HGO234/2008
ID intern unic:  327149
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 234
din  29.02.2008
privind aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor
teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane
Publicat : 07.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 47-48     art Nr : 298
    În scopul realizării prevederilor articolului 9 din Legea nr.241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-167, art.812), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane (se anexează).
    2. Consiliile raionale, municipale, Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia vor aproba regulamentele comisiilor teritoriale pentru  combaterea traficului de fiinţe umane.

    Prim-ministru                                                                      Vasile  TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                Gheorghe Papuc
    Ministrul administraţiei publice locale                               Valentin Guznac

    Nr. 234. Chişinău, 29 februarie 2008.

Aprobat
prin  Hotarîrea Guvernului nr.234
din 29 februarie 2008

REGULAMENTUL-CADRU
al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane
I. Dispoziţii generale
    1. În vederea ajustării şi racordării cadrului normativ naţional la prevederile Convenţiei Consiliului Europei cu privire la lupta contra traficului de fiinţe umane, adoptate la 3 mai 2005 la Strasbourg, prezentul Regulament stabileşte modul de formare a comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane, sarcinile şi atribuţiile lor de bază, modalităţile de interacţiune a comisiilor teritoriale cu Comitetul naţional  pentru combaterea traficului de fiinţe umane (în continuare - Comitetul naţional), precum şi cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.
    2. Pentru coordonarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, în raioane, municipii şi în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, pe lîngă organul executiv al administraţiei publice locale, se creează comisii teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane (în continuare - comisie teritorială). În municipiul Chişinău astfel de comisii se creează şi în sectoare. În activitatea lor comisiile teritoriale se subordonează Comitetului naţional.
    3. Cheltuielile aferente activităţii comisiilor teritoriale se vor efectua în limita alocaţiilor prevăzute anual în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective.
    4. Comisia teritorială îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor:
    a) legalităţii;
    b) respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
    c) separării şi colaborării puterilor;
    d) colegialităţii şi respectului reciproc;
    e) responsabilităţii membrilor săi pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin în calitate de reprezentanţi ai organelor competente şi de membri ai comisiei;
    f) publicităţii şi transparenţei, în condiţiile legii;
    g) conlucrării cu societatea civilă;
    h) altor principii de bază ale combaterii traficului de fiinţe umane.
    5. Autorităţile administraţiei publice locale pun la dispoziţia comisiei teritoriale localuri pentru desfăşurarea şedinţelor şi altor activităţi.
II. Componenţa comisiei teritoriale
    6. Componenţa nominală a comisiei teritoriale se aprobă prin dispoziţia preşedintelui autorităţii administraţiei publice locale, o copie a acestei dispoziţii fiind prezentată Comitetului naţional. După necesitate, numărul membrilor comisiei poate fi modificat la iniţiativa membrilor ei.
    7. Preşedinte al comisiei teritoriale este vicepreşedintele autorităţii administraţiei publice locale pe problemele sociale.
    8. Secretar al comisiei teritoriale este un angajat din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
    9. În componenţa comisiei teritoriale,  cu drept de membru, sînt incluşi, de regulă, reprezentanţii organelor desconcentrate ale ministerelor, altor autorităţi administrative centrale învestite cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, ai organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi de prevenire, combatere şi asistenţă a victimelor traficului de fiinţe umane, altor organizaţii, după necesitate.
III. Sarcinile şi atribuţiile comisiei teritoriale
    10. Comisia teritorială este un organ consultativ, care are ca sarcină consolidarea eforturilor organelor învestite cu atribuţii în domeniul  combaterii traficului de fiinţe umane din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi stabilirea unor obiective şi măsuri coordonate în vederea prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane.
    11. În vederea realizării sarcinilor sale, comisia teritorială exercită următoarele atribuţii:
    a) organizează campanii de informare, seminare şi întruniri în oraşele şi  satele din unitatea administrativ-teritorială, în scopul informării populaţiei despre consecinţele migraţiei ilegale şi ale traficului de fiinţe umane;
    b)  coordonează activitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului;
    c) colaborează cu autorităţile publice locale, organele de drept, organizaţiile neguvernamentale şi reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile, în scopul acordării protecţiei şi asistenţei victimelor traficului, în mod special cu reprezentanţa Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie cu sediul la Chişinău;
   d) realizează la nivel local activităţi de prevenire a traficului de fiinţe umane, inclusiv de copii, execută acţiunile stabilite în Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane şi în  legislaţia relevantă;
    e)  monitorizează şi evaluează periodic activităţile de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, realizate de organele statale în teritoriu, informează autorităţile respective, Comitetul naţional şi înaintează propuneri pentru eficientizarea acestor activităţi;
    f)  acordă asistentă informaţională, organizatorică şi practică organelor de stat implicate în prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi traficului de fiinţe umane;
    g)  colaborează cu comisiile similare din alte unităţi teritorial-administrative;
    h) implementează programe de instruire privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane pentru persoanele din grupurile vulnerabile şi pentru funcţionarii antrenaţi în aceste activităţi;
    i)  acordă asistenţă la elaborarea programelor de cercetare, analiză şi colectare a datelor statistice privind traficul de fiinţe umane;
    j) întocmeşte rapoarte semestriale şi anuale, note informative privind activitatea comisiei teritoriale, prezentîndu-le Comitetului naţional.
IV. Modul de desfăşurare a activităţii comisiei teritoriale
    12. Comisia teritorială îşi desfăşoară activitatea în baza unui plan anual de activitate, care se aprobă de preşedintele comisiei respective.
    13. Şedinţele comisiei teritoriale sînt prezidate de preşedinte, care exercită următoarele atribuţii:
    a)  conduce activitatea comisiei teritoriale;
    b)  convoacă şi conduce şedinţele comisiei teritoriale;
    c)  aprobă ordinea de zi a şedinţelor comisiei teritoriale;
    d)  semnează procesele-verbale şi alte documente ce vizează activitatea comisiei teritoriale;
    e)  reprezintă comisia teritorială în relaţiile cu autorităţile publice şi organizaţiile internaţionale.
    14. Activitatea comisiei teritoriale în perioada dintre şedinţele de lucru este asigurată de către secretarul responsabil, care exercită următoarele atribuţii:
    a) asigură asistenţa organizatorică, informaţională şi analitică a activităţii comisiei teritoriale;
    b) solicită propunerile membrilor comisiei teritoriale referitoare la planul de activitate şi ordinea de zi a şedinţelor de lucru;
    c)  elaborează şi prezintă pentru aprobare planul de activitate a comisiei teritoriale pentru o anumită perioadă, ordinea de zi a şedinţelor de lucru;
    d)  solicită de la persoanele responsabile informaţii privind problemele incluse în ordinea de zi cu cel puţin 5 zile înainte de convocarea şedinţelor;
    e)  pregăteşte materialele pentru şedinţele comisiei teritoriale;
    f)  ţine evidenţa chestiunilor examinate şi întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor comisiei teritoriale;
    g) întocmeşte rapoartele activităţii comisiei teritoriale;
    h) exercită controlul asupra realizării deciziilor adoptate, informînd membrii comisiei teritoriale la şedinţa ordinară.
    15. Materialele şedinţelor, corespondenţa, datele statistice, procesele-verbale, alte informaţii şi materiale privind activitatea comisiei teritoriale sînt păstrate la organul executiv al administraţiei publice locale.
    16. Ordinea de zi a şedinţelor comisiei teritoriale se întocmeşte de secretarul responsabil, în baza planului de activitate sau a propunerilor înaintate de preşedintele şi membrii comisiei teritoriale.
    17. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa membrilor comisiei teritoriale cu cel puţin 5 zile înainte de convocarea şedinţei, cu prezentarea materialelor care urmează să fie examinate în cadrul şedinţei.
    18. Şedinţele comisiei teritoriale se convoacă ori de cîte ori este necesar, dar nu mai rar decît o dată în trimestru şi sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor.
    19. Şedinţele comisiei teritoriale se ţin în orele de program. În perioada de activitate a comisiei, membrilor ei li se păstrează salariul mediu lunar la locul permanent de muncă.
    20. Procesul-verbal al şedinţei comisiei teritoriale se întocmeşte de secretarul responsabil, în termen de 3 zile de la data desfăşurării şedinţei.
    21. Fiecare şedintă este publică şi se încheie prin adoptarea unei decizii, care va fi anunţată prin intermediul mass-media.
    22. Deciziile comisiei teritoriale se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă.
    23. Deciziile comisiei teritoriale sînt semnate de către preşedintele şi secretarul acesteia.
    24. Deciziile comisiei teritoriale şi extrasele din procesele-verbale sînt prezentate Comitetului naţional.
V. Conlucrarea dintre comisia teritorială şi
 Comitetul naţional

    25. Deciziile Comitetului naţional sînt executorii pentru comisia teritorială.
    26. Activitatea comisiilor teritoriale poate fi examinată şi apreciată la şedinţa Comitetului naţional, care şi exercită controlul asupra activităţii acestora.
    27. Comisia teritorială informează Comitetul naţional, pînă la 10 ianuarie şi 10 iulie, despre activităţile de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane întreprinse în teritoriu, înaintînd propuneri de eficientizare a acestora.