OMJC177/2008
ID intern unic:  327873
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 177
din  24.04.2008
cu  privire la aprobarea Regulamentului
privind  modul de organizare şi funcţionare a
Comisiei de Certificare
Publicat : 16.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 86-87     art Nr : 263
    În scopul realizării prevederilor art. 31 al Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.153-156 BIS), Legea cu privire la fundaţii nr. 581-XIV din 30 iulie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.118, art.556).  
O R D O N:
    1. A aproba Regulamentul privind modul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Certificare (conform anexei).
    2. Ordinul ministrului justiţiei nr. 276 din 03 octombrie 1997 “Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de funcţionare a Comisiei de Certificare” devine caduc.
    3. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    Ministrul JUSTIŢIEI                                             Vitalie PÎRLOG

    Nr. 177. Chişinău, 24 aprilie 2008.

Anexă
              APROBAT                                                                   ÎNREGISTRAT
    prin Ordinul ministrului justiţiei                                         la Ministerul Justiţiei
    nr. 177 din 24 aprilie 2008                                             nr. 569 din 25 aprilie 2008
    ______________ Vitalie PÎRLOG                                ___________ Vitalie PÎRLOG
                    
REGULAMENT
privind modul de organizare şi funcţionare
 a Comisiei de Certificare
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament reglementează modul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Certificare.
    2. Comisia de Certificare (în continuare - Comisia) se constituie pe lîngă Ministerul Justiţiei în vederea efectuării certificării de utilitate publică a asociaţiilor obşteşti, instituţiilor private şi a fundaţiilor (în continuare organizaţii necomerciale).
    3. Durata mandatului Comisiei este de 5 ani.
    4. Activitatea în calitate de membru al Comisiei este efectuată pe baze obşteşti.
II. Atribuţiile şi drepturile Comisiei
    5. Comisia are următoarele atribuţii:
    a) efectuează certificarea asociaţiilor obşteşti, instituţiilor necomerciale şi a fundaţiilor care au fost înregistrate şi îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova;
    b) primeşte şi examinează petiţiile privind chestiunile ce ţin de competenţa Comisiei; 
    c) eliberează certificate de stat sau refuză motivat eliberarea acestora;
    d) efectuează controlul asupra activităţii organizaţiilor necomerciale certificate şi, în cazul depistării unor încălcări ale legislaţiei, retrage certificatul de stat;
    e) publică lista organizaţiilor necomerciale certificate pe site-ul Ministerului Justiţiei.
    6. Membrul Comisiei este în drept:
    a) să ia cunoştinţă de materialele prezentate Comisiei spre examinare;
    b) să participe la examinarea lor;
    c) să-şi expună argumentele, să facă demersuri şi să prezinte materiale suplimentare;
    d) să propună spre examinare probleme ce ţin de competenţa Comisiei;
    e) să participe la adoptarea de hotărîri prin vot şi să-şi expună, după caz, opinia separată;
    f) să solicite de la autorităţile publice, prezentarea informaţiei privind activitatea organizaţiilor necomerciale;
    h) să propună Comisiei sesizarea Ministerului Justiţiei pentru iniţierea elaborării modificărilor şi completărilor la actele legislative şi normative referitor la activitatea organizaţiilor care trec procedura certificării.
    7. Membrul Comisiei este obligat:
    a) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prevederile legale şi prezentul Regulament;
    b) să participe la şedinţele Comisiei.
III. Componenţa şi conducerea Comisiei
    8. Comisia este alcătuită din 9 membri: 3 membri numiţi de Preşedintele Republicii Moldova, 3 membri numiţi de Parlament şi 3 membri numiţi de Guvern. 
    9. În cazul ocupării de către un membru al Comisiei, a unei funcţii ce este incompatibilă cu cea de membru al Comisiei, acesta este obligat să informeze autoritatea publică care l-a desemnat în această calitate.
    10. Preşedintele Comisiei este ales din componenţa membrilor comisiei. Se consideră ales candidatul care a acumulat majoritatea simplă de voturi a membrilor.
    11. Comisia îşi desfăşoară activitatea trimestrial în şedinţe publice ordinare şi în caz de necesitate - în şedinţe extraordinare, ori de cîte ori este necesar. Şedinţele Comisiei sînt deliberative, dacă la ele participă cel puţin 2/3 din membrii ei.
    12. Preşedintele Comisiei exercită următoarele funcţii:
    a) convoacă şi prezidează şedinţele Comisiei;
    b) conduce activitatea Comisiei;
    c) semnează hotărîrile Comisiei;
    d) reprezintă Comisia în relaţii cu terţii;
    e) exercită şi alte funcţii în conformitate cu prezentul regulament.
    13. În cazul absenţei preşedintelui Comisiei, funcţiile acestuia sînt exercitate de un membru al Comisiei, desemnat de către preşedinte.
    14. Ţinerea lucrărilor de secretariat ale Comisiei este asigurată de către Direcţia de specialitate a Ministerului Justiţiei, din cadrul căreia este desemnat secretarul Comisiei.
IV. Modul de depunere şi examinare a cererii cu
 privire la eliberarea certificatului de stat

    15. Cererea cu privire la certificarea organizaţiilor necomerciale se depune la Ministerul Justiţiei.
    16. Cererea se semnează de către membrii organului colegial de conducere al organizaţiei necomerciale, cu indicarea domiciliului fiecăruia dintre aceştea.
    17. La cerere se anexează:
    a) copia documentelor de constituire ale organizaţiei necomerciale;
    b) avizul Inspectoratului fiscal teritorial;
    c) decizia organului colegial de conducere al organizaţiei necomerciale privind iniţierea procedurii de certificare şi desemnarea persoanei care va reprezenta organizaţia la Comisie;
    d) raportul narativ şi financiar cu privire la activitatea desfăşurată de organizaţie în ultimele 6 luni pînă la data depunerii cererii de certificare care confirmă activitatea de utilitate publică a organizaţiei;
    e) lista persoanelor juridice constituite de organizaţia comercială, după caz;
    f) declaraţia semnată de conducătorul organizaţiei necomerciale, prin care se confirmă faptul, că atît organizaţia necomercială, cît şi persoanele juridice înfiinţate de aceasta nu au susţinut partide politice şi candidaţi independenţi în cadrul alegerilor în Parlament şi în autorităţile administraţiei publice locale.
    18. Secretarul Comisiei verifică actele prezentate pentru certificare şi întocmeşte nota informativă privind corespunderea acestora cerinţelor stabilite de Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi prezentului Regulament.
    19. Actele depuse pentru certificare, însoţite de nota informativă se prezintă Comisiei pentru examinare.
    20. Şedinţa Comisiei se convoacă de către preşedinte cu cel puţin 15 zile pînă la data acesteia. Informaţia privind convocarea şedinţei Comisiei se publică pe site-ul Ministerului Justiţiei. Reprezentanţii organizaţiilor necomerciale care au depus actele pentru certificare, sînt invitaţi pentru participare la şedinţa comisiei.
    21. Hotărîrea Comisiei se adoptă cu votul majorităţii din numărul total de membri. Procedura de vot se desfăşoară în lipsa reprezentantului organizaţiei necomerciale. Hotărîrea Comisiei se întocmeşte în scris şi include data şi locul adoptării, componenţa comisiei care a examinat cazul, argumentarea hotărîrii. Hotărîrea se semnează de preşedinte şi secretarul Comisiei.
    22. În termen de 10 zile de la adoptarea hotărîrii, Comisia eliberează  Certificatul de Stat sau comunică solicitantului refuzul motivat. 
    23. Certificatul de Stat se semnează de preşedintele Comisiei şi se autentifică prin ştampila Ministerului Justiţiei.
    24. Decizia de refuz a Comisiei de Certificare referitoare la certificarea asociaţiei obşteşti poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă, din iniţiativa organului de conducere al asociaţiei obşteşti, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
V. Controlul activităţii organizaţiilor necomerciale
 certificate

    25. Temei pentru efectuarea controlului activităţii organizaţiilor necomerciale certificate servesc:
    a) petiţiile, cererile şi adresările persoanelor fizice şi juridice în care Comisia de Certificare este somată despre încălcările comise de organizaţiile certificate;
    b) sesizările şi adresările parvenite de la organele de drept şi fiscale.
    26. În vederea efectuării controlului Comisia este în drept să solicite organizaţiilor certificate pentru prezentarea materialelor necesare efectuării controlului, să solicite explicaţii de la conducătorii organizaţiilor certificate, să înainteze propuneri pentru înlăturarea încălcărilor depistate. 
    27. Organizaţia necomercială a cărei activitate este supusă controlului este obligată să prezinte Comisiei documentele solicitate.
    28. În procesul efectuării controlului în componenţa comisiei, pot fi incluşi, după caz, şi alţi specialişti din diferite domenii de activitate.
    Controlul activităţii asociaţiei se finalizează cu întocmirea actului de control în două exemplare.
    29. Dacă în rezultatul controlului se constată că organizaţia nu mai întruneşte condiţiile legale pentru organizaţiile certificate, Comisia iniţiază procedura judiciară de retragere a certificatului de utilitate publică.
VI. Organizarea activităţii Comisiei
    30. Lucrările şedinţei Comisiei se consemnează într-un proces-verbal, care include: data, ora şi locul şedinţei, prezenţa membrilor Comisiei şi altor participanţi la şedinţă, ordinea de zi, conţinutul dezbaterilor şi hotărîrea adoptată, problemele puse la vot şi rezultatele votării.
    31. Procesul-verbal se întocmeşte în termen de cel mult 5 zile de la data desfăşurării şedinţei şi se semnează de către preşedintele şi secretarul Comisiei.
    32. Asigurarea tehnico-materială şi informaţională a activităţii Comisiei este efectuată de Ministerul Justiţiei.
    33. Dosarele şi registrele Comisiei se păstrează în arhiva Ministerului Justiţiei.