HGM942/2008
ID intern unic:  328865
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 942
din  06.08.2008
pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de înregistrare şi evidenţă a unităţilor
de creştere a găinilor ouătoare
Publicat : 15.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 154-156     art Nr : 951     Data intrarii in vigoare : 14.09.2008
    MODIFICAT
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89

    NOTĂ:
    În tot textul Regulamentului cu privire la modul de înregistrare şi evidenţă a unităţilor de creştere a găinilor ouătoare cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „direcţiile raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală” se substituie prin cuvintele „subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor” prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89


    În temeiul Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.153) şi Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.431), precum şi în scopul asigurării trasabilităţii produselor alimentare şi a materialelor aflate în contact cu produsele alimentare la toate etapele circuitului, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi evidenţă a unităţilor de creştere a găinilor ouătoare (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară.

    PRIM - MINISTRU                                                               Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                       Anatolie Gorodenco

    Nr. 942. Chişinău, 6 august 2008.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr.942 din 6 august 2008

Regulamentul
cu privire la modul de înregistrare şi evidenţă a
unităţilor de creştere a găinilor ouătoare

Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi evidenţă a unităţilor de creştere a găinilor ouătoare (în continuare – Regulament) reglementează modul de înregistrare şi evidenţă a unităţilor de creştere a găinilor ouătoare în sensul supravegherii sanitar-veterinare.
    2. Prezentul Regulament este armonizat cu prevederile Directivei Consiliului Comunităţilor Europene (2002/4/CE) din 30 ianuarie 2002 de înregistrare a unităţilor de creştere a găinilor ouătoare, reglementată de Directiva 1999/74/CE a Consiliului Comunităţilor Europene (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.L 030, 31 ianuarie 2002, p. 44–46).
    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile au următoarele semnificaţii:
    unitate de producere a ouălor – exploataţie pentru producerea ouălor destinate consumului uman (în continuare unitate);
    număr distinctiv – număr compus din o cifră ce indică metoda de creştere, urmat de codul Republicii Moldova (MD), precum şi un număr de identificare stabilit pentru fiecare unitate;
    număr de înregistrare – cod numeric unic, atribuit de organul înregistrării persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali la momentul înregistrării de stat, care serveşte pentru identificarea acestora în sistemele informaţionale ale Republicii Moldova;
    număr de identificare – parte componentă a numărului distinctiv atribuit de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în funcţie de ordinea de autorizare sanitar-veterinară.
Capitolul II
Modul de înregistrare şi evidenţă a unităţilor
    4. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor va asigura:
    a) crearea unui sistem de înregistrare a fiecărei unităţi, prin intermediul căruia se asigură atribuirea numerelor distinctive şi evidenţa acestora;
    b) supravegherea furnizării informaţiei de către subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, expusă în anexa la prezentul Regulament, de la fiecare unitate;
    c) înregistrarea numărului distinctiv al fiecărei unităţi căreia i s-a furnizat informaţia referitoare la înregistrare şi atribuirea numărului distinctiv;
    d) ca nici o unitate nouă să  nu fie dată în exploatare înainte de înregistrare şi atribuirea numărului distinctiv;
    e) accesul medicilor veterinari oficiali ai subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor la informaţiile referitoare la înregistrarea unităţilor privind asigurarea trasabilităţii ouălor comercializate pentru consum uman;
    5. Pentru înregistrare agenţii economici prezintă datele, prevăzute în anexa la prezentul Regulament subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    6. În cazul în care urmează să fie folosite diferite metode de creştere, se indică, de asemenea, pentru fiecare dintre acestea, numărul maxim de păsări existente.
    7. Numărul distinctiv poate fi, de asemenea, utilizat şi în alte scopuri decît cele prevăzute în prezentul Regulament, cu condiţia să asigure identificarea unităţii.
    8. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor efectuează identificarea unităţilor, utilizînd un sistem de atribuire a unui număr de identificare fiecărei unităţi care se înregistrează. Acest număr poate fi utilizat şi în alte scopuri decît cele prevăzute în prezentul Regulament, cu condiţia să se asigure  identificarea unităţii.
    9.
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor poate adăuga caractere suplimentare la numărul de identificare, care să permită identificarea fiecărui efectiv ţinut în spaţii diferite ale aceleiaşi unităţi.
    [Pct.9 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    10. Subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor comunică Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor despre modificarea datelor înregistrate şi actualizarea imediată a înregistrării în cazul în care parvin astfel de informaţii.
    11. Instrucţiunile privind conţinutul documentaţiei de evidenţă a unităţilor şi modul de completare a acestora se elaborează şi se aprobă de
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.
   
[Pct.11 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

Anexă
la Regulamentul cu privire
la modul de înregistrare
şi evidenţă a unităţilor de
creştere a găinilor ouătoare
Date necesare pentru înregistrarea unităţilor
    1. Pentru înregistrarea unităţilor se prezintă:
    a) informaţia referitoare la unitate, ce conţine:
    denumirea unităţii;
    adresa juridică a  unităţii;
    b) informaţia referitoare la persoana fizică responsabilă de creşterea găinilor ouătoare (în continuare – deţinător):
    numele;
    adresa;
    numărul (numerele) de înregistrare a unităţii aflate în proprietatea deţinătorului;
    c) informaţia despre proprietarul unităţii, în cazul în care este altul decît deţinătorul:
    numele;
    adresa;
    numărul (numerele) de înregistrare a unităţii aflate în proprietatea deţinătorului;
    d) alte informaţii referitoare la unitatea respectivă:
    metoda(ele) de creştere în conformitate cu pct.2 al prezentei anexe;
    capacitatea maximă a unităţii (numărul de păsări).
    2. În funcţie de metoda de creştere practicată de unitate se indică următorul cod:
    a) 0 – producţie ecologică;
    b) 1 –  în sistem extensiv;
    c) 2 –  la sol;
    d) 3 – în baterii.