HFGDSBA95/1/2009
ID intern unic:  332243
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 95/1
din  02.09.2009
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la plata
depozitelor garantate de către Fondul de garantare a
depozitelor în sistemul bancar
Publicat : 11.09.2009 în Monitorul Oficial Nr. 140-141     art Nr : 656
    Abrogată prin HFGDSB119/1 din 25.02.11, MO39/15.03.11 art.220

    În baza art.44 alin. (2) din Legea Republicii Moldova nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.30-34, art.169), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la plata depozitelor garantate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, conform Anexei nr.1.
    2. Se abrogă Regulamentul cu privire la plata depozitelor garantate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobat prin hotărîrea Consiliului de Administraţie nr.34/1 din 12.10.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.154-156, art. 540).

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL FONDULUI
    DE GARANTARE A DEPOZITELOR
    ÎN SISTEMUL BANCAR                                                         Petru VEVERIŢA

    Nr. 95/1. Chişinău,  2 septembrie 2009.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Fondului de garantare a depozitelor
în sistemul bancar
nr. 95/1 din 2 septembrie 2009
REGULAMENT
cu privire la plata depozitelor garantate de către Fondul
de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, în continuare – Lege, Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 şi stabileşte acţiunile întreprinse de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, Lichidator precum şi de către banca/băncile–mandatar, îndreptate spre organizarea şi efectuarea plăţii depozitelor garantate devenite indisponibile.
    2.  Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în continuare – Fond) garantează plata depozitelor, inclusiv a dobînzilor datorate şi neplătite, în limita plafonului de garantare stabilit conform Legii la data constatării indisponibilităţii depozitelor.
     Se consideră indisponibilitate a depozitelor imposibilitatea de restituire a depozitelor de către bancă faţă de care s-a intentat proces de lichidare în legătură cu insolvabilitatea.
    3. Mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent se calculează în baza prevederilor art. 7 din Lege.
    4. Fondul iniţiază procedurile necesare pentru asigurarea plăţii depozitelor garantate din ziua recepţionării de la Lichidator a listei deponenţilor, depozitele cărora au devenit indisponibile (în continuare - Listă).
    5. Fondul efectuează plata depozitelor garantate în lei moldoveneşti. Depozitele în valuta străină sînt compensate prin plata echivalentului lor în lei moldoveneşti la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data constatării indisponibilităţii depozitelor.
    6. Plata depozitelor garantate se efectuează, la decizia Consiliului de administraţie, prin intermediul unei sau mai multor bănci-mandatar sau nemijlocit de către Fond.
    Bancă-mandatar poate fi banca care deţine autorizaţie eliberată de Banca Naţională a Moldovei de a desfăşura activităţi financiare, cu care Fondul a încheiat contract pentru efectuarea plăţii depozitelor garantate către deponenţi.
    Plata depozitelor garantate în limita plafonului de garantare stabilit conform Legii se efectuează integral în numerar sau prin virament prin înregistrarea sumelor în contul beneficiarului.
    7. Plata depozitelor garantate poate fi efectuată şi altor persoane în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (în baza procurii, certificatului de moştenitor etc.).
    Plata depozitelor garantate deschise în favoarea unui copil minor se efectuează către părinţii sau tutorii/curatorii acestuia.
    8. Fondul se subrogă în dreptul deponenţilor pentru o sumă egală cu sumele pe care le-a plătit drept compensare a depozitelor garantate în limita plafonului stabilit conform Legii, din data intentării procesului de lichidare în legătură cu insolvabilitatea.
    9. Creanţele rezultate drept urmare a plăţii depozitelor garantate se vor recupera de către Fond conform ordinii priorităţii claselor stabilite la art. 38/11 din Legea instituţiilor financiare.
    10. Fondul efectuează plata depozitelor garantate în cel mult 3 luni de la data recepţionării de la Lichidator a Listei conform art. 20 alin. (1) din Lege. În circumstanţe excepţionale şi în cazuri speciale, cu acordul Guvernului, Fondul poate prelungi cu cel mult 3 luni termenul menţionat. Guvernul poate acorda la solicitarea Fondului maximum două prelungiri, nici una dintre care nu va depăşi 3 luni.
    11. Fondul va efectua plata depozitelor garantate din contul mijloacelor financiare consemnate la art. 9 alin. (2) din Lege.
    12. În cazul insuficienţei mijloacelor financiare menţionate la pct.11 din prezentul Regulament, pentru plata integrală a depozitelor garantate, Fondul va iniţia procedura de încasare de la bănci a contribuţiei speciale în conformitate cu condiţiile şi procedurile stabilite de Consiliul de administraţie. Contribuţia specială se calculează în modul stabilit  în art.13  din  Lege.
    13. În cazul în care mijloacele financiare ale Fondului menţionate la pct.11 din prezentul Regulament, precum şi cele acumulate din contul contribuţiilor speciale, nu sînt suficiente pentru efectuarea integrală a plăţilor depozitelor garantate Fondului, în condiţiile Legii, recurge la contractarea împrumuturilor.
Capitolul II
ACŢIUNILE LICHIDATORULUI
    14. Lichidatorul transmite Fondului, în termen de o lună după înregistrarea listei creanţelor la Banca Naţională a Moldovei conform prevederilor Legii instituţiilor financiare, Lista în forma prevăzută la Anexa nr. 1 a prezentului Regulament.
    Lista se prezintă Fondului în două exemplare cu o scrisoare de însoţire, pe suport de hîrtie şi în forma electronică. Versiunea electronică se prezintă în forma unui fişier cu extensia .xls (.xlsx) conform structurii indicate la Anexa nr. 1 a prezentului Regulament.
    Datele prezentate în forma electronică trebuie să coincidă cu cele prezentate pe suport de hîrtie. În cazul în care informaţia prezentată pe suport de hîrtie şi cea inclusă în versiunea electronică ale Listei nu coincid, la solicitarea Fondului, Lichidatorul va verifica şi va înlătura divergenţele.
    În Listă nu se includ deponenţii depozitele cărora nu sînt garantate conform art. 5 din Lege.
    15. Lista se întocmeşte în ordinea alfabetică a numelor deponenţilor. Datele deponenţilor se introduc în Listă o singură dată. Numele, prenumele şi prenumele tatălui se introduc fără prescurtări.
    La introducerea datelor care se referă la subdiviziunile băncii, se admit prescurtările general acceptate (de exemplu: r-nul Călăraşi; mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 111).
    Rubricile care folosesc litere trebuie să fie completate în grafie latină cu utilizarea semnelor diacritice ale limbii de stat.
    Toate paginile Listei pe suport de hîrtie trebuie să fie numerotate şi şnuruite. Lista se confirmă prin semnătura Lichidatorului şi amprenta ştampilei utilizată de acesta, pe fiecare pagină.
    16. Documentele menţionate la pct.14 şi 15 din prezentul Regulament, se prezintă Fondului de către Lichidator personal sau de către persoana împuternicită de acesta, faptul transmiterii fiind adeverit prin procesul-verbal de predare-primire.
    17. Lichidatorul poartă răspundere personală pentru integritatea şi veridicitatea informaţiei introduse în Listă precum şi pentru respectarea termenului de prezentare a acesteia.
    Lichidatorul este obligat, în termen de 2 zile lucrătoare să verifice informaţia din Listă în cazul în care aceasta a fost solicitată de Fond conform pct.29 şi/sau 37 din prezentul Regulament.
Capitolul III
ACŢIUNILE FONDULUI PRIVIND ORGANIZAREA
PLĂŢII DEPOZITELOR GARANTATE

    18. În termen de 5 zile după recepţionarea Listei, Consiliul de administraţie al Fondului se întruneşte în şedinţă şi adoptă una din hotărîrile:
    - privind efectuarea plăţii depozitelor garantate nemijlocit de către Fond, şi stabilirea datei începerii efectuării plăţilor;
    - privind efectuarea plăţii depozitelor garantate prin intermediul băncii/băncilor-mandatar (în continuare – banca-mandatar) şi organizarea concursului de selectare a acesteia.
    19. În cazul în care se va adopta hotărîrea privind plata depozitelor garantate nemijlocit de către Fond, acesta va publica un aviz, în cel puţin 2 ziare de circulaţie naţională şi pe pagina Web a Fondului, prin care va comunica locul şi data începerii efectuării plăţilor depozitelor garantate. Concomitent, această informaţie va fi transmisă şi Lichidatorului, care o va afişa la sediul tuturor unităţilor teritoriale ale băncii aflate în proces de lichidare în legătură cu insolvabilitatea.
    20. În cazul în care se va adopta hotărîrea privind plata depozitelor garantate prin intermediul băncii-mandatar, Fondul va întreprinde următoarele acţiuni:
    - va organiza concursul de selectare a acesteia în termenele şi în modul stabilit de Consiliul de administraţie;
    - în termen de 3 zile de la data semnării contractului cu banca-mandatar va publica un aviz, în cel puţin 2 ziare de circulaţie naţională şi pe pagina Web a Fondului, prin care va comunica locul şi data începerii efectuării plăţilor depozitelor garantate. Concomitent, această informaţie va fi transmisă şi Lichidatorului, care o va afişa la sediul tuturor unităţilor teritoriale ale băncii aflate în proces de lichidare în legătură cu insolvabilitatea;
    - în termen de 3 zile de la data semnării contractului cu banca-mandatar, va transmite acesteia un exemplar al Listei perfectate pe suport de hîrtie şi în formă electronică, şi va transfera în contul  special deschis la banca-mandatar mijloacele financiare destinate plăţii depozitelor garantate.
    21. Transmiterea documentelor la banca-mandatar se efectuează de către persoana împuternicită de Fond. La transmitere se întocmeşte un proces-verbal de predare-primire.
    22. Fondul va monitoriza efectuarea plăţii de către banca-mandatar prin examinarea informaţiei prezentate de către aceasta conform prevederilor pct. 33 din prezentul Regulament.
    23. Fondul informează Lichidatorul referitor la sumele plătite fiecărui deponent în termenele şi condiţiile stabilite printr-un acord semnat, în prealabil, cu acesta.
Capitolul IV
PLATA DEPOZITELOR GARANTATE PRIN
 INTERMEDIUL BĂNCII – MANDATAR

    24. În cazul în care efectuarea plăţii depozitelor garantate se face prin intermediul băncii-mandatar, Fondul încheie cu aceasta un contract de mandat.
    25. Acţiunile băncii-mandatar sînt reglementate de prevederile prezentului Capitol şi de contractul încheiat între aceasta şi Fond.
    26. Banca-mandatar efectuează plata depozitelor garantate conform Listei prezentate de către Fond pe parcursul unei perioade de timp stabilite prin contract.
    27. Banca-mandatar începe plata depozitelor garantate, inclusiv prin intermediul  subdiviziunilor sale, în cel mult 3 zile bancare de la data recepţionării Listei şi încasării mijloacelor băneşti de la Fond.
    28. Banca-mandatar va duce, la sediul central, evidenţă şi control centralizat al plăţii depozitelor garantate, în conformitate cu Lista recepţionată de la Fond.
    29. În cazul depistării necorespunderii datelor din Listă cu datele din documentele prezentate de către deponent, banca-mandatar suspendă plata depozitului garantat şi în termen de o zi lucrătoare informează în scris Fondul despre aceasta.
    Plata depozitului garantat se efectuează, după recepţionarea unui răspuns, în scris, din partea Fondului şi doar în cazul înlăturării necorespunderilor depistate.
    30. Banca-mandatar asigură integritatea şi confidenţialitatea oricărei informaţii recepţionate de la Fond pe parcursul prelucrării, transmiterii şi păstrării acesteia.
    31. În toate subdiviziunile sale în care se va efectua plata depozitelor garantate, banca-mandatar afişează informaţia privind exercitarea funcţiilor de bancă împuternicită de către Fond pentru efectuarea acestor plăţi.
    32. Banca-mandatar poartă răspundere pentru plata corectă a sumelor garantate.
    33. Informaţia  privind  plata  depozitelor  garantate se prezintă Fondului de către banca-mandatar săptămînal, în ziua de marţi (conform situaţiei la ultima zi a săptămînii precedente, care este considerată dată de raportare), în forma prevăzută în Anexa nr.2 la prezentul Regulament, numită în continuare - Informaţie. În cazul descreşterii volumului plăţilor efectuate de către banca-mandatar, Fondul este în drept să modifice periodicitatea prezentării Informaţiei.
    Informaţia se prezintă Fondului pe suport de hîrtie şi în forma electronică împreună cu o scrisoare de însoţire.
    Informaţia pe suport de hîrtie se confirmă prin semnăturile conducătorului, contabilului-şef şi amprenta ştampilei băncii-mandatar.
    34. Banca-mandatar, după încetarea plăţii sumelor garantate conform contractului, în termen de 3 zile efectuează următoarele acţiuni:
    -  transferă Fondului sumele neachitate;
    -  transmite Fondului Informaţia, cu situaţia la ultima zi de plată.
    Informaţia se prezintă pe suport de hîrtie (şnuruită şi numerotată), confirmată prin semnăturile conducătorului, contabilului-şef şi amprenta ştampilei băncii-mandatar pe fiecare pagină.
    35. Depozitele garantate ale deponenţilor care nu au fost ridicate de la banca-mandatar în timpul acţiunii contractului de mandat, se plătesc nemijlocit de către Fond în numerar, în baza solicitărilor, după verificarea datelor conform Listei.
Capitolul V
PLATA DE CĂTRE FOND A
DEPOZITELOR GARANTATE

    36. În cazul în care se va adopta hotărîrea privind plata depozitelor garantate nemijlocit de către Fond, acesta va efectua plata depozitelor garantate conform Listei prezentate de către Lichidator.
    37. În cazul în care pe perioada efectuării plăţii depozitelor garantate sînt depistate necorespunderi ale datelor din Listă cu datele din documentele prezentate de către deponent, Fondul suspendă plata depozitului garantat şi în termen de o zi lucrătoare informează în scris Lichidatorul despre aceasta.
    Plata depozitului garantat se efectuează, după recepţionarea unui răspuns, în scris, din partea Lichidatorului şi doar în cazul înlăturării necorespunderilor depistate.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE
    38. Prezentul Regulament se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.

    anexa nr.1

    anexa nr.2