HGA12/2010
ID intern unic:  333522
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 12
din  19.01.2010
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cadrul
instituţional şi mecanismul de coordonare a asistenţei
externe acordate Republicii Moldova de organizaţiile
internaţionale şi ţările donatoare
Publicat : 26.01.2010 în Monitorul Oficial Nr. 11-12     art Nr : 54
    Abrogată prin HG561 din 19.08.15, MO224-233/21.08.15 art.639

    MODIFICAT
    HG1161 din 20.12.10, MO252-253/21.12.10 art.1276

    În scopul creşterii eficienţei, eficacităţii şi durabilităţii asistenţei externe acordate Republicii Moldova de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare şi în vederea executării prevederilor Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul de coordonare a asistenţei externe acordate Republicii Moldova de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare, conform anexei nr.1.
    2. Ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în termen de o lună, vor numi coordonatorul asistenţei externe pentru sector şi vor crea consilii sectoriale în domeniul asistenţei externe, în baza principiilor expuse în Regulamentul nominalizat.
    3. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.2.
    4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                            
                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                             Iurie Leancă
    Ministrul de stat                                                     Victor Bodiu
    Ministrul finanţelor                                                 Veaceslav Negruţa

    Nr. 12. Chişinău, 19 ianuarie 2010.

Anexa nr. 1
 la Hotărîrea Guvernului nr. 12
din19 ianuarie 2010
REGULAMENTUL
cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul de coordonare a
 asistenţei externe acordate Republicii Moldova de organizaţiile
 internaţionale şi ţările donatoare

I. DISPOZIŢII GENERALE
    Introducere
    1.Regulamentul cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul de coordonare a asistenţei externe acordate Republicii Moldova de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare (în continuare – Regulament) stabileşte principiile şi procedurile care definesc:
    a) cadrul instituţional de coordonare a asistenţei externe acordate Republicii Moldova de comunitatea donatorilor;
    b) procesul de programare, implementare şi monitorizare a proiectelor şi programelor de asistenţă externă.
    2. Regulamentul are ca obiectiv creşterea eficienţei, eficacităţii şi durabilităţii  asistenţei externe prin o mai bună coordonare pe parcursul întregului proces de programare şi implementare a asistenţei externe.
    3. Scopul Regulamentului este:
    a) definirea clară a competenţelor între entităţile implicate în procesul de programare, implementare şi monitorizare a asistenţei externe acordate de comunitatea donatorilor;
    b) stabilirea unei proceduri uniforme şi eficiente de programare şi monitorizare a asistenţei externe acordate de comunitatea donatorilor.
    4. Acest document nu reglementează:
    a) asistenţa externă primită sub formă de ajutoare umanitare, mijloace filantropice şi sponsorizări;
    b) asistenţa externă acordată de asociaţiile obşteşti internaţionale, precum şi asistenţa externă primită de asociaţiile obşteşti înregistrate în Republica Moldova, cu excepţia programelor negociate la nivel de Guvern destinate asociaţiilor obşteşti sau care urmează a fi implementate cu suportul acestora;
    c) asistenţa externă acordată direct sectorului privat, cu excepţia proiectelor/programelor negociate şi/sau definite la nivel de Guvern în vederea dezvoltării sectorului privat;
    d) asistenţa externă acordată direct Băncii Naţionale a Moldovei şi Curţii de Conturi, cu excepţia proiectelor/programelor negociate şi/sau definite la nivel de Guvern în vederea dezvoltării capacităţilor instituţionale şi/sau îmbunătăţirea stării tehnico-materiale ale acestor instituţii;
    e) cadrul de cooperare a autorităţilor publice centrale cu organizaţiile internaţionale care presupune protejarea reciprocă a intereselor de securitate.
    Definiţii
    5. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni se definesc astfel:
    asistenţă externă – asistenţă financiară şi tehnică externă primită de Republica Moldova din partea organizaţiilor internaţionale şi ţărilor donatoare în vederea depăşirii unor situaţii critice, dezvoltării social-economice şi democratizării societăţii;
    asistenţă (cooperare) tehnică – transfer de cunoştinţe, inclusiv tehnologii, metodologii şi tehnici;
    asistenţă (cooperare) financiară (investiţională)– transfer de mijloace financiare sub formă de împrumuturi sau granturi;
    [Pct.5 noţiunea modificată prin HG1161 din 20.12.10, MO252-253/21.12.10 art.1276]
    grant – relaţie contractuală prin care donatorul transmite beneficiarului mijloace financiare şi/sau bunuri pentru implementarea unui proiect/program care nu necesită rambursare;
    suport bugetar general – asistenţă financiară a bugetului prin transferul de mijloace financiare  de la o ţară/organizaţie internaţională donatoare pentru finanţarea nepersonificată a cheltuielilor bugetului;
    suport bugetar sectorial – asistenţă financiară  a bugetului prin transferul de mijloace financiare de la o ţară/organizaţie internaţională donatoare pentru implementarea programului sau strategiei de dezvoltare a sectorului;
    coordonarea asistenţei externe – activităţi şi mecanisme puse în aplicare de Guvernul Republicii Moldova în vederea direcţionării şi utilizării eficiente şi eficace a asistenţei externe avînd scopul de a maximiza impactul asistenţei externe asupra dezvoltării social-economice şi democratice a Republicii Moldova;
    contract de stat – înţelegere încheiată de Republica Moldova la nivel de stat sau Guvern, precum şi de ministere sau alte autorităţi ale administraţiei publice centrale cu un alt stat, guvern, organizaţie internaţională, instituţie financiară sau alte entităţi care nu au calitatea de subiect de drept internaţional, din diverse domenii cu caracter economic, comercial, financiar sau social şi care nu sînt guvernate de dreptul internaţional public;
    autoritate naţională de coordonare – instituţie naţională abilitată cu funcţia de coordonare la nivel naţional a asistenţei externe, acordate de ţările şi organizaţiile internaţionale donatoare;
    donator (partener extern de dezvoltare) – ţară, grup de ţări, organizaţie internaţională care finanţează implementarea unor proiecte, studii sau alte tipuri de activităţi care au drept scop transmiterea de mijloace financiare, bunuri, cunoştinţe sau tehnologii Republicii Moldova;
    recipient – autoritate publică centrală care beneficiază de rezultatele proiectului în procesul de  implementare a politicii în sector;
    beneficiar – autoritate publică sau privată, organizaţie obştească pentru care sînt destinate nemijlocit rezultatele proiectului;
    contractor (implementator, operator) – persoană, organizaţie, consorţiu public sau privat, internaţional sau local, care livrează mărfuri, servicii pentru implementarea unui proiect de asistenţă tehnică sau investiţională, contractat de donator pentru implementarea unui proiect;
    [Pct.5 noţiunea modificată prin HG1161 din 20.12.10, MO252-253/21.12.10 art.1276]
    propunere de proiect – solicitare de asistenţă formulată de aplicant în conformitate cu documentaţia standard elaborată de Guvern, care specifică principalele caracteristici ale solicitării, precum beneficiarul, activităţile ce urmează a fi efectuate în cadrul proiectului, perioada de implementare, rezultatele ce urmează a fi atinse urmare a acestor activităţi, precum şi mijloacele necesare pentru implementarea lor;
    termeni de referinţă (fişa de proiect, caiet de sarcini) – document elaborat în baza propunerii de proiect, în conformitate cu cerinţele de aplicare pentru fondurile disponibile ale comunităţii donatorilor;
    proiect –  serie de activităţi menite să atingă un obiectiv general şi/sau un set de obiective specifice într-o perioadă de timp stabilită şi un buget definit;
    proiect investiţional – proiect destinat creării de noi fonduri fixe, lărgirii, reutilării şi/sau modernizării celor existente;
    program –  serie de proiecte cu un obiectiv(e) general comun;
    programare –  determinare a direcţiilor strategice în procesul de valorificare a asistenţei externe;
    monitorizare – sistem de colectare sistematică a informaţiei pe parcursul perioadei de implementare, creat în scopul evaluării relevanţei, eficienţei, eficacităţii, impactului şi durabilităţii proiectului/programului, cu scopul de a oferi informaţie administrativă recipientului şi autorităţii naţionale de coordonare pentru a le permite să reacţioneze la timp şi să întreprindă măsuri eficiente de optimizare/remediere;
    eficienţă – apreciere a modului de utilizare a mijloacelor (financiare, umane, materiale, de timp) pentru atingerea rezultatelor planificate;
    eficacitate – formă de măsurare (apreciere) a rezultatelor reale, în comparaţie cu rezultatele definite anterior acţiunii;
    impact – efecte pozitive şi negative, primare şi secundare, produse direct sau indirect, intenţionat sau neintenţionat;
    durabilitate – continuarea beneficierii de pe urma rezultatelor proiectului / programului;
    evaluare – estimare a rezultatelor unui proiect sau program şi examinare a gradului de integrare a rezultatelor proiectului dat cu obiectivele generale de dezvoltare a sectorului şi/sau programului guvernamental;
    analiză cost-eficienţă – măsură în care proiectul generează beneficii nete sociale şi economice;
    capacitate de absorbţie – capacitate de programare şi implementare a asistenţei externe, inclusiv abilitatea de elaborare a proiectelor calitative capabile să absoarbă maximum de fonduri alocate;
    bază de date a asistenţei externe – totalitate a informaţiilor documentate, stocate manual şi în sistem informaţional automatizat, privind evidenţa proiectelor şi programelor de asistenţă externă implementate în Republica Moldova.
    Principiile generale ale politicii Guvernului în domeniul asistenţei externe
    6. Apartenenţa (subscrierea) la angajamentele pe plan internaţional în domeniul eficientizării asistenţei externe, precum Declaraţia de la Paris (2005), Agenda de acţiuni de la Accra (2008).
    7. În atragerea asistenţei externe Guvernul va da preferinţă asistenţei tehnice şi financiare nerambursabile. Guvernul este precaut în contractarea împrumuturilor, în primul rînd, acelora cu un element de grant de minim 25 procente.
    8. Guvernul continuă să-şi stabilească politicile şi obiectivele de dezvoltare, să asigure o coordonare şi sinergie mai bună în procesul de programare, implementare, monitorizare şi evaluare a asistenţei externe prin stabilirea unui larg proces consultativ şi dialog între Guvern, sectorul privat şi societatea civilă. De asemenea, Guvernul recunoaşte importanţa consultărilor şi dialogului cu comunitatea donatorilor.
    9. Guvernul Republicii Moldova acordă o atenţie sporită creşterii permanente a capacităţilor de absorbţie a asistenţei externe.
    10. Suportul bugetar general este modalitatea preferată de Guvern în procesul de contractare a asistenţei externe, urmată de suportul bugetar sectorial, asistenţa tehnică şi asistenţa financiară pentru proiectele investiţionale.
    11. Coordonarea asistenţei externe este efectuată pe principii de transparenţă şi complementaritate, excluderea dublărilor şi asigurarea utilizării eficace şi eficiente a fondurilor.
II. CADRUL INSTITUŢIONAL
    Comitetul interministerial pentru planificare strategică
    12. În sensul prezentului Regulament, Comitetul interministerial pentru planificarea strategică asigură direcţionarea şi corelarea asistenţei externe pentru realizarea priorităţilor naţionale de dezvoltare social-economică, precum şi pentru utilizarea eficientă şi eficace a acesteia.
    13. Structura, misiunea, funcţiile şi atribuţiile Comitetului sînt stabilite de Guvern.
    Coordonatorul naţional în domeniul asistenţei externe
    14. Funcţia de coordonator naţional în domeniul asistenţei externe (în continuare – coordonator naţional) este exercitată de Prim-ministru.
    15. Coordonatorul naţional asigură buna derulare a procesului-cadru de programare, implementare şi monitorizare a asistenţei externe.
    16. În negocierile cu donatorii coordonatorul naţional acţionează ca reprezentant oficial al Republicii Moldova şi este responsabil de direcţionarea şi utilizarea eficientă a asistenţei externe, în scopul atingerii priorităţilor definite în programele naţionale de dezvoltare.
    17. Coordonatorul naţional exercită următoarele atribuţii:
    a) promovează în rîndurile donatorilor priorităţile de asistenţă externă şi  proiectele identificate şi aprobate în cadrul Comitetului interministerial pentru planificare strategică;
    b) semnează contractele de stat cadru în domeniul asistenţei externe;
    c) examinează progresele valorificării asistenţei externe, monitorizează implementarea proiectelor / programelor de asistenţă externă.
    Autoritatea naţională de coordonare a asistenţei externe
    18. Autoritatea naţională de coordonare a asistenţei externe este Cancelaria de Stat.
    19. Autoritatea naţională de coordonare este responsabilă de programarea, monitorizarea şi evaluarea operaţională şi metodologică, precum şi de înregistrarea şi asigurarea transparenţei asistenţei externe acordate Republicii Moldova de comunitatea donatorilor.
    20. În particular, Autoritatea naţională de coordonare, prin intermediul subdiviziunii responsabile de coordonarea asistenţei externe (în continuare – Unitatea naţională de coordonare), exercită următoarele atribuţii:
    a) definitivează priorităţile de asistenţă externă în conformitate cu principalele documente naţionale de dezvoltare şi propunerile sectoriale primite de la consiliile sectoriale în domeniul asistenţei externe şi le prezintă spre aprobare Comitetului interministerial pentru planificare strategică;
    b) asigură şi coordonează elaborarea contractelor de stat în domeniul asistenţei externe şi conduce negocierile iniţiate, promovînd interesele naţionale, principiile egalităţii şi beneficiului reciproc în cadrul negocierilor;
    c) participă la elaborarea şi negocierea contractelor de stat sectoriale în domeniul asistenţei externe;
    d) asigură diversificarea şi intensificarea cooperării tehnice şi financiare cu comunitatea donatorilor. Investighează şi analizează sursele noi de asistenţă în dezvoltare;
    e) asigură informarea, după caz,  a potenţialilor beneficiari privind oportunităţile de obţinere a finanţării externe;
    f) conlucrează cu misiunile comunităţii donatorilor în cadrul vizitelor acestora în ţară în scopul identificării proiectelor/programelor noi sau monitorizării şi evaluării celor existente;
    g) evaluează continuu capacitatea de absorbţie a asistenţei de către ţară, precum şi înaintează propuneri de îmbunătăţire a acesteia;
    h) coordonează procesul de monitorizare la nivel naţional a implementării proiectelor finanţate de comunitatea donatorilor;
    i) informează continuu Comitetul interministerial privind statutul etapei de programare, eventualele probleme apărute şi soluţiile de depăşire propuse, precum şi mersul implementării asistenţei externe la nivel naţional;
    j) coordonează realizarea acţiunilor, agreate în contractele de stat  sau în alte documente similare, semnate cu comunitatea donatorilor privind creşterea eficienţei asistenţei externe acordate;
    k) asigură evidenţa şi înregistrarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă acordate Republicii Moldova în baza de date a asistenţei externe, al cărei posesor şi administrator este Cancelaria de Stat;
    l) asigură transparenţa şi îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea şi publicitatea asistenţei externe acordate Republicii Moldova; asigură implementarea politicii de comunicare cu donatorii şi societatea civilă.
    Coordonatorul sectorial al asistenţei externe
    21. Coordonatorul sectorial al asistenţei externe este conducătorul sau adjunctul autorităţii publice centrale. În funcţie de complexitatea domeniului de activitate a recipientului, în cadrul acesteia pot fi nominalizaţi mai mulţi coordonatori sectoriali ai asistenţei externe pentru sector.
    22. Coordonatorul sectorial al asistenţei externe (în continuare – coordonator sectorial) asigură coordonarea la nivel de sector a asistenţei externe acordate Republicii Moldova de comunitatea donatorilor.
    23. În particular, coordonatorul sectorial exercită următoarele atribuţii, prin asigurarea:
    a) elaborării calitative şi în termen a propunerilor de proiecte şi programe sectoriale cu finanţare externă;
    b) conducerii grupului de negociere a contractului de stat pentru  proiectul/ programul sectorial de asistenţă externă prin promovarea intereselor naţionale, a principiilor egalităţii şi beneficiului reciproc în cadrul negocierilor;
    c) interacţiunii armonizate intra- şi intersectoriale între proiectele şi programele de asistenţă externă pentru obţinerea unei coerenţe depline a acţiunilor implementate;
    d) bunei funcţionări a procesului de implementare şi monitorizare a proiectelor şi programelor cu finanţare externă, lansate în sectorul coordonat de recipient;
    e) excluderii suprapunerilor şi dublărilor, precum şi asigurării durabilităţii asistenţei acordate în sectorul coordonat de recipient;
    f) prezentării calitative şi în termen a rapoartelor de monitorizare a proiectelor şi programelor implementate în sectorul coordonat de recipient;
    g) elaborării raportului anual privind progresele în implementarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă în sector;
    h) transparenţei activităţilor şi rezultatelor obţinute în urma implementării proiectelor de asistenţă externă în sector;
    i) funcţionării eficiente a consiliului sectorial în domeniul asistenţei externe.
    Consiliul sectorial în domeniul asistenţei externe
    24. Consiliul sectorial în domeniul asistenţei externe (în continuare – consiliul sectorial) este organul consultativ, creat în baza principiului de parteneriat, abilitat cu funcţii de programare şi monitorizare sectoriale a proiectelor şi programelor de asistenţă externă.
    25. În funcţie de complexitatea domeniului de activitate a recipientului, în cadrul acestuia pot fi create mai multe consilii sectoriale în domeniul asistenţei externe.
    26. Preşedinţia consiliului sectorial este asigurată de coordonatorul de sector. Consiliul sectorial are în componenţa sa:
    a) şefi ai subdiviziunilor responsabile de formularea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în sector şi ai direcţiilor de integrare europeană;
    b) reprezentanţi ai donatorilor activi în sector;
    c) reprezentant(ţi) ai unităţii naţionale de coordonare;
    d) reprezentant(ţi) ai sectorului privat (în caz de relevanţă);
    e) reprezentant(ţi) ai organizaţiilor obşteşti (în caz de relevanţă);
    f) reprezentanţi ai altor instituţii relevante.
    27. Consiliul sectorial se convoacă de cîte ori este necesar, dar nu mai rar decît o dată în trimestru.
    28. Consiliul sectorial are următoarele atribuţii de bază:
    a)  identifică, formulează şi propune autorităţii naţionale de coordonare priorităţile de asistenţă pentru sector, inclusiv propunerile de proiecte, asigurînd complementaritatea şi excluderea dublărilor;
    b)  participă la elaborarea / îmbunătăţirea, la nivel de sector, a strategiilor şi planurilor de acţiuni, strategiilor sectoriale de cheltuieli referitor la integrarea acţiunilor şi mijloacelor financiare preconizate cu suport extern în bugetul public naţional;
    c)  asigură monitorizarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă în astfel încît:
    -    proiectele şi programele de asistenţă externă în sector să fie implementate eficace şi în termen;
    -    acţiunile şi rezultatele planificate să contribuie la atingerea obiectivelor;
    -    mijloacele să fie utilizate în cel mai eficient mod;
    a)  recomandă / ia măsuri active de îmbunătăţire / remediere în cazul apariţiei unor probleme de ordin operaţional sau în cazul în care atingerea rezultatelor scontate în cadrul proiectelor şi programelor de asistenţă externă nu este certă;
    b)  examinează şi aprobă rapoartele de monitorizare a proiectelor şi programelor de asistenţă externă implementate în sector;
    c)  evaluează impactul şi durabilitatea asistenţei acordate în sector pentru atingerea obiectivelor strategice.
III. MECANISMUL DE COORDONARE
    Programarea
    29. Pe parcursul etapei de programare, Coordonatorul naţional, cu concursul Unităţii naţionale de coordonare, asigură:
    a) organizarea etapei de programare;
    b) audierea în cadrul Comitetului interministerial pentru planificarea strategică a informaţiei asupra derulării etapei de programare;
    c) întreprinderea altor măsuri pentru asigurarea bunei desfăşurări a etapei de programare.
    30. Etapa de programare constă din următoarele faze:
    a) determinarea priorităţilor de asistenţă;
    b) identificarea ideilor de proiect şi formularea propunerilor, fişelor şi termenilor de referinţă ai proiectelor;
    c) negocierea şi semnarea contractului de stat în domeniul asistenţei externe.
    Consecutivitatea fazelor b) şi c) diferă de la un donator la altul.
    31. Priorităţile de asistenţă externă la nivel de sector sînt aprobate în cadrul Consiliului sectorial şi sînt prezentate de către coordonatorul sectorial  Autorităţii naţionale de coordonare.
    32. Propunerile asupra priorităţilor de asistenţă externă la nivel naţional sînt formulate de Unitatea naţională de coordonare,  în baza propunerilor înaintate de coordonatorii sectoriali, asigurînd conformitatea cu următoarele documente de politici:
    a) Strategia Naţională de Dezvoltare şi Planul de acţiuni;
    b) acordurile bilaterale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană;
    c) Programul de activitate a Guvernului;
    d) alte programe şi strategii.
    33. Unitatea naţională de coordonare prezintă spre aprobare Comitetului interministerial pentru planificare strategică priorităţile de asistenţă externă identificate.
    34. Priorităţile aprobate servesc drept bază la elaborarea/negocierea contractelor de stat în domeniul asistenţei externe, strategiilor de asistenţă pe ţară a donatorilor, precum şi propunerilor de proiecte.
    35. Coordonatorul sectorial asigură elaborarea calitativă a propunerilor de proiecte cu finanţare externă, în conformitate cu cerinţele din anexa  nr. 1 la prezentul Regulament.
    36. Dacă elaborarea propunerii de proiect implică concursul mai multor coordonatori ai asistenţei de sector, aceştia decid prin consens asupra unui coordonator principal responsabil de elaborarea propunerii de proiect.
    37. Coordonatorul de sector prezintă Autorităţii naţionale de coordonare propunerea de proiect, examinată şi aprobată în cadrul Consiliului sectorial.
    38. Unitatea naţională de coordonare formulează avizul de evaluare asupra propunerii de proiect, în conformitate cu următoarele criterii:
    a) conformitatea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor din propunerea de proiect cu priorităţile de asistenţă externă aprobate;
    b) contribuţia la rezolvarea problemelor majore din sector, cu specificarea clară a obiectivelor proiectului şi a grupului-ţintă care va beneficia de pe urma implementării proiectului;
    c) prezentarea, după caz, a alternativelor în cazul implementării proiectului, cu efectuarea analizei preventive cost-eficienţă;
    d) corespunderea structurii şi conţinutului propunerii de proiect cu cerinţele acceptate la prezentarea propunerilor de proiecte;
    e) durabilitatea, complementaritatea şi evitarea dublărilor cu alte proiecte în proces de implementare;
    f) altele (specifice cerinţelor de aplicare ale donatorului).
    39. Propunerea de proiect, însoţită de avizul de evaluare, este examinată în cadrul Comitetului interministerial.
    40. După aprobarea în cadrul Comitetului interministerial, recipientul care a înaintat propunerea de proiect, cu concursul Unităţii naţionale de coordonare, asigură elaborarea calitativă a termenilor de referinţă în conformitate cu cerinţele de aplicare pentru fondurile disponibile ale comunităţii donatorilor.
    41. Solicitările de asistenţă externă în adresa comunităţii donatorilor, însoţite de termenii de referinţă, sînt semnate şi expediate exclusiv în numele Coordonatorului naţional.
    42. Coordonatorul naţional, cu suportul Unităţii naţionale de coordonare, asigură coordonarea procesului de elaborare/negociere a contractelor de stat în domeniul asistenţei externe, inclusiv a celor sectoriale.
    43. Coordonatorul sectorial prezintă Guvernului spre aprobare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, proiectul contractului de stat, obţinînd mandatul de iniţiere a negocierilor.
    44. Negocierile asupra contractului de stat care reprezintă cadrul general de cooperare în domeniul asistenţei externe sînt conduse de Coordonatorul naţional sau de persoana propusă de acesta şi împuternicită în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    45. Negocierile asupra contractului de stat sectorial în domeniul asistenţei externe sînt conduse de coordonatorul de sector, cu participarea reprezentanţilor Unităţii naţionale de coordonare şi a altor instituţii relevante, iar în cazul contractelor de stat în baza cărora se atrag împrumuturi de stat sau este prevăzută cofinanţarea ori alte angajamente financiare de la bugetul de stat – cu participarea obligatorie a reprezentanţilor Ministerului Finanţelor.
    46. Contractul-cadru de stat în domeniul asistenţei externe este semnat de Coordonatorul naţional, iar cel sectorial – de coordonatorul de sector. Contractele de stat în baza cărora se atrag împrumuturi de stat sînt contractate în condiţiile legii.
    Implementarea
    47. Coordonarea implementării proiectului sau programului este efectuată de coordonatorul de sector, cu preluarea responsabilităţii depline pentru implementarea eficientă şi eficace a proiectului / programului.
    48. Coordonatorul de sector asigură participarea activă a funcţionarilor publici la etapele de pregătire pentru lansarea proiectului (după caz):
    a) pregătirea documentelor de licitaţie;
    b) facilitarea plasării anunţurilor de recrutare;
    c) delegarea membrilor şi observatorilor sau, după caz, constituirea şi asigurarea funcţionării eficiente şi transparente a comisiilor de evaluare a proiectului / programului;
    d) alte activităţi specifice etapei de pregătire.
    49. În termen de 30 zile de la lansarea  proiectului/programului de asistenţă externă, recipientul, cu concursul coordonatorului de sector, facilitează înregistrarea proiectelor / programelor în baza de date a asistenţei externe. 
    50. Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, recipientul, sub conducerea coordonatorului de sector, asigură:
    a) utilizarea eficientă şi distinctă a mijloacelor financiare raportate la rezultatele scontate;
    b) examinarea/elaborarea şi aprobarea rapoartelor iniţial, de progres şi final ale proiectului/programului;
    c) accesul experţilor la informaţia necesară bunei funcţionări a proiectului;
    d) interacţiunea armonizată intra- şi intersectorială între proiectele şi programele de asistenţă externă pentru realizarea unei coerenţe depline a acţiunilor implementate;
    e) eficienţa şi transparenţa procesului de achiziţii a serviciilor şi bunurilor, precum şi a managementului financiar (în cazul contractării asistenţei financiare externe);
    f)  funcţionarea comitetului de supraveghere pentru proiect / program;
    g) plasarea pe pagina web a instituţiei a informaţiilor referitoare la iniţierea şi implementarea tuturor proiectelor de asistenţă externă implementate în sector.
    Monitorizarea
    51. Coordonatorul naţional, cu concursul Unităţii naţionale de coordonare, asigură coordonarea şi buna funcţionare a sistemului naţional de monitorizare a asistenţei externe.
    52. Implementarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă sînt monitorizate prin intermediul:
    a) rapoartelor de monitorizare a proiectului/programului în scopul evaluării relevanţei, eficienţei, eficacităţii, impactului şi durabilităţii acestora, în conformitate cu documentaţia standard prezentată în anexa nr. 2 la prezentul  Regulament;
    b) intervievarea beneficiarului şi contractorului (după caz).
    53. Rapoartele de monitorizare a proiectului / programului diferă în funcţie de fazele proiectului:
    a) raportul de monitorizare a fazei iniţiale a proiectului / programului este elaborat la sfîrşitul fazei iniţiale a proiectului (pînă la aprobarea raportului iniţial). Raportul determină relevanţa proiectului, calitatea termenilor de referinţă, existenţa planului de lucru şi gradul de atingere a rezultatelor şi obiectivelor scontate etc.;
    b) raportul de monitorizare a progreselor este elaborat în perioada de pînă la 45 de zile ce urmează după semestrul de raportare. Raportul reflectă starea actuală de implementare a proiectului/programului şi stabileşte conformitatea implementării proiectului cu planul de lucru, întîrzierile şi conformitatea rezultatelor obţinute cu cele scontate etc.;
    c) raportul final de monitorizare este elaborat pe parcursul primelor trei luni de la finalizarea proiectului sau din momentul primirii/finalizării elaborării raportului final al proiectului. Raportul trebuie să conţină un sumar al activităţilor efectuate, evaluarea rezultatelor şi obiectivelor atinse, stabilirea impactului şi durabilităţii care sînt esenţiale pentru asigurarea continuităţii proiectului.
    54. Rapoartele de monitorizare sînt elaborate de recipient, care ulterior sînt discutate şi aprobate în cadrul consiliului sectorial. Rapoartele de monitorizare sînt semnate de coordonatorul de sector şi sînt prezentate Coordonatorului naţional.
    55. Coordonatorul de sector pregăteşte raportul anual privind progresele în implementarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă în sector şi-l prezintă Coordonatorului naţional.
    56. În funcţie de necesitate, rapoartele anuale de sector sînt examinate în cadrul Comitetului interministerial pentru planificare strategică.
    57. Unitatea naţională de coordonare  pregăteşte raportul anual consolidat privind implementarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă şi-l prezintă în cadrul Comitetului interministerial pentru planificare strategică.
    58. Cu aprobarea Coordonatorului naţional, Unitatea naţională de coordonare participă, în numele Guvernului Republicii Moldova, la acţiunile de evaluare a proiectelor şi programelor de asistenţă externă implementate în Moldova.

Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la cadrul
instituţional şi mecanismul de coordonare
a asistenţei externe acordate Republicii
Moldova de organizaţiile internaţionale
şi ţările donatoare

Documentul-tip pentru formularea propunerii
de proiect
Aria de cooperare (sectorul)
 
Titlul proiectului
 
Recipientul(ii)
 
Beneficiarul(ii)
 
Perioada de implementare
 
Introducere şi justificare
 descrierea situaţiei în sector  alte programe relevante ale  
 donatorilor în sector (finalizate sau în derulare)
Obiectivul general
 
Scopul proiectului
 
Rezultatele scontate
  
Activităţi specifice
 
Componente
 
Bugetul
 asistenţa tehnică lucrările/echipamentele necesare
Aplicantul
 instituţia/persoana de contact (e-mail, adresa, telefon, fax) etc.”
    [Anexa nr.1 în redacţia HG1161 din 20.12.10, MO252-253/21.12.10 art.1276]

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la cadrul instituţional
şi mecanismul de coordonare a asistenţei externe
acordate Republicii Moldova de organizaţiile
internaţionale şi ţările donatoare
    anexa nr.2

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.12
din 19 ianuarie 2010
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.560 din 10 august 1995 „Cu privire la Programul asistenţei tehnice pentru anii 1995-1996” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,
nr. 59-60, art. 462).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 988 din 28 septembrie 2000 „Cu privire la eficientizarea mecanismului de coordonare a asistenţei tehnice acordate Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.124-126, art.1092).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 700 din 3 iunie 2002 „Cu privire la unele măsuri de eficientizare a asistenţei tehnice acordate Republicii Moldova de către comunitatea donatorilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 74, art. 794).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 1493 din 19 noiembrie 2002 „Despre modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 159-160, art. 1632).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.302 din 21 martie 2005 „Cu privire la Programul naţional de asistenţă tehnică pentru anii 2005-2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 51-54, art. 358).