HGO169/2008
ID intern unic:  327029
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 169
din  16.02.2008
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul
 de calculare  a  perioadei de muncă în vederea acordării
sporului pentru vechime în muncă angajaţilor întreprinderilor
din domeniul gospodăriei locativ-comunale
Publicat : 26.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 40-41     art Nr : 238
    În scopul executării prevederilor punctului 13 al Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 “Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81, art.841), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaţilor întreprinderilor din domeniul gospodăriei  locativ-comunale (se anexează).


    Prim-ministru                                                                            Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei  şi comerţului                                           Igor Dodon

    Nr. 169. Chişinău, 16 februarie 2008.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 169
din 16 februarie 2008

REGULAMENT
privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării
sporului pentru vechime în muncă angajaţilor întreprinderilor
 din domeniul gospodăriei locativ-comunale

    Prezentul Regulament determină modul de stabilire, calculare şi plată a sporului pentru vechime în muncă angajaţilor întreprinderilor din domeniul gospodăriei locativ-comunale.

I. Mărimea sporului pentru vechime în muncă
    1. Sporul pentru vechime în muncă se stabileşte angajaţilor întreprinderilor din domeniul gospodăriei locativ-comunale în procente faţă de salariul tarifar (salariul funcţiei),  în următoarele mărimi:
   
Vechimea în muncă
Mărimea sporului în % faţă de salariul tarifar
(salariul funcţiei)
de la 2 la 5 ani
10
de la 5 la 10 ani
15
 de la 10 la 15 ani
20
 de la 15 la 20 ani
25
peste 20 ani
30

    2. Plata sporului pentru vechime în muncă angajaţilor întreprinderilor din domeniul gospodăriei locativ-comunale se efectuează lunar, odată cu plata salariului pentru luna calendaristică, din contul fondului de salarizare.

    3. Dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă îl au toţi angajaţii permanenţi care dispun de vechimea în muncă necesară.


II. Modul de calculare a vechimii în muncă

    4. În vechimea în muncă ce acordă dreptul de a primi sporul lunar pentru vechime în muncă ce include perioada de muncă la întreprinderile din domeniul gospodăriei locativ-comunale, indiferent de tipul de proprietate şi de  forma de organizare juridică.

    Vechimea în muncă se determină din momentul atingerii tranşei respective a vechimii în muncă ce acordă dreptul la sporul pentru vechime în muncă.

    Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost determinată atingerea tranşei respective a vechimii în muncă.

    5. În vechimea în muncă ce acordă dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă se include, de asemenea :

   1) perioada serviciului militar în termen, inclusiv perioada serviciului de alternativă, dacă acestuia i-a precedat nemijlocit munca la întreprinderile din domeniul gospodăriei locativ-comunale,  iar după trecerea în rezervă s-a angajat la întreprinderile din domeniul respectiv;

    2) perioada serviciului militar pe bază de contract al persoanelor din corpul de ofiţeri, care au fost trecute în rezervă sau în retragere din cauza vîrstei, bolii, reducerii statelor de personal, dacă după aceasta nemijlocit a urmat munca la întreprinderile din domeniul gospodăriei locativ-comunale;

    3) perioada participării la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova a militarilor, rezerviştilor chemaţi la concentrare, a efectivelor de ostaşi şi a corpului de comandă ale organelor afacerilor interne, a persoanelor civile detaşate în interes de serviciu şi a voluntarilor care au participat la acţiunile militare din zona conflictului armat;

    4) perioada de studii  în instituţiile de învăţămînt din sistemul recalificării şi reciclării cadrelor, cu întrerupere de la serviciu, dacă acestui interval de timp  i-a precedat nemijlocit munca la întreprinderile din domeniul gospodăriei locativ-comunale, iar după această perioadă a urmat lucrul la întreprinderile respective;

    5) perioada de muncă peste hotare prin detaşare, dacă acestui interval de timp i-a precedat munca în cadrul întreprinderii locativ-comunale, iar după aceasta a urmat munca la întreprinderile din acelaşi domeniu;

    6) perioada de muncă în autorităţile administraţiei publice care efectuează gestionarea gospodăriei locativ-comunale;

    7) perioada de muncă în funcţii elective şi în funcţii de conducere ale sindicatului de ramură;

    8) concediul parţial plătit  pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani.

    6. Întreruperile în muncă nu întrerup vechimea în muncă ce oferă dreptul la sporul pentru vechime în muncă, însă durata acestor întreruperi nu se include în vechimea în muncă.

    7. În stagiul de muncă care  acordă dreptul de a primi sporul pentru   vechime  în muncă nu se include  timpul aflării sub arest administrativ.

 

III. Modul de plată a sporului pentru
vechime în muncă

    8. Sporul pentru vechime în muncă se determină pentru fiecare angajat, în raport procentual faţă de salariul lui tarifar (salariul funcţiei).

    În timpul interimatului sporul pentru vechime în muncă se calculează din salariul funcţiei primit la locul de muncă de bază.

    9. Plata sporului pentru vechime în muncă se efectuează proporţional timpului efectiv lucrat  în luna respectivă.

    10. Sporul pentru vechime în muncă se ia în considerare la calcularea salariului mediu, care i se menţine angajatului, integral sau parţial, în toate cazurile în care aceasta este prevăzut de legislaţia în vigoare.

    11. În caz de concediere, sporul pentru vechime în muncă se plăteşte pentru zilele lucrate efectiv pînă în ziua concedierii.

    12. În caz de deces al salariatului, sporul pentru vechime în muncă cuvenit, dar rămas neplătit (din diferite motive), se plăteşte soţului (soţiei), copiilor majori sau părinţilor defunctului, iar în lipsa acestora - altor moştenitori, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

IV. Modul de stabilire a vechimii în muncă

    13. Vechimea în muncă care acordă dreptul de a primi sporul lunar se stabileşte de către comisia respectivă în frunte cu conducătorul întreprinderii.

    În componenţa comisiei se includ reprezentanţii serviciilor: resurse umane, economico-financiar (contabilităţii), juridic şi ai comitetului sindical.

    14. Documente pentru stabilirea vechimii în muncă servesc carnetul de muncă, dosarul personal al angajatului şi alte documente care confirmă vechimea în muncă ce acordă dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă.

    Nu se permite  confirmarea vechimii în muncă care acordă dreptul de a primi sporul lunar prin depoziţiile martorilor.

    15. Decizia comisiei privind stabilirea vechimii în muncă ce oferă dreptul de a primi sporul lunar se perfectează prin proces-verbal.

    Extrasele din procesul-verbal al şedinţei comisiei se întocmesc în două exemplare, unul dintre care se transmite contabilităţii şi serveşte drept bază pentru calcularea sporului, al doilea, sub semnătura angajatului, se anexează la dosarul lui personal.

    16. Hotărîrea comisiei poate fi contestată în instanţele judecătoreşti, conform legislaţiei în vigoare.