HGM928/2012
ID intern unic:  345956
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 928
din  12.12.2012
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 21.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 263-269     art Nr : 1001
    MODIFICAT

    HG101 din 30.01.18, MO33-39/02.02.18 art.117

    HG340 din 26.05.17, MO201-213/23.06.17 art.522
    HG165 din 21.03.17, MO85-91/24.03.17 art.235
    HG1457 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.46
    HG774 din 20.06.16, MO169-183/24.06.16 art.834
    HG669 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.713
    HG666 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.710
    HG872 din 21.12.15, MO347-360/25.12.15 art.976
    HG896 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.963
    HG101 din 05.02.13, MO31-35/15.02.13 art.1503    În scopul realizării prevederilor art.LIV lit.a) din  Legea nr.33 din 6 martie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.99-102, art.330), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                              Vladimir FILAT
    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                              Veaceslav Negruţa

    Nr. 928. Chişinău, 12 decembrie 2012.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.928
din  12 decembrie 2012

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 23 din Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.204 din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.23, art.191), cu modificările şi completările ulterioare, cuvîntul „valuta” se substituie cu cuvîntul „moneda”.
    [Pct.2 abrogat prin HG774 din 20.06.16, MO169-183/24.06.16 art.834]
    3. La punctul 9 din Regulamentul Centrului de investigaţii strategice şi reforme, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr.640 din 22 noiembrie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.12), cu modificările ulterioare, cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.

    [Pct.4 abrogat prin HG101 din 30.01.18, MO33-39/02.02.18 art.117]

    5. Hotărîrea nr.488 din 4 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a obligaţiilor fiscale în cazul efectuării operaţiilor în valută străină” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.599), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în titlu şi în tot textul hotărîrii, cuvîntul „operaţie”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „operaţiune” la formele gramaticale corespunzătoare;
    2) în anexă:
    a) cuvintele „în evidenţa contabilă”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „în contabilitate” la formele gramaticale corespunzătoare;
    b) la punctul 4, cuvintele „cursul de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei” se substituie cu cuvintele „cursul oficial al leului moldovenesc valabil”;
    c) punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Dacă operaţiunea se efectuează în valuta străină faţă de care Banca Naţională a Moldovei nu cotează leul moldovenesc, atunci conversiunea are loc în două etape. Iniţial, valuta străină este recalculată în altă valută străină faţă de care Banca Naţională a Moldovei cotează leul moldovenesc. Pentru aceasta se foloseşte metoda directă de corelaţie între cursurile acestor valute străine. Suma obţinută astfel în altă valută străină este recalculată în moneda naţională la cursul oficial al leului moldovenesc.”;
    d) la punctul 7:
    cuvintele „cursul de schimb valutar” se substituie cu cuvintele „cursul oficial al leului moldovenesc”;
    după cuvintele „diferenţa de curs” se introduce cuvîntul „valutar”, în ambele cazuri;
    e) punctul 8 va avea următorul cuprins:
    „8. În cazul în care achitarea pentru datoria creată nu are loc în aceeaşi perioadă a anului fiscal în care a avut loc tranzacţia, aceasta este reevaluată de către contribuabil la cursul oficial al leului  moldovenesc în ultima zi a anului fiscal pentru care se prezintă declaraţia fiscală, iar diferenţa de curs valutar apărută este considerată drept  venit sau pierderi ale aceluiaşi an fiscal. Indiferent de eventualele fluctuaţii ale cursului oficial al leului moldovenesc pe viitor, pentru reflectarea situaţiei financiare a contribuabilului la data întocmirii bilanţului, conturile în valută străină se reflectă în sume echivalente în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină, valabil în ziua respectivă. Prin urmare, diferenţa dintre suma indicată în contabilitate şi suma în care a fost reflectată în contabilitate tranzacţia pe parcursul perioadei sau în care a fost reflectată în anul precedent este considerată drept venit sau pierderi.”;
    f) la punctul 9:
    cuvintele „cursului monedei naţionale” se substituie cu cuvintele „monedei naţionale”;
    cuvintele „cursul valutei naţionale” se substituie cu cuvintele „cursul oficial al leului moldovenesc”;
    cuvintele „procentul cursului valutar” se substituie cu cuvintele „procentul cursului oficial al leului moldovenesc”;
    g) la punctul 10, după cuvîntul „curs” se introduce cuvîntul „valutar”;
    h) în notă, cuvintele „cursului valutar al leului moldovenesc în raport cu valuta străină”, „cursul leului moldovenesc în raport cu valuta străină” la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină” la formele gramaticale corespunzătoare.
    6. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1015 din 1 octombrie 1998 „Cu privire la crearea Băncii pentru Dezvoltare şi Investiţii a Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.94-95, art.987), se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul, cuvintele „hîrtie de valoare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „valori mobiliare”, la formele gramaticale corespunzătoare;
    2) la punctul 18, cuvintele „cursul de schimb” se substituie cu cuvintele „cursul valutar”;
    3) la punctul 39 litera b), cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.
    7. La punctul 18 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1296 din 31 decembrie 1998 „Cu privire la Fondul de Investiţii Sociale din Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.5-6, art.45), cu modificările ulterioare, cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.
    8. La punctul 12 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.878 din 29 septembrie 1999 „Cu privire la crearea Unităţii consolidate pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanţate de Banca Mondială” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1999, nr.109-111, art.946), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină,”.
    9. La punctul 12 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.391 din 19 aprilie 2000 „Cu privire la crearea Unităţii de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectului de restructurare a sistemului sănătăţii finanţat de Banca Mondială” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.46-49, art.475), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.
    10. Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26 octombrie 2000 „Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139-140, art.1192), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în anexa nr.1:
    a) la punctul 26 litera c), cuvintele „contra mijloace băneşti în numerar în” se substituie cu cuvintele „în numerar şi a cecurilor de călătorie în valută străină contra mijloace băneşti în numerar la”;
    b) la punctul 27 litera c) şi la punctul 32, cuvintele „instituţiile financiare în subordinea cărora funcţionează case de schimb valutar” se substituie cu cuvintele „băncile licenţiate în al căror cadru funcţionează puncte de schimb valutar”;
    c) la punctul 28,  după cuvintele „cumpărarea valutei” se introduce cuvîntul „străine”;
    d) la punctul 31, cuvintele „instituţiile financiare în subordinea cărora funcţionează case de schimb valutar” se substituie cu cuvintele „băncile licenţiate în al căror cadru funcţionează puncte de schimb valutar”, iar cuvintele „aceste case” se substituie cu cuvintele „aceste unităţi de schimb valutar”;
    2) la punctul 8  din anexa nr.4, cuvintele „la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice contra mijloace băneşti în numerar la casele de schimb valutar” se substituie cu cuvintele „la cumpărarea de către persoanele fizice a valutei străine în numerar şi a cecurilor de călătorie în valută străină contra mijloace băneşti în numerar la punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate şi la casele de schimb valutar”.
    11. La punctul 12 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1276 din 21 decembrie 2000 „Cu privire la crearea Unităţii consolidate pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.166-168, art.1390), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.
    12. La punctele 3 şi 17 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.953 din 7 septembrie 2001 „Cu privire la reorganizarea Directoratului Liniei de Credit (Unităţii Tehnice) a Băncii Mondiale în Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.110-111, art.1001), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.
     [Pct.13 abrogat prin HG1457 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.46]
    14. La punctul 21 din Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22 august 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122-123, art.1240), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „în numerar (în valută naţională), prin virament ori în baza cartelelor de credit” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională (în numerar sau prin virament, inclusiv cu utilizarea cardurilor)”.
    15. La punctul 11 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.986 din 11 august 2003 „Cu privire la crearea Unităţii de implementare a proiectelor de aprovizionare cu apă şi canalizare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.177-181, art.1014), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.
    16. Regulamentul privind activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987 din 11 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.182-185, art.1031), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în tot textul, cuvintele „în valută naţională”  se substituie cu cuvintele „în monedă naţională”;
    2) la punctul 24, după cuvîntul „lei” se introduce cuvîntul  „moldoveneşti”;
    3) la punctele 25 şi 79, cuvîntul „convertibilă” se exclude, în ambele cazuri;
    4) la punctele 26, 31, 38 şi 63, după cuvintele „în valută” se introduce cuvîntul „străină”, în toate cazurile;
    5) în nota din anexa nr.1 la Regulament, după cuvîntul „valutei” se introduce cuvîntul „străine”.
    17. La punctul 11 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.895 din 25 august 2005 „Cu privire la crearea Unităţii de implementare a Proiectului Băncii Mondiale de ameliorare a competitivităţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.119-122, art.985), cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.
    18. La punctul 11 din Regulamentul Unităţii de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.896 din 25 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.119-122, art.986), cu modificările ulterioare, cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină,”.
    19. La punctul 11 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.899 din 25 august 2005 „Cu privire la crearea Oficiului Finanţării de Carbon (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.117-118, art.971), cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.
    20. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.157-160, art.1285), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 253, cuvintele „cursul de schimb al monedei naţionale” se substituie cu cuvintele „cursul oficial al leului moldovenesc”;
    2) la punctul 356 litera b), cuvintele „în valută străină sau” se exclud;
    3) la punctul 360:
    a) în alineatul (1), cuvintele „şi cu autorizarea Băncii Naţionale a Moldovei” se exclud;
    b) în alineatul (2), cuvintele „în valută” se substituie cu cuvintele „în valută străină şi lei moldoveneşti”, iar cuvintele „şi cu autorizarea Băncii Naţionale a Moldovei” se exclud;
    4) la punctul 361:
    a) cuvintele „în valută şi în lei” se substituie cu cuvintele „în valută străină şi în lei moldoveneşti”;
    b) cuvintele „autorizarea Băncii Naţionale a Moldovei pentru comercializarea mărfurilor în valută” se exclud, în ambele cazuri;
    c) sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei” la formele gramaticale corespunzătoare.
    21. La punctul 51 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1331 din 15 decembrie 2005 „Cu privire la eficientizarea activităţii expoziţionale în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.1448), cu modificările ulterioare, cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.
    22. Anexa nr.3 din Hotărîrea Guvernului nr.82 din 24 ianuarie 2006 „Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.21-24, art.123), cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 litera a), cuvintele „(în valută naţională şi străină)” se substituie cu cuvintele „(în monedă naţională şi valută străină)”;
    2) la punctul 6, cuvintele „cursului de schimb al monedei naţionale” se substituie cu cuvintele „cursului oficial al leului moldovenesc”.
    [Pct.23 abrogat prin HG896 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.963]
    24. Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.724 din 26 iunie 2006 „Cu privire la mijloacele speciale ale organizaţiilor subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-111, art.795), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 6 se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins:
     „Plăţile/transferurile în valută străină în cadrul operaţiunilor valutare se efectuează cu respectarea prevederilor legislaţiei valutare.”;
    2) punctele 16 şi 28 vor avea următorul cuprins:
    „16. Cuantumul plăţilor pentru cetăţenii străini şi apatrizii care sînt nerezidenţi se stabileşte de conducătorul organizaţiei, prin negocieri cu părţile interesate, în valută străină, şi se achită în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la ziua depunerii plăţilor.
    Persoanele în cauză pot efectua plăţile sus-menţionate în valută străină numai prin virament.”;
    „28. Plata de studii pentru cetăţenii străini şi apatrizii care sînt nerezidenţi se stabileşte prin negocieri cu părţile interesate, în valută străină, şi se achită în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la ziua achitării.
    Persoanele în cauză pot efectua plăţile sus-menţionate în valută străină numai prin virament.”
    25. La punctul 11 din Regulamentul Oficiului de suport administrativ pentru asistenţă la implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1018 din 5 septembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.146-149, art.1103), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.
    [Pct.26 abrogat prin HG872 din 21.12.15, MO347-360/25.12.15 art.976]
    27. Hotărîrea Guvernului nr.1036 din 17 septembrie 2007 „Pentru aprobarea unor regulamente privind modul de încasare, utilizare şi evidenţă a taxelor consulare şi a mijloacelor speciale provenite de la serviciile prestate contra plată” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.153-156, art.1083), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în anexa nr.1:
    a) la punctul 6, cuvintele „valuta ţării de reşedinţă” se substituie cu cuvintele „moneda ţării de reşedinţă”, în toate cazurile;
    b) punctul 224 se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins:
    „Restituirea taxei consulare de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene se efectuează în monedă naţională.”;
    2) în punctul 8 din anexa nr.2, cuvintele „în valuta ţării de reşedinţă” se substituie cu cuvintele „în moneda ţării de reşedinţă”.
    28. Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008 „Cu privire la aprobarea unor regulamente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.32-33, art.174), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr.1:
    a) în titlul secţiunii 2 din capitolul IV, cuvîntul „operaţiilor” se substituie cu cuvîntul „operaţiunilor”;
    b) la punctul 18, cuvintele „în valută naţională la cursul de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil”;
    c) la punctele 19, 22 şi la punctul 39 litera t), cuvîntul „operaţiilor” se substituie cu cuvîntul „operaţiunilor”;
    d) la punctul 42 litera a), cuvintele „în numerar  (sau echivalentul lui)” se substituie cu cuvintele „în mijloace băneşti”;
    2) în anexa nr.2 la punctul 87, cuvintele „în valută naţională la cursul de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil”.
    [Pct.29 abrogat prin HG666 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.710]
    [Pct.30 abrogat prin HG165 din 21.03.17, MO85-91/24.03.17 art.235]
    31. La componenta II din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.664 din 3 iunie 2008 „Cu privire la Programul naţional de abilitare economică a tinerilor pentru anii 2008-2013” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.99-101, art.655), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la litera n), cuvintele „cu valuta naţională” se substituie cu cuvintele „cu moneda naţională”;
    2) la litera q), cuvîntul „numerar” se substituie cu cuvintele „mijloace băneşti”.
    32. La punctul 12  subpunctul 4 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1296 din 20 noiembrie 2008 „Cu privire la modalitatea de percepere a plăţilor ecologice pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi pentru ambalajul mărfurilor de import din plastic şi/sau „tetra-pack” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.210, art.1308), cuvintele „în lei moldoveneşti, reieşind din cursul oficial de schimb stabilit de către Banca Naţională a Moldovei” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională, reieşind din cursul oficial al leului moldovenesc valabil faţă de valutele străine”.
    33. Punctul 77 din anexa nr.2 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.27 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.19-21, art.79), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la litera a), cuvintele „în valută naţională” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională”;
    2) la litera b), cuvintele „în valuta” se substituie cu cuvintele „în moneda”, iar cuvintele „Băncii Naţionale a Moldovei” se substituie cu cuvintele „leului moldovenesc valabil”.
    34. La punctul 18 din Programul de dezvoltare a industriei electronice pînă în anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.117 din 10 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.37-40, art.166), cuvintele „valuta naţională” se substituie cu cuvintele „moneda naţională”.
    [Pct.35 abrogat prin HG340 din 26.05.17, MO201-213/23.06.17 art.522]
     [Pct.36 abrogat prin HG101 din 05.02.13, MO31-35/15.02.13 art.1503]
    37. Punctul 5 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.10 din 19 ianuarie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.11-12, art.53) va avea următorul cuprins:
    „5. Venitul evaluat în valută străină se recalculează în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data achitării lui.”
    38. La punctul 11 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.161 din 4 martie 2010 „Cu privire la crearea Fondului Provocările Mileniului Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.36, art.230), cu modificările ulterioare, cuvintele „(în valută naţională şi străină)” se substituie cu cuvintele „(în monedă naţională şi valută străină)”.
    [Pct.39 abrogat prin HG669 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.713]
    40. Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.921 din 6 octombrie 2010 „Cu privire la mijloacele speciale ale instituţiilor de învăţămînt şi celor din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.197-199, art.1011) se completează după cum urmează:
    1) punctul 1 se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins:
    „Taxele pentru serviciile prestate, lucrările executate sau pentru desfăşurarea altor activităţi pot fi achitate în monedă naţională şi/sau în valută străină de către nerezidenţii care sînt cetăţeni străini şi apatrizi, dacă legislaţia valutară nu prevede altfel.”;
    2) punctul 3 se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins:
    „Plăţile în valută străină pot fi efectuate de către nerezidenţii care sînt cetăţeni străini şi apatrizi numai prin virament.”.
    41. La punctul 9 din Regulamentul privind modul de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre comercializare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.966 din 18 octombrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206-209, art.1076), cu modificările ulterioare, cuvintele „în valută naţională” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională”.
    42. La punctul 26 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1005 din 26 octombrie 2010 „Cu privire la crearea Instituţiei Publice „Unitatea consolidată pentru implementarea şi monitorizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.213, art.1113), cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.
    43. La punctele 1 şi 2 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.332 din 5 mai 2011 „Cu privire la aprobarea cuantumului minim al mijloacelor de întreţinere pentru străini în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.382), cu completările ulterioare, cuvintele „în valută convertibilă” se substituie cu cuvintele „în altă valută străină”, în ambele cazuri.
    44. La punctul 22 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.550 din 22 iulie 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acreditare şi modul de funcţionare a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova şi a listei serviciilor activităţilor pe care le pot desfăşura în domeniul adopţiei internaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.122-127, art.622), cuvintele „Băncii Naţionale a Moldovei” se substituie cu cuvintele „leului moldovenesc valabil”.
    45. Hotărîrea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.7-12, art.30), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în anexa nr.1:
    a) la punctul 1, cuvintele „în valuta corespunzătoare” se substituie cu cuvintele „în moneda naţională sau în valuta străină”, în ambele cazuri;
    b) la punctele 26 şi 31, după cuvintele „în valută” se introduce cuvîntul „străină”, în ambele cazuri;
    c) la punctul 29 litera b), cuvîntul „valuta” se substituie cu cuvîntul „moneda”;
    d) la punctul 32:
    cuvintele „în valuta ţării de destinaţie” se substituie cu cuvintele „în moneda ţării de destinaţie”;
    după cuvintele „în valută” se introduce cuvîntul „străină”;
    e) la punctul 33, cuvintele „în valută ţării de destinaţie” se substituie cu cuvintele „în monedă ţării de destinaţie”;
    f) la punctul 34, cuvîntul „în valută” se substituie cu cuvintele „în valută străină şi/sau în moneda naţională”;
    g) în titlul capitolului XIII, cuvîntul „valutei” se substituie cu cuvintele „mijloacelor băneşti”;
    h) punctul 39 va avea următorul cuprins:
    „39. Decontul de avans se întocmeşte de către salariaţii delegaţi în acea monedă în care a fost eliberat avansul. Totodată, în decontul de avans se indică cheltuielile de deplasare, efectuate în moneda ţării de destinaţie, conform documentelor primare şi cu recalcularea în acea monedă în care a fost eliberat avansul. Recalcularea se efectuează potrivit cursului valutar din documentele prezentate de salariatul delegat, eliberate de entităţile care efectuează operaţiunile de schimb valutar (la sumele valutei străine menţionate în ele), extrasele de conturi de card, cecurilor de numerar, iar în cazul lipsei acestora – potrivit cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data eliberării avansului.”;
    i) la punctul 40:
    cuvîntul „valuta” se substituie cu cuvîntul „moneda”;
    cuvintele „Băncii Naţionale a Moldovei” se substituie cu cuvintele „leului moldovenesc valabil”;
    j) la punctul 41:
    cuvintele „în valuta ţării de destinaţie” se substituie cu cuvintele „în moneda ţării de destinaţie”, în ambele cazuri;
    după cuvintele „a cursului” se introduce cuvîntul „valutar”;
    cuvîntul „operaţiuni” se substituie cu cuvîntul „operaţiunile”;
    cuvintele „Băncii Naţionale a Moldovei” se substituie cu cuvintele „leului moldovenesc valabil”;
    k) la punctul 42, cuvintele „Băncii Naţionale a Moldovei” se substituie cu cuvintele „leului moldovenesc valabil”;
    l) la punctul 43:
    cuvintele „cursului respectiv” se substituie cu cuvintele „cursului oficial al leului moldovenesc valabil faţă de valutele străine”;
    după cuvintele „de curs” se introduce cuvîntul „valutar”;
    cuvintele „cursurilor stabilite de Banca Naţională a Moldovei în moneda naţională faţă de valuta altor state” se substituie cu cuvintele „cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine”;
    cuvintele „cursului de transferare a unei valute în alta” se substituie cu textul „cursului  valutar la care se recalculează o monedă în alta”;
    cuvîntul „operaţiuni” se substituie cu cuvîntul „operaţiunile”;
    m) la punctul 44, după cuvîntul „valutei” se introduce cuvîntul „străine”;
    2) în coloniţa 3 din anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, cuvîntul „valuta” se substituie cu cuvîntul „moneda”.
    46. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.136 din 28 februarie 2012 „Cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2012 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organizaţiile internaţionale şi regionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.42-45, art.163), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în coloniţa 3, cuvîntul „valutei” se substituie cu cuvîntul „monedei”;
    2) în coloniţa 4, cuvintele „în valută” se substituie cu cuvintele „în moneda respectivă”;
    3) cuvintele „cursului de schimb” se substituie cu cuvintele „cursului oficial al leului moldovenesc  faţă de valutele străine”.
    47. La punctul 9 din Regulamentul cu privire la unele măsuri pentru implementarea în Republica Moldova a Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva la 25 martie 2010, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.454 din 25 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.131-134, art.500), cuvintele „în valuta naţională” se substituie cu cuvintele „în moneda naţională”.