HGA178/2008
ID intern unic:  327035
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 178
din  18.02.2008
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire,
 actualizare şi evidenţă a Listei operatorilor economici calificaţi
Publicat : 26.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 40-41     art Nr : 244
    Abrogată prin HG1420 din 28.12.16, MO1/02.01.17 art.5

    MODIFICAT

    HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729    În scopul executării articolului 17 din Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de întocmire, actualizare şi evidenţă a Listei operatorilor economici calificaţi,  conform anexei nr. 1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                                Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                        Igor  Dodon
    Ministrul finanţelor                                                               Mihail Pop

    Nr. 178. Chişinău, 18 februarie 2008.


Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului nr.178
din 18 februarie 2008

REGULAMENT
cu privire la modul de întocmire, actualizare şi evidenţă
a Listei operatorilor economici calificaţi
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de întocmire, actualizare şi evidenţă a Listei operatorilor economici calificaţi (în continuare - Regulament) şi este elaborat în conformitate cu  Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470).
    2. Lista operatorilor economici calificaţi este întocmită, actualizată şi ţinută de către
Agenţia Achiziţii Publice (în continuare - Agenţie).
   
[Pct.2 modificat prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]
Capitolul II
Lista operatorilor economici calificaţi
    3. Lista operatorilor economici calificaţi reprezintă înscrieri cu privire la denumirea şi datele ce ţin de relaţiile operatorilor economici, persoane fizice sau juridice, rezidenţi sau nerezidenţi, în scopul mediatizării şi asigurării accesibilităţii acestora în cadrul procedurilor de achiziţie publică.
    4. Lista operatorilor economici calificaţi se ţine în variantă electronică.
    5. Nu poate fi introdus în Lista operatorilor economici calificaţi operatorul economic inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici-participanţi la procedurile de achiziţie publică.
    6. Lista operatorilor economici calificaţi conţine, în mod obligatoriu, următoarele înscrieri:
    a) denumirea operatorului economic (inclusiv forma de organizare juridică);
    b) numărul atribuit şi data includerii operatorului economic  în Listă;
    c) sediul, numărul de telefon/fax şi adresa electronică;
    d) genurile de activitate practicate.
    7. La solicitarea oricărui operator economic, Agenţia asigură, în mod gratuit, înscrierea şi menţinerea informaţiei specificate la pct. 6 al prezentului Regulament.
    8. Doar informaţia suplimentară cu caracter de reclamă (alta decît cea prevăzută la pct. 6 al prezentului Regulament), la dorinţa operatorului economic, se plasează contra plată, conform tarifelor stabilite de legislaţie.
    9. Informaţia inclusă în Lista operatorilor economici calificaţi poate fi structurată de către Agenţie, potrivit genurilor de activitate a acestora.
    10. Includerea unui nou operator economic în Lista operatorilor economici calificaţi prevede actualizarea acesteia.
Capitolul III
Includerea în Lista operatorilor economici calificaţi
    11. Pentru a fi inclus în Lista operatorilor economici calificaţi, operatorul economic trebuie să prezinte o cerere, potrivit modelului expus în anexa la prezentul Regulament.
    12. Agenţia verifică informaţia privind operatorul economic şi, în termen de 15 zile, emite decizia de acceptare sau de respingere a cererii de includere a operatorului economic în  Lista operatorilor economici  calificaţi.    
    13. Operatorului economic inclus în Listă i se atribuie un număr şi i se eliberează certificatul de confirmare.
    14. Agenţia respinge cererea de includere a operatorului economic în Lista operatorilor economici calificaţi în cazul în care cererea nu conţine informaţia cu privire la genurile de activitate ale acestuia sau codul de identificare (IDNP/IDNO), sau dacă operatorul economic este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.
    15. Operatorul economic va fi înştiinţat despre acceptarea/respingerea cererii de includere în Lista operatorilor economici calificaţi în termen de 5 zile lucrătoare din data emiterii deciziei.
    16. În termen de 15 zile din data înregistrării de către organele competente a modificărilor şi completărilor în documentele privind fondarea şi genurile de activitate, operatorul economic inclus în Listă  este obligat  să informeze despre aceasta Agenţia în vederea  introducerii modificărilor şi completărilor respective în Lista operatorilor economici calificaţi.
Capitolul IV
Excluderea din Lista operatorilor economici calificaţi
    17. Excluderea din Lista operatorilor economici calificaţi se efectuează prin decizia Agenţiei în următoarele cazuri:
    a) la cererea operatorului economic;
    b) de lichidare a operatorului economic;
    c) de nerespectare a condiţiei privind înştiinţarea Agenţiei, în termen de 15 zile, despre operarea, în modul corespunzător, a modificărilor/completărilor în documentele privind fondarea sau modificarea/completarea genurilor de activitate;
    d) de includere a operatorului economic în Lista de interdicţie a operatorilor economici.
    18. Decizia de respingere a cererii de includere în Lista operatorilor economici calificaţi  poate fi contestată în conformitate cu legislaţia.
Anexă
la Regulamentul cu privire la modul
de întocmire, actualizare şi evidenţă
a Listei operatorilor economici calificaţi

Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice
 şi Ajutoare Umanitare

CERERE
    Prin prezenta ______________________________________, în temeiul art. 17
                       (denumirea operatorului economic)
    al Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, solicit să fiu inclus în
    Lista operatorilor economici calificaţi.

    Informaţia necesară privind includerea în Lista operatorilor economici calificaţi:
    forma de organizare juridică __________________________
    codul de identificare IDNO/IDNP______________________
    adresa, numărul de telefon/fax şi adresa electronică __________
    genurile de activitate _________________________________

            Semnătura  __________________
                                        L.Ş.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.178
din 18 februarie 2008

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1011 din 25 august 2003 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la Lista furnizorilor (antreprenorilor) calificaţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.191-195, art.1063).
   2. Hotărîrea Guvernului nr.1129 din 15 octombrie 2004 “Pentru aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1011 din 25 august 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.189-192, art.1313).
    3. Punctul 30 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 30 din 10 ianuarie 2006 “Cu privire la Regulamentul Ministerului Dezvoltării Informaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 13-15, art.85).