0   702,0  
II. Gazoducte - branşamente cu S.D.G.
1 Sîngerei 20,0 5,0 14,1 Perspectivă de durată medie (2010)
2 Chiperceni, jud.Orhei 2,8 2,8 1,25 Perspectivă de durată medie (2010)
3 Grebleşti-Străşeni      0,3        1,8 Perspectivă de durată medie (2010)
4 Hînceşti, jud.Lăpuşna 22,0 8,0 12,0 Perspectivă de durată medie (2010)
5 Ştefan Vodă, jud.Tighina 34,9 7,0 28,72 Perspectivă de durată medie (2010)
6 Teleneşti, jud.Orhei 32,0   24,0 Perspectivă de durată medie (2010)
7 Cuhureştii de Sus, jud.Soroca 6,5   6,0 Perspectivă de durată medie (2010)
8 Ungheni 71,0   60,0 Perspectivă de durată medie (2010)
9 Găvănoasa, jud.Cahul 1,0   1,5 Perspectivă de durată medie (2010)
10 Tocuz,  jud.Tighina -   0,8 Perspectivă de durată medie (2010)
11 Făleşti, jud. Bălţi 6,0   6,0 Perspectivă de durată medie (2010)
12 Nisporeni, jud.Ungheni 41,0   25,0 Perspectivă de durată medie (2010)
13 Leova, jud.Lăpuşna 52,7   45,0 Perspectivă de durată medie (2010)
14 Cantemir, jud.Cahul 25,0   17,0 Perspectivă de durată medie (2010)
15 Căinari, jud.Tighina 2,5   1,9 Perspectivă de durată medie (2010)
16 Parcani, jud. Soroca 13,0   12,0 Perspectivă de durată medie (2010)
17 Zgărdeşti, jud.Bălţi 0,3   1,8 Perspectivă de durată medie (2010)
18 Corneşti, jud.Ungheni 8,0   5,5 Perspectivă de durată medie (2010)
19 Sărăteni, jud.Lăpuşna 15,0   8,0 Perspectivă de durată medie (2010)
20 Sănătăuca, jud.Soroca 11,0   13,5 Perspectivă de durată medie (2010)
  Total: 365,0 22,8 285,87  

                                            
    Notă. Sursele  de finanţare: bugetul de stat şi bugetele autorităţilor administraţiei publice locale, investiţii private.
              Termenele de îndeplinire a lucrărilor vor fi concretizate   pe măsura alocării mijloacelor financiare şi atragerii investiţiilor.
Tabelul nr.7
Pronosticul  consumului de gaze naturale pe ramurile economiei
naţionale în perioada de durată medie  (milioane m3/an)

Nr.d/o          Denumerea(judeţul, sectorul) Industrie Energetică Gospodăria agricolă  şi industria prelucrătoare
1 2 3 4 5
1 Cahul,  Cahul - 6,4 -
2 Ungheni, Călăraşi 0,16 - -
3 Tighina, Căuşeni - 14,0 -
4 Edineţ, Edineţ - - 0,160
5 Bălţi, Făleşti 3,13 40,4 1,900
6 Soroca, Floreşti 0,01   0,005
7 Lăpuşna, Hînceşti - 40,4 -
8 Ungheni, Nisporeni - - 1,410
9 Edineţ, Ocniţa -   0,140
10 Orhei, Orhei - 66,9 -
11 Bălţi, Rîşcani - - 0,160
12 Bălţi, Sîngerei - 40,4 -
13 Soroca, Soroca - - 2,630
14 Tighina, Ştefan Vodă - - 1,410
15 Taraclia - 41,5 -
16 Orhei, Teleneşti - 20,4 -
17 Ungheni, Ungheni 0,007 - -
18 Mun. Chişinău 2,63 83,0 0,140
19 Mun. Bălţi - 100,6 -
20 U.T.A. Găgăuzia 0,008 66,9 0,160
  TOTAL: 5,95 520,9 8,100

Tabelul nr.8
Indicii privind gazificarea sectoarelor Republicii Moldova
în perioada de durată medie

Nr.d/o              Denumirea(judeţul, sectorul) Numărul de localităţi ce vor fi gazificate de la zero (unităţi) Nivelul gazificării    (%) Lungimea gazoductelorinterurbane(km)   Costul estimativ al construcţiei(mil. lei)
1 2 3 4 5 6
1   Chişinău, Anenii Noi 4 80 13,0 2,049
2   Lăpuşna, Basarabeasa 6 100 16,2 3,694
3   Edineţ, Briceni 11 41 46,8 8,090
4   Cahul, Cahul 12 35 81,7 21,475
5   Cahul, Cantemir 10 20 25,0 5,188
6   Ungheni, Călăraşi 13 32 94,0 11,472
7 Tighina, Căuşeni 7 42 30,5 4,261
8   Lăpuşna, Cimişlia 6 23 22,0 6,364
9   Chişinău, Criuleni 8 70 17,6 3,317
10   Edineţ, Donduşeni 7 37 26,6 3,944
11   Soroca, Drochia 9 60 38,6 5,490
12   Chişinău, Dubăsari 4 100 11,8 1,671
13   Edineţ, Edineţ 16 37 61,2 10,919
14   Bălţi, Făleşti 9 20 18,1 5,329
15   Soroca, Floreşti 7 17 19,5 3,284
16   Bălţi, Glodeni 6 29 24,2 3,475
17   Lăpuşna, Hînceşti 8 13 38,0 6,373
18   Chişinău, Ialoveni 8 35 26,3 6,677
19   Lăpuşna, Leova - - - -
20   Ungheni, Nisporeni - - - -
21   Edineţ, Ocniţa 11 70 21,6 4,319
22   Orhei, Orhei 9 25 22 3,936
23   Orhei, Rezina 8 34 35,4 8,406
24   Bălţi, Rîşcani 7 34 38,4 5,041
25   Bălţi, Sîngerei 6 11 14,5 2,609
26   Soroca, Soroca 5 8 16,4 4,166
27 Chişinău, Străşeni 11 42 34,6 5,476
28   Orhei, Şoldăneşti 6 36 24,1 3,501
29   Tighina, Ştefan Vodă 5 65 20,5 2,957
30   Taraclia, Taraclia 4 85 15,8 1,953
31   Orhei, Teleneşti 11 22 43,6 12,925
32   Ungheni, Ungheni 8 10 19,5 6,204
33   U.T.A. Găgăuzia 5 91 20,9 2,994
34   Mun.Chişinău 12 90 - -
35   Mun. Bălţi 2 100 - -
    TOTAL 261 40,0 938 177,059

    Notă. Sursele de finanţare: mijloacele autorităţilor administraţiei publice locale, contribuţia Fondului de Investiţii Sociale din Moldova, agenţilor economici din teritoriu şi ale cetăţenilor. Termenele de gazificare vor fi concretizate pe măsura alocării mijloacelor financiare şi atragerii investiţiilor.
Tabelul nr. 9
 
Indicii privind gazificarea sectoarelor Republicii Moldova
în perspectivă pe perioada de lungă durată

Nr.d/o Denumirea(judeţul, sectorul) Numărul de localităţi
ce vor fi gazificatede
la zero(unităţi)
Nivelul gazificării(%) Lungimea gazoductelor
interurbane(km)
Costul estimativ
al construcţiei(mil. lei)
1 2 3 4 5 6
1   Chişinău, Anenii Noi 8 90 22,0 4,113
2   Lăpuşna, Basarabeasca - 100 - -
3   Edineţ, Briceni 18 79 86,3 13,486
4   Cahul, Cahul 27 81 77,2 16,465
5   Cahul, Cantemir 36 80 103,8 21,850
6   Ungheni, Călăraşi 25 80 62 11,973
7   Tighina, Căuşeni 20 79 61,7 11,526
8   Lăpuşna, Cimişlia 25 80 96,2 18,181
9   Chişinău, Criuleni 7 82 20,2 4,152
10   Edineţ, Donduşeni 16 80 76,7 9,390
11   Soroca, Drochia 11 80 40 7,020
12   Chişinău, Dubăsari - 100 - -
13   Edineţ, Edineţ 25 81 98,4 15,514
14   Bălţi, Făleşti 50 79 179,3 34,744
15   Soroca, Floreşti 54 78 141,1 30,866
16   Bălţi, Glodeni 18 80 81,15 10,753
17   Lăpuşna, Hînceşti 45 79 92,4 20,005
18   Chişinău, Ialoveni 17 81 31,4 10,586
19   Lăpuşna, Leova 34 80 77,8 15,309
20   Ungheni, Nisporeni 34 80 87,6 19,009
21   Edineţ, Ocniţa 6 81 16,1 4,089
22   Orhei, Orhei 45 79 79,5 13,271
23   Orhei, Rezina 24 80 67,5 11,847
24   Bălţi, Rîşcani 36 80 84,2 10,758
25   Bălţi, Sîngerei 50 80 122,4 24,193
26   Soroca, Soroca 47 79 124,5 28,186
27   Chişinău, Străşeni 17 83 68,2 9,421
28   Orhei, Şoldăneşti 15 80 63,1 8,852
29   Tighina, Ştefan Vodă 6 83 25,7 5,064
30   Taraclia, Taraclia 3 90 16,1 2,313
31   Orhei, Teleneşti 36 81 76,6 23,584
32   Ungheni, Ungheni 55 79 121,2 37,518
33   U.T.A. Găgăuzia 3 95 26,6 3,064
  TOTAL: 827 87,3 5327 454,038

Tabelul nr.10
Construcţia staţiilor de compresare şi alimentare a automobilelor cu gaze în perspectivă

Nr.d/o Denumirea(judeţul, sectorul) Numărul de localităţi
ce vor fi gazificate de la zero
(unităţi)
Nivelul gazificării(%) Lungimea gazoductelor
interurbane(km)
Costul estimativ al
 construcţiei(mil. lei)
1 2 3 4 5 6
1   Chişinău, Anenii Noi 8 90 22,0 4,113
2   Lăpuşna, Basarabeasca - 100 - -
3   Edineţ, Briceni 18 79 86,3 13,486
4   Cahul, Cahul 27 81 77,2 16,465
5   Cahul, Cantemir 36 80 103,8 21,850
6   Ungheni, Călăraşi 25 80 62 11,973
7   Tighina, Căuşeni 20 79 61,7 11,526
8   Lăpuşna, Cimişlia 25 80 96,2 18,181
9   Chişinău, Criuleni 7 82 20,2 4,152
10   Edineţ, Donduşeni 16 80 76,7 9,390
11   Soroca, Drochia 11 80 40 7,020
12   Chişinău, Dubăsari - 100 - -
13   Edineţ, Edineţ 25 81 98,4 15,514
14   Bălţi, Făleşti 50 79 179,3 34,744
15   Soroca, Floreşti 54 78 141,1 30,866
16   Bălţi, Glodeni 18 80 81,15 10,753
17   Lăpuşna, Hînceşti 45 79 92,4 20,005
18   Chişinău, Ialoveni 17 81 31,4 10,586
19   Lăpuşna, Leova 34 80 77,8 15,309
20   Ungheni, Nisporeni 34 80 87,6 19,009
21   Edineţ, Ocniţa 6 81 16,1 4,089
22   Orhei, Orhei 45 79 79,5 13,271
23   Orhei, Rezina 24 80 67,5 11,847
24   Bălţi, Rîşcani 36 80 84,2 10,758
25   Bălţi, Sîngerei 50 80 122,4 24,193
26   Soroca, Soroca 47 79 124,5 28,186
27   Chişinău, Străşeni 17 83 68,2 9,421
28   Orhei, Şoldăneşti 15 80 63,1 8,852
29   Tighina, Ştefan Vodă 6 83 25,7 5,064
30   Taraclia, Taraclia 3 90 16,1 2,313
31   Orhei, Teleneşti 36 81 76,6 23,584
32   Ungheni, Ungheni 55 79 121,2 37,518
33   U.T.A. Găgăuzia 3 95 26,6 3,064
  TOTAL: 827 87,3 5327 454,038

Tabelul nr.11
Construcţia staţiilor şi punctelor de măsurare a gazelor
în perspectiva pe perioada de durată medie

             Denumirea              obiectului Costul(mil. lei) Executant            Sursa de finanţare
S.M.G. în preajma s. Tocuz, judeţul Tighina (Gazoductele magistrale A.T.I., Ş.D.C.R.I., R.I.) 56,2 S.R.L. "Moldovatransgaz" Grand  "TACIS",  mijloace proprii,  S.R.L. "Moldovatransgaz"
P.M.G. "Gura Bîcului"(Gazoductul magistral Odesa-Chisinău) 6,3 S.R.L. "Moldovatransgaz" Mijloace proprii, S.A. "Moldova-Gaz"
P.M.G. "Hădărăuţi"(Gazoductul magistral A.C.B.) 11,3   S.R.L. "Moldovatransgaz" Mijloace proprii, S.A. "Moldova-Gaz"
P.M.G. "Krasnenikoe"(Gazoductul magistral A.C.B.) 10,8 S.R.L. "Tiraspoltransgaz" Mijloace proprii, S.R.L. "Tiraspoltransgaz"
P.M.G. "Saharna"(Gazoductul magistral Rîbniţa-Chişinău) 5,3 S.R.L. "Moldovatransgaz" Mijloace proprii, S.A. "Moldova-Gaz"
Introducerea sistemelor telemetrice lagazoductele magistrale 1,4 S.R.L. "Moldovatransgaz" Mijloace proprii, S.A. "Moldova-Gaz"
Modernizarea serviciului de dispecerat 0,7 S.A. "Moldova-Gaz",S.R.L. "Moldovatransgaz" Mijloace proprii, S.A. "Moldova-Gaz"
     TOTAL: 92,0