OMS303/2010
ID intern unic:  335046
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 303
din  06.05.2010
cu privire la asigurarea accesului la informaţia privind propriile
date medicale şi lista intervenţiilor medicale care necesită
 perfectarea acordului informat
Publicat : 29.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 108-109     art Nr : 382
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 763 din 21 iunie 2010
Ministru
___________ Alexandru TĂNASE

    În conformitate cu art. 11(4) şi art. 13(2) ale Legii nr.263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 176-181, art. 867),
O R D O N:
    1. Se aprobă:
    1) Instrucţiunea cu privire la asigurarea accesului la informaţia privind propriile date medicale din dosarele medicale, conform anexei nr.1.
    2) Lista intervenţiilor medicale care necesită perfectarea acordului informat în formă scrisă, conform anexei nr.2.
    3) Modelul acordului informat în formă scrisă, conform anexei nr.3.
    2.  Directorul Direcţiei Sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău, directorul Direcţiei Sănătăţii şi Protecţiei Sociale UTA Găgăuzia, şeful Secţiei Sănătate a Primăriei mun Bălţi, conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice şi private vor asigura executarea prevederilor prezentului ordin.
    3. Direcţia politici în asistenţa medicală (dna Tatiana Zatîc) va acorda suportul consultativ-metodic necesar în implementarea prezentului ordin.
    4. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Octavian Grama, viceministru.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                        Vladimir HOTINEANU

    Nr. 303. Chişinău, 6 mai 2010.
Anexa nr. 1
la Ordinul MS
nr. 303 din 6 mai 2010
Instrucţiune
cu privire la modul de eliberare a informaţiei
 privind propriile date medicale

Secţiunea 1
Dispoziţii generale
    1.  Prezenta instrucţiune reglementează modalitatea de eliberare a informaţiei din dosarele medicale, de către prestatorii de servicii medicale, indiferent de forma juridică de organizare, în scopul asigurării accesului pacientului la propriile date cu caracter medical şi garantarea confidenţialităţii informaţiilor ce ţin de secretul medical.
    2.  În sensul prezentei instrucţiuni, dosarul medical al pacientului reprezintă documentaţia de evidenţă medicală primară de ambulator şi staţionar ce conţine informaţiile despre starea sănătăţii fizice şi psihice, precum şi rezultatele investigaţiilor, tratamentelor şi îngrijirilor medicale primite.
    3.  Informaţia din documentaţia de evidenţă medicală primară de ambulator şi staţionar (în continuare - dosar medical), cu privire la propriile date medicale, la rezultatele investigaţiilor, la tratamentele şi îngrijirile primite se eliberează personal pacientului, iar pentru persoanele care nu au atins vîrsta de 18 ani, precum şi cele declarate incapabile sau cu capacitate de exerciţiu limitată - reprezentanţilor lor legali (rudele apropiate), informînd concomitent pacientul în măsură adecvată capacităţii lui de exerciţiu. În cazul cînd pacientul nu doreşte să fie personal informat, la solicitarea acestuia, informaţia se prezintă persoanei nominalizate de către pacient.
    4.  În cazul solicitării informaţiei despre datele cu caracter medical a unui pacient decedat, informaţia se eliberează rudelor apropiate, cu condiţia că în acordul informat semnat în timpul vieţii de către pacientul decedat nu este indicată expres dorinţa acestuia referitor la păstrarea confidenţialităţii absolute a datelor despre sănătatea sa.
    5. La solicitarea motivată a organului de urmărire penală, a instanţei judecătoreşti în legătură cu efectuarea urmăririi penale sau a procesului judiciar, informaţia privind propriile date medicale se eliberează în conformitate cu legislaţia.
    6.  Responsabil de asigurarea accesului la informaţia privind propriile date medicale ale pacientului este conducătorul instituţiei medico-sanitare.
    7.  Cheltuielile aferente necesare pentru efectuarea copiilor din dosarul medical sînt acoperite de către solicitant în conformitate cu prevederile articolului 20 al Legii nr. 982-XIV
din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 88-90, art. 664).
Secţiunea 2
Modul de eliberare a informaţiei privind
propriile date medicale
    8.  Informaţia privind propriile date medicale poate fi oferită sub forma unui rezumat în scris (extras din fişa medicală de ambulator sau fişa medicală de staţionar (F 027 e) şi/sau copia oricărei părţi din propriile date şi dosare medicale.
    9.  Informaţia privind propriile date medicale se eliberează la cererea în scris sau verbală a solicitantului.
    10. În cazul cînd informaţia este disponibilă extrasul din fişa medicală de ambulator sau staţionar, sau copia oricărei părţi din propriile date şi dosare medicale se eliberează conform cererii verbale a solicitantului, cu efectuarea menţiunii respective în documentaţia de evidenţă medicală primară şi confirmarea primirii informaţiei prin semnătura solicitantului şi conducătorului instituţiei medico-sanitare sau  subdiviziunii, după caz.
    11. În cazul cînd informaţia solicitată necesită timp pentru pregătirea acesteia (dosarul medical se află în arhiva instituţiei medico-sanitare etc.), ea va fi pusă la dispoziţia solicitantului, în baza cererii în scris, nu mai tîrziu de 15 zile de la înregistrarea cererii.
    12. Cererea se întocmeşte pe numele conducătorului instituţiei medicale şi se depune la cancelaria/secretariatul instituţiei pentru a fi înregistrată în modul stabilit.
    13. Cererea scrisă va conţine:
    a) Datele de identificare a solicitantului.
    b) Detalii suficiente şi concludente pentru identificarea informaţiei solicitate (date despre aflarea la evidenţă în instituţia dată, date despre perioada tratamentului ambulatoriu/staţionar efectuat, date despre perioada de efectuare a investigaţiilor etc.).
    c) Modalitatea acceptabilă de primire a informaţiei solicitate (extras din fişa medicală de ambulator/staţionar, copia integrală sau parţială a fişei medicale).
    d) Acordul de a acoperi cheltuielile pentru copiile primite din dosarul medical şi modul de primire a informaţiei (expediat prin postă, personal).
    14. Cererea este însoţită de următoarele acte:
    a) Buletinul de identitate a solicitantului.
    b) În cazul pacienţilor care nu au atins vîrsta de 18 ani, solicitantul anexează la cererea depusă şi copia de pe certificatul de naştere al pacientului, şi după caz, copia actului oficial, care atestă dreptul de tutore sau curator al pacientului.
    c) În cazul pacienţilor declaraţi prin hotărîre judecătorească incapabili sau cu capacitate de exerciţiu limitată, solicitantul va anexa la cerere şi copia de pe hotărîrea judecătorească, şi după caz, copia actului oficial, care atestă dreptul de tutore sau curator al pacientului.
    d) În cazul pacienţilor care au delegat o altă persoană care să fie informată în locul său, solicitantul va anexa copia de pe procura autentificată notarial.
    15. Persoana responsabilă de eliberarea informaţiei din dosarul medical, desemnată prin ordinul conducătorului instituţiei medico-sanitare, va asigura eliberarea informaţiei solicitate  în termenul menţionat în punctul  11.
    16. În cazul cînd la momentul ridicării dosarului din arhivă se va depista cererea pacientului decedat la confidenţialitate deplină stipulată în formularul acordului informat îndeplinit în perioada aflării sale în instituţia medicală dată, cererea de eliberare a dosarului medical este respinsă, fapt despre care este informat în scris solicitantul, cu anexarea copiei cererii pacientului decedat la confidenţialitate deplină.
    17. În cazul cînd nu este posibilă furnizarea datelor medicale, solicitantul este informat în scris cu indicarea cauzei (dosarul medical lipseşte, prezenţa cererii pacientului despre confidenţialitate deplină etc.).
    18. Despre eliberarea informaţiei privind propriile date medicale, la cererea scrisă a solicitantului, se înregistrează în Registrul de evidenţă a corespondenţei instituţiei medico-sanitare şi se păstrează la dosar împreună cu cererea în scris a solicitantului, actele anexate de către acesta şi răspunsul în scris către solicitant semnat de conducătorul instituţiei medico-sanitare.
    19. Conducătorul instituţiei medico-sanitare asigură respectarea prevederilor prezentei Instrucţiuni şi este responsabil de organizarea păstrării documentaţiei de evidenţă medicală primară în conformitate cu actele normative în vigoare în vederea asigurării accesului la propriile date medicale.

Anexa nr. 2
la Ordinul MS
nr.303 din 6 mai 2010

Lista intervenţiilor medicale care necesită perfectarea
acordului informat al pacientului

    I. Intervenţiile chirurgicale, inclusiv manopere de mică chirurgie.
    II. Intervenţii parenterale, inclusiv imunizări.
    III. Servicii medicale specifice:
    a) Prelevarea sîngelui pentru determinarea parametrilor clinici, biochimici, imunologici, serologici.
    b) Recoltarea produselor pentru biopsie, citologie, histologie.
    c) Extracţie de corpi străini.
    d) Tratamente locale (badijonaj, lavaj).
    e) Manopere terapeutice (puncţia, cateterizarea).
    IV. Servicii medicale paraclinice, inclusiv:
    a) Testele intradermale.
    b) Servicii de transfuzie.
    c) Servicii medicale de diagnostic funcţional (cu test farmacologic, de efort sau funcţional etc).
    d) d.Imagistica medicală (metode invazive de diagnostic cu ghidaj ecografic; ecografia cardiacă (ecocardiografie) cu efort fizic, farmacologic, cu contrast, transesofagiană).
    e) Investigaţii de radiodiagnostic.
    f) Tomografia convenţională şi computerizată.
    g) Investigaţii angiografice; Medicina nucleară.
    h) Investigaţii prin rezonantă magnetică-nucleară (RMN).
    i) Investigaţii de diagnostic intraarticulare.
    j) Endoscopia de diagnostic.
    V. Servicii de fizioterapie şi reabilitare medicală cu metode fizice, inclusiv:
    a) Electroterapia.
    b) b. Aerosolo- şi electro-aerosoloterapia.
    c) c. Fototerapia.
    VI. Tratamente terapeutice cu efecte adverse specifice sau risc sporit.
    În dependenţă de profilul de activitate a instituţiei medico-sanitare, lista intervenţiilor medicale, care necesită perfectarea acordului informat al pacientului, se completează prin ordin intern.

    anexa nr.3