OMFM172/245/216/2011
ID intern unic:  337511
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 172/245/216
din  28.12.2010
cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele la montarea,
exploatarea, deservirea tehnică şi metrologică a contoarelor de evidenţă
cu memorie fiscală şi efectuarea verificării operative la agenţii economici
producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari
Publicat : 04.02.2011 în Monitorul Oficial Nr. 22-24     art Nr : 124
    MODIFICAT
    OMF65/94/100 din 15.06.12, MO135-141/06.07.12 art.811a; în vigoare 06.07.12

    În conformitate cu art. 18 „Cerinţe faţă de utilajul tehnologic utilizat la fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari” din Legea Republicii Moldova nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, Titlul IV „Accizele” din Codul fiscal, Legea Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, Regulamentul cu privire la modul de înregistrare, sigilare şi desigilare a utilajului tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari, aprobat prin ordinul nr. 72 din 22 iulie 2005 de către Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin”, coordonat cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor şi Serviciul Standardizare şi Metrologie şi cz alte acte legislative şi normative, se emite următorul
ORDIN:
    1. Se aprobă Regulamentul privind cerinţele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică şi metrologică a contoarelor de evidenţă cu memorie fiscală şi efectuarea verificării operative la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari, conform anexei.
    2. Ordinul va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în modul stabilit.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina instituţiilor care l-au aprobat.
    4. Se abrogă Regulamentul privind efectuarea verificării operative la întreprinderile producătoare de alcool etilic (distilat) şi băuturi alcoolice tari, aprobat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor la data de 18 ianuarie 2006 şi coordonat cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, din data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    Viceministrul finanţelor                                                           M. CĂRĂUŞ
    Viceministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                            V. BUMACOV
    Viceministrul economiei                                                          O. CALMÎC

    Nr. 172/245/216. Chişinău, 28 decembrie 2010.


Anexă
la ordinul comun
nr. 172/245/216 din 28.12.2010

 REGULAMENT
privind cerinţele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică
şi metrologică
a contoarelor de evidenţă cu memorie fiscală şi
efectuarea verificării operative la agenţii economici producători
de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari

I. Dispoziţii generale
    Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu art. 18 „Cerinţe faţă de utilajul tehnologic utilizat la fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari” din Legea Republicii Moldova nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, Titlul IV „Accizele” din Codul fiscal, Legea Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, Regulamentul cu privire la modul de înregistrare, sigilare şi desigilare a utilajului tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari, aprobat prin ordinul nr. 72 din 22 iulie 2005 de către Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin”, coordonat cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor şi Serviciul Standardizare şi Metrologie, şi cu alte acte legislative şi normative.
    Verificarea operativă se efectuează la toţi agenţii economici producători de alcool etilic, distilat şi băuturi alcoolice tari, indiferent de forma juridică de organizare, de către funcţionarii Serviciului Fiscal de Stat autorizaţi prin Decizia de iniţiere a controlului fiscal (în continuare DICF), în scopul confirmării veridicităţii datelor registrelor de producere şi circulaţie a alcoolului etilic, distilatelor şi a băuturilor alcoolice tari pentru a     preveni şi a depista încălcarea legislaţiei fiscale, precum şi sigilarea sau desigilarea utilajului tehnologic principal.
    În cazul în care agentul economic dispune de mai multe filiale sau subdiviziuni structurale (încăperi de acciz, capacităţi de producere) în diferite unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în cazul în care agentul economic se deserveşte de Direcţia marilor contribuabili a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, verificarea operativă se efectuează de către funcţionarii Inspectoratului Fiscal de Stat teritorial în raza căruia se află încăperea de acciz.
II. Cerinţe  generale de conformare
    Asigurarea respectării prezentului Regulament include conformarea de către producătorul de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari cerinţelor:
    2.1. - de ordin legislativ:
    • dispunerea de licenţa respectivă privind fabricarea alcoolului etilic, distilatelor şi/sau a băuturilor alcoolice tari, conform prevederilor art.13 din Legea Republicii Moldova nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    • interzicerea punerii în funcţiune şi exploatare a contoarelor de evidenţă cu memorie fiscală şi a măsurătoarelor de volum de clasa 1 pentru evidenţa alcoolului etilic, a băuturilor alcoolice tari şi distilatelor care nu au calitatea de mijloace de măsurare legale în conformitate cu art.11 alin.(1) al Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.1995 cu ulterioare modificări şi completări prin Legea nr. 222-XVI din 25.10.2007 (Monitorul Oficial, ediţie specială din 15.04.2008) şi cu Ordinul Ministerului Economiei nr.114 din 31 mai 2010, înregistrarea utilajului tehnologic principal, folosit la fabricarea alcoolului etilic, distilatelor şi a băuturilor alcoolice tari, dotarea cu contoare de evidenţă cu memorie fiscală pentru evidenţa  alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari, iar a distilatului – cu măsurător de volum tehnic metalic de clasa 1, legale, conform art. 18 din Legea Republicii Moldova nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    • dispunerea de certificat de acciz, conform prevederilor art.126 alin. (1) al Codului fiscal, Legea Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997;
    2.2 - tehnice necesare:
    • efectuarea măsurărilor automatizate de fabricare a alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari cu  utilizarea contorului cu memorie fiscală aprobat ca model, verificat metrologic şi adecvat pentru tipul respectiv de alcool:
    primul tip – universal, utilizat pentru evidenţa băuturilor alcoolice tari de toate tipurile (alcool etilic, rachiu, băuturi tari, lichioruri ş.a.),
    al doilea tip – utilizat pentru evidenţa băuturilor alcoolice tari de tip special (vodcă şi rachiu);
    • corespunderea capacităţii de trecere după volum prin măsurător cu capacitatea de îmbuteliere a liniei. Pentru liniile de îmbuteliere a băuturilor alcoolice tari diametrul conductei ce alimentează constituie de la 20 la 50 mm;
    • limita de eroare relativă admisibilă pentru măsurătorul de volum urmează să nu depăşească +/- 0,5%;
    • limita de eroare absolută a dispozitivului pentru măsurarea concentraţiei alcoolului etilic în produsul îmbuteliat urmează să nu depăşească +/- 0,5% în volum;
    • limita de eroare a contorului ce efectuează numărarea buteliilor după ambalaje îmbuteliate  urmează să nu depăşească 10 la 10000 de  bucăţi (sticle, păhărele etc. ambalaje) îmbuteliate;
    • îndeplinirea altor norme şi condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare în partea ce ţine de fabricarea alcoolului etilic, distilatului şi a băuturilor alcoolice tari.
III. Cerinţe la montarea, exploatarea, deservirea tehnică şi
metrologică a contoarelor de evidenţă cu memorie fiscală,
 instalate la fabricarea
alcoolului etilic şi la liniile de
 îmbuteliere a băuturilor alcoolice tari

    3.1 Alimentarea continuă a contorului de evidenţă cu memorie fiscală de la sursa de energie electrică, prin fire electrice amplasate în ţevi metalice care protejează accesul persoanelor străine cu scopul deconectării lui. Nu se admite conectarea prin intermediul prizelor de contact sau a altor sisteme, care permit accesul liber la decuplarea contorului de la sursa de alimentare cu energie electrică, în timpul funcţionării liniei de îmbuteliere.
    3.2 În cazul întreruperii curentului electric în reţea este obligaţia agentului economic de a alimenta contorul cu memorie fiscală cu sursă suplimentară de energie electrică pentru asigurarea funcţionalităţii aparatului sau a instala un dispozitiv (supapa de separare), care ar bloca în astfel de caz circulaţia băuturilor alcoolice tari prin conductă.
    3.3 Traductorul iniţial de debit al contorului de evidenţă cu memorie fiscală urmează a fi instalat la o distanţă minimală faţă de aparatul de îmbuteliere sau la fabricarea alcoolului etilic a instalaţiei de răcire şi în permanenţă plin cu lichid (produs).
    3.4 Între flanşa traductorului iniţial de debit al contorului şi flanşa de conexiune a aparatului de îmbuteliere (cu excepţia supapei de separare) sau a instalaţiei de răcire la fabricarea alcoolului etilic nu se admit alte flanşe şi conexiuni.
    3.5 În cazul deconectării contorului de evidenţă cu memorie fiscală de la sursa de curent electric, procesul de alimentare cu producţie alcoolică a liniei de îmbuteliere urmează să fie blocat prin intermediul supapei de separare, care se instalează între flanşa traductorului iniţial de debit al contorului şi flanşa de conexiune a aparatului de îmbuteliere. Pentru efectuarea acestui procedeu este necesar ca reţelele electrice a măsurătorului de volum şi a supapei de separare să fie contactate într-un comutator separat care se supune sigilării.
    3.6 Conducta principală a producţiei alcoolice de la vasul de presiune pînă la aparatul de îmbuteliere urmează a fi staţionară şi confecţionată din oţel inoxidabil şi să fie vizibilă.
    3.7 Între vasul de presiune şi aparatul de îmbuteliere se montează nodul de evacuare a aerului. Folosirea altor furtunuri şi conectarea lor în conducta principală este interzisă.
    Diferenţa de nivel (presiunea hidrostatică minimală) între conducta de alimentare şi traductorul iniţial de debit al contorului trebuie să fie de 0,5 m.
    3.8 Dispozitivul de măsurare a concentraţiei alcoolului etilic sau a alcoolului etilic în produsul îmbuteliat urmează a fi instalat după traductorul iniţial de debit.
    3.9 Contorul de evidenţă a sticlelor îmbuteliate urmează a fi montat după aparatul de etichetare.
    3.10 După instalarea în linia de îmbuteliere, sau de fabricare a alcoolului etilic a contorului de evidenţă cu memorie fiscală, legal, darea în exploatare se efectuează în prezenţa unei comisii cu participarea (coordonarea lucrărilor) reprezentanţilor întreprinderii distribuitoare. Entitatea ce efectuează repararea, montarea, punerea în funcţiune a mijloacelor de măsurare (contoarelor) înainte de desfăşurarea acestei activităţi este obligată să respecte art. 15 alin. (10) al Legii metrologiei de deţinere a avizului tehnic de înregistrare.
    3.11 Utilizatorii contorului de evidenţă cu memorie fiscală trebuie să deţină un contract de deservire a contorului, încheiat cu o întreprindere abilitată cu dreptul de reparare, montare, punere în funcţiune a contoarelor nominalizate. În cazul defecţiunii contorului cu memorie fiscală şi necesitatea remiterii acestuia la reparaţie şi/sau necesitatea de verificare metrologică agentul economic urmează să înştiinţeze Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial privind instituirea unui post fiscal pe perioada lipsei contorului cu memorie fiscală şi Inspectoratul Metrologic din cadrul Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorului.
    3.12 Rezultatele primei verificări a contorului cu memorie fiscală, după instalare, urmează a fi analizate, definitivate şi confirmate prin act de către o comisie mixtă, compusă din reprezentanţii entităţii distribuitoare şi de deservire a contorului, a organului fiscal teritorial şi entităţii care va utiliza acest contor.
    3.13 Flanşele pe tot parcursul conductei de producţie alcoolică, locul de conexiune a conductei cu aparatul de îmbuteliere, locurile de acces către nodurile şi elementele de reglare, blocare, înregistrare şi transmitere a datelor şi alte instalaţii care influenţează asupra indicilor de măsurare sînt menţionate în procesul-verbal de sigilare, întocmit de către comisia de sigilare şi în mod obligatoriu sigilate de către reprezentantul Inspectorului Fiscal de Stat teritorial, cu întocmirea schemei de sigilare pe tot ciclul tehnologic de îmbuteliere.
IV. Modul de înregistrare, sigilare/desigilare a utilajului tehnologic
principal şi a aparatelor folosite la fabricarea alcoolului etilic,
a distilatelor şi a băuturilor alcoolice tari

    4.1 Înregistrarea, sigilarea primară, desigilarea utilajului tehnologic principal şi a aparatelor folosite la fabricarea alcoolului etilic, distilatelor şi a băuturilor alcoolice tari se efectuează conform art.18 al Legii 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, în baza cererii depuse de către solicitanţi pe adresa Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice de pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu anexarea documentelor constatatoare vizînd dotarea tehnico-tehnologică a întreprinderii pentru executarea lucrărilor respective la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate  şi băuturi alcoolice tari.
    4.2 Datele vizînd înregistrarea, sigilarea/desigilarea utilajului tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic, distilatelor şi a băuturilor alcoolice tari se reflectă în procesul-verbal de sigilare, întocmit şi semnat de către comisia mixtă autorizată.
    4.3. Comisia mixtă pentru sigilare/desigilare a utilajului tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic, distilatelor şi a băuturilor alcoolice tari (în continuare Comisia mixtă) activează conform art.18 al Legii 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice în componenţa reprezentanţilor Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice de pe lângă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor şi Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorului de pe lângă Ministerul Economiei.
    4.4 În cazul respectării de către agentul economic a cerinţelor cap. II, III ale prezentului Regulament, în conformitate cu procesul-verbal de sigilare a utilajului tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic şi a distilatelor, solicitantului i se eliberează un Certificat, ce autentifică executarea procedurii de înregistrare a utilajului respectiv, ştampilat şi semnat de către şeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice de pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu termen de valabilitate de 5 (cinci) ani (Ordinul nr. 72 din 22 iulie 2005, aprobat de către Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” şi coordonat cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor şi Serviciul de Standardizare şi Metrologie, M.O.31-34/92 din 24 februarie 2006).
    4.5 La expirarea termenului de valabilitate al Certificatului, în cazul desfăşurării activităţii în continuare a agentului economic, acesta urmează să depună o cerere de solicitare de prelungire a termenului de valabilitate. Termenul de valabilitate al Certificatului poate fi prelungit încă pe 5 (cinci) ani.
    În cazul retragerii licenţei (expirarea termenului de valabilitate sau retragerii forţate), stoparea activităţii licenţiate a agentului economic se efectuează prin sigilarea utilajului tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari de către Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale, conform procesului-verbal al Comisiei mixte pentru sigilare/desigilare a utilajului tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari, conform procedurii stabilite.
    4.6 Evidenţa Certificatelor de înregistrare, proceselor- verbale de sigilare/desigilare a utilajului tehnologic principal şi a aparatelor folosite la fabricarea alcoolului etilic, distilatelor şi a băuturilor alcoolice tari se ţine în Registrul de evidenţă a instalaţiilor pentru producerea alcoolului etilic, distilare şi/sau pentru rafinare a utilajului folosit pentru producerea şi îmbutelierea băuturilor alcoolice tari şi a divinului de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice de pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    4.7 Etanşeitatea instalaţiilor folosite la fabricare a alcoolului etilic, distilatelor şi a băuturilor alcoolice tari este verificată în procesul de înregistrare, sigilare sau desigilare a utilajului, în procesul de supraveghere şi control a agenţilor economici conform periodicităţii exercitării lor. Rezultatele constatate în cadrul măsurilor întreprinse sînt reflectate în actele de control întocmite.
V. Efectuarea de către organele fiscale teritoriale a
controlului fiscal la faţa locului prin verificare operativă

    5.1 Verificarea operativă, conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice şi art.222 din Codul fiscal, se efectuează în cazul controlului fiscal la faţa locului, observîndu-se procesele economice şi financiare, actele şi operaţiunile aferente, pentru a constata autenticitatea lor, pentru a depista şi a preveni încălcarea.
    5.2 Verificarea operativă a veridicităţii datelor registrelor de producere şi circulaţie a alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari se efectuează în temeiul DICF pentru prevenirea şi depistarea încălcării legislaţiei fiscale, precum şi cu scopul sigilării/ desigilării utilajului tehnologic principal pentru producerea alcoolului etilic, distilatelor şi a băuturilor alcoolice tari.
    5.3 Dacă se constată vreo încălcare a legislaţiei în vigoare, iar verificarea circumstanţelor necesită mai mult timp, materialele se transmit subdiviziunilor respective ale organului cu atribuţii de control fiscal pentru efectuarea unui control fiscal prin alte metode tehnice.
    5.4 În procesul verificării operative inspectorul fiscal are următoarele obligaţii:
    • să verifice corectitudinea calculării şi achitării accizelor în procesul circulaţiei alcoolului etilic, distilatului şi a băuturilor alcoolice tari;
    • să verifice ţinerea Registrelor de către producător potrivit unei forme stabilite, a materiei prime prelucrate şi rămase în stoc, a cantităţilor de alcool etilic, distilat şi băuturi alcoolice tari fabricate, procurate şi puse în circulaţie, şi, respectiv, rămase în stoc pe fiecare denumire şi categorie;
    • să efectueze controlul corectitudinii utilizării timbrelor de acciz aplicabile băuturilor alcoolice tari;
    • să verifice integritatea sigiliilor, aplicate la utilajul tehnologic principal.
    5.5 Verificarea operativă la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari se finisează cu întocmirea actului de control.
VI. Modul de sigilare şi de extragere a datelor privind consumul
de alcool etilic, distilate şi a băuturilor alcoolice tari prin mijloacele
de măsurare

    6.1 Mijloacele de măsurare (contoare de evidenţă cu memorie fiscală, măsurător de volum de clasa 1, alcoolmetru) utilizate pentru evidenţa alcoolului etilic, distilate, precum şi  băuturile alcoolice tari necesită să fie în conformitate cu cerinţele Legii metrologiei şi anume: aprobate ca model, verificate metrologic.
    6.2 Sigilarea/desigilarea utilajului tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic, distilatului şi a băuturilor alcoolice tari se efectuează de către Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale, conform procesului-verbal al Comisiei mixte.
    6.3 La etapa premergătoare sigilării, agentul economic pregăteşte locurile pentru aplicarea sigiliului la utilajul tehnologic principal conform procesului-verbal al Comisiei mixte.
    6.4 Pînă la aplicarea sigiliilor cu marcajul „IFS”, inspectorul fiscal verifică executarea înlăturării obiecţiilor expuse în procesul-verbal al Comisiei mixte. În cazul neînlăturării obiecţiilor, utilajul nu se sigilează.
    6.5 După aplicarea sigiliului inspectorul fiscal întocmeşte un act ce confirmă sigilarea utilajului, vizat cu semnătura sa şi a reprezentantului întreprinderii.
    6.6 Desigilarea utilajului tehnologic principal se efectuează de către, sau cu acordul Comisiei mixte, Inspectoratului Fiscal de Stat teritorial, după caz, cu întocmirea actului respectiv.
    6.7 Sigilarea utilajului în linia tehnologică se efectuează pînă la segmentul de evidenţă a alcoolului etilic, inclusiv contorul de evidenţă cu memorie fiscală. Pentru producerea distilatului sigilarea este efectuată pînă la măsurătorul de volum de clasa 1, inclusiv. Evidenţa alcoolului etilic se va efectua prin măsurătorul de volum de clasa 1.
    6.8 În cazul deteriorării contorului de evidenţă cu memorie fiscală şi/sau necesităţii reparaţiei lui se permite producerea alcoolului etilic din materia primă, fermentată la moment. Se interzice prelucrarea ulterioară a materiei prime pentru fermentare pînă la momentul înlăturării defectelor la contorul de evidenţă.
    6.9  Dacă în cadrul verificării operative la careva segment în linia tehnologică pentru fabricarea alcoolului etilic, a distilatelor sau la îmbutelierea băuturilor alcoolice tari s-a depistat deteriorarea sigiliului aplicat, inspectorul fiscal acţionează în conformitate cu prevederile art.284 alin. (3) al Codului contravenţional şi aplică sigiliul respectiv.
    6.10 La data de 1 a lunii gestionate de către inspectorul fiscal se extrag din contoarele de evidenţă cu memorie fiscală datele privind fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari şi a distilatelor – conform măsurătorului de volum de clasa 1, şi se înscriu în formulare, eliberate de Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial.
    Datele înscrise în formulare se verifică şi se semnează de către agentul economic şi de către inspectorul fiscal, cu aplicarea ştampilei entităţii.
    6.11 Evidenţa volumului de alcool etilic, distilatelor şi a băuturilor alcoolice tari, produse lunar se ţine de către agentul economic producător de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari în Registre conform anexelor nr. 1a, 1b, 1c, 2a, 2b şi 3 ale prezentului Regulament în baza datelor contorului de evidenţă cu memorie fiscală şi a măsurătoarelor de volum de clasa 1.
    Conducătorul entităţii nominalizează prin ordin persoanele responsabile de colectarea datelor, înscrierea şi ţinerea Registrelor, specificate în anexele  la prezentul Regulament.
    [Pct.6.11 modificat prin OMF65/94/100 din 15.06.12, MO135-141/06.07.12 art.811a; în vigoare 06.07.12]
    6.12 Lunar, pînă la data de 12 a lunii următoare celei de gestiune, inspectoratele fiscale de stat teritoriale prezintă Î.S. “Fiscservinform” atît electronic, cît şi pe suport de hîrtie informaţia privind evidenţa circulaţiei alcoolului etilic, distilatelor şi a producţiei alcoolice tari în corespundere cu anexele nr. 2a, 2b şi 3 la prezentul Regulament, cu indicarea obligatorie a încălcărilor depistate în luna gestionară. Pentru întreprinderile care nu au produs, procurat şi comercializat alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari în luna gestionară, anexele nr. 2a, 2b şi 3 se prezintă, de asemenea, lunar în mod obligatoriu. Informaţia prezentată pe suport de hîrtie trebuie să fie inclusă într-un pachet separat. După prelucrarea informaţiei respective, Î.S. “Fiscservinform” va forma o bază de date, ce va putea fi utilizată de direcţiile interesate pentru luare de atitudine.
    [Pct.6.12 în redacţia OMF65/94/100 din 15.06.12, MO135-141/06.07.12 art.811a; în vigoare 06.07.12]
VII. Instituirea la întreprinderi a posturilor fiscale
    În conformitate cu art. 134 şi art. 146 ale Codului fiscal, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor are dreptul să instituie posturi fiscale la întreprinderi.
    În cazul necesităţii instituirii la întreprinderi a posturilor fiscale, Inspectoratele fiscale teritoriale prezintă către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor argumentarea corespunzătoare şi doar cu acordul organului de administrare central, se permite instituirea lor.
VIII. Dispoziţii finale
    Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Regulamentul „Privind efectuarea verificării operative la întreprinderile producătoare de alcool etilic (distilat) şi băuturi alcoolice tari”, aprobat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor la data de 18 ianuarie 2006 şi coordonat cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, se abrogă din data intrării în vigoare a prezentului Regulament.

    anexa nr.1a
    [Anexa nr.1a modificată prin OMF65/94/100 din 15.06.12, MO135-141/06.07.12 art.811a; în vigoare 06.07.12]

    anexa nr.1b
    [Anexa nr.1b modificată prin OMF65/94/100 din 15.06.12, MO135-141/06.07.12 art.811a; în vigoare 06.07.12]

    anexa nr.1c
    [Anexa nr.1c modificată prin OMF65/94/100 din 15.06.12, MO135-141/06.07.12 art.811a; în vigoare 06.07.12]

    [Anexa nr.2 abrogată prin OMF65/94/100 din 15.06.12, MO135-141/06.07.12 art.811a; în vigoare 06.07.12]

    anexa nr.2a  
    [Anexa nr.2a introdusă prin OMF65/94/100 din 15.06.12, MO135-141/06.07.12 art.811a; în vigoare 06.07.12]

    anexa nr.2b
    [Anexa nr.2b introdusă prin OMF65/94/100 din 15.06.12, MO135-141/06.07.12 art.811a; în vigoare 06.07.12]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacţia OMF65/94/100 din 15.06.12, MO135-141/06.07.12 art.811a; în vigoare 06.07.12]