HGM234/2008
ID intern unic:  327149
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 234
din  29.02.2008
privind aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor
teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane
Publicat : 07.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 47-48     art Nr : 298
    MODIFICAT
    HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19    În scopul realizării prevederilor articolului 9 din Legea nr.241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-167, art.812), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane (se anexează).
    2. Consiliile raionale, municipale, Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia vor aproba regulamentele comisiilor teritoriale pentru  combaterea traficului de fiinţe umane.

    Prim-ministru                                                                      Vasile  TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                Gheorghe Papuc
    Ministrul administraţiei publice locale                               Valentin Guznac

    Nr. 234. Chişinău, 29 februarie 2008.

Aprobat
prin  Hotarîrea Guvernului nr.234
din 29 februarie 2008

REGULAMENTUL-CADRU
al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane
I. Dispoziţii generale
    1. În vederea implementării art. 9 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, prezentul Regulament-cadru stabilește modul de constituire a comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane, sarcinile și atribuțiile, modalitățile de colaborare a comisiilor teritoriale cu Comitetul național  pentru combaterea traficului de ființe umane (în continuare – Comitet național), Secretariatul permanent al Comitetului național, autoritățile administrației publice centrale și locale, echipele multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului național de referire pentru protecția și asistența victimelor, prezumatelor victime ale traficului de ființe umane, organizațiile necomerciale naționale și organizațiile internaționale, prestatorii de servicii sociale, agenții economici și confesiunile religioase.
    [Pct.1 în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
    2. Pentru coordonarea activității de prevenire și combatere a traficului de ființe umane, în raioane, municipiile Chișinău și Bălți și în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, pe lîngă autoritatea executivă a administrației publice locale, se creează comisii teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane (în continuare – comisie teritorială). Secretariatul permanent asistă Comitetul național în coordonarea și monitorizarea activității comisiilor teritoriale. 
   
[Pct.2 în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
    3. Cheltuielile legate de activitatea comisiilor teritoriale se vor efectua în limitele alocațiilor prevăzute anual în bugetele locale și din alte surse conform legislației.
    [Pct.2 în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
    4. Comisia teritorială îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor:
    a) legalităţii;
    b) respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
    [Pct.4 lit.c) exclusă prin HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
    d) colegialităţii şi respectului reciproc;
    e) responsabilităţii membrilor săi pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin în calitate de reprezentanţi ai organelor competente şi de membri ai comisiei;
    f)
mediatizării şi transparenţei, în condiţiile legii;
   
[Pct.4 lit.f) modificată prin HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
    g) parteneriatului social;
    [Pct.4 lit.g) în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
     h) nediscriminării;
    [Pct.4 lit.h) în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
   
i) respectării interesului superior al copilului;
    [Pct.4 lit.i) introdusă prin HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
    j) confidențialității.
    [Pct.4 lit.j) introdusă prin HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
    5. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea pun la dispoziţia comisiei teritoriale localuri pentru desfăşurarea şedinţelor şi altor activităţi.
   
[Pct.5 modificat prin HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
II. Componenţa comisiei teritoriale
    6. Componența nominală a comisiei teritoriale se aprobă prin dispoziție de către președintele raionului, primarul general al municipiului Chișinău, primarul municipiului Bălți și Bașcanul unității teritoriale autonome Găgăuzia. Componența acesteia poate fi modificată la necesitate.
    [Pct.6 în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
    7. Președinte al comisiei teritoriale este vicepreședintele raionului, viceprimarul municipiului Chișinău, viceprimarul municipiului Bălți, vicepreședintele Comitetului executiv al unității teritoriale autonome Găgăuzia, responsabili de problemele sociale.
    [Pct.7 în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
    8. Secretar al comisiei teritoriale este un angajat din cadrul autorității administrației publice locale de nivelul al doilea.
    [Pct.8 în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
    9. În componența comisiei teritoriale, cu drept de membru, sînt incluși conducătorii sau reprezentanții serviciilor publice desconcentrate din subordinea ministerelor și altor autorități administrative centrale cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane, altor entități publice cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane. Reprezentanții partenerilor de dezvoltare și ai societății civile pot participa la ședințele comisiei teritoriale cu drept de vot.
    [Pct.9 în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
III. ATRIBUȚIILE COMISIEI TERITORIALE
    [Capitolul III denumirea în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
    10. Comisia teritorială este organul consultativ creat în scopul coordonării și monitorizării activității de prevenire și combatere a traficului de ființe umane la nivelul unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea și consolidării parteneriatelor dintre instituțiile publice și organizațiile necomerciale și sectorul privat.
    [Pct.10 în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
    11. În vederea realizării sarcinilor sale, comisia teritorială exercită următoarele atribuţii:
    a) organizează campanii de informare, seminare şi întruniri în oraşele şi  satele din unitatea administrativ-teritorială, în scopul informării populaţiei despre consecinţele migraţiei ilegale şi ale traficului de fiinţe umane;
   
b) coordonează activitățile de prevenire și combatere a traficului de ființe umane la nivelul unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea și consolidează parteneriatele dintre instituțiile publice și organizațiile necomerciale;
    [Pct.11 lit.b) în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
    c) colaborează cu coordonatorul echipei multidisciplinare teritoriale, instituțiile publice, organizațiile necomerciale naționale și organizațiile internaționale, reprezentanții sectorului privat, confesiunile religioase etc., care, după caz, sînt invitați la ședințele comisiei teritoriale;
    [Pct.11 lit.c) în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
    d) coordonează realizarea la nivel local a activităților de prevenire a traficului de ființe umane și traficului de copii, prevăzute în planul anual de activitate al comisiei teritoriale, inclusiv în documentele de politici și cadrul legal din domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane;
    [Pct.11 lit.d) în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
    e) monitorizează și evaluează periodic activitățile de prevenire a traficului de ființe umane realizate de către autoritățile, instituțiile publice, cu informarea ulterioară a acestora, inclusiv a Secretariatului permanent al Comitetului național, și înaintează propuneri pentru eficientizarea politicilor locale în domeniu;
    [Pct.11 lit.e) în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
    f) acordă asistență informațională și logistică autorităților și instituțiilor publice cu competențe în domeniu;
    [Pct.11 lit.f) în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
    g) colaborează cu comisiile similare din alte unități administrativ-teritoriale;
    [Pct.11 lit.g) în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
    h) susține și participă la implementarea programelor de instruire privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, destinate specialiștilor cu competențe în domeniu
    [Pct.11 lit.h) în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
  
  i)  acordă asistenţă la elaborarea programelor de cercetare, analiză şi colectare a datelor statistice privind traficul de fiinţe umane;
    j) întocmeşte rapoarte semestriale şi anuale, note informative privind activitatea comisiei teritoriale, prezentîndu-le Comitetului naţional;
   
k) înaintează consiliilor raionale, municipiilor Chișinău și Bălți, Adunării Populare a Găgăuziei propuneri privind planificarea resurselor financiare destinate prevenirii traficului de ființe umane, asistenței și protecției victimelor, prezumatelor victime ale traficului de ființe umane;
    [Pct.11 lit.k) introdusă prin HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
   
l) examinează rapoartele semestriale privind activitatea desfășurată de către echipele multidisciplinare teritoriale în vederea prevenirii și combaterii traficului de ființe umane, a protecției și asistenței victimelor traficului de ființe umane.
    [Pct.11 lit.l) introdusă prin HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
IV. Modul de desfăşurare a activităţii comisiei teritoriale
    12. Comisia teritorială îşi desfăşoară activitatea în baza unui plan anual de activitate, care se aprobă de preşedintele comisiei respective.
    13. Şedinţele comisiei teritoriale sînt prezidate de preşedinte, care exercită următoarele atribuţii:
    a)  conduce activitatea comisiei teritoriale;
    b)  convoacă şi conduce şedinţele comisiei teritoriale;
    c)  aprobă ordinea de zi a şedinţelor comisiei teritoriale;
    d)  semnează procesele-verbale
ale ședințelor şi alte documente ce vizează activitatea comisiei teritoriale;
   
[Pct.13 lit.d) modificată prin HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
   
e) reprezintă comisia teritorială în relațiile cu Comitetul național, Secretariatul permanent al Comitetului național, autoritățile publice, organizațiile necomerciale naționale, reprezentanții sectorului privat, confesiunile religioase și organizațiile internaționale;
    [Pct.13 lit.e) în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
   
f) solicită informații necesare de la entitățile publice și organizațiile necomerciale în vederea elaborării notelor informative semestriale și anuale.
    [Pct.13 lit.f) introdusă prin HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
   
14. Activitatea comisiei teritoriale în perioada dintre ședințele de lucru este asigurată de către secretarul comisiei teritoriale, care exercită următoarele atribuții:
    a) asigură asistența organizatorică, informațională și metodologică a activității comisiei teritoriale;
    b) solicită propunerile membrilor comisiei teritoriale referitoare la planul anual de activitate și ordinea de zi a ședințelor de lucru;
    c)  elaborează și prezintă pentru aprobare planul anual de activitate, ordinea de zi a ședințelor de lucru;
    d)  solicită de la membrii comisiei teritoriale informații privind subiectele care urmează a fi incluse în ordinea de zi a ședinței de lucru cu cel puțin 10 zile înainte de convocarea ședinței;
    e)  pregătește materialele pentru ședințele comisiei teritoriale;
    f)  întocmește procesele-verbale ale ședințelor comisiei teritoriale;
    g) întocmește rapoartele activității comisiei teritoriale;
    h) monitorizează realizarea deciziilor adoptate în cadrul ședințelor;
    i)  acordă asistență la elaborarea programelor de cercetare, analiză și colectare a datelor statistice privind traficul de ființe umane;
    j) întocmește rapoarte semestriale și anuale, note informative privind activitatea comisiei teritoriale, prezentîndu-le Comitetului național;
    k) în caz de încetare a raporturilor de muncă, transmite președintelui comisiei teritoriale, prin act confirmativ, materialele referitor la activitatea comisiei teritoriale. În situația în care secretarul comisiei teritoriale este substituit, actele menționate la lit. j) sînt transmise noului secretar;
    l) la invitația echipelor multidisciplinare teritoriale, participă la ședințe.
   
[Pct.14 în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
   
15. Materialele ședințelor, corespondența, datele statistice, procesele-verbale, alte informații și materiale privind activitatea comisiei teritoriale sînt păstrate la autoritatea executivă a administrației publice locale de nivelul al doilea.
    [Pct.15 în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
   
16. Ordinea de zi a şedinţelor comisiei teritoriale se întocmeşte de secretarul responsabil, în baza planului de activitate sau a propunerilor înaintate de preşedintele şi membrii comisiei teritoriale.
    17. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa membrilor comisiei teritoriale cu cel puţin 5 zile înainte de convocarea şedinţei, cu prezentarea
subiectelor care urmează să fie examinate în cadrul şedinţei.
   
[Pct.17 modificat prin HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
   
18. Şedinţele comisiei teritoriale se convoacă ori de cîte ori este necesar, dar nu mai rar decît o dată în trimestru şi sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor.
    19. Şedinţele comisiei teritoriale se ţin în orele de program. În perioada de activitate a comisiei, membrilor ei li se păstrează salariul mediu lunar la locul permanent de muncă.
    20. Procesul-verbal al şedinţei comisiei teritoriale se întocmeşte de secretarul
comisiei teritoriale, în termen de 3 zile de la data desfăşurării şedinţei și se aduce la cunoștința membrilor comisiei teritoriale.
   
[Pct.20 modificat prin HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
   
21. Fiecare ședință se încheie prin adoptarea unei decizii referitor la subiectele discutate, care va fi plasată pe pagina web oficială a autorității administrației publice locale.
    [Pct.21 în redacția HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
   
22. Deciziile comisiei teritoriale se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă.
    23. Deciziile comisiei teritoriale sînt semnate de către preşedintele şi secretarul acesteia.
În cazul necesității întreprinderii acțiunilor de prevenire și combatere a traficului de ființe umane sau a măsurilor de asistență și reabilitare a victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane, deciziile comisiilor teritoriale sînt expediate consiliilor locale de nivelul întîi și nivelul al doilea, Adunării Populare a Găgăuziei, cu propuneri de a emite un act corespunzător cu caracter executoriu.
    [Pct.23 modificat prin HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
   
24. Deciziile comisiei teritoriale şi extrasele din procesele-verbale sînt prezentate Comitetului naţional.
V. Conlucrarea dintre comisia teritorială şi
 Comitetul naţional

    25. Deciziile Comitetului naţional sînt executorii pentru comisia teritorială.
    26. Activitatea comisiilor teritoriale poate fi examinată şi apreciată la şedinţa Comitetului naţional.

   
[Pct.26 modificat prin HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]
   
27. Comisia teritorială informează Comitetul naţional, pînă la 15 ianuarie și 15 iulie, despre activităţile de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane întreprinse în teritoriu, înaintînd propuneri de eficientizare a acestora.
   
[Pct.27 modificat prin HG179 din 15.03.19, MO111-118/29.03.19 art.219; în vigoare 29.04.19]