OMFM109/2008
ID intern unic:  330274
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 109
din  19.12.2008
privind acceptarea şi publicarea Standardelor
Internaţionale de Raportare Financiară
Publicat : 31.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 237-240     art Nr : 692
    MODIFICAT
    OMF105 din 17.07.15, MO197-205/31.07.15 art.1339; în vigoare 17.07.15


    Întru executarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 24 aprilie 2007 (Monitorul Oficial, nr. 90-93/399 din 29.06.2007) şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 238 din 29 februarie 2008 „Privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară pe teritoriul Republicii Moldova” (Monitorul Oficial, nr. 47-48/302 din 07.03.2008),
O R D O N:
    Se acceptă în baza Acordului de renunţare la dreptul de autor pe un teritoriu limitat semnat cu Fundaţia Comitetului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate la 15 iulie 2008, aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova, publicarea în Ediţie Specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova şi plasarea pe paginile oficiale ale Guvernului şi ale Ministerului Finanţelor în reţeaua Internet a:
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-urile)
    IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară;
    IFRS 2 Plata pe bază de acţiuni;
    IFRS 3 Combinări de întreprinderi;
    IFRS 4 Contracte de asigurare;
    [Alineat modificat prin OMF105 din 17.07.15, MO197-205/31.07.15 art.1339; în vigoare 17.07.15]
    IFRS 5 Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţi întrerupte;
    [Alineat modificat prin OMF105 din 17.07.15, MO197-205/31.07.15 art.1339; în vigoare 17.07.15]
    IFRS 6 Explorarea şi evaluarea resurselor minerale;
    IFRS 7 Instrumente financiare: informaţii de furnizat;
    IFRS 8 Segmente de activitate.
    Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS-urile)
    IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare;
    IAS 2 Stocuri;
    IAS 7 Situaţia fluxurilor de trezorerie;
    [Alineat modificat prin OMF105 din 17.07.15, MO197-205/31.07.15 art.1339; în vigoare 17.07.15]
    IAS 8 Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori;
    [Alineat modificat prin OMF105 din 17.07.15, MO197-205/31.07.15 art.1339; în vigoare 17.07.15]
    IAS 10 Evenimente ulterioare perioadei de raportare;
    [Alineat modificat prin OMF105 din 17.07.15, MO197-205/31.07.15 art.1339; în vigoare 17.07.15]
    IAS 11 Contracte de construcţie;
    [Alineat modificat prin OMF105 din 17.07.15, MO197-205/31.07.15 art.1339; în vigoare 17.07.15]
    IAS 12 Impozitul pe profit;
    IAS 16 Imobilizări corporale;
    IAS 17 Contracte de leasing;
    IAS 18 Venituri;
    IAS 19 Beneficiile angajaţilor;
    IAS 20 Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală;
    IAS 21 Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar;
    IAS 23 Costurile îndatorării;
    IAS 24 Prezentarea informaţiilor privind părţile afiliate;
    IAS 26 Contabilizarea şi raportarea planurilor de pensii;
    IAS 27 Situaţii financiare individuale;
    [Alineat modificat prin OMF105 din 17.07.15, MO197-205/31.07.15 art.1339; în vigoare 17.07.15]
    IAS 28 Investiţii în entităţile asociate şi în asocierile în participaţie;
    [Alineat modificat prin OMF105 din 17.07.15, MO197-205/31.07.15 art.1339; în vigoare 17.07.15]
    IAS 29 Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste;
    IAS 31 Interese în asocierile în participaţie;
    IAS 32 Instrumente financiare: prezentare;
    IAS 33 Rezultatul pe acţiune;
    IAS 34 Raportarea financiară interimară;
    IAS 36 Deprecierea activelor;
    IAS 37 Provizioane, datorii contingente şi active contingente;
    IAS 38 Imobilizări necorporale;
    IAS 39 Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare;
    IAS 40 Investiţii imobiliare;
    IAS 41 Agricultura.
Interpretărilor
    IFRIC 1 Modificări ale datoriilor existente din dezafectare, restaurare şi de natură similară;
    [Alineat modificat prin OMF105 din 17.07.15, MO197-205/31.07.15 art.1339; în vigoare 17.07.15]
    IFRIC 2 Acţiunile membrilor în entităţi de tip cooperatist şi instrumente similare;
    IFRIC 4 Determinarea măsurii în care un angajament conţine un contract de leasing;
    [Alineat modificat prin OMF105 din 17.07.15, MO197-205/31.07.15 art.1339; în vigoare 17.07.15]
    IFRIC 5 Drepturi la interese din fonduri de dezafectare, de restaurare şi de reabilitare a mediului;
    [Alineat modificat prin OMF105 din 17.07.15, MO197-205/31.07.15 art.1339; în vigoare 17.07.15]
    IFRIC 6 Datorii care decurg din participarea pe o piaţă specifică – deşeuri ale echipamentelor electrice şi electronice;
    IFRIC 7 Aplicarea metodei retratării conform IAS 29 Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste;
    IFRIC 8 Aria de aplicabilitate a IFRS 2;
    IFRIC 9 Reevaluarea instrumentelor derivate încorporate;
    IFRIC 10 Raportarea financiară interimară şi deprecierea;
    IFRIC 11 IFRS 2 – Tranzacţii cu acţiunile grupului şi cu acţiuni de trezorerie;
    IFRIC 12 Angajamente de concesiune a serviciilor;
    [Alineat modificat prin OMF105 din 17.07.15, MO197-205/31.07.15 art.1339; în vigoare 17.07.15]
    SIC 7 Introducerea monedei euro;
    SIC 10 Asistenţa guvernamentală – Absenţa corelaţiilor specifice activităţilor de exploatare;
    SIC 12 Consolidare – Entităţi cu scop special;
    SIC 13 Entităţi controlate în comun – Contribuţii nemonetare ale asociaţiilor;
    SIC 15 Leasing operaţional – Stimulente;
    SIC 21 Impozitul pe profit – Recuperarea activelor neamortizabile reevaluate;
    SIC 25 Impozitul pe profit – Modificări ale statutului fiscal al unei entităţi sau al acţionarilor săi;
    SIC 27 Evaluarea fondului economic al tranzacţiilor care implică forma legală a unui contract de leasing;
    SIC 29 Angajamente de concesiune a serviciilor: prezentarea informaţiilor;
    [Alineat modificat prin OMF105 din 17.07.15, MO197-205/31.07.15 art.1339; în vigoare 17.07.15]
    SIC 31 Venituri - Tranzacţii barter care presupun servicii de publicitate;
    SIC 32 Imobilizări necorporale – Costuri asociate creării de website-uri.

    VICEMINISTRUL FINANŢELOR                                      Nina LUPAN

    Nr. 109. Chişinău, 19 decembrie 2008.