HPO72/2008
ID intern unic:  327643
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 72
din  28.03.2008
pe marginea audierilor privind  hotărîrile Curţii Europene
a Drepturilor Omului  cu privire la Republica Moldova,
executarea acestora şi prevenirea încălcării drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale
Publicat : 15.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 76-77     art Nr : 256     Data intrarii in vigoare : 28.03.2008
    În temeiul art.126 din Regulamentul Parlamentului şi la propunerea Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi şi a Comisiei pentru drepturile omului, plenul Parlamentului a audiat rapoartele asupra cauzelor pronunţării  hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) cu privire la Republica Moldova, asupra executării acestora şi a prevenirii încălcării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
   Parlamentul a constatat că din 12 septembrie 1997, data intrării în vigoare pentru Republica Moldova a Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (denumită în continuare Convenţie), şi pînă în prezent CEDO a pronunţat în cauze privind Republica Moldova 111 hotărîri, în care a constatat  încălcarea  cel puţin a unui drept garantat de Convenţie, şi 67 de decizii de radiere a cererilor de pe rol.
   Pînă în prezent, toate hotărîrile pronunţate de CEDO în cauze privind Republica Moldova şi intrate în vigoare au fost executate. În total, au fost achitate sumele de 1.492.639 euro, 1000 dolari SUA şi 489.377 lei. Suma care urmează a fi achitată în temeiul hotărîrilor CEDO, în cazul în care acestea vor deveni definitive în baza articolului 44 din Convenţie, este de 3.010.427 euro.
    În esenţă, hotărîrile CEDO versus Republica Moldova constată încălcarea de către autorităţile naţionale a următoarelor drepturi şi libertăţi garantate de Convenţie: dreptul la un proces echitabil; dreptul la libertate şi siguranţă; dreptul de a nu fi supus torturii; dreptul la un recurs efectiv; libertatea de exprimare; dreptul de a sesiza Curtea; dreptul la protecţia proprietăţii; dreptul la respectul vieţii private şi de familie; libertatea de gîndire, conştiinţă şi religie;  libertatea de asociere.
   Cauzele principale ale condamnării Republicii Moldova sînt: neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti sau durata excesivă a procedurilor judiciare; admiterea cererilor depuse în instanţe peste termen; casarea neregulamentară a hotărîrilor judecătoreşti; emiterea de hotărîri vădit nefondate; arestul şi deţinerea în arest fără un mandat valabil sau motivat; persecutarea reclamanţilor; aplicarea torturii; condiţiile inadecvate de detenţie; lipsirea, la nivel naţional, de dreptul de a cere compensaţii pentru violarea Convenţiei; examinarea incorectă a cauzelor privind apărarea onoarei şi demnităţii; neînregistrarea unui cult religios.
    În pofida faptului că în ultimii ani în Republica Moldova au fost înregistrate progrese în procesul de ajustare a legislaţiei naţionale la standardele internaţionale, inclusiv în domeniul drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, de evoluţie a instituţiilor democratice, de consolidare a sistemului judecătoresc, Parlamentul a constatat existenţa unor factori obiectivi şi subiectivi care contribuie la încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului şi la condamnarea statului, fapt ce afectează imaginea ţării pe plan internaţional.
    S-au constatat următoarele.
  Guvernul nu a întreprins toate măsurile necesare de ordin normativ, organizatoric, financiar pentru crearea condiţiilor adecvate de detenţie şi funcţionarea corespunzătoare a sistemului penitenciar, a organelor de drept. Nu s-au luat măsuri suficiente în vederea executării  la timp a hotărîrilor judecătoreşti irevocabile şi definitive de către autorităţile publice de toate nivelurile.
    Activitatea organelor de drept, a procuraturii, a poliţiei şi a instanţelor de judecată la capitolul respectare şi corespundere cu cerinţele Convenţiei este insuficientă. Nu au fost sancţionaţi funcţionarii publici a căror activitate a generat încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. Dreptul la regres al statului faţă de persoanele vinovate nu a fost asigurat la nivelul corespunzător.
    Mai persistă cazuri de neaplicare a jurisprudenţei şi practicii CEDO de către instanţele judecătoreşti şi colaboratorii organelor de drept ca urmare a lipsei unui sistem eficient de instruire iniţială şi continuă, a inexistenţei analizei sistematice a practicii de urmărire penală şi a neexaminării cauzelor prin prisma jurisprudenţei CEDO.
    Se resimte inactivitatea, lipsa de atitudine principială ale Consiliului Superior al Magistraturii şi ale Curţii Supreme de Justiţie în probleme ce vizează unificarea practicii judecătoreşti, aplicarea sancţiunilor disciplinare şi de altă natură faţă de judecătorii care au pronunţat hotărîri eronate, au încălcat disciplina şi etica.
   În unele cazuri s-au observat carenţe în activitatea Agentului guvernamental şi a Direcţiei principale Agent guvernamental, care vizează organizarea deficientă şi neutilizarea tuturor procedeelor permise de CEDO pentru reprezentarea poziţiei statului.
    În pofida sporirii numărului de adresări la CEDO lipseşte  un mecanism de recurs individual la Curtea Constituţională, capabil să asigure un control eficient asupra respectării Convenţiei şi să remedieze, la nivel naţional, situaţiile de încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, garantate de Convenţie.
    Exprimîndu-şi îngrijorarea faţă de situaţia creată şi în scopul asigurării în Republica Moldova a respectării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi al eliminării încălcărilor depistate,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.1. - Se ia act de rapoartele prezentate.
   Art.2. - Se constată că activitatea autorităţilor publice în domeniul asigurării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale nu corespunde întru totul exigenţelor, garanţiilor şi principiilor stabilite de legislaţia naţională şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Art.3. - Guvernul:
     - va continua elaborarea şi prezentarea cu prioritate a proiectelor de legi compatibile cu cadrul normativ al Consiliului Europei ce ţin de asigurarea respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, consolidarea sistemului judecătoresc, dezvoltarea sistemului de executare, reforma sistemului penitenciar;
    - va întreprinde acţiuni eficiente pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a sistemului penitenciar şi crearea condiţiilor de detenţie în conformitate cu cerinţele şi standardele minime de detenţie naţionale şi internaţionale, pentru asigurarea drepturilor procesuale ale deţinuţilor şi înlăturarea factorilor care generează încălcarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor aflate în detenţie;
    - va asigura selectarea şi instruirea mai exigentă a cadrelor instituţiilor de detenţie prin prisma respectării drepturilor omului şi combaterii fenomenului tratamentelor inumane sau degradante;
    - va urgenta transmiterea izolatoarelor de detenţie provizorie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Ministerului Justiţiei în conformitate cu prevederile legale;
    - va asigura eficientizarea executării hotărîrilor judecătoreşti definitive;
    -  va continua şi intensifica eforturile de reglementare amiabilă a cauzelor cu privire la Republica Moldova aflate pe rol la CEDO;
    - va consolida instituţional şi funcţional activitatea Direcţiei principale Agent guvernamental şi va crea reţeaua coordonatorilor în cadrul autorităţilor publice în scopul eficientizării activităţii Agentului guvernamental la CEDO în vederea formulării poziţiei statului în cauzele privind Republica Moldova aflate pe rol la Curte, monitorizării executării hotărîrilor şi deciziilor pronunţate de Curte în privinţa Republicii Moldova.
    Art.4. - Comisia guvernamentală permanentă pentru organizarea executării hotărîrilor definitive ale CEDO versus Republica Moldova va monitoriza, în mod permanent, realizarea măsurilor cu caracter individual şi general în vederea executării integrale a hotărîrilor pronunţate de CEDO cu privire la Republica Moldova, precum şi pentru prevenirea şi evitarea unor încălcări similare.
    Art.5. - Autorităţile publice:
    - vor asigura implementarea consecventă a actelor legislative adoptate şi instruirea continuă a colaboratorilor în spiritul legii, al promovării şi respectării drepturilor omului;
    - vor manifesta o diligenţă deosebită la prezentarea informaţiei solicitate de Agentul guvernamental la CEDO în vederea reprezentării adecvate a statului în cauzele privind Republica Moldova aflate pe rol la Curte;
    - vor intensifica cooperarea cu societatea civilă în vederea promovării şi respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
    Art.6. -  Procuratura Generală:
    - va asigura,  în limita competenţelor de conducere, exercitare şi supraveghere a urmăririi penale, aplicarea corespunzătoare a normelor procesuale şi metodelor legale în cadrul urmăririi penale şi examinarea minuţioasă a declaraţiilor despre supunerea la tortură sau despre tratamentele inumane şi degradante;
    - va întreprinde măsuri de implementare eficientă a  acţiunii în regres şi va asigura tragerea la răspundere a funcţionarilor publici şi a judecătorilor pentru orice abatere gravă care a dus la condamnarea Republicii Moldova de către CEDO.
    Art.7. - Consiliul Superior al Magistraturii, în limitele competenţelor sale, va intensifica examinarea  sesizărilor ce ţin de etica şi disciplina judecătorilor  şi va asigura, în mod obiectiv şi principial, tragerea la răspundere  a judecătorilor care au admis pronunţarea unor hotărîri eronate.
    Art.8. - Curţii Supreme de Justiţie i se propune să sistematizeze practica judiciară în scopul aplicării ei uniforme şi în concordanţă cu jurisprudenţa CEDO, precum şi să adopte hotărîri explicative în contextul hotărîrilor pronunţate de CEDO cu privire la Republica Moldova ce vizează deficienţele în examinarea cauzelor de către instanţele de judecată naţionale.
    Art.9. - Institutul Naţional de Justiţie, cu concursul  Procuraturii Generale şi al Consiliului Superior al Magistraturii, va elabora programe de învăţămînt şi va organiza instruirea procurorilor, judecătorilor şi a altor persoane care contribuie la înfăptuirea justiţiei în domeniul apărării şi garantării drepturilor omului şi al jurisprudenţei CEDO.
    Art.10. - Guvernul, autorităţile publice, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie vor asigura analiza continuă a cauzelor care au servit drept temei pentru pronunţarea de către CEDO a hotărîrilor de condamnare a Republicii Moldova, inclusiv prin prisma hotărîrilor pronunţate de Curte în privinţa altor state, relevante pentru Republica Moldova, şi vor întreprinde toate măsurile posibile pentru lichidarea deficienţelor şi lacunelor constatate.
    Art.11. - Parlamentul va asigura, în mod prioritar, examinarea şi adoptarea proiectelor de lege ce ţin de protejarea drepturilor şi libertăţilor omului, consolidarea şi asigurarea independenţei sistemului judecătoresc, resursele financiare ale instanţelor de judecată, precum şi a altor acte legislative ce vor contribui la dezvoltarea instituţiilor democratice din ţară.
    Art.12. - Se consideră necesară modificarea legislaţiei în scopul instituirii mecanismului recursului individual la Curtea Constituţională, în vederea asigurării unui control eficient asupra respectării exigenţelor Convenţiei şi a remedierii la nivel naţional a situaţiilor de încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului garantate de Convenţie.
    Art.13. - Anual, pînă la data de 31 decembrie, Guvernul, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii şi Curtea Supremă de Justiţie vor informa Parlamentul despre măsurile întreprinse privind executarea prezentei hotărîri.
    Art.14. - Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri se pune în sarcina Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi şi a Comisiei pentru drepturile omului.
    Art.15. -  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

    Nr.72-XVI. Chişinău, 28 martie 2008.