HGO1464/2007
ID intern unic:  326434
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1464
din  24.12.2007
cu privire la Pagina oficială a
Guvernului  Republicii Moldova în reţeaua Internet
Publicat : 28.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 1499
   În scopul asigurării accesului la informaţii complexe şi veridice despre activitatea Guvernului, eficientizării interacţiunii dintre Guvern şi societatea civilă, precum şi în vederea realizării Planului de acţiuni pentru implementarea guvernării electronice în anul 2007, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 606 din 1 iunie 2007 “Cu privire la unele acţiuni de implementare a Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale - “Moldova electronică” în anul 2007" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78-81, art.640), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Concepţia Paginii oficiale a Guvernului Republicii Moldova în reţeaua Internet (se anexează).
    2. În calitate de administrator al conţinutului informaţional al Paginii oficiale a Guvernului Republicii Moldova în reţeaua Internet se desemnează Aparatul Guvernului.
    3. În calitate de administrator tehnico-tehnologic al Paginii oficiale a Guvernului Republicii Moldova în reţeaua Internet se desemnează Întreprinderea de Stat “Centrul de Telecomunicaţii Speciale”, care va asigura întreţinerea tehnică şi tehnologică a Paginii oficiale, conform Concepţiei aprobate.
    4. Întreprinderea de Stat “Centrul de Telecomunicaţii Speciale” a Serviciului de Informaţii şi Securitate, pînă la 31 decembrie 2007, va asigura modernizarea Paginii oficiale a Guvernului Republicii Moldova în reţeaua Internet, conform Concepţiei nominalizate.
    5. Aparatul Guvernului va prevedea anual la elaborarea bugetului de stat mijloace necesare pentru întreţinerea şi dezvoltarea Paginii oficiale a Guvernului Republicii Moldova în reţeaua Internet.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Aparatului Guvernului.


    Prim-ministru                                                                        Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării informaţionale                                     Vladimir Molojen
    Ministrul finanţelor                                                               Mihail Pop

    Nr. 1464. Chişinău, 24 decembrie 2007.

Aprobată
la Hotărîrea Guvernului nr.1464
din 24 decembrie 2007
CONCEPŢIA
Paginii oficiale a Guvernului Republicii Moldova în reţeaua Internet
I. Dispoziţii generale
    1. În Concepţia Paginii oficiale a Guvernului Republicii Moldova în reţeaua Internet (în  continuare - Concepţia)  sînt utilizate următoarele noţiuni de bază:
    a) Pagina oficială a Guvernului Republicii Moldova în reţeaua Internet (în continuare - Pagina oficială) - resursă informaţională interactivă care asigură prezentarea informaţiei oficiale despre activitatea Guvernului;
    b) informaţie - date despre persoane, subiecte, fapte, evenimente, fenomene, procese, obiecte, situaţii şi idei;
    c) informaţie constantă - informaţie actuală pentru perioade mari de timp (de exemplu, date istorice şi geografice, materiale şi cercetări statistice şi analitice, acte juridice, standarde, informaţii pentru contact etc.);
    d)  informaţie periodică - informaţie care este reînnoită cu o anumită periodicitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru (de exemplu, buletine informaţionale, publicaţii periodice etc.);
    e) informaţie dinamică (operativă) - informaţie care este reînnoită nu mai rar de o dată în săptămînă (de exemplu, comunicate de presă, cronică oficială etc.), cu excepţia rubricilor de tipul “Ştiri”, care sînt reînnoite zilnic;
    f)  materiale multimedia - informaţie foto, video, audio, care este utilizată în regimurile şi formatele stabilite în prezenta Concepţie;
    g) informaţie importată - informaţie prezentată pe Pagina oficială cu utilizarea regimurilor dinamice de colectare a datelor din resursele informaţionale electronice ale Republicii Moldova, inclusiv informaţia despre Republica Moldova plasată în reţeaua Internet peste hotarele ei;
    h) serviciu funcţional - serviciu care asigură accesul utilizatorilor Paginii oficiale la resursele şi serviciile de stat, comerciale, informaţionale specializate;
    i) obiect informaţional - descriere informaţională a esenţei domeniului de obiecte, obiectului real, procesului, fenomenului sau evenimentului;
    j) colecţie de obiecte informaţionale - mulţime a obiectelor informaţionale, caracterizate printr-un criteriu comun, pentru prezentarea şi depozitarea lor multiplă pe Pagina oficială.
    2. Materialele informative plasate pe Pagina oficială pentru acces universal reprezintă componentul public al resurselor informaţionale ale Guvernului.
    3. Informaţia pe Pagina oficială se plasează în limbile moldovenească, rusă şi engleză, în caz de necesitate, informaţia va fi prezentată şi în alte limbi.
II. Scopurile şi sarcinile creării Paginii oficiale
    4. Obiectivul de bază al Paginii oficiale este oferirea accesului permanent la informaţii veridice şi actuale despre activitatea Guvernului.
    5.  Funcţiile informaţionale ale Paginii oficiale sînt:
    a)  punerea la dispoziţia publicului a informaţiei obiective şi veridice despre Guvern;
    b)  punerea la dispoziţia publicului a informaţiei ample despre programele şi strategiile guvernamentale.
    6. Principiile creării Paginii oficiale sînt următoarele:
    a) asigurarea securităţii informaţionale, integritatea datelor;
    b)  asigurarea drepturilor constituţionale ale cetăţenilor şi organizaţiilor în domeniul informaţional, inclusiv securizarea informaţiei cu caracter personal;
    c) concordanţa cu strategia comună de dezvoltare a infrastructurii informaţional-comunicaţionale de reţea;
    d) respectarea standardelor industrial-tehnologice şi a recomandărilor în domeniul informatizării.
III. Administrarea şi aspectele
 tehnice de creare şi întreţinere a Paginii oficiale

    7. La executarea lucrărilor de creare, implementare a serviciilor specializate, întreţinere tehnică şi informaţională a Paginii oficiale participă următorii subiecţi:
    a)  administratorul conţinutului informaţional;
    b)  administratorul tehnico-tehnologic.
    8. Administratorul tehnico-tehnologic are următoarele sarcini:
    a)  elaborarea designului Paginii oficiale, în conformitate cu prevederile prezentei Concepţii;
    b)  elaborarea complexului de programe pentru administrarea conţinutului informaţional al Paginii oficiale, în conformitate cu cerinţele faţă de securitatea informaţională şi cu dispoziţiile prezentei Concepţii;
    c) susţinerea şi asigurarea capacităţii de funcţionare a domenului “gov.md”, a băncilor de date, a modulelor software pe serverul web specializat şi securizat;
    d)  întreţinerea tehnico-tehnologică şi administrarea de sistem a Paginii oficiale;
    e) elaborarea complexului de mijloace tehnice şi de program pentru asigurarea securităţii şi stabilităţii funcţionale a Paginii oficiale;
   f) determinarea şi actualizarea cerinţelor tehnice faţă de partea funcţională a Paginii oficiale, în conformitate cu cerinţele referitoare la caracteristicile funcţionale şi normele de securitate informaţională;
   g) asigurarea copierii de rezervă (back-up) a modulelor informaţionale de program ale Paginii oficiale, cu utilizarea dispozitivelor tehnico-tehnologice speciale şi a complexelor de programe.
    9. Furnizorii de informaţii trebuie să prezinte şi să asigure actualizarea conţinutului informaţional al Paginii oficiale ţinînd cont de lista resurselor informaţionale, cerinţele tehnice, dispoziţiile şi periodicitatea stabilite în prezentele Cerinţe tehnice şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de publicare a informaţiei pe paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.668 din 19 iunie 2006.
IV. Designul Paginii oficiale
    10. Designul Paginii oficiale trebuie să asigure:
    a)  plasarea optimă a informaţiei;
    b)  accesul eficient al utilizatorilor cu diferit nivel de pregătire la conţinutul diviziunilor şi subdiviziunilor Paginii oficiale;
    c)  corespunderea cu logica de percepţie şi căutare a informaţiei.
   11. Pagina oficială, ca resursă informaţională, dispune de o pagină de titlu simplă şi intuitiv clară, care asigură reflectarea celor mai importante informaţii operative şi permite navigarea prin structura resurselor şi serviciilor informaţionale.
    12. Pagina de titlu a Paginii oficiale trebuie să includă:
    a) denumirea portalului “Pagina oficială a Guvernului Republicii Moldova”;
    b)  simbolica de stat a Republicii Moldova;
    c)  blocul navigaţional (meniul navigaţional);
    d)  blocul de noutăţi;
    e)  mijloacele de căutare, inclusiv în toate resursele informaţionale ale Republicii Moldova plasate în reţeaua Internet;
    f)  opţiunea de ajutor pentru utilizator.
    13. Designul Paginii oficiale va fi aprobat de către conducătorul Guvernului, pe baza machetei prezentate de administratorul tehnico-tehnologic.
V. Rubricile şi resursele
informaţionale ale Paginii oficiale

    14. Rubricile de bază ale Paginii oficiale sînt:
   
Nr.
d/o
Compartimente
Rubrici
1.1.
Guvernul
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabinetul de miniştri
1.2.
Şedinţe de Guvern
1.3.
Aparatul Guvernului
1.4.
Ministere
1.5.

Autorităţi administrative centrale

1.6.
Baza normativă a Guvernului
1.7.
Programe şi strategii
1.8.
Statistica oficială
1.9.
Muzeul Guvernului
2.1.
Prim-ministrul
 
 
 
 
 
Biografia
2.2.
Agenda
2.3.
Galeria foto
2.4.
Consilieri
2.5.

Scrieţi pe adresa Prim-ministrului

3.1.

Serviciul  presă

 
 
 
 
 
Comunicate de presă
3.2.
Revista presei
3.3.
Buletin informativ
3.4.
Contactaţi Serviciul presă
3.5.
Arhiva noutăţilor
4.1.

Comentarii, opinii

 
 
 
 
Întrebări şi răspunsuri
4.2.
Proiecte în discuţie
4.3.
Scrisoare Guvernului
4.4.

Graficul de audienţă a cetăţenilor

5.1.             !

Catalogul resurselor

 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina oficială a Republicii Moldova

5.2.

Pagina oficială a Preşedintelui Republicii Moldova

5.3.

Pagina oficială a Parlamentului Republicii Moldova

5.4.

Organele judiciare ale Republicii Moldova

5.5.

Autorităţile administraţiei publice locale

5.6.

Reforma administraţiei publice centrale

5.7.

Instituţii şi organizaţii centrale

5.8.

Millennium Challenge Corporation


    15. Structura detaliată a Paginii oficiale (cu indicarea rubricilor şi subrubricilor) va fi aprobată de către conducătorul Guvernului.
    16. Furnizorii de informaţii, principiile şi periodicitatea actualizării conţinutului informaţional al Paginii oficiale va fi efectuată în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de publicare a informaţiei pe paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.668 din 19 iunie 2006 şi vor fi aprobate de către conducătorul Guvernului.
    17. Blocurile de servicii ale Paginii oficiale trebuie să includă:
    a) formele de adresare on-line a cetăţenilor către Prim-ministru (petiţii);
    b) formele de expediere a mesajelor electronice în adresa Guvernului (expedierea scrisorii pe adresa electronică a Guvernului);
    c)  blocul de abonare la buletinul informaţional electronic al Guvernului;
    d)  blocul “întrebări şi răspunsuri”;
    e)  blocul “Comentarii”;
    f)  modul de arhivare conform criteriului temporal;
    g) sistemul de căutare în resursele informaţionale ale Paginii oficiale, precum şi în toate resursele informaţionale ale Republicii Moldova plasate în reţeaua Internet;
    h) sistemul de ajutor pentru utilizatorul de resurse informaţionale ale Paginii oficiale.
    18. Structura funcţională a resurselor şi serviciilor informaţionale ale Paginii oficiale trebuie să includă:
    a)  blocul informaţional;
    b)  informaţia importată;
    c)  blocurile interactive de servicii;
    d)  obiectele informaţionale;
    e)  serviciile interactive informaţionale.
    19. Blocul informaţional trebuie să includă:
    a)  informaţia constantă;
    b)  informaţia periodică;
    c)  informaţia dinamică (operativă);
    d)  materiale multimedia.
    20.  Informaţia prezentată de furnizorul de informaţii se consideră veridică dacă nu a fost stabilit contrariul.
    21.  Este interzisă plasarea pe Pagina oficială a informaţiei considerate de acces limitat, conform legislaţiei în vigoare.
    22. Informaţia destinată plasării pe Pagina oficială se prezintă administratorului conţinutului informaţional în variantă electronică:
    a)  materialele textuale, pregătite pentru a fi plasate pe Pagina oficială sînt prezentate în formă electronică, în formatele “DOC”, “RTF”, “TXT”, “PDF” sau “Excel”;
    b)  materialele grafice sînt prezentate în formatele “JPG”, cu limita maximă de 762 pixeli/cm;
    c)  materialele video sînt prezentate în formatele “WMV” sau “AVI”;
    d) materialele audio sînt prezentate în formatele “MP3” sau “WAV”. VI.
VI. Arhitectura Paginii oficiale
    23. Arhitectura Paginii oficiale se va baza pe următoarele principii:
    a)  multitudinea de verigi - nivelul de reprezentare este separat de nivelul logicii aplicative şi de nivelul de păstrare a datelor;
    b)  modulitatea - fiecare nivel este constituit din subsisteme funcţionale finalizate, care interacţionează între ele numai prin interfeţe standardizate şi documentate;
    c)  dimensionalitatea - fiecare nivel are posibilitatea de a-şi mări puterea de calcul independent de celelalte niveluri. Trebuie să fie prevăzute mecanisme de balansare (distribuire) a sarcinilor pentru toată puterea de calcul a nivelului, precum şi posibilitatea organizării politicii de balansare a sarcinilor.
    24. Funcţionalitatea Paginii oficiale va fi asigurată prin interacţiunea ansamblului de obiecte cu serviciile informaţionale.
    25. Arhitectura Paginii oficiale asigură susţinerea  internaţionalizării şi prezentării în mai multe limbi a datelor transmise între obiectele de interacţiune, în special:
    a) evidenţa diferitelor semnificaţii ale unui atribut semantic în diferite limbi, inclusiv în oricare dintre limbile standardului ISO 639 şi dialectele lor naţionale din standardul internaţional ISO 3166, cu aplicarea oricărui alfabet prevăzut de standardele internaţionale ISO/DBC 10646 şi Unicod;
    b) normalizarea automată a reprezentării interne a semnificaţiilor, a căror diferenţiere prezintă dificultăţi pentru utilizator (inclusiv în privinţa simbolurilor care au forme duble de reprezentare).
    26. Arhitectura Paginii oficiale realizează mecanismele interacţiunii interactive bazate pe:
    a)  transmiterea mesajelor între obiectele interacţiunii;
    b)  descrierea obiectelor interacţiunii;
    c)  publicarea şi descoperirea descrierilor obiectelor interacţiunii.
    27. În perioada realizării protocolului de transmitere a mesajelor, arhitectura Paginii oficiale va asigura:
    a) susţinerea modelelor sincronic şi asincronic ale obiectelor interacţiunii;
    b) aplicabilitatea la obiectele interacţiunii care nu dispun de informaţii preliminare unul despre celălalt;
    c) susţinerea interacţiunilor intermediare între obiectele interacţiunii.
    28.La descrierea serviciilor de interacţiune, arhitectura Paginii oficiale asigură:
    a) susţinerea modelelor sincronic şi asincronic de interacţiune cu serviciul;
    b) susţinerea multitudinii de scenarii ale interacţiunii;
    c) posibilitatea realizării multiple a interfeţei software a serviciului.
    29. La realizarea mecanismelor de înregistrare şi detectare a obiectelor interacţiunii, arhitectura Paginii oficiale asigură:
    a) dezvăluirea obiectelor interacţiunii;
    b) dezvăluirea serviciilor obiectelor interacţiunii;
    c) dezvăluirea metadatelor care descriu obiectele interacţiunii;
    d)  dezvăluirea metadatelor care descriu serviciile obiectelor interacţiunii;
    e) tipizarea serviciilor prin intermediul metadatelor, avînd ca scop recunoaşterea automată a interfeţei serviciului.
    30.  În scopul prezentării informaţiei în mesaje, arhitectura Paginii oficiale asigură un sistem unic de susţinere a construcţiilor semantice repetitive.
   31. În scopul aplicării în mecanismul detectării serviciilor şi mesajelor expediate între obiectele interacţiunii, arhitectura Paginii oficiale asigură utilizarea sistemelor comune de clasificare şi identificare.
VII. Caracteristicile nefuncţionale ale Paginii oficiale
    32.  Funcţionalitatea Paginii oficiale în reţeaua Internet trebuie să fie asigurată în regim autonom continuu, fără intervenţia operatorilor şi administratorilor de sistem, cu condiţia respectării regulamentelor administrative corespunzătoare şi a altor regulamente.
   33. Timpul total de întrerupere a funcţionării Paginii oficiale, legat de defecţiunile sistemului sau de efectuarea lucrărilor regulamentare de deservire, nu trebuie să depăşească 3-4 ore pe lună.
    34.  Pagina oficială trebuie să funcţioneze în reţeaua Internet constant, ţinînd cont de încărcătura de pînă la 400 HTTP solicitări pe minut, totodată, timpul mediu de recepţie a sistemului la solicitare nu trebuie să depăşească 1000 ms, iar timpul maxim - 4000 ms.
    35. În timpul proiectării şi elaborării suportului software al Paginii oficiale, trebuie luate în considerare sarcinile legate de asigurarea securităţii informaţionale, inclusiv:
   a) protecţia informaţiei şi a suportului software atît împotriva accesului neautorizat la informaţia cu caracter confidenţial, cît şi împotriva modificării neautorizate a conţinutului obiectelor informaţionale şi a suportului software;
    b) protecţia platformei tehnologice a Paginii oficiale împotriva aşa-numitelor “atacuri de refuz”, “viruşi de computer”, “viermi de reţea” etc.
    36. Pentru asigurarea securităţii informaţionale a Paginii oficiale, trebuie întreprinse măsurile de:
    a) includere în componenţa structurală a Paginii oficiale, în caz de necesitate, a mecanismelor de autentificare şi autorizare prin utilizarea semnăturii digitale, inclusiv prin intermediul loginului şi al parolei individuale;
    b)  asigurare a filtrării accesului la anumite resurse ale Paginii oficiale prin adresele/subreţelele de acces, inclusiv Intranet/Internet (“restrict la IP”);
    c)  utilizare pentru întreg sistemul a produselor soft testate şi recunoscute pe piaţă, cu toate pachetele de reînnoire recomandate de producători;
    d)  utilizare a configurărilor protejate ale suportului soft, indicate din timp, create în perioada instalării;
   e) utilizare a procedurilor tehnologice de elaborare şi documentare, care trebuie să minimalizeze riscurile creării breşelor incidentale în sistemul de securitate în urma erorilor din codul de program elaborat;
    f)  monitorizare continuă a ameninţărilor şi riscurilor orientate spre securitatea materialelor publicaţiilor specializate şi resurselor informaţionale;
    g)  asigurare a copierii de rezervă, permanente şi neîntrerupte, a modulelor soft informaţionale ale Paginii oficiale, cu utilizarea dispozitivelor speciale tehnico-tehnologice şi complexelor software.
VIII. Obiectele informaţionale ale Paginii oficiale
    37.  Obiectele informaţionale reprezintă baza organizării contentului (conţinutului informaţional) Paginii oficiale şi metodelor de acces la acesta.
    38. Tipurile obiectelor informaţionale determină caracterul contentului, păstrat şi prelucrat de sistemul informaţional. Colecţia obiectelor permite organizarea depozitării şi prezentării multitudinii de obiecte informaţionale.
    39.  Pentru prezentarea integrală a informaţiei pe Pagina oficială, trebuie folosite următoarele tipuri de obiecte informaţionale:
    a)  document;
    b)  noutate;
    c)  anunţ;
    d)  eveniment;
    e)  întrebare / răspuns;
     f)  părere;
     g) discuţie;
     h) informaţie biografică;
     i) organizaţie;
     j) proiect.
    40. Pentru orice obiect informaţional trebuie realizate următoarele caracteristici funcţionale:
     a)  crearea şi redactarea;
     b) depozitarea;
     c)  prezentarea (reflectarea);
     d)  arhivarea.
   41. În scopul clasificării, catalogării, căutării şi arhivării obiectelor informaţionale, fiecare dintre ele trebuie să fie definit de un set de atribute bine determinate şi formalizate - metadate.
    42.  Fiecare obiect informaţional poate avea unul sau mai multe exemplare, care se referă la diferite limbi.
   43.  Obiectul informaţional trebuie prezentat utilizatorului împreună cu un set de metadate, care completează informaţia despre conţinutul obiectului informaţional cu informaţii despre metoda prezentării (formatării) lui, în funcţie de modul de acces la conţinutul informaţional al obiectului.
    44. Colecţia obiectelor informaţionale trebuie să asigure depozitarea şi reprezentarea numeroaselor obiecte informaţionale în interconexiunea lor logică şi semantică.
    45. Colecţiile obiectelor informaţionale pot fi:
    a)  statice - care conţin un anumit set de obiecte indicat iniţial;
    b) dinamice - care conţin doar regulile de construire a setului de obiecte. Componenţa reală a obiectelor care fac parte din colecţia dinamică trebuie să se modifice automat, în funcţie de timpul adresării la ea a utilizatorului şi de alte evenimente din exterior, determinate în regulile de construire (publicarea obiectelor noi, comutarea acordurilor personalizării etc.).
    46.  Pagina oficială accesată de către utilizator trebuie să reprezinte o combinare de blocuri contextuale (titluri, navigatori, meniuri, conţinuturi etc.).
    47.  Generarea paginilor din blocurile contextuale trebuie realizată de serverul web.
    48.  Generatorul paginilor (Page Composer) trebuie să interpeleze obiectele informaţionale (Information Object) despre conţinutul lor.
    49.  Conţinutul obiectului se reorganizează în format “HTML”.
    50. Jalonarea Paginii trebuie realizată cu utilizarea următoarelor standarde W3C:
    a)  HTML 4.01;
    b)  XHTML 1.0 (Transitional);
    c)  CSSl.
    51. Pentru clasificarea obiectelor informaţionale ale Paginii oficiale, se utilizează următorii clasificatori:
    a) domeniile şi punctele de creştere (clasificator tematic);
    b) factorii dezvoltării (clasificator tematic);
    c) conţinutul  resursei  (clasificator pe  baza tipului  conţinutului:  act legislativ, publicaţie, concepţie etc.);
    d) tipul resursei (clasificator pe baza tipului resursei: bază de date, formă grafică etc.).