HGA834/2010
ID intern unic:  336027
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 834
din  13.09.2010
pentru aprobarea Regulamentului privind
achiziţiile publice de lucrări
Publicat : 17.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 169-171     art Nr : 923
    Abrogată prin HG669 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.713

    MODIFICAT
   
HG121 din 17.02.14, MO43-46/21.02.14 art.138
   
HG62 din 21.01.13, MO18-21/25.01.13 art.101
    HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001
    HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781    În scopul executării Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art. 470), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.25, art.259), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea aplicării unei metodologii unice privind planificarea, iniţierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de lucrări, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări (se anexează).
    2. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, procedurile de achiziţii publice de lucrări aflate în curs de desfăşurare vor fi definitivate în baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective.
    3. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15 septembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de lucrări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 204-207, art.1181);
    Hotărîrea Guvernului nr. 1390 din 16 decembrie 2004 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15 septembrie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.237-240, art.1591).

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa
    Ministrul construcţiilor şi
    dezvoltării regionale                                                      Marcel Răducan

    Nr. 834. Chişinău, 13 septembrie 2010.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 834
din 13 septembrie 2010

REGULAMENTUL
privind achiziţiile publice de lucrări
I. Dispoziţii generale
    1. În sensul prezentului Regulament se folosesc următoarele noţiuni:
    achiziţie publică de lucrări – achiziţionarea lucrărilor pentru construcţiile de orice categorie şi instalaţiile aferente acestora, precum şi pentru lucrările de intervenţie în timp la construcţiile existente (modernizări, modificări, transformări, consolidări, extinderi şi reparaţii), pentru necesităţile uneia sau cîtorva autorităţi contractante;
    contract de achiziţii publice de lucrări – actul juridic cu titlu oneros, încheiat între autoritatea contractantă şi operatorul economic, care are ca obiect execuţia lucrărilor;
    documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări – documentaţie, aprobată de Guvern, care cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţii publice de lucrări şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv instrucţiuni pentru ofertanţi, caietul de sarcini, condiţii de contractare şi documentaţia descriptivă;
    garanţie contractuală – asigurarea executării obligaţiilor stipulate în contractul de achiziţii publice de lucrări, încheiat între autoritatea contractantă şi ofertantul căruia i-a fost atribuit contractul;
    oferta cea mai avantajoasă tehnico-economic – ofertă desemnată cîştigătoare conform criteriilor stabilite de prezentul Regulament şi determinate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări;
    operator economic – executant de lucrări, orice persoană fizică sau juridică, entitate publică sau asociaţie de astfel de persoane şi/sau entităţi care execută lucrări;
    ofertă – propunerea, făcută de un operator economic, de încheiere a unui contract de achiziţie publică de lucrări;
    oferta tehnică – document al ofertei, elaborat în baza cerinţelor din documentele de licitaţie, stabilite de autoritatea contractantă;
    oferta financiară – document al ofertei, prin care se furnizează informaţiile cerute prin documentele de licitaţie sau prin invitaţia de participare cu privire la preţuri, tarife, alte condiţii financiare şi comerciale;
    caiet de sarcini – documentaţie scrisă, parte componentă a documentelor de licitaţie sau a invitaţiei de participare, care detaliază condiţiile tehnice de execuţie a lucrărilor, cerinţele faţă de calitatea materialelor, standardele şi reglementările tehnice aplicabile, protecţia mediului, protecţia muncii, tehnologiile, transporturile pe şantier, inspecţiile, testele, verificările, modificările, măsurătorile etc.;
    documentele de licitaţie – documentele stabilite conform Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări pentru procedura licitaţiei deschise;
    perioadă de valabilitate a ofertei – interval de timp care încape să curgă din momentul deschiderii ofertelor, expus atît în invitaţia de participare la procedura de achiziţie, cît şi în textul ofertei care urmează a fi prezentată, în cursul căruia oferta produce efecte juridice.
    2. Lucrările care fac obiectul contractelor de achiziţii publice de lucrări sînt prezentate în anexa la prezentul Regulament.
    3. Contractele de lucrări atribuite în scopul realizării unei investiţii sînt considerate contracte de achiziţii publice de lucrări, dacă valoarea estimată a lucrărilor de construcţie-montaj reprezintă cel puţin 20% din valoarea totală estimată a investiţiei respective şi a căror realizare face parte din obiectivul contractului respectiv.
    4. În cazul în care obiectul contractului îl constituie realizarea unei investiţii pentru finalizarea căreia sînt necesare executarea unui ansamblu de lucrări de construcţii-montaj şi, după caz, furnizarea de echipamente, instalaţii, utilaje sau alte dotări aferente investiţiei respective, valoarea contractului se determină cu luarea în calcul a valorii totale a investiţiei. Se admite achiziţionarea separată de către autoritatea contractantă a utilajului tehnologic, în cazul în care autoritatea contractantă aduce argumente concludente în acest sens.
    5. Autoritatea contractantă are obligaţia să estimeze valoarea contractului de achiziţii publice de lucrări în corespundere cu preţurile medii stabilite în mod curent pe piaţă, cu respectarea prevederilor Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 10 decembrie 2008.
    6. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie de lucrări, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de prevederile Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
II. Tipurile procedurilor de achiziţie publică de lucrări
Secţiunea 1. Condiţiile de aplicare
    7. Autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări numai dacă se respectă în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) contractul este inclus în planul anual de achiziţii publice al autorităţii contractante, cu excepţia cazului în care obiectul contractului este determinat de apariţia unei situaţii de forţă majoră sau a unor situaţii care impun acoperirea urgentă a unor necesităţi neprevăzute;
    b) sînt asigurate, integral sau parţial, pentru anul în curs mijloacele financiare necesare în vederea îndeplinirii prevederilor contractului de achiziţie publică de lucrări;
    c) este asigurată elaborarea, verificarea şi aprobarea, în modul stabilit, a documentaţiei de proiect şi deviz, iar pentru obiectivele de o complexitate majoră şi elaborarea studiului de fezabilitate;
    d) sînt elaborate şi definitivate documentele de licitaţie, în cazul aplicării uneia din formele licitaţiei, sau alte documente necesare, în cazul aplicării unei alte proceduri de achiziţie;
    e) este creat grupul de lucru.
    8. Autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziţia publică de lucrări prin încheierea de contracte separate, în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie decît procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu prezentul Regulament, în cazul în care achiziţia publică de lucrări nu ar fi fost divizată.
    9. Autoritatea contractantă nu are dreptul să mărească volumul lucrărilor stabilit de contractele încheiate, pentru a evita efectuarea unor noi achiziţii, cu excepţia cazurilor prevăzute de art.53 din Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice şi Regulamentul privind realizarea achiziţiilor publice dintr-o singură sursă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1407 din 10 decembrie 2008.
    10. Autoritatea contractantă, în funcţie de valoarea şi complexitatea contractului de achiziţie publică de lucrări, are posibilitatea de a folosi una din următoarele proceduri de achiziţii publice:
    a) licitaţie deschisă;
    b) licitaţie limitată;
    c) proceduri negociate;
    d) achiziţie dintr-o singură sursă;
    e) cerere a ofertelor de preţuri;
    f) licitaţie electronică;
    g) achiziţie în cazul planurilor de construcţie a locuinţelor sociale;
    h) acord-cadru;
    i) dialog competitiv.
    11. Procedura de bază de atribuire a contractului de achiziţii publice de lucrări este licitaţia deschisă. Alte proceduri de achiziţie pot fi folosite numai în condiţiile stabilite expres de prezentul Regulament.
Secţiunea 2. Licitaţia deschisă
    12. Licitaţia deschisă pentru achiziţia publică de lucrări se organizează într-o singură etapă, unde participă un număr nelimitat de operatori economici care doresc să participe şi îndeplinesc condiţiile de calificare, impuse de autoritatea contractantă în documentele de licitaţie. Licitaţia deschisă are loc dacă la ea au fost calificaţi cel puţin trei ofertanţi.
    13. Înainte de lansarea licitaţiei deschise autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a Agenţiei Achiziţii Publice (în continuare – Agenţie) invitaţia de participare, pentru informarea potenţialilor ofertanţi, astfel încît aceştia să-şi poată pregăti ofertele.
    14. Invitaţia de participare la licitaţia deschisă se publică conform modelului stabilit în Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări.
    15. Desfăşurarea licitaţiei deschise are loc prin realizarea următoarelor activităţi:
    a) crearea de către autoritatea contractantă a grupului de lucru;
    b) elaborarea de către autoritatea contractantă a documentelor de licitaţie;
    c) prezentarea de către autoritatea contractantă a documentelor de licitaţie Agenţiei pentru înregistrare şi a invitaţiei de participare în vederea publicării ei în Buletinul Achiziţiilor Publice;
    d) primirea de către autoritatea contractantă de la ofertanţi a solicitărilor de obţinere a documentelor de licitaţie şi remiterea documentelor respective tuturor celor care au înaintat o solicitare în acest sens;
    e) organizarea obligatorie, de către autoritatea contractantă, a unei vizite la şantierul lucrărilor pentru ofertanţii care au obţinut documentele de licitaţie;
    f) întocmirea şi prezentarea de către autoritatea contractantă a răspunsurilor la clarificările privind elementele incluse în documentele de licitaţie, solicitate de ofertanţii care au obţinut un exemplar al documentelor respective;
    g) primirea de către autoritatea contractantă a pachetelor (coletelor) sigilate care conţin ofertele şi documentele de însoţire;
    h) deschiderea ofertelor de către grupul de lucru şi perfectarea procesului-verbal privind deschiderea licitaţiei;
    i) îndeplinirea de către grupul de lucru a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1380 din 10 decembrie 2007;
    j) transmiterea de către autoritatea contractantă tuturor ofertanţilor participanţi a comunicării privind rezultatul licitaţiei publice;
    k) încheierea de către autoritatea contractantă şi ofertantul cîştigător a contractului de achiziţie publică de lucrări;
    l) transmiterea de către autoritatea contractantă a contractului de achiziţie publică de lucrări Agenţiei pentru înregistrare şi a anunţului de atribuire a contractului, în vederea publicării lui în Buletinul Achiziţiilor Publice.
Secţiunea 3. Licitaţia limitată
    16. Autoritatea contractantă va desfăşura o licitaţie limitată în cazul în care lucrările necesare sînt de o valoare şi o complexitate majoră şi de o importanţă economică şi socială deosebită, inclusiv cele care au o valoare estimativă mai mare de 10000,0 mii lei, sau ele pot fi realizate de un număr mare de operatori economici pe piaţă, caz în care autoritatea contractantă doreşte să selecteze în prealabil ofertanţii competitivi.
    17. Licitaţia limitată pentru achiziţiile publice de lucrări este licitaţia organizată în două etape distincte: în prima etapă, unde se aplică procedura de preselecţie, participă un număr nelimitat de operatori economici interesaţi, care prezintă ofertele de calificare (fără a indica preţul lor), iar în a doua etapă participă numai operatorii economici care au îndeplinit condiţiile de preselecţie, sînt selectaţi de către autoritatea contractantă şi prezintă ofertele finale indicînd preţurile (ofertele financiare).
    18. Înaintea lansării licitaţiei limitate autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei invitaţia de participare la preselecţie.
    19.  În invitaţia de participare la preselecţie se va indică:
    a) modul şi locul obţinerii documentelor de preselecţie;
    b) taxa pentru documentele de preselecţie;
    c) moneda şi modul de achitare a taxei pentru documentele de preselecţie;
    [Pct.19 lit.c) modificată prin HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    d) limba (limbile) în care se întocmesc documentele de preselecţie;
    e) locul şi termenul de depunere a cererilor pentru preselecţie.
    20. La etapa de preselecţie, operatorilor economici li se propune să prezinte ofertele fără a indica preţul lor (ofertele de calificare), elaborate în baza cerinţelor documentelor de preselecţie.
    21. Criteriile de preselecţie se expun în documentele de preselecţie. La evaluarea datelor de calificare ale fiecărui operator economic care a depus cerere pentru preselecţie se aplică doar aceste criterii.
    22. Organizarea şi desfăşurarea etapei de preselecţie, are loc după cum urmează:
    a) crearea de către autoritatea contractantă a grupului de lucru;
    b) elaborarea de către autoritatea contractantă a documentelor de preselecţie;
    c) prezentarea de către autoritatea contractantă a documentelor de preselecţie Agenţiei pentru înregistrare şi a invitaţiei de participare, în vederea publicării ei în Buletinul Achiziţiilor Publice;
    d) primirea de către autoritatea contractantă de la operatorii economici interesaţi a solicitărilor de obţinere a documentelor de preselecţie şi remiterea documentelor respective tuturor celor care au înaintat o solicitare în acest sens;
    e) întocmirea şi transmiterea de către autoritatea contractantă a răspunsurilor la clarificările solicitate de operatorii economici privind elementele specifice ale documentelor de preselecţie;
    f) primirea de către autoritatea contractantă a cererilor pentru preselecţie şi a coletelor cu ofertele de calificare;
    g) deschiderea coletelor de către grupul de lucru şi perfectarea procesului-verbal la deschiderea etapei de preselecţie a licitaţiei;
    h) exercitarea de către grupul de lucru a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1380 din 10 decembrie 2007.
    23. După înregistrarea rezultatelor preselecţiei, autoritatea contractantă va comunica imediat fiecărui operator economic depunător de cerere pentru preselecţie rezultatele acesteia şi va prezenta, la cererea oricărui solicitant public, lista tuturor operatorilor economici preselectaţi. Numai aceşti operatori economici vor participa în continuare la etapa a doua a procedurii de achiziţie publică de lucrări.
    24. Etapa a doua se desfăşoară numai în cazul în care la prima etapă sau calificat cel puţin trei participanţi. La etapa a doua a procedurii de licitaţie limitată ofertanţii participanţi la prima etapă, ale căror oferte nu au fost respinse, prezintă ofertele finale, indicînd preţurile. Ofertantul care nu doreşte să facă oferta finală poate abandona procedura licitaţiei limitate.
    25. La etapa a doua a licitaţiei limitate, unicul criteriu de evaluare va fi „cel mai mic preţ”.
    26. Etapa de evaluare a ofertelor finale se desfăşoară după cum urmează:
    a) prezentarea de către autoritatea contractantă tuturor ofertanţilor selectaţi a invitaţiilor de participare cu oferte şi a documentelor de licitaţie;
    b) întocmirea şi transmiterea de către autoritatea contractantă a răspunsurilor la clarificările privind elementele cuprinse în documentele de licitaţie, solicitate de ofertanţii selectaţi;
    c) primirea de către autoritatea contractantă a pachetelor (coletelor) sigilate care conţin ofertele şi documentele de însoţire;
    d) deschiderea de către grupul de lucru a pachetelor (coletelor) sigilate, care conţin ofertele şi documentele de însoţire şi perfectarea procesului-verbal de deschidere a etapei a doua a licitaţiei;
    e) exercitarea de către grupul de lucru a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1380 din 10 decembrie 2007;
    f) transmiterea de către autoritatea contractantă tuturor ofertanţilor participanţi a comunicării privind rezultatul licitaţiei limitate;
    g) încheierea de către autoritatea contractantă şi ofertantul cîştigător a contractului de achiziţie publică de lucrări;
    h) transmiterea de către autoritatea contractantă a contractului de achiziţie publică de lucrări Agenţiei pentru înregistrare şi a anunţului de atribuire a contractului, în vederea publicării lui în Buletinul Achiziţiilor Publice.
Secţiunea 4. Alte proceduri de achiziţii publice de lucrări
    27. Proceduri negociate
    Autoritatea contractantă poate atribui contracte de achiziţii publice de lucrări printr-o procedură negociată în conformitate cu art.52 din Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
    28. Achiziţia dintr-o singură sursă
    În cazul aplicării procedurii de achiziţie dintr-o singură sursă, autoritatea contractantă va respecta prevederile art.53 din Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, şi a Regulamentului privind realizarea achiziţiilor publice dintr-o singură sursă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1407 din 10 decembrie 2008.
    29. Cererea ofertelor de preţuri
    1) Autoritatea contractantă, prin cererea ofertelor de preţuri, poate atribui contracte de achiziţii publice de lucrări, cu condiţia ca valoarea estimativă a achiziţiei să nu depăşească 1000000 lei.
    2) În cazul aplicării procedurii de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri, autoritatea contractantă va respecta prevederile Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice şi a prezentului Regulament.
    30. Licitaţia electronică
    În cazul aplicării procedurii de achiziţie prin licitaţie electronică, autoritatea contractantă va respecta prevederile art.56 din Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
Secţiunea 5. Anularea procedurii de achiziţie publică de lucrări
    31. Autoritatea contractantă, din proprie iniţiativă, precum şi la solicitarea Agenţiei, în urma controlului efectuat, va anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică de lucrări şi, în mod obligatoriu, înainte de data încheierii contractului, în următoarele cazuri:
    a) nu există cel puţin trei ofertanţi, care au întrunit condiţiile de calificare stabilite;
    b) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, care:
    sînt depuse după data-limită de prezentare a ofertelor;
    nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele stabilite;
    conţin, în propunerea financiară, preţuri care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate temeinic;
    conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sînt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
    c) circumstanţe excepţionale afectează procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice sau fac imposibilă încheierea contractului;
    d) s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hotărîrea definitivă a instanţei judecătoreşti;
    e) valoarea tuturor ofertelor este mai mare sau mai mică cu cel puţin 15 la sută decît valoarea estimativă a lucrărilor, calculată de către autoritatea contractantă în modul stabilit.
    [Pct.31 lit.e) introdusă prin HG62 din 21.01.13, MO18-21/25.01.13 art.101]
    32. După data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică de lucrări şi după data încheierii contractului, anularea procedurii de achiziţie se efectuează doar de către Agenţie sau, după caz, de către instanţa de judecată.
    33. Decizia de anulare a procedurii de achiziţie publică de lucrări nu generează vreo obligaţie a autorităţii contractante sau a Agenţiei faţă de participanţii la procedura de achiziţie, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă şi a garanţiei contractuale.
    34. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică de lucrări, în cel mult 2 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.
III. Procedura de licitaţie
Secţiunea 1. Transparenţă
    35. Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura publicarea în Buletinul Achiziţiilor Publice, prin intermediul Agenţiei, a anunţurilor publice de intenţie, de participare şi de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări, în conformitate cu forma şi conţinutul stabilit în Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări.
    36. Autoritatea contractantă are dreptul, în scopul asigurării unei transparenţe maxime, să dea publicităţii anunţul de participare şi prin alte mijloace de informare în masă, locale, naţionale sau internaţionale, sau Internet, dar numai după publicarea anunţului respectiv în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei, avînd obligaţia de a respecta întocmai conţinutul şi forma anunţului publicat.
    37. Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei anunţul de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări nu mai tîrziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii acestuia.
    38. Anunţul de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări va cuprinde minimum următoarele date privind:
    a) denumirea lucrărilor care fac obiectul contractului atribuit;
    b) denumirea şi adresa juridică a autorităţii contractante care a atribuit contractul;
    c) data atribuirii contractului;
    d) denumirea şi alte date de identificare ale operatorului economic cîştigător;
    e) valoarea contractului atribuit;
    f) temeiul legal de utilizare a procedurii respective de atribuire a contractului;
    g) procedura utilizată.
Secţiunea 2. Întocmirea şi conţinutul documentelor de licitaţie
    39. Autoritatea contractantă, prin intermediul grupului de lucru pentru achiziţii, are obligaţia de a asigura elaborarea documentelor de licitaţie, în conformitate cu forma şi conţinutul stabilit în Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări.
    40. Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea unui exemplar al documentelor de licitaţie de către orice operator economic de la care a primit o solicitare în acest sens.
    41. Costul documentelor de licitaţie va include cheltuielile de tipărire şi de livrare a lor către operatorul economic, dacă modalitatea de obţinere nu prevede preluarea directă de către operatorul economic de la autoritatea contractantă.
    42. Documentele de licitaţie pot fi puse la dispoziţia operatorilor economici, de către autoritatea contractantă, numai după înregistrarea lor la Agenţie.
    43. Modificările conţinutului documentelor de licitaţie după înregistrarea lor pot fi efectuate numai din motive obiective argumentate de către autoritatea contractantă, cu informarea Agenţiei. Notificarea modificărilor documentelor de licitaţie se face de către autoritatea contractantă cu cel puţin 8 zile înainte de data deschiderii ofertelor şi obligatoriu, tuturor operatorilor economici care au obţinut aceste documente.
    44. Orice operator economic, care a obţinut un exemplar al documentelor de licitaţie, are dreptul de a solicita autorităţii contractante clarificări în scris, despre elementele cuprinse în acestea.
    45. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări cu cel puţin 3 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, dar numai la acele solicitări primite cu cel puţin 5 zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.
    46. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite conţinutul răspunsului către toţi operatorii economici care au obţinut un exemplar al documentelor de licitaţie, luînd măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
Secţiunea 3. Caietul de sarcini
    47. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentele de licitaţie şi constituie ansamblul cerinţelor în baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant oferta tehnică.
    48. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, tehnologie, norme, coduri sau simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.
    49. Caietul de sarcini este parte integrantă din proiectul tehnic de execuţie verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale. Pentru asigurarea unor informaţii complete, necesare în vederea elaborării ofertei tehnice, documentaţia minimală care trebuie inclusă în prezenta secţiune trebuie să conţină caietele de sarcini pe specialităţi, liste cuprinzînd cantităţi de lucrări, precum şi planşele principale ale obiectelor.
    50. Specificaţiile tehnice se vor referi, de asemenea, la prescripţii de proiectare şi de calcul, sau la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la tehnici, procedee şi metode de construcţie, precum şi la orice alte condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcţie şi de diverse acte normative şi reglementări, în legătură cu lucrarea finală şi cu materii prime sau materiale ori părţi de lucrare utilizate.
    51. Caietul de sarcini trebuie să precizeze şi instituţiile competente de la care executanţii pot obţine informaţii privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului respectiv şi care sînt în vigoare la nivel naţional sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările .
    52. Autoritatea contractantă are obligaţia de a defini în caietul de sarcini şi în contract specificaţiile tehnice numai prin referire la reglementări tehnice, astfel cum sînt acestea definite în legislaţia internă referitoare la standardizarea naţională în domeniul construcţiilor, iar în cazul lipsei acestora, prin referire, de regulă, la alte standarde care sînt compatibile cu reglementările Comunităţii Europene.
    53. În cazul în care sînt utilizate standarde speciale caietul de sarcini trebuie să precizeze că vor fi acceptate şi produsele, serviciile sau lucrările care îndeplinesc alte standarde de autoritate şi care asigură o calitate substanţial egală cu standardele menţionate.
    54. Se interzice indicarea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricaţie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificaţii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unui sau mai multor ofertanţi.
    55. Se interzice indicarea unei mărci de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a unei licenţe de fabricaţie sau a unei anumite origini ori producţii. Totuşi, se admite o astfel de indicaţie, dar numai însoţită de menţiunea “sau echivalent” şi numai în situaţia în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a stabili în caietul de sarcini specificaţii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru toate părţile interesate.
    56. În cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic”, iar autoritatea contractantă nu a anunţat interdicţia de a fi depuse oferte alternative, caietul de sarcini trebuie să precizeze cerinţele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le îndeplinească pentru a fi luate în considerare.
    57. În cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este „cel mai mic preţ”, caietul de sarcini trebuie să precizeze, în mod expres, faptul că cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care oferta tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.
    58. Caracteristicile tehnice ale lucrărilor solicitate de autoritatea contractantă, incluse în caietul de sarcini trebuie să reprezinte o descriere exactă şi completă a obiectivului achiziţiei.
    59. La elaborarea caracteristicilor tehnice, proiectelor, desenelor tehnice, schiţelor şi descrierilor:
    a) se efectuează descrierea fizică a lucrărilor în baza caracteristicilor tehnice, calitative, obiective şi relevante;
    b) se fac caracteristici din punctul de vedere al siguranţei în exploatare şi a eficienţei lucrărilor, dacă descrierea fizică este imposibilă sau dacă parametrii de eficienţă primează.
Secţiunea 4. Exercitarea atribuţiilor de către grupul
de lucru pentru achiziţii

    60. Odată cu iniţierea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări, autoritatea contractantă are deja instituit un grup de lucru, format cel puţin din 5 membri, care sînt responsabili pentru deschiderea ofertelor, examinarea, evaluarea şi compararea lor.
    61. Grupul de lucru are obligaţia de a deschide ofertele la data şi în locul specificat în anunţul sau în invitaţia de participare.
    62. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere. Grupul de lucru nu are dreptul să respingă o ofertă avînd ca singură motivaţie absenţa de la deschidere a ofertantului care a depus oferta respectivă.
    63. În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor grupul de lucru verifică modul de respectare a regulilor formale de depunere şi prezentare a ofertelor şi a documentelor care le însoţesc.
    64. Plicurile vor fi deschise de preşedintele grupului de lucru, care are obligaţia să pună la dispoziţie următoarele informaţii:
    a) denumirea (numele) ofertanţilor;
    b) modificările şi retragerile de oferte;
    c) existenţa garanţiilor pentru oferte;
    d) elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv preţul;
    e) propuneri de oferte alternative;
    f) orice alte detalii şi precizări necesare asigurării publicităţii ofertelor propuse.
    65. Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor întîrziate.
    66. Grupul de lucru va întocmi un proces-verbal de deschidere, conform modelului stabilit în Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări, care urmează a fi semnat atît de membrii grupului de lucru, cît şi de reprezentanţii ofertanţilor prezenţi la deschiderea ofertelor, după caz pe fiecare filă a procesului-verbal.
    67. Pentru asigurarea confidenţialităţii conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de ofertanţi, grupul de lucru are obligaţia să desfăşoare, de regulă, activităţile de deschidere, examinare şi evaluare numai la sediul autorităţii contractante.
    68. După semnarea procesului-verbal privind deschiderea ofertelor, examinarea şi compararea lor de către grupul de lucru, autoritatea contractantă va prezenta Agenţiei spre înregistrare darea de seamă şi contractul de achiziţie publică încheiat între autoritatea contractantă şi operatorul economic cîştigător, însoţită de hotărîrea grupului de lucru privind rezultatele examinării, evaluării şi comparării ofertelor.
    69. În funcţie de obiectul şi complexitatea achiziţiei, în componenţa grupului de lucru, cu statut de membri cu drept de vot, pot fi atraşi reprezentanţi ai organelor centrale de specialitate.
    [Pct.69 în redacția HG121 din 17.02.14, MO43-46/21.02.14 art.138]
    70. În funcţie de specificul contractului de achiziţie, autoritatea contractantă poate atrage în cadrul grupului de lucru, fără drept de vot, consultanţi şi experţi cu experienţă în domeniul achiziţiei respective.
    71. Pe parcursul desfăşurării activităţii de evaluare, examinare şi comparare a ofertelor, membrii grupului de lucru:
    a) au obligaţia de a păstra confidenţialitatea conţinutului ofertelor, precum şi a oricăror altor informaţii prezentate de ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce acestora prejudicii, precum şi de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau drepturile comerciale;
    b) nu au dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de achiziţie publică de lucrări informaţii suplimentare legate de activitatea de examinare, evaluare şi comparare a ofertelor.
    72. Membrii grupului de lucru au obligaţia de a semna pe responsabilitate proprie, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, potrivit modelului stabilit în Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1380 din 10 decembrie 2007 prin care confirmă, totodată, că nu se află în nici una dintre situaţiile următoare:
    a) este soţ, rudă sau afin pînă la gradul al treilea, inclusiv cu unul dintre ofertanţi;
    b) în ultimii trei ani a avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanţi sau au făcut parte din consiliul de administraţie ori din orice alt organ de conducere sau de administraţie al acestora;
    c) deţine cote sau acţiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanţi.
    73. Declaraţia prevăzută la punctul 72 din prezentul Regulament trebuie semnată înainte de şedinţa de deschidere a ofertelor.
    74. În cazul în care unul dintre membrii grupului de lucru constată că se află în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute în punctul 72 din prezentul Regulament, acesta are obligaţia de a solicita imediat înlocuirea sa din componenţa grupului cu o altă persoană, fără necesitatea emiterii unui nou ordin sau decizie specială.
    75. În caz de nerespectare a prevederilor punctelor 72, 73 şi 74 din prezentul Regulament, Agenţia nu va accepta rezultatele achiziţiei.
Secţiunea 5. Elaborarea şi prezentarea ofertei
    76. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentelor de licitaţie.
    77. Oferta tehnică se elaborează în concordanţă cu cerinţele cuprinse în documentele de licitaţie şi caietul de sarcini, astfel încît să asigure furnizarea tuturor informaţiilor necesare pentru evaluarea tehnică.
    78. Oferta financiară este documentul prin care se furnizează informaţiile cerute prin documentele de licitaţie sau prin invitaţia de participare cu privire la preţuri, tarife, alte condiţii financiare şi comerciale. Aceasta se respinge de către grupul de lucru, dacă nu este completată potrivit cerinţelor prestabilite în documentele de licitaţie sau în invitaţia de participare.
    79. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
    80. Depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a semna contractul de achiziţie publică de lucrări cu autoritatea contractantă şi de a realiza lucrarea în conformitate cu documentele de licitaţie.
    81. Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la adresa şi pînă la data-limită pentru depunere, stabilite în anunţul sau în invitaţia de participare, şi îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv de forţa majoră.
    82. Oferta care este depusă la o altă adresă decît cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
    83. Perioada de timp necesară pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor (perioadă cuprinsă de la data anunţului public pînă la data-limită pentru depunerea ofertei) se stabileşte de autoritatea contractantă, dar nu va fi mai scurtă de 15 zile calendaristice, iar în cazul unor lucrări a căror sumă estimativă depăşeşte 99000000 lei, perioada de timp necesară pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor nu va fi mai scurtă de 40 de zile calendaristice.
    84. Retragerea sau modificarea ofertei de către ofertant după deschiderea acesteia şi pînă la adjudecare, atrage după sine pierderea garanţiei pentru ofertă.
    85. Retragerea sau modificarea ofertei de către ofertantul cîştigător după adjudecare, atrage pierderea garanţiei pentru ofertă.
    86. Ofertantul are dreptul de a depune o singură ofertă, denumită ofertă de bază, cu obligaţia ca aceasta să nu se abată de la cerinţele prevăzute în documentele de licitaţie.
    87. Ca excepţie, ofertantul are dreptul de a depune în plus şi alte oferte, denumite oferte alternative, dar numai în cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic şi asemenea posibilitate este prevăzută în documentele de licitaţie şi caietul de sarcini.
    88. Autoritatea contractantă are obligaţia de a prevedea în documentele de licitaţie şi caietul de sarcini cerinţele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le îndeplinească pentru a fi luate în considerare.
    89. Dacă autoritatea contractantă nu intenţionează să permită depunerea de oferte alternative, este obligatoriu ca aceasta să precizeze interdicţia respectivă în anunţul public de participare.
    90. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o ofertă alternativă avînd ca singură motivaţie faptul că aceasta este întocmită utilizîndu-se specificaţii tehnice sau standarde internaţionale, în măsura în care aceste standarde pot fi utilizate în Republica Moldova.
    91. În cazul în care autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligaţia să precizeze în ofertă acea parte a contractului de achiziţie publică de lucrări pe care acesta intenţionează să o subcontracteze.
    92. În cazul în care documentele de licitaţie nu prevăd altceva, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de prezentare a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare sau avizul despre retragerea ofertei este valabil dacă a fost primit de autoritatea contractantă înainte de expirarea termenului de prezentare a ofertelor.
    93. Autoritatea contractantă are obligaţia de a descalifica orice ofertant care nu îndeplineşte, prin oferta sa, prevederi stabilite în documentele de licitaţie sau nu prezintă garanţia pentru ofertă.
    94. Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate a ofertei, perioadă care începe cu data deschiderii ofertei şi se încheie cu data semnării de către ambele părţi a contractului de achiziţie publică de lucrări.
    95. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.
    96. Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. În acest caz ofertantul este în drept:
    a) să respingă propunerea, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru oferta sa;
    b) să accepte propunerea, prelungind termenul de valabilitate a garanţiei pentru oferta sa ori oferind noi garanţii pentru ofertă pe termenul de valabilitate a ofertei prelungit.
    97. În cazul în care ofertantul nu a prelungit termenul de valabilitate a garanţiei pentru ofertă sau nu a acordat o nouă garanţie pentru ofertă, se consideră că el a refuzat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei.
    98. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că şi-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanţiei pentru ofertă.
    99. Mai mulţi operatori economici, executanţi de lucrări, au dreptul de a se asocia şi de a depune o singură ofertă, fiind obligaţi să îşi prezinte asocierea într-o formă scrisă.
    100. Pentru participare la licitaţie, operatorii economici asociaţi obţin documentele de licitaţie prin intermediul partenerului responsabil, acesta avînd şi obligaţia depunerii garanţiei pentru ofertă.
    101. Pentru calificarea operatorilor economici asociaţi, partenerul responsabil (liderul asociaţilor) trebuie să întrunească proporţional cel puţin 40% din criteriile minime de calificare, celelalte 60% urmînd a fi întrunite cumulativ de către asociaţi. Neîndeplinirea acestor condiţii va conduce la respingerea ofertei comune.
    102. Partenerii asociaţi desemnează din rîndul lor un lider care, în cazul atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări, îi reprezintă în raporturile cu autoritatea contractantă şi semnează în numele lor contractul.
    103. Asociaţii nu au dreptul de a depune, în mod individual, şi alte oferte, pe lîngă oferta comună.
Secţiunea 6. Criterii pentru atribuirea contractului
de achiziţie publică de lucrări

    104. Autoritatea contractantă are obligaţia să precizeze în documentele de licitaţie criteriul în baza căruia se atribuie contractul şi care, o dată stabilit, nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de licitaţie.
    105. Criteriul menţionat la pct.104 din prezentul Regulament poate fi, în funcţie de complexitatea obiectului de achiziţie:
    a) oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic;
    b) cel mai mic preţ.
    106. În cazul aplicării criteriului “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico - economic”, oferta stabilită ca fiind cîştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare, rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul.
    107. Algoritmul de calcul prevăzut la pct.106 din prezentul Regulament se aplică în baza utilizării unor criterii variate de evaluare a ofertei, în funcţie de specificul fiecărui contract, cum ar fi: termenul de execuţie, costurile curente, raportul cost/eficienţă, caracteristicile privind nivelul calitativ, estetic, tehnic sau funcţional, asistenţa tehnică, angajamentele privind livrarea pe termen lung de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, condiţiile referitoare la aplicarea preferinţei interne, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor, precum şi preţul.
    108. Autoritatea contractantă este obligată să precizeze în documentele de licitaţie criteriile de evaluare a ofertei prevăzute la pct.107 din prezentul Regulament în ordinea importanţei lor pentru evaluarea ofertei, precum şi algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat. Ponderea preţului în punctajul evaluării nu va fi mai mică de 80 la sută.
    109. În cazul aplicării criteriului “cel mai mic preţ” cerinţele impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini sînt considerate cerinţe minime.
Secţiunea 7. Forme de comunicare
    110. Comunicările, schimburile de informaţii şi stocarea acestora se realizează astfel încît să se asigure păstrarea integrităţii datelor şi confidenţialitatea ofertelor şi a cererilor de participare.
    111. Instrumentele utilizate pentru comunicare pe cale electronică, precum şi caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să fie disponibile publicului în permanenţă şi să fie compatibile cu tehnologiile de informare şi de comunicare general utilizate.
    112. Toate comunicările, precum şi toate schimburile de informaţii pot fi realizate, la alegerea autorităţii contractante, prin poştă, prin fax, pe cale electronică, prin telefon sau prin combinarea acestor mijloace.
    113. Mijloacele de comunicare alese trebuie să fie general accesibile şi să nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice.
    114. Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu face nici o discriminare între ofertanţi din punctul de vedere al formei în care aceştia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicări.
    115. Autoritatea contractantă are obligaţia:
    a) să transmită simultan tuturor ofertanţilor o comunicare în scris referitoare la rezultatul aplicării procedurii respective;
    b) în cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată cîştigătoare, comunicarea trebuie să precizeze numele ofertantului cîştigător, precum şi caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei cîştigătoare faţă de oferta respectivului ofertant necîştigător;
    c) în cazul ofertantului cîştigător, comunicarea trebuie să precizeze faptul că oferta a fost declarată cîştigătoare şi că acesta este invitat pentru încheierea contractului de achiziţie publică.
    116. Autoritatea contractantă are obligaţia să transmită comunicările, prevăzute la pct.115 din prezentul Regulament în cel mult 3 zile de la data deciziei grupului de lucru.
    117. Autoritatea contractantă are dreptul să păstreze în secret anumite informaţii referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări şi care ar putea fi cuprinse în ansamblul informaţiilor referitoare la caracteristicile şi la avantajele relative ale ofertei cîştigătoare faţă de alte oferte, şi anume, în situaţia în care informaţiile respective:
    a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale şi implicit ar fi contrare interesului public;
    b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanţilor, inclusiv pe cele ale ofertantului a cărui ofertă a fost declarată cîştigătoare;
    c) ar prejudicia concurenţa loială între ofertanţi.
Secţiunea 8. Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor
    118. În procesul examinării, evaluării şi comparării ofertelor, grupul de lucru are obligaţia:
    a) să examineze ofertele, numai în cazul în care sînt calificate cel puţin trei oferte;
    b) să examineze, în primul rînd, documentele care dovedesc eligibilitatea şi înregistrarea fiecărui ofertant;
    c) să examineze documentele care dovedesc îndeplinirea cerinţelor minime privind capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară numai pentru acei ofertanţi care nu au fost deja excluşi ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor referitoare la eligibilitate şi înregistrare;
    d) să stabilească după verificarea îndeplinirii cerinţelor minime privind capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, ofertanţii calificaţi şi, după caz, pe cei excluşi;
    e) să examineze ofertele tuturor ofertanţilor declaraţi calificaţi;
    f) să verifice conformitatea fiecărei oferte tehnice şi financiare cu cerinţele prevăzute în documentele de licitaţie. În primul rînd, să examineze oferta tehnică;
    g) să stabilească clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor;
    h) în cazul unei oferte a cărei valoare constituie mai puţin de 85 la sută din valoarea estimată  a lucrărilor, să solicite justificări ale preţului anormal de scăzut şi să efectueze controlul calculării elementelor preţului şi respectarea de către ofertant a cerinţelor tehnice stipulate în caietul de sarcini;
    [Pct.118 lit.h) modificată prin HG62 din 21.01.13, MO18-21/25.01.13 art.101]
    i) să solicite în scris, în cazul expus la lit.h) a prezentului punct, înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum şi să verifice răspunsurile care justifică preţul respectiv.
    119. Grupul de lucru va respinge orice ofertă în oricare din următoarele cazuri:
    a) ofertantul nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentele de licitaţie;
    b) oferta este depusă după data-limită de prezentare a ofertelor;
    c) oferta nu a fost elaborată şi prezentată în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentele de licitaţie, inclusiv nu a fost prezentată garanţia pentru ofertă;
    d) ofertantul nu transmite repetat, în perioada precizată de autoritatea contractantă, clarificările solicitate;
    e) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul ofertei tehnice şi/sau a ofertei financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corecţia erorilor aritmetice;
    f) explicaţiile solicitate conform lit.h) şi i) pct.118 din prezentul Regulament nu sînt concludente şi/sau nu sînt susţinute de documentele justificative solicitate de grupul de lucru;
    g) oferta conţine, în propunerea financiară, preţuri care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate temeinic;
    h) oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sînt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă.
    120. Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice, depistate în ofertă în timpul examinării acesteia, înştiinţînd neîntîrziat ofertantul. Dacă ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţă, urmează a fi respinsă.
    121. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:
    a) dacă există o discrepanţă între suma preţurilor unitare şi preţul total, urmează a fi luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător;
    b) dacă există o discrepanţă între valoarea exprimată în litere şi valoarea exprimată în cifre, urmează a fi luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.
    122. Grupul de lucru are obligaţia să evalueze toate ofertele corespunzătoare şi, în urma acestei evaluări, să stabilească oferta cîştigătoare în baza criteriului aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări.
    123. În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări se face în baza criteriului “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic”, evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentele de licitaţie. Grupul de lucru trebuie să întocmească ordinea descrescîndă a punctajului acordat, clasamentul în baza căruia se stabileşte oferta cîştigătoare. Punctajul reprezintă media punctajelor individuale acordate de către fiecare membru al grupului de lucru.
    [Pct.123 modificat prin HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781]
    124. În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face în baza criteriului „cel mai mic preţ”, evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei oferte şi prin întocmirea, în ordinea descrescîndă a preţurilor respective, a clasamentului în baza căruia se stabileşte oferta cîştigătoare.
    [Pct.124 modificat prin HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781]
    125. În cazul în care criteriul aplicării pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări este “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic”, iar grupul de lucru a acordat acelaşi punctaj pentru două sau mai multe oferte, autoritatea contractantă are obligaţia de a selecta ofertantul a cărui ofertă are cel mai mic preţ.
    126. În cazul în care preţurile ofertate sînt egale şi în acelaşi timp cele mai mici, autoritatea contractantă va atribui contractul de achiziţie publică de lucrări celui mai calificat ofertant.
    [Pct.127-128 abrogat prin HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781]
    129. Oferta care a fost stabilită cîştigătoare nu poate fi modificată şi constituie parte integrantă a contractului de achiziţie publică de lucrări ce urmează a fi încheiat. Preţurile unitare din ofertă sînt ferme şi nu pot fi schimbate pe toată durata execuţiei contractului, cu excepţia cazurilor prevăzute de art.69 din Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice. Preţul ofertei cîştigătoare este şi preţul contractual.
    130. În cazul în care operatorul economic îşi exercită întocmai obligaţiile prevăzute în contractul de achiziţie publică de lucrări, iar lucrările sînt executate în volumul prevăzut de proiect şi la calitatea corespunzătoare documentelor normative în vigoare şi contractului, operatorul economic are dreptul la plata integrală a preţului contractual. Toată economia obţinută de operatorul economic la finalizarea construcţiei devine profit brut şi se impozitează conform legislaţiei în vigoare.
    131. Orice decizie a grupului de lucru trebuie adoptată cu majoritatea voturilor membrilor.
    132. În cazul stabilirii ofertei cîştigătoare în bază de punctaj, acordul membrilor grupului de lucru se reflectă prin punctaj individual acordat fiecărei oferte.
    133. În cazul în care se ajunge în situaţia că decizia nu poate fi luată datorită unor eventuale divergenţe de păreri între membrii grupului de lucru, preşedintele acestuia are obligaţia să solicite grupului de lucru reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei cîştigătoare. Preşedintele grupului de lucru, de asemenea, are dreptul de a solicita şi punctul de vedere al Agenţiei cu privire la aspectele aflate în divergenţă.
    [Pct.134 exclus prin HG121 din 17.02.14, MO43-46/21.02.14 art.138]
Secţiunea 9. Respingerea ofertei din cauza actelor de corupţie
    135. Autoritatea contractantă va respinge orice ofertă în cazul în care ofertantul care a prezentat-o oferă (intenţionează să ofere), direct sau indirect, oricărui factor de răspundere sau salariat ordinar (fost sau actual) al grupului de lucru, sau al autorităţii contractante o favoare sub orice formă, o ofertă de angajare sau orice alt serviciu ca recompensă pentru anumite acţiuni, decizii sau aplicarea unor proceduri de achiziţie în avantajul lui.
    136. Respingerea ofertei şi motivele respingerii se vor consemna în darea de seamă privind procedura de achiziţie publică de lucrări şi se va comunica imediat ofertantului în cauză.
    137. Nici un ofertant nu are dreptul să contacteze autoritatea contractantă sau grupul de lucru asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor pînă în momentul atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări. Ofertantul are dreptul să aducă clarificări la ofertă şi/sau la documentele care însoţesc oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea autorităţii contractante.
Secţiunea 10. Încheierea contractului de
achiziţie publică de lucrări

    138. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică de lucrări cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită căştigătoare. Faţă de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită cîştigătoare, în documentele de licitaţie poate fi inclusă cerinţa semnării contractului de achiziţie în termen de pînă la 20 de zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare.
    139. În cazul în care autoritatea contractantă nu încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare, atunci aceasta are dreptul:
    a) să invite ofertantul clasat pe locul doi al clasamentului, în vederea încheierii contractantului de achiziţie publică de lucrări;
    b) dacă, ofertantul clasat pe locul doi a clasamentului refuză să încheie contractul, autoritatea contractantă este obligată să anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări.
    140. Autoritatea contractantă are obligaţia să încheie contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertelor. Contractul se consideră încheiat la data semnării acestuia de către părţi şi intră în vigoare din momentul înregistrării lui în modul stabilit de prezentul Regulament. Perioada necesară înregistrării este indicată în documentele de licitaţie. Neînregistrarea în această perioadă nu va prelungi termenul de valabilitate a ofertei sau a garanţiei pentru ofertă. În acest caz, garanţia poate fi solicitată dacă între autoritatea contractantă şi ofertant nu există o altă înţelegere scrisă.
    141. În cazul în care ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei nu a semnat contractul de achiziţie sau nu a prezentat garanţia de bună execuţie în termenul stabilit, autoritatea contractantă este în drept să respingă oferta şi să selecteze oferta clasată pe locul doi al clasamentului.
    142. Ceilalţi ofertanţi participanţi la licitaţie vor fi informaţi de autoritatea contractantă despre încheierea contractului de achiziţie în decurs de 10 zile calendaristice de la data încheierii lui, indicîndu-se denumirea şi datele pentru relaţii ale operatorului economic cu care s-a încheiat contractul, precum şi preţul contractului.
    143. Ofertantul invitat de autoritatea contractantă pentru încheierea contractului de achiziţie publică de lucrări are obligaţia să constituie garanţia contractuală în conformitate cu prevederile cuprinse în documentele de licitaţie.
    144. Autoritatea contractantă are obligaţia să denunţe unilateral contractul de achiziţie publică de lucrări, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe imprevizibile la data încheierii contractului de achiziţie publică de lucrări şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale într-o asemenea măsură, încît îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
    145. În acest caz operatorul economic are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea din contractul de achiziţie publică de lucrări îndeplinită pînă la data rezilierii, precum şi recuperarea altor costuri aferente îndeplinirii acestuia, efectuate pînă la data denunţării unilaterale a contractului.
    146. Se interzice modificarea oricărui element al contractului încheiat şi introducerea unor elemente noi dacă asemenea acţiuni sînt de natură să schimbe condiţiile ofertei şi să majoreze valoarea ei, care au constituit temei pentru selectarea acesteia, cu excepţia cazurilor prevăzute de art.69 din Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
    147. Pentru achiziţiile publice de lucrări a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, contractul poate fi încheiat pentru întreaga achiziţie, însă realizarea lui urmează a fi asigurată în limitele alocaţiilor anuale prevăzute în aceste scopuri şi precizate anual în contract.
    148. În cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, se permite ajustarea periodică a valorii contractului la preţuri curente, în conformitate cu prevederile art.69 din Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice şi a Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 640 din 19 iulie 2010.
    149. În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi, partea lezată are dreptul de a cere rezilierea contractului de achiziţie publică de lucrări şi de a pretinde la despăgubiri.
Secţiunea 11. Garanţia pentru ofertă
    150. În cazul achiziţiei publice de lucrări autoritatea contractantă va cere operatorilor economici, care depun oferte să depună concomitent şi garanţia pentru ofertă. Garanţia pentru ofertă se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă contra riscului unui eventual comportament neadecvat al acestuia pe întreaga perioadă derulată pînă la încheierea contractului de achiziţie publică de lucrări.
    151. Autoritatea contractantă are obligaţia să stabilească în documentele de licitaţie:
    a) cerinţele faţă de emitent, forma şi alte condiţii de bază ale garanţiei pentru ofertă;
    b) cuantumul garanţiei pentru ofertă, care nu va depăşi 3 la sută din valoarea ofertei prezentate. Pentru lucrările a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, cuantumul garanţiei pentru ofertă nu va depăşi 3 la sută din limitele alocaţiilor anuale prevăzute în acest scop în bugetul autorităţii contractante;
    c) perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă, care va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei.
    152. Garanţia pentru ofertă se poate exprima în lei moldoveneşti sau în valută străină şi poate fi constituită, după cum se va preciza în documentele de licitaţie, prin una dintre următoarele forme:
    a) scrisoare de garanţie bancară;
    b) cauţiune;
    c) acreditivul ”stand-by”;
    d) cambia simplă.
    [Pct.152 modificat prin HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    153. Scrisorile de garanţie bancară vor fi eliberate de o bancă din Republica Moldova, după caz, de o bancă din străinătate, de preferinţă cu corespondent în Republica Moldova. Autoritatea contractantă nu are dreptul să impună eliberarea garanţiei pentru ofertă de către o anumită bancă, nominalizată în mod expres.
    154. Înainte de a prezenta oferta, operatorul economic, poate cere autorităţii contractante să confirme admisibilitatea emitentului garanţiei pentru ofertă. Autoritatea contractantă va răspunde prompt la acest demers, însă această confirmare nu poate împiedica autoritatea contractantă să respingă garanţia pentru ofertă, dacă emitentul a devenit insolvabil, sau şi-a pierdut credibilitatea.
    155. Autoritatea contractantă are dreptul să vireze suma garanţiei pentru ofertă în bugetul său, ofertantul pierzînd astfel suma constituită, atunci cînd acesta din urmă se va afla în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) îşi retrage sau modifică oferta în perioada de validitate a acesteia;
    b) oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, nu constituie garanţia contractuală în perioada de valabilitate a ofertei;
    c) oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări în perioada de valabilitate a ofertei;
    d) ofertantul nu acceptă rectificările şi corectările greşelilor aritmetice;
    e) nu se execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.
    156. Garanţia pentru ofertă, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei contractuale.
    157. Garanţia pentru ofertă, constituită de ofertanţi a căror ofertă nu a fost stabilită cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă cît mai repede posibil, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la data producerii oricărui din următoarele evenimente:
    a) expirarea perioadei de valabilitate a garanţiei pentru ofertă;
    b) încheierea contractului de achiziţie publică de lucrări şi depunerea garanţiei contractuale, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentele de licitaţie;
    c) suspendarea de către autoritatea contractantă a procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţie publică de lucrări;
    d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentele de licitaţie nu prevăd inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.
    158. În cazul licitaţiilor deschise, garanţia pentru ofertă se depune concomitent cu depunerea ofertelor tehnică şi financiară, iar în cazul licitaţiilor limitate, garanţia pentru ofertă se depune de către ofertanţii preselectaţi pentru etapa a doua.
    159. La achiziţiile publice de lucrări cu o valoare estimativă mai mică de 1 000000 de lei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară operatorului economic garanţia pentru ofertă. În cazul în care autoritatea contractantă cere o astfel de garanţie, operatorul economic va respecta prevederile prezentului Regulament.
Secţiunea 12. Garanţia de asigurare a executării contractului
    160. La achiziţia publică de lucrări, autoritatea contractantă va cere ofertantului să depună în timpul încheierii contractului o asigurare a executării lui sub formă de garanţie. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
    161. Autoritatea contractantă are obligaţia să stabilească în documentele de licitaţie:
    a) cerinţele faţă de emitent, forma şi alte condiţii de bază ale garanţiei de asigurare a executării contractului, solicitate pentru executarea contractului;
    b) cuantumul garanţiei de asigurare a executării contractului, care nu va depăşi 15 la sută din preţul contractului. Pentru lucrările a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, cuantumul garanţiei de asigurare a executării contractului nu va depăşi 15 la sută din limitele alocaţiilor anuale prevăzute în acest scop în bugetul autorităţii contractante.
    162. În cazul în care autoritatea contractantă solicită constituirea garanţiei de asigurare a executării contractului printr-o scrisoare de garanţie bancară, aceasta se va anexa la contract.
    163. Dacă părţile convin, garanţia de asigurare a executării contractului se poate constitui:
    a) prin reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parţiale, cu efectuarea transferului sumei respective la un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi;
    b) prin reţineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile parţiale (se efectuează de către autoritatea contractantă, care pe parcursul executării contractului reţine din sumele datorate şi cuvenite pînă la sumele stabilite drept garanţie de asigurare a executării contractului în documentele de licitaţie şi contractul de achiziţie publică de lucrări).
    164. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de asigurare a executării contractului, în limitele prejudiciului creat, dacă operatorul economic nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei reclamaţii asupra garanţiei de asigurare a executării contractului autoritatea contractantă are obligaţia să notifice reclamaţia operatorului economic, precizînd obligaţiile care nu au fost respectate.
    165. Autoritatea contractantă are obligaţia să elibereze/restituie garanţia de asigurare a executării contractului în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală, dacă autoritatea contractantă nu a depus pînă la acea dată reclamaţii asupra ei. În caz de se stopează temporar sau se conservează construcţia obiectivului, autoritatea contractantă restituie garanţia de asigurare a executării contractului.
    166. Înainte de a depune garanţia de asigurare a executării contractului operatorul economic poate cere autorităţii contractante să confirme admisibilitatea unui emitent propus pentru constituirea acestei garanţii. Autoritatea contractantă trebuie să reacţioneze prompt la un astfel de demers.
    167. La achiziţiile publice de lucrări cu o valoare estimativă mai mică de 1 000000 de lei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară operatorului economic garanţie de asigurare a executării contractului. În cazul în care autoritatea contractantă cere o astfel de garanţie, operatorul economic va respecta prevederile prezentului Regulament.
IV. Procedura cererii ofertelor de preţuri
Secţiunea 1. Condiţiile de aplicare
    168. Cererea ofertelor de preţuri se aplică în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică de lucrări nu depăşeşte 1 mil. lei.
    169. Fiecare operator economic poate depune o singură ofertă de preţ, fără dreptul de a fi schimbată. Asupra unei astfel de oferte nu poate avea loc nici un fel de negocieri între autoritatea contractantă şi ofertant.
    170. Procedura cererii ofertelor de preţuri se desfăşoară într-o singură etapă, prin realizarea următoarelor activităţi:
    a) întocmirea de către autoritatea contractantă a invitaţiei de participare şi a caietului de sarcini;
    b) transmiterea de către autoritatea contractantă a invitaţiilor de participare operatorilor economici, executanţi de lucrări;
    c) întocmirea şi transmiterea de către autoritatea contractantă a răspunsurilor la clarificările privind elementele cuprinse în invitaţia de participare şi caietul de sarcini, solicitate de operatorii economici care au primit invitaţie de participare;
    d) primirea ofertelor şi, dacă este cazul, a altor documente solicitate de autoritatea contractantă;
    e) exercitarea atribuţiilor grupului de lucru care îi revin în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1380 din 10 decembrie 2007;
    f) întocmirea şi prezentarea la Agenţie a dării de seamă privind desfăşurarea procedurii de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri;
    g) transmiterea către toţi ofertanţii a comunicării privind rezultatul desfăşurării procedurii de achiziţie;
    h) transmiterea la Agenţie a anunţului de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări, în vederea publicării lui în Buletinul Achiziţiilor Publice.
    171. Autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziţia prin contracte separate în scopul aplicării procedurii cererii ofertelor de preţuri, diferită de procedura utilizată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, dacă achiziţia nu ar fi fost divizată.
    172. Cîştigătoare este oferta care satisface toate cerinţele la cel mai mic preţ.
Secţiunea 2. Invitaţia de participare şi caietul de sarcini
    173. La organizarea procedurii de achiziţie publică de lucrări prin cererea ofertelor de preţuri, autoritatea contractantă este obligată să pregătească invitaţia de participare şi caietul de sarcini.
    174. Invitaţia de participare şi caietul de sarcini trebuie să conţină următoarea informaţie:
    a) denumirea şi sediul autorităţii contractante;
    b) descrierea succintă a lucrărilor;
    c) informaţiile privind întocmirea ofertelor;
    d) modul, locul, data şi ora limită a termenului de prezentare a ofertelor de către operatorii economici;
    e) informaţia despre formarea preţului ofertei, calculat în moneda naţională sau în valută străină, inclusiv indicaţiile asupra necesităţii includerii în preţ a altor elemente, cu excepţia costului propriu-zis al lucrărilor;
    [Pct.174 lit.e) modificată prin HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    f) termenul de valabilitate al ofertelor;
    g) locul şi data deschiderii ofertelor;
    h) clauzele principale ale contractului de achiziţie publică de lucrări;
    i) denumirea documentelor de calificare ale ofertanţilor;
    j) alte cerinţe, considerate necesare de către autoritatea contractantă, dar care nu vor contravine prevederilor prezentului Regulament şi altor prevederi în vigoare privind achiziţiile publice.
    175. La achiziţia de lucrări a cărei valoare estimativă depăşeşte 100000 de lei, autoritatea contractantă publică anticipat invitaţia de participare în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei.
    [Pct.175 modificat prin HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781]
    176. Invitaţiile de participare trebuie să fie însoţite de un exemplar al caietului de sarcini şi de informaţii referitoare la condiţiile impuse de autoritatea contractantă privind eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară a operatorului economic, în măsura în care îndeplinirea condiţiilor respective este considerată ca fiind relevantă pentru îndeplinirea contractului;
    177. Invitaţia de participare şi caietul de sarcini se vor transmite prin poştă sau prin ridicare directă de către operatorul economic în urma invitării acestuia, în ambele cazuri acest fapt fiind înregistrat. Dacă există motive întemeiate, invitaţia şi caietul de sarcini pot fi transmise operatorilor economici şi prin fax, însă în cel mai scurt timp se vor transmite originalele.
    178. Invitaţia de participare, transmisă operatorilor economici va fi semnată, în mod obligatoriu, de preşedintele grupului de lucru, cu aplicarea ştampilei autorităţii contractante.
    179. Autoritatea contractantă va transmite invitaţia şi caietul de sarcini concomitent tuturor operatorilor economici.
    180. Invitaţia va fi transmisă unui număr cît mai mare de operatori economici încît pînă la termenul limită de depunere să fie obţinute cel puţin trei oferte.
Secţiunea 3. Prezentarea ofertelor şi examinarea lor
    181. Orice operator economic căruia i s-a transmis invitaţia şi caietul de sarcini are dreptul să se angajeze sau nu într-o asemenea procedură.
    182. Autoritatea contractantă este în drept să solicite odată cu oferta şi documente de calificare a operatorilor economici, care certifică:
    a) competenţa managerială, experienţa, buna reputaţie, asigurarea cu personal calificat, dotarea tehnică, capacitatea financiară, alte capacităţi necesare executării calitative a contractului de achiziţii publice de lucrări pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia;
    b) împuternicirea de a încheia contractul de achiziţii publice;
    c) bonitatea, implicit certificate care atestă că operatorul economic nu se află în proces de lichidare sau de insolvabilitate, că patrimoniul său nu este sechestrat, că activitatea sa de afaceri nu este suspendată;
    d) achitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident;
    e) componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate.
    183. Autoritatea contractantă stabileşte termenul limită de prezentare a ofertelor, care este de cel puţin 10 zile, astfel încît operatorii economici să dispună de timp suficient pentru întocmirea ofertei şi a celorlalte documente solicitate. Ofertele prezentate cu întîrziere vor fi respinse. În cazul achiziţiilor secundare, contractelor repetate, precum şi în caz de urgenţă, argumentată de autoritatea contractantă, termenul de prezentare a ofertelor poate fi redus la cel puţin 5 zile calendaristice.
    184. Pînă la prezentarea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde, în scris, la orice demers al ofertanţilor referitor la invitaţia şi caietul de sarcini înaintat.
    185. Ofertanţii sînt obligaţi să prezinte oferta în conformitate cu indicaţiile din invitaţia de participare şi caietul de sarcini.
    186. Orice ofertant căruia i se cere oferta de preţuri este informat în invitaţia de participare dacă în preţ se includ, pe lîngă costul lucrărilor, şi alte cheltuieli.
    187. Ofertele se depun la data specificată în invitaţia de participare.
    188. Fiecare ofertant va depune o singură ofertă de preţuri, fără dreptul de a fi modificată după termenul limită de depunere. Asupra unei astfel de oferte, între grupul de lucru şi ofertant nu vor avea loc nici un fel de negocieri.
    189. Oferta trebuie să fie întocmită clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, semnătura persoanei responsabile şi ştampila ofertantului.
    190. Oferta se prezintă în original şi în copie, la locul indicat.
    191. Grupul de lucru examinează şi evaluează ofertele, primite pînă la data şi ora prevăzute în invitaţia de participare, conform criteriului – cel mai mic preţ. Ofertele primite după data şi ora prevăzute în invitaţia de participare se returnează ofertantului fără a fi deschise.
    192. Dacă se constată că numai trei ofertanţi întrunesc cerinţele solicitate de către autoritatea contractantă pentru executarea lucrărilor, se va examina numai ofertele acestor trei, celelalte oferte vor fi respinse.
    193. În cazul în care doar un singur ofertant participă sau poate executa lucrările solicitate, oferta acestuia poate fi acceptată doar cu condiţia repetării procedurii de achiziţie.
    194. Dacă la evaluarea ofertelor se constată că oferta cu cel mai mic preţ nu corespunde cerinţelor de calificare, stabilite în caietul de sarcini, grupul de lucru poate da preferinţă următoarei oferte cu cel mai mic preţ, care întruneşte toate cerinţele necesare.
    195. Autoritatea contractantă este în drept să descalifice ofertantul, dacă va constata că datele prezentate sînt în esenţă eronate sau incomplete, precum şi să solicite confirmarea acestor date.
    196. Rezultatele evaluări se specifică într-un proces-verbal, întocmit conform modelului stabilit în Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări.
Secţiunea 4. Încheierea contractului
    197. După ce a fost stabilit ofertantul cîştigător, autoritatea contractantă îi va aduce la cunoştinţă rezultatele în termen de 3 zile.
    198. Contractul va fi încheiat în termenul şi condiţiile prevăzute în invitaţia de participare şi caietul de sarcini.
    199. În termen de 5 zile de la încheierea contractului de achiziţie, autoritatea contractantă va întocmi şi prezenta Agenţiei pentru examinare darea de seamă privind desfăşurarea procedurii de achiziţie şi atribuirea contractului de achiziţie.
    200. Agenţia are dreptul să respingă sau să anuleze rezultatele procedurii de achiziţie, dacă se constată că procedura nu a fost efectuată conform prevederilor prezentului Regulament. În acest caz, se va solicita organizarea unei noi proceduri de achiziţie.
V. Darea de seamă
    201. Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi darea de seamă privind procedura de achiziţie publică de lucrări pentru fiecare contract atribuit şi de a o prezenta Agenţiei, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului.
    202. Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică de lucrări trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
    a) descrierea succintă a lucrărilor pentru care autoritatea contractantă a solicitat oferte;
    b) denumirea şi datele pentru relaţii ale ofertanţilor, precum şi denumirea şi datele pentru relaţii ale operatorului economic cu care este încheiat contractul de achiziţie, preţul acestui contract;
    c) datele de calificare ale ofertanţilor;
    d) preţul ofertei sau temeiul determinării lui, expunerea succintă a altor condiţii esenţiale ale fiecărei oferte şi ale contractului de achiziţie;
    e) rezumatul evaluării şi comparării ofertelor;
    [Pct.202 lit.e) modificat prin HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781]
    f) decizia respectivă cu argumentele de rigoare, în cazul în care toate ofertele sînt respinse;
    g) expunerea motivelor alegerii metodei respective de achiziţie, în cazul procedurilor de achiziţie prin alte metode decît licitaţiile deschise;
    h) decizia şi temeiurile în cazul aplicării unor proceduri de achiziţie, altele decît licitaţiile deschise, dacă procedurile respective nu s-au soldat cu încheierea unui contract de achiziţie;
    i) motivele respingerii, în cazul respingerii ofertei pe motiv de corupere;
    j) rezumatul demersurilor în care s-au solicitat explicaţii referitoare la documentele de preselecţie sau la documentele de licitaţie, rezumatul răspunsurilor la ele, precum şi expunerea rezumativă a oricărei modificări operate în aceste documente.

    anexa