HGM55/2012
ID intern unic:  342072
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 55
din  30.01.2012
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Centrului comunitar
de sănătate mintală şi a Standardelor de calitate
Publicat : 03.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 29     art Nr : 79
    MODIFICAT
    HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300


    Titlul modificat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300

    NOTĂ:
   
în tot textul hotărîrii, cuvîntul „minime” se exclud eprin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300
    anexa nr.1 la hotărîre:
    pe tot parcursul textului:
    cuvîntul „terapeutice” se exclude;
    cuvîntul „plasare”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvîntul „admitere”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300
    În scopul implementării Legii nr.1402-XIII din 16 decembrie 1997 privind sănătatea mentală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.310), cu modificările şi completările ulterioare, Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.249), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul-cadru al Centrului comunitar de sănătate mintală, conform anexei nr. 1;
    Standardele de calitate pentru Centrul comunitar de sănătate mintală, conform anexei nr. 2.
    2. Cheltuielile ce ţin de organizarea şi funcţionarea centrelor comunitare de sănătate mintală se vor efectua în limita alocaţiilor prevăzute anual în bugetele respective şi din alte surse, conform legislaţiei.
    3. Centrele comunitare de sanătate mintală sînt obligate să se conducă în activitatea lor de prevederile Regulamentului-cadru şi Standardelor de calitate, aprobate prin prezenta hotărîre.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                         Andrei Usatîi
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                           Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                        Veaceslav Negruţa

    Nr. 55. Chişinău, 30 ianuarie 2012.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.55
din 30 ianuarie 2012

REGULAMENTUL-CADRU
al Centrului comunitar de sănătate mintală
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul-cadru al Centrului comunitar de sănătate mintală (în continuare – Regulament) stabileşte modul de organizare şi funcţionare, scopul, obiectivele, atribuţiile, obligaţiile şi drepturile, precum şi finanţarea serviciului medico-social „Centrul comunitar de sănătate mintală”.
    2. Centrul comunitar de sănătate mintală (în continuare – Centrul) reprezintă un serviciu medico-social, care oferă persoanelor cu probleme de sănătate mintală asistenţă medicală şi reabilitare psihosocială, sprijin şi mediere în relaţiile cu familia şi comunitatea.
    [Pct.2 modificat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    3. Centrul este o instituţie medico-socială publică sau privată, creată pe baza legislaţiei în vigoare.
    Centrul poate fi creat de către:
    1) autorităţile administraţiei publice centrale;
    2) autorităţile administraţiei publice locale;
    3) organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale, cu informarea Ministerului Sănătăţii;
    4) autorităţile publice locale şi organizaţiile neguvernamentale sau private, pe baza unui acord de activitate comună;
    5) organizaţiile private, cu informarea Ministerului Sănătăţii.
    [Pct.3 în redacția HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    4. Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, prezentului Regulament, standardelor de calitate ale Centrului şi dispoziţiilor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi cu prevederile tratatelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte.
    [Pct.4 în redacția HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    5. Centrul are statut de persoană juridică, dispune de stampilă, precum şi de conturi trezoreriale sau de subcont separat, ca parte componentă a altei instituţii medico-sanitare.
    [Pct.5 modificat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    6. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
    1) serviciu integrat de sănătate mintală – sistem complex de servicii de sănătate mintală oferit în cadrul structurilor medicale şi sociale la nivel de comunitate, destinat prevenirii maladiilor mintale, tratamentului şi reabilitării psihosociale a persoanelor cu probleme de sănătate mintală;
    2) centru comunitar de sănătate mintală  (în continuare – Centru) –  instituţie medico-socială publică sau privată ori subdiviziune a unei instituţii medico-sanitare publice care oferă persoanelor cu probleme de sănătate mintală asistenţă medicală consultativă de evaluare, prevenire şi depistare precoce, reabilitare psihosocială, în vederea incluziunii socioprofesionale şi familiale a acestora, suport  şi mediere în relaţiile cu familia şi comunitatea;
    3) persoană cu probleme de sănătate mintală – persoană care suferă de o maladie psihică, persoană cu dezechilibru psihic sau insuficient dezvoltată psihic, precum şi persoană care manifestă alte dereglări ce pot fi clasificate, conform normelor de diagnostic în vigoare în practica medicală, ca tulburări psihice, care are nevoie de îngrijire şi suport special din partea familiei şi comunităţii;
    4) centru de zi – serviciu oferit de Centru persoanelor cu probleme de sănătate mintală neinstituţionalizaţi;
    5) beneficiar al Centrului de zi – copil sau adult cu probleme de ordin mintal/de intelect, psihic şi de comportament, care întruneşte condiţiile de eligibilitate/admitere stabilite în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
    6) management de caz – metodă principală de lucru, prin intermediul căreia se evaluează nevoile beneficiarului, se asigură coordonarea, monitorizarea şi evaluarea serviciilor prestate,  care are drept scop reabilitarea psihosocială şi integrarea sociofamilială a persoanelor afectate de tulburări mintale;
    7) echipă multidisciplinară – totalitate a profesioniştilor din domeniul sănătăţii mintale, cum sînt: medicul psihiatru, psihologul, nursa psihiatrică, asistentul social,  ergoterapeutul şi alt personal paramedical care monitorizează şi tratează persoanele cu tulburări mintale, ce se află în evidenţa psihiatrică a unui sector arondat. Pentru a combina  îngrijirile destinate acestor persoane, echipa multidisciplinară utilizează un sistem flexibil de îngrijire comunitară;
    8) coordonator al echipei multidisciplinare – psihiatru care primeşte beneficiarii în Centru şi îi repartizează corespunzător la managerii de caz, fiind responsabil de semnarea acordului cu beneficiarii, precum şi de monitorizarea documentaţiei necesare întocmite de către managerul de caz;
    9) acord de colaborare – acord scris încheiat între Centru şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia, în care se stipulează condiţiile în care se acordă serviciile medicale şi de reabilitare psihosocială, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţi;
    10) standarde de calitate pentru Centru – norme obligatorii, a căror aplicare garantează asigurarea unui nivel minim de calitate în procesul de furnizare a serviciilor în domeniu (în continuare – standarde de calitate);
    11) servicii comunitare de sănătate mintală – servicii medicale, de suport social şi de reabilitare combinate, organizate în comunitate şi legate între ele în aşa fel încît să producă maximum de efect pozitiv asupra sănătăţii persoanei cu probleme de sănătate mintală;
    12) asistenţă mobilă la domiciliu şi de soluţionare a crizelor – serviciu oferit de centru pacienţilor cu tulburări mintale care nu au posibilitate să frecventeze instituţiile medicale, dar care acceptă tratamentul în scopul efectuării unor intervenţii ce vor contribui la prevenirea dezvoltării episoadelor acute de boală;
    13) urgenţe în sănătatea mintală – grup de afecţiuni psihice heterogene, a căror trăsătură comună este nevoia de intervenţie imediată şi de cea mai bună calitate, pentru a reduce riscurile majore pentru viaţa, vătămarea gravă sau ameninţarea la integritatea fizică a persoanei sau a celor din jur.
    [Pct.6 în redacția HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
Capitolul II
SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ATRIBUŢIILE CENTRULUI
    7. Scopul Centrului este ameliorarea sănătăţii mintale a populaţiei prin prestarea serviciilor orientate spre prevenirea, depistarea precoce, tratamentul, reabilitarea, promovarea modului sănătos de viaţă şi protecţia sănătăţii mintale în comunitate, precum şi crearea premiselor benefice de reabilitare şi integrare sociofamilială a persoanelor afectate de maladii mintale.
    8. Obiectivele Centrului sînt:
    a) reabilitarea psihosocială, menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii şi stimularea procesului de socializare şi resocializare a persoanelor cu probleme de sănătate mintală, precum şi integrarea/reintegrarea lor în mediul familial;
    b) prevenirea instituţionalizării, dezinstituţionalizarea/revenirea persoanelor cu probleme de sănătate mintală din instituţiile rezidenţiale în societate şi incluziunea socială a acestora;
    c) sporirea accesului populaţiei generale la asistenţa medico-socială în cazul problemelor de sănătate mintală, conform principiilor multidisciplinarităţii (abordarea holistică multidimensională) şi integrităţii serviciilor prestate, în special a persoanelor în situaţii de risc sporit şi deosebit de vulnerabile;
    d) crearea unor servicii complexe costeficiente orientate spre îmbunătăţirea sănătăţii mintale a populaţiei şi asigurarea continuităţii serviciilor de sănătate mintală în comunitate;
    e) asigurarea suportului consultativ-metodic şi informaţional în sănătatea mintală prin sporirea nivelului de cunoştinţe, sensibilizarea opiniei publice, formarea atitudinilor şi practicilor sigure la populaţie, ce ţin de propria lor sănătate, sănătate mintală şi dezvoltare;
    f) implicarea nemijlocită a comunităţii în reabilitarea psihosocială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală, precum şi în prevenirea şi promovarea sănătăţii mintale în societate;
    g) dezvoltarea abilităţilor primare, de autodeservire şi educaţionale a persoanelor cu probleme de sănătate mintală şi sporirea nivelului general de conştientizare asupra importanţei menţinerii persoanei cu necesităţi speciale în familie şi în comunitate.
    9. Pentru realizarea scopului şi obiectivelor propuse, Centrul exercită următoarele atribuţii:
    a) crearea condiţiilor favorabile pentru  dezvoltarea  psihosocială  a persoanelor cu probleme de sănătate mintală şi sporirea gradului de adaptare a lor în societate;
    a)1 asigurarea tuturor necesităţilor de sănătate mintală ale pacienţilor, locuitori ai teritoriului administrativ deservit;
    [Pct.9 lit.a1) introdusă prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    b) organizarea serviciilor prestate de către Centru prin intermediul echipei multidisciplinare şi, oferirea tratamentului farmacoterapeutic de susţinere;
    [Pct.9 lit.b) modificată prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
   
b)1 depistarea precoce a factorilor de risc care pot provoca tulburări mintale şi dereglări comportamentale şi realizarea măsurilor corespunzătoare în vederea tratării lor şi prevenirii unor evoluţii nefavorabile;
    [Pct.9 lit.b1) introdusă prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    b)2 oferirea serviciilor consultative, intervenţiilor psihoterapeutice, recomandarea şi supravegherea tratamentului farmacoterapeutic de susţinere, prescrierea medicamentelor compensate, în conformitate cu recomandările de specialitate şi a ghidurilor de bună practică;
    [Pct.9 lit.b2) introdusă prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    b)3 depistarea, supravegherea, evidenţa persoanelor cu probleme de sănătate mintală, inclusiv păstrarea documentaţiei de evidenţă medicală primară a persoanelor cu probleme de sănătate mintală (f 025 e, dosarul pentru serviciile oferite în centrul de zi);
    [Pct.9 lit.b3) introdusă prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    b)4  examinarea medicală, inclusiv în comisii, cu eliberarea concluziilor şi/sau certificatelor în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare (după caz);
    [Pct.9 lit.b4) introdusă prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
 
   c) oferirea plasamentului temporar, după caz, şi referirea beneficiarului către serviciile „Locuinţa protejată” şi „Casa comunitară”;
    [Pct.9 lit.c) modificată prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
   
d) oferirea serviciilor de consultanţă psihoprofesională şi de intervenţii psihoterapeutice în conformitate cu protocoalele clinice naţionale;
    [Pct.9 lit.d) modificată prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
   
i) ghidarea şi supervizarea medicilor de familie în implementarea practică a protocoalelor clinice naţionale, inclusiv referirea beneficiarilor conform nivelurilor de asistenţă medicală;
  
  [Pct.9 lit.i) introdusă prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    j) depistarea precoce a tulburărilor specifice de dezvoltare şi a disfuncţiilor psihopatologice la copii şi adolescenţi;
    [Pct.9 lit.j) introdusă prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    k) asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu probleme de sănătate mintală prin combaterea stigmei şi sensibilizarea comunităţii în problemele sănătăţii mintale;
    [Pct.9 lit.k) introdusă prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    l) alte atribuţii de funcţie prevăzute de actele normative în vigoare aprobate de către Ministerul Sănătăţii.
    [Pct.9 lit.l) introdusă prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    e) asigurarea serviciilor de asistenţă mobilă la domiciliu şi de reabilitare prin intermediul echipelor multidisciplinare;
    f) oferirea asistenţei mobile la domiciliu în cazurile de urgenţă prin intermediul echipei mobile;
    g) implementarea tehnologiilor performante orientate spre asigurarea securităţii beneficiarului şi a calităţii serviciilor medicale şi sociale (utilizarea standardelor, ghidurilor de tratament şi protocoalelor clinice aprobate etc.);
    h) colectarea datelor, crearea şi gestionarea eficientă a bazelor de date privind serviciile medicale şi sociale prestate şi prezentarea, în modul şi termenul stabilit, a rapoartelor şi informaţiilor despre activitatea Centrului.
    10. Centrul îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii:
    a) respectarea interesului superior al beneficiarului;
    b) confidenţialitatea informaţiilor despre beneficiar;
    c) respectarea opiniei beneficiarului;
    d) nondiscriminarea;
    e) interdisciplinaritatea şi multidisciplinaritatea;
    f) flexibilitatea;
    g) accesibilitatea la serviciile de calitate;
    h) transparenţa informaţiei privind abordarea şi metodele de intervenţie în asistenţa comunitară;
    i) promovarea cunoştinţelor despre sănătatea mintală;
    j) susţinerea familiei beneficiarului;
    k) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Capitolul III
OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE CENTRULUI
    11. Centrul are următoarele obligaţii:
    a) să aplice politica de respectare a drepturilor pacienţilor, inclusiv a procedurilor existente de respectare a confidenţialităţii;
    b) să desfăşoare activităţi de prevenire a tulburărilor mintale la toate etapele: prevenirea primară – promovarea modului sănătos de viaţă; prevenirea secundară – diagnosticarea precoce şi iniţierea promptă a tratamentului diferitor boli mintale, organizarea şi efectuarea examinărilor profilactice şi screening-urilor la populaţia cu risc major, tratamentul adecvat şi îngrijirea medicală a bolilor depistate; prevenirea terţiară – reabilitarea medicală, cît şi psihosocială;
    c) să asigure o abordare holistică a sănătăţii de pe poziţii multidisciplinare, în corespundere cu standardele de calitate ale serviciilor de sănătate mintală;
    d) să asigure o abordare personalizată a beneficiarului în urma colectării tuturor datele realizării anamnezei medicale şi anchetei sociale, elaborînd ulterior Planul individualizat de asistenţă a beneficiarului;
    [Pct.11 lit.d) modificat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    e) să acorde suportul psihologic în soluţionarea diferitor probleme ale persoanelor afectate de maladii mintale prin ajutarea pacienţilor de a se autocunoaşte, autoînţelege şi de a lua decizii;
    f) să promoveze serviciile comunitare de sănătate mintală prin realizarea unui şir de activităţi de sensibilizare şi mobilizare a comunităţii în problemele de sănătate mintală, prin conlucrarea cu autorităţile locale şi cu societatea civilă, prin organizarea meselor rotunde, întîlnirilor, conferinţelor, evenimentelor mass-media.
    12. Centrul are dreptul:
    a) să elaboreze programe de instruire, să selecteze şi să instruiască voluntari;
    [Pct.11 lit.a) modificată prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    b) să participe la instruirea continuă a specialiştilor din domeniul sănătăţii mintale şi a medicinii de familie, precum şi voluntarilor în domeniile prioritare de activitate;
    [Pct.11 lit.b) modificată prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    c) să elaboreze şi să distribuie materiale informaţionale şi promoţionale ale serviciilor de sănătate mintală;
    d) să conlucreze cu specialiştii de profil din cadrul spitalelor de psihiatrie, instituţiilor de  asistenţă medicală primară, secţiilor consultative ale instituţiilor medico-sanitare, spitalelor raionale/asociaţiilor medicale teritoriale, cu asistenţii sociali comunitari din cadrul primăriilor şi altor servicii existente;
    [Pct.11 lit.d) modificată prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    e) să presteze servicii contra plată, conform legislaţiei în vigoare;
    f) să efectueze, în procesul de prestare a serviciilor, interpelări către structurile ce deţin informaţiile necesare;
    g) să încheie acorduri de colaborare cu alte organizaţii pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate;
    h) să asigure protecţia drepturilor şi intereselor angajaţilor săi;
    [Pct.11 lit.h) modificată prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    i) să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa, conform legislaţiei în vigoare;
    j) alte drepturi prevăzute de actele normative în vigoare, aprobate de Ministerul Sănătăţii.
    [Pct.11 lit.j) introdusă prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
Capitolul IV
FUNCŢIONAREA CENTRULUI
Secţiunea 1
Admiterea beneficiarilor în Centru
    13. Admiterea beneficiarului în Centru are un caracter temporar şi se face în baza criteriilor de admitere a beneficiarilor, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament.
    14. La admiterea beneficiarului în Centru, se prezintă următoarele acte:
    a) cererea de admitere în Centru, semnată de beneficiar sau, după caz, de reprezentantul său legal;
    b) copiile actelor de identitate ale beneficiarului şi ale reprezentantului său legal, după caz;
    c) copia certificatului de dizabilitate, după caz;
    [Pct.14 lit.c) modificată prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    d) biletul de trimitere de la medicul specialist, medicul de familie solicitarea din partea serviciilor sociale sau propria cerere;
    [Pct.14 lit.d) modificată prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    e) informaţia despre supraveghere, rezultatele examenelor clinice, tratamentele efectuate în condiţii de ambulator şi spital, inclusiv de reabilitare, evoluţia stării de sănătate mintală în dinamică;
    [Pct.14 lit.e) în redacția HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    f) copia hotărîrii judecătoreşti şi deciziei administraţiei publice locale de instituire a tutelei, în cazul în care beneficiarul a fost declarat incapabil.
    15. Admiterea beneficiarului în Centrul de zi, serviciul de plasament temporar şi acordarea serviciilor de asistenţă mobilă la domiciliu se face în prezenţa unui membru al familiei lui sau, după caz, a reprezentantului său legal.
    16. După înregistrarea solicitării de admitere în Centru, coordonatorul echipei multidisciplinare numeşte un manager de cazul beneficiarului.
    17. După admitereaa beneficiarului, managerul de caz, cu participarea echipei multidisciplinare:
    1) întocmeşte dosarul personal al beneficiarului Centrului comunitar de sănătate mintală, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;
    2) realizează evaluarea iniţială şi complexă a beneficiarului;
    3) elaborează Planul individualizat de asistenţă a beneficiarului.
    18. La admiterea beneficiarului în Centru, se încheie un acord de colaborare între beneficiar sau, după caz, reprezentantul său legal şi coordonatorul echipei multidisciplinare, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament.
Secţiunea a 2-a
Serviciile oferite
    19. În funcţie de necesităţile copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi mintale din comunitate, Centrul oferă următoarele servicii:
    1) servicii psihiatrice consultative de ambulator;
    2) servicii oferite în Centrul de zi;
    3) servicii de asistenţă mobilă la domiciliu şi de soluţionare a crizelor.
    [Pct.19 în redacția HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    20. În cadrul Centrului de zi, serviciile sînt împărţite în trei programe de bază:
    a) programul de reabilitare medico-psihosocială prin supraveghere şi consultanţă profesională: tratament de susţinere, asigurat prin staţionarul de zi, servicii de reabilitare vocaţională, petrecere a timpului liber, consiliere şi psihoterapie pentru pacienţi şi familiile lor;
    [Pct.20 lit.a) modificată prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    b) programul de prevenire a instituţionalizării, de dezinstituţionalizare şi incluziune socială: desfăşurarea activităţilor de menaj, artistice şi de socializare;
    c) programul de menţinere şi îmbunătăţire a stării de sănătate: alimentaţie complexă, activităţi de menţinere a igienei personale, promovarea modului sănătos de viaţă, prevenirea maladiilor somatice şi psihice.
    21. Centrul de zi prestează servicii între orele 8.00 şi 18.00, pe parcursul a 5 zile în săptămînă.
    [Pct.21 modificat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    22. Activităţile Centrului de zi sînt organizate conform metodologiilor „Managementul de caz”, aprobate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, „Cazul asistat pentru beneficiarul Centrului comunitar de sănătate mintală”, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament.
    [Pct.22 modificat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    23. Termenul-maxim de îngrijire în Centrul de zi este de 3 luni, după care se efectuează reevaluarea cazului cu posibilitatea referirii spre alte servicii.
    [Pct.23 modificat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    24. Serviciul de plasament temporar este acordat beneficiarului în cazul în care familia sa se află în imposibilitate temporară de a-i oferi îngrijirea necesară. Termenul-maxim de  acordare a serviciului este de 6 luni, după care se efectuează reevaluarea cazului.
    25. Serviciul de asistenţă mobilă la domiciliu şi de soluţionare a crizelor este oferit de echipa mobilă, care activează în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, pentru 20 de beneficiari concomitent.
Serviciile sînt prestate prin metodologia „Managementul de caz” şi implică asistenţa şi suportul la domiciliul beneficiarului, în baza nevoilor identificate ale acestuia, precum şi consilierea şi suportul persoanelor implicate în procesul de incluziune a acestuia.
    Asistenţa mobilă la domiciliu şi de soluţionare a crizelor este oferită maximum 3 luni, după care se efectuează reevaluarea cazului.
    [Pct.25 modificat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    26. Ţinînd cont de necesităţile beneficiarilor, intervenţia se realizează în baza Planului individualizat de asistenţă, elaborat de managerul de caz, cu implicarea echipei multidisciplinare, în urma colectării tuturor datelor, realizării anamnezei medicale şi sociale. Planul individualizat de asistenţă este discutat cu beneficiarul  sau/şi reprezentantul său legal, revizuit periodic, modificat atunci cînd este nevoie şi aplicat de către personalul calificat. În funcţie de complexitatea cazului, Centrul conlucrează cu alţi prestatori de servicii, iar intervenţia se realizează la nivel interinstituţional.
    [Pct.26 modificat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    [Pct.27 abrogat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    28. Echipa multidisciplinară oferă asistenţă în incinta Centrului şi la domiciliul beneficiarului.
    29. Între medicul de familie, psihiatrul, neurologul din teritoriu şi Centru este stabilit un mecanism de referire a cazului. Centrul primeşte beneficiarii în baza trimiterii de la medicii de familie, de la alţi medici specialişti sau alte structuri de îngrijire, precum şi de la serviciile sociale din teritoriu.
    30. Echipa multidisciplinară colaborează cu medicii de familie din teritoriu, oferindu-le sprijin şi consultanţă în lucrul cu persoanele cu probleme de sănătate mintală.
    31. Centrul asigură colaborarea cu alte servicii şi instituţii necesare pacienţilor cu tulburări mintale, cum ar fi asistenţa medicală  primară, spitalele de psihiatrie, asistenţa medicală specializată de ambulator, medicina legală, adăposturile temporare sau protejate, atelierele protejate, Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, secţiile/direcţiile locale de asistenţă socială, învăţămînt, sănătate etc.
    [Pct.31 modificat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
Secţiunea a 3-a
Monitorizarea şi evaluarea Centrului
    32. Managerul de caz, împreună cu echipa multidisciplinară, evaluează progresele beneficiarului şi ia deciziile de modificare a planului individual de asistenţă:
    [Pct.32 modificat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    1) după prima lună de la admitere;
    2) la trei luni de la admitere;
    3) la necesitate, dar nu mai rar de o dată la 6 luni.
    [Pct.33 abrogat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    34. Calitatea serviciilor prestate se evaluează periodic de către autorităţile administraţiei publice locale şi de instituţiile competente din domeniu, care realizează monitorizarea prestatorilor de servicii medicale şi sociale.
Secţiunea a 4-a
Suspendarea şi încetarea prestării de servicii
    35. Suspendarea sau încetarea prestării serviciilor se face în condiţii de siguranţă pentru beneficiar, cu respectarea prezentului Regulament, Standardelor de calitate şi a prevederilor acordului de colaborare încheiat.
    [Pct.36 abrogat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    37. Centrul suspendă sau încetează prestarea serviciilor faţă de beneficiar în următoarele situaţii:
    [Pct.37 modificat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    1) beneficiarul nu mai întruneşte criteriile de admitere;
    2) necesităţile specifice ale beneficiarului sau cerinţele acestuia nu mai corespund specificului Centrului;
    3) obiectivele Planului individualizat de asistenţă au fost atinse;
    4) termenul stabilit de admitere a beneficiarului în Centru a expirat;
    5) beneficiarul sau, după caz, reprezentantul său legal încalcă prevederile acordului de colaborare;
    6) beneficiarul sau, după caz, reprezentantul său legal solicită încetarea prestării de servicii.
Secţiunea a 5-a
Managementul şi personalul Centrului
    38. Personalul Centrului este format din specialişti în diferite domenii, care corespund necesităţilor de funcţionare a Centrului.
    39. Baza sistemului de îngrijire o reprezintă unitatea funcţional constituită de echipa multidisciplinară, care deserveşte populaţia dintr-o arie teritorial-adminstrativă bine delimitată.
    40. Echipa multidisciplinară este compusă din medici psihiatri, psihoterapeuti, psihologi, asistenţi sociali, asistenţi medicali de psihiatrie şi alte categorii de personal, în funcţie de activităţile desfăşurate şi de specificul sectorului deservit.
    41. Echipa este condusă de un medic psihiatru, numit coordonatorul echipei multidisciplinare.
    42. Coordonatorul echipei poate implica în activităţile desfăşurate de echipa multidisciplinară reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale ce activează în domeniu, pe bază de voluntariat.
    43. Cerinţele privind structura şi statele de personal ale Centrului comunitar de sănătate mintală sînt stabilite în anexa nr.5 la prezentul Regulament.
    44. Directorul Centrului este angajat şi demis, conform prevederilor legale, de către autoritatea/organul abilitată/abilitat cu dreptul de numire în funcţie.
    [Pct.44 modificat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    45. Directorul Centrului este responsabil de:
    a) funcţionarea Centrului, conform Standardelor de calitate;
    b) gestionarea resurselor financiare şi materiale ale Centrului, conform standardelor naţionale de contabilitate;
    c) angajarea şi concedierea personalului, conform legislaţiei în vigoare;
    d) organizarea şi evaluarea activităţii personalului angajat, conform fişelor de post;
    e) asigurarea şi supravegherea instruirii continue a personalului;
    f) asigurarea confidenţialităţii registrelor şi a dosarelor beneficiarilor;
    g) completarea şi prezentarea formularelor şi rapoartelor privind activitatea Centrului către autorităţile administraţiei publice locale şi Centrul Naţional de Management în Sănătate;
    [Pct.45 lit.g) modificată prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    h) reprezentarea Centrului în relaţiile cu alte instituţii publice sau private.
    46. În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, directorul Centrului emite ordine, instrucţiuni, dispoziţii, încheie contracte şi semnează alte acte juridice în numele Centrului.
    47. Personalul Centrului este angajat prin concurs, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Pct.47 modificat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    48. Angajarea personalului se efectuează pe baza contractului individual de muncă, încheiat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    49. Personalul Centrului este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiei cu privire la beneficiari, să nu pretindă şi să nu primească foloase necuvenite pentru munca prestată.
    50. Structura şi statele de personal sînt aprobate de fondatorul Centrului, în conformitate cu scopul şi obiectivele acestuia, precum şi cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    [Pct.50 modificct prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    51. Personalul Centrului îşi desfăşoară activitatea conform fişelor de post, orarului de lucru stabilit şi programelor individuale ale beneficiarilor.
    52. Plata muncii personalului angajat se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    [Pct.52 în redacția HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    53. Cotele cheltuielilor pentru remunerarea muncii personalului Centrului în raport cu suma fiecărui tip de venit acumulat în urma prestării serviciilor se aprobă anual de Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, fondatorul Centrului şi Sindicatul  „Sănătatea”.
    [Pct.53 modificat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
Capitolul V
FINANŢAREA CENTRULUI
    54. Sursele de finanţare ale Centrului sînt:
    a) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;
    b) fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în baza contractelor încheiate);
    c) bugetul de stat (programele de sănătate mintală);
    d) alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    55. Centrul îşi desfăşoară activitatea economică şi financiară în conformitate cu devizul de venituri şi cheltuieli, aprobat de către fondatorul Centrului care a instituit Centrul.
    [Pct.55 modificat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE
    56. Activitatea Centrului încetează, în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare, în baza deciziei fondatorului Centrului.
    [Pct.56 modificat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    57. Litigiile apărute în domeniul prestării serviciilor de către Centru, care nu pot fi soluţionate prin concilierea amiabilă dintre părţi, sînt transmise spre soluţionare instanţelor de judecată, în condiţiile legii.
    58. Pentru nerespectarea prevederilor actelor legislative, normative şi ale prezentului Regulament, personalul Centrului poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.
    59. Controlul şi evaluarea activităţii economico-financiare a Centrului se efectuează de către organele de resort, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

              Anexa nr. 1
la Regulamentul-cadru al Centrului
comunitar de sănătate mintală

Criteriile de admitere a beneficiarilor în
Centrul comunitar de sănătate mintală
    1. Criteriile de admitere a beneficiarilor în Centru sînt următoarele:
    a) sa sufere de o tulburare mintală şi de comportament (F00-F99), conform Clasificaţiei internaţionale a maladiilor, revizia X;
    b) sa aibă domiciliul în aria arondată;
    c) sa necesite servicii medicale de sănătate mintală şi/sau psihosociale.  
    5.  La admiterea în Centru se iau în considerare următoarele contraindicaţii, care ar putea afecta ceilalţi beneficiari:
    a) prezenţa bolilor infecţioase, în faza activă;
    b) dereglări de comportament care prezintă pericol social;
    c)  consumul de substanţe psihoactive şi droguri.
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]

Anexa nr. 2
la Regulamentul-cadru al Centrului
comunitar de sănătate mintală

Dosarul personal al beneficiarului
Centrului comunitar de sănătate mintală
    Dosarul personal al beneficiarului conţine următoarele acte:
    1) cererea de admitere în Centru;
    2) poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
    3) biletul de trimitere/extrasul din fişa medicală de ambulatoriu de la medicul specialist sau de la  medicul de familie;
    4) copia ultimului extras din spitalul de psihiatrie, după caz;
    5) copia actului de identitate;
    6) copia certificatului de dizabilitate; 
    10) raportul de evaluare iniţială;
    11) raportul de evaluare complexă;
    12) planul individualizat de asistenţă a beneficiarului;
    13) acordul de colaborare;  
    15) rapoartele de reexaminare a planului individualizat de asistenţă a beneficiarului.
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]

    anexa nr.3

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]

Anexa nr.5
la Regulamentul-cadru al Centrului
comunitar de sănătate mintală

Cerinţele
privind structura şi statele de personal
ale Centrului comunitar de sănătate mintală
    1. Structura şi statele de personal urmează să corespundă scopului şi funcţiilor Centrului.
    2. Structura Centrului prevede:
    a) personal de conducere: director (de specialitate sau psiholog);
    b) personal  de specialitate: echipa multidisciplinară;
    c) personal auxiliar: recepţionist – 1, infirmieră – 1, paznic – 1, dădacă – 1 (în Centrul pentru copii) etc., alt personal cooptat la necesitate;
    d) voluntari.
    3. Echipa  multidisciplinară este alcătuită din:
    medic psihiatru – 1;
    psihoterapeut – 1;
    psiholog – 1;
    ergoterapeut (asistent social sau asistent medical) – 2;
    asistent social – 2;
   asistente medicale psihiatrice – 5.
    În cazul echipelor pentru copii, adiţional se va adăuga:
    logoped – 1;
    kinetoterapeut/masor – 1.
    4. Echipele multidiscplinare se formează ţinînd cont de raportul: o echipă la 40 mii de locuitori din unitatea administrativ-teritorială deservită, în conformitate cu  recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.
    5. Personalul Centrului urmează să aibă, în mod obligatoriu, pregătirea respectivă în oferirea serviciilor de sănătate mintală, să cunoască particularităţile persoanelor afectate de maladii mintale şi în situaţii de criză, precum şi să posede abilităţi de comunicare şi consiliere a persoanelor în probleme de sănătate mintală.
    6. Centrul poate încheia contracte de voluntariat cu voluntarii care prestează muncă neremunerată în beneficiul public, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Anexa nr.5 modificată prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]

Anexa nr.2
 la Hotărîrea Guvernului nr.55
din  30 ianuarie 2012

STANDARDE MINIME DE CALITATE
pentru Centrul comunitar de sănătate mintală
CAPITOLUL I
ACCESAREA SERVICIILOR
Secţiunea 1
Informarea – standardul 1
    1. Centrul deţine şi pune la dispoziţia membrilor comunităţii materiale informative privind serviciile furnizate.
    2. Centrul informează comunitatea cu privire la spectrul de servicii pe care le prestează.
    3. Materialele informative sînt accesibile beneficiarilor şi familiilor acestora. 
    4. Codul drepturilor şi obligaţiilor beneficiarului şi Regulamentul de ordine interioară a Centrului sînt expuse într-un loc public şi accesibil.
    5. Centrul oferă posibilitatea, potenţialilor beneficiari de servicii, să viziteze Centrul în cadrul zilei uşilor deschise pentru a afla despre serviciile ce se prestează.
    6. Centrul oferă beneficiarilor informaţii despre alte tipuri de servicii destinate persoanelor cu probleme de sănătate mintală, pe care le oferă autorităţile publice locale şi alţi prestatori, inclusiv modul de accesare a acestora. 
Secţiunea a 2-a
Evaluarea – standardul 2
    7. Centrul aplică o procedură de evaluare iniţială/reevaluare a beneficiarului.
    8. Specialiştii Centrului efectuează evaluarea iniţială a necesităţilor fiecărui beneficiar, în baza unei anchete complexe, sub aspectele medical, social, psihologic, ocupaţional.
    9. Specialiştii Centrului asigură (re)evalurea necesităţilor beneficiarului, în cazul unor modificări semnificative ale sănătăţii fizice sau/şi mintale, precum şi la ieşirea din Centru.
    10. Procesul de evaluare prevede implicarea nemijlocită a beneficiarului sau a reprezentantului lui legal şi familiarizarea lor, într-o formă accesibilă, cu rezultatele evaluării.
    11. Evaluarea se efectuează de către echipa multidisciplinară, care  ţine cont de datele supravegherii efectuate de către instituţia de asistenţă medicală primară, consultaţiilor medicului psihiatru, extrasului din spitalul de psihiatrie sau din spitalele raionale.
    [Pct.11 în redacția HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    12. Rezultatele evaluării iniţiale / reevaluării sînt înregistrate într-o fişă de evaluare individuală şi sînt păstrate în regim de confidenţialitate în dosarul personal al beneficiarului.
    13. În baza evaluării iniţiale, Centrul stabileşte pachetul de servicii ce vor fi prestate persoanei cu probleme de sănătate mintală, conform Cazului asistat.
Secţiunea a 3-a
Admiterea – standardul 3
    14. Centrul aplică o procedură clară de admitere a beneficiarilor.
    15. Persoana cu probleme de sănătate mintală este admisă în cazul în care Centrul poate satisface necesităţile speciale ale acesteia.
    16. Persoana cu probleme de sănătate mintală care întruneşte criteriile de admitere în Centru este acceptată prin decizia directorului Centrului.
    17. Procedura de admitere presupune depunerea actelor necesare, întrunirea criteriilor de admitere a beneficiarului în Centru, modul în care este consemnată decizia, modalitatea de contestare a deciziei.
Secţiunea a 4-a
Planificarea serviciilor – standardul 4
    18. Pentru fiecare beneficiar se întocmeşte un Plan individualizat de asistenţă, cu aplicarea procedurii „Caz asistat”.
    19. Cazul asistat se stabileşte în baza evaluării iniţiale/reevaluării beneficiarului, serviciilor asigurate acestuia, precum şi personalului implicat în realizarea planului individualizat de asistenţă.
    20. Planul individualizat de asistenţă include următoarele componente de intervenţie:
    a) programul individualizat de îngrijire (alimentarea, supravegherea şi menţinerea sănătăţii etc.);
    b) programul individualizat de reabilitare complexă;
    c) programul individualizat de socializare şi (re)integrare (familială, profesională, educaţională).
    [Pct.20 lit.d) exclusă prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    21. Planul individualizat de asistenţă este elaborat de către echipa multidisciplinară a Centrului cu participarea beneficiarului şi, după caz, a reprezentantului său legal. O copie a Planului individualizat de asistenţă este eliberată beneficiarului şi, după caz, reprezentantului său legal.
    22. Responsabilitatea realizării Planului individualizat de asistenţă revine unui manager de caz. Fiecărui manager de caz îi revin 8-10 beneficiari.
    23. Planul individualizat de asistenţă este revizuit nu mai rar decît o dată la 3 luni, în funcţie de serviciul recepţionat şi de nevoile individuale ale beneficiarului.
    [Pct.23 modificat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    24. În cazul în care Centrul nu dispune de un anumit spectru de servicii pe care beneficiarul le necesită, acesta este referit altor prestatori de servicii din comunitate.
Secţiunea a 5-a
Sistarea serviciilor – standardul 5
    25. Centrul aplică o procedură privind sistarea serviciilor, care garantează condiţii de siguranţă pentru beneficiar.
    26. Procedura privind sistarea serviciilor are în vedere stabilirea condiţiilor în care se va efectua această acţiune. 
    27. Condiţiile de sistare sînt aduse la cunoştinţa beneficiarului şi/sau reprezentanţilor săi legali într-o formă accesibilă.
    28. Sistarea serviciilor se face cu respectarea Planului individualizat de sistare a serviciilor, stabilit în Planul individualizat de asistenţă.
CAPITOLUL II
ÎNGRIJIRE COMUNITARĂ
Secţiunea a 6-a
Mediul extern – standardul 6
    29. Centrul îşi desfăşoară activitatea într-o încăpere sigură şi accesibilă, amplasată în comunitate, într-o zonă benefică pentru dezvoltarea şi existenţa persoanei.
    30. Centrul este amplasat astfel încît beneficiarul să aibă acces la toate resursele şi facilităţile din comunitate (sănătate, educaţie, reabilitare, relaţii sociale). Sînt preferabile amplasamentele în proximitatea instituţiilor medicale, de învăţămînt, culturale şi altor servicii comunitare, cu evitarea zonelor cu trafic auto intens şi poluate chimic.
    31. Toate spaţiile Centrului sînt sigure şi accesibile beneficiarilor şi suportă adaptări pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia acestora, inclusiv a celor cu deficienţe locomotorii şi senzoriale.
    32. Spaţiul exterior aferent Centrului este împrejmuit cu gard de înălţime medie, fără elemente metalice periculoase, permiţînd vizibilitate în ambele sensuri.
    33. Centrul dispune de un mijloc de transport adaptat la necesităţile beneficiarilor şi pentru efectuarea vizitelor la domiciliu de către echipa mobilă.
Secţiunea a 7-a
Mediul intern – ambianţa generală – standardul 7
    34. Infrastructura Centrului satisface nevoile speciale ale beneficiarului şi-i oferă un mediu suportiv în care el poate fi activ.
    35. Centrul asigură beneficiarilor asistenţă în condiţii agreabile, amenajînd spaţiile conform necesităţilor lor, cu facilităţi tehnice, mobilier adecvat, care să fie sigure, accesibile, funcţionale şi confortabile.
    36. Spaţiile destinate activităţilor sînt repartizate, amenajate, dotate şi adaptate în concordanţă cu natura şi ponderea activităţilor şi cu nevoile generale şi speciale ale beneficiarilor şi pot avea mai multe funcţionalităţi. 
    37. Încăperile pentru desfăşurarea activităţilor de reabilitare sînt înzestrate cu mobilier conform vîrstei şi cu echipamente şi accesorii tehnice, consumabile, materiale ocupaţionale, ergoterapeutice, kinetoterapeutice, didactice.
    38. Încăperile sînt zugrăvite în culori pastelate. Pentru covoare, draperii predomină culorile vesele. Pardoselile sînt din gresie, linoleum sau din alt material uşor de spălat şi dezinfectat.
    39. Centrul deţine, în mod obligatoriu, o linie telefonică directă, este asigurat cu sistem termic autonom sau centralizat, dispune de apă curgătoare, inclusiv caldă, în interiorul clădirii este prevăzut un sistem centralizat de aerisire, iluminare (naturală şi de zi), utilizare a energiei electrice.
    40. Centrul asigură condiţii de respectare a securităţii sănătăţii şi vieţii beneficiarilor: prizele, geamurile, balcoanele sînt protejate pentru prevenirea accidentelor.
    41. În cazul spaţiului cu mai multe niveluri, se asigură accesul la etajele superioare cu ajutorul ascensorului sau cu ajutorul diferitor adaptări tehnice, iar în cazul în care lipseşte ascensorul, pentru beneficiarii cu dizabilităţi locomotorii (utilizatorii de scaun rulant) se prevăd activităţi la parter.
    42. Grupul sanitaro-igienic este alcătuit din WC (pe sexe) şi lavoar şi este adaptat la nevoile beneficiarilor. Materialele utilizate la amenajarea grupurilor sanitare sînt din gresie, faianţă, uşor de spălat şi dezinfectat.
    43. Centul dispune de o cameră de baie şi o maşină de spălat automat.
    44. Centrul dispune de televizoare, echipament audio-video, filmotecă, audiotecă, ludotecă, mini-bibliotecă şi programe de jocuri la calculator.
    45. Capacitatea zilnică a Centrului este de maxim:
    a) 15 persoane la Centrul de zi pentru copii şi 25 persoane la Centrul de zi pentru adulţi;
    b) 10 persoane la serviciul de plasament temporar;
    c) 20 de persoane la serviciul de asistenţă mobilă la domiciliu şi de soluţionare a crizelor.
Secţiunea a 8-a
Dormitoarele – standardul 8
    46. Centrul asigură condiţii de cazare, conform necesităţilor beneficiarului şi misiunii instituţiei, pentru maximum 3 persoane în cameră.
    47. Fiecare beneficiar dispune de un spaţiu propriu în dormitor, conform prevederilor legii. Spaţiul minim ce revine unui beneficiar este de 8 m2.
    48. Cazarea beneficiarilor se face conform preferinţelor acestora, compatibilităţii psihologice cu alţi beneficiari, precum şi specificului problemelor de sănătate mintală.
    49. Mobila în dormitoare este plasată în aşa mod ca să permită accesul liber al beneficiarilor şi al îngrijitorilor.
    50. Dormitoarele sînt un mediu sigur sub aspectul prevenirii accidentelor şi traumatismelor. 
    51. Beneficiarii pot decora camera după plac, în limita bunului simţ. Pe perioada plasamentului pot avea asupra lor lucruri personale, fapt stipulat în Acordul de colaborare şi în Regulamentul Centrului.
    52. Pereţii sînt vopsiţi în culori calde, pastelate, podeaua este acoperită cu mochetă sau linoleum uşor de curăţat. Lumina în cameră este suficientă pentru citit şi lucrul manual şi corespunde normelor sanitare.
    53. Persoanele cu probleme severe de sănătate mintală sînt ajutate în autoservire de către personalul Centrului.
Secţiunea a 9-a
Alimentarea – standardul 9
    54. Centrul asigură condiţii pentru organizarea corectă a alimentaţiei.
    55. Centrul organizează alimentaţia beneficiarilor de 2 ori pe zi, pentru cei din Centrul de zi, şi de 3 ori pe zi – pentru beneficiarii în plasament temporar, conform normelor alimentare stabilite de legislaţia în vigoare.
    56. Centrul dispune de spaţii pentru servirea şi prepararea hranei, care corespund normelor igienico-sanitare şi de siguranţă.
    57. Spaţiul destinat bucătăriei este amenajat cu echipament tehnic corespunzător pentru prepararea bucatelor şi păstrarea produselor alimentare, igienizarea veselei. 
    58. Sufrageria este dotată cu mobilier care corespunde nevoilor beneficiarilor şi este accesibilă pentru implicarea lor în procesul de autoservire.
    59. Organizarea alimentaţiei este în supravegherea unui lucrător medical, care întocmeşte meniul perspectiv şi meniul zilnic, monitorizează calitatea produselor alimentare şi termenele de păstrare, evaluează calitatea şi cantitatea alimentelor după prelucrare, precum şi modul de preparare, monitorizează respectarea tehnologiilor de preparare a hrănii, calculează o dată în trimestru regimul de calorii.
    60. Alimentaţia beneficiarilor este echilibrată, în conformitate cu necesităţile fiziologice specifice fiecărei vîrste şi cu eventualele contraindicaţii medicale (cauzate de unele patologii curente sau asociate stării propriu-zise).
    61. Meniul este consultat cu beneficiarii. La servirea mesei asistă specialistul de serviciu al Centrului.
Secţiunea a 10-a
Supravegherea şi menţinerea sănătăţii – standardul 10
    62. Centrul asigură servicii sigure de tratament, supraveghere şi menţinere a sănătăţii, în corespundere cu misiunea Centrului şi cu nevoile beneficiarilor.
    63. Centrul informează beneficiarul şi reprezentantul său legal, chiar de la admitere, asupra drepturilor şi modalităţilor legate de acordare a serviciilor medicale.
    64. Centrul alocă un spaţiu amenajat, conform normelor sanitare în vigoare, pentru consultaţii şi intervenţii medicale de urgenţă şi curente, asigurat cu medicamente necesare pentru acordarea primului ajutor.
    65. În conformitate cu Planul individualizat de asistenţă, Centrul asigură fiecărui beneficiar tratament de supraveghere şi activităţi reabilitaţionale de menţinere a sănătăţii: tratament medicamentos, psihoterapie individuală şi de grup, consiliere psihologică, sprijin şi consiliere în probleme de sănătate, igienă şi îngrijire personală, evaluări periodice de sănătate,  alimentaţie corectă, educaţie pentru sănătate, terapie ocupaţională, ergoterapie.
    66. Centrul asigură beneficiarilor condiţii pentru mişcare şi activităţi în aer liber.
    67. Directorul Centrului organizează instructajul primar şi, conform planului, instructajul privind securitatea vieţii şi sănătăţii persoanelor. Personalul Centrului este instruit să observe şi să recunoască eventualele semne de acutizare a tulburărilor psihice la beneficiari şi să ia măsurile necesare.
    68. Beneficiarul este asigurat cu asistenţă medicală de urgenţă, iar, în caz de necesitate, va fi chemat serviciul medical de urgenţă.
    69. Personalul este obligat să efectueze periodic controale ale stării de sănătate a beneficiarului (examenul somatic, psihic şi psihologic), ale căror rezultate sînt înregistrate în fişa personală a acestuia.
    70. În biroul personalului se afişează lista cu numerele de telefon ale persoanelor şi serviciilor de contact pentru cazurile de urgenţă (accident, incendiu, îmbolnăvire, dispariţia unui beneficiar, accesul în Centru a unor persoane străine suspecte etc.).
    71. Centrul aplică metode educative adecvate atît nivelului de vîrstă, cît şi tipului de probleme de sănătate mintală pentru stimularea beneficiarilor să adopte un stil de viaţă sănătos, să înţeleagă importanţa cunoaşterii maladiei sale, să respecte igiena personală, alimentaţia corectă şi să practice exerciţiul fizic.
    72. Centrul asigură derularea programelor de educaţie sexuală, educaţie împotriva fumatului, consumului de droguri şi băuturi alcoolice. Se încurajează cunoaşterea de către fiecare beneficiar a riscurilor de îmbolnăvire.
    73. Echipa multidisciplinară a Centrului acordă o atenţie deosebită discuţiilor individuale cu beneficiarii în problemele de sănătate generală şi mintală, promovează caracterul prietenos, sincer şi deschis al discuţiilor dintre părinte şi persoana care are nevoie de asistenţă, într-un climat de discreţie şi încredere reciprocă.
    74. Fiecare angajat al Centrului oferă beneficiarilor un exemplu personal de stil de viaţă sănătos şi de comportament adecvat în colectivitate.
Secţiunea a 11-a
Asigurarea igienei personale – standardul 11
    75. Centrul asigură condiţii de respectare a igienei personale a fiecărui beneficiar, ajutîndu-l să-şi formeze deprinderi de autoservire şi îngrijire.
    76. Centrul asigură obiectele pentru igiena individuală (săpun, prosoape, lenjerie de pat, după caz). Beneficiarii sînt familiarizaţi cu modul de utilizare a acestora.
    77. Persoanele cu probleme severe de sănătate mintală sînt asistate în acţiunile de îmbrăcare şi dezbrăcare, evitînd încurajarea pasivităţii lor. Personalul Centrului este instruit să nu limiteze autonomia beneficiarului, chiar dacă acesta este lent, stîngaci şi repetitiv în acţiuni.
    78. Centrul asigură derularea programelor educative pentru dezvoltarea deprinderilor de igienă personală, alimentaţie corectă, menţinere a ordinii şi curăţeniei.
    79. Centrul asigură zilnic condiţii pentru igiena personală a beneficiarilor. Sala de baie, WC-ul sînt în deplină ordine şi accesibile permanent.
Secţiunea a 12-a
Tratamentul medicamentos – standardul 12
    80. Centrul asigură tratamentul medicamentos în baza recomandărilor personalului medical şi conform necesităţilor individuale ale beneficiarului, cu liberul consimţămînt al persoanei.
    [Pct.80 modificat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    81. Centrul respectă normele legale în vigoare cu privire la administrarea medicamentelor.
    82. Fiecare beneficiar deţine o Fişă de indicaţii de tratament şi de administrare a medicamentelor, care este parte a Planului individualizat de asistenţă.
    83. În baza deciziei personalului medical, unele persoane pot să-şi administreze independent medicamentele. Beneficiarii care nu pot urma independent tratamentul sînt asistaţi de personalul medical, conform Fişei de indicaţii de tratament.
    84. Personalul medical monitorizează starea de sănătate a fiecărei persoane aflate în îngrijire şi informează familia sau reprezentantul legal despre evaluarea sănătăţii ei.
CAPITOLUL III
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR
Secţiunea a 13-a
Condiţiile optime pentru activităţi – standardul 13
    85. Întreaga activitate a Centrului se desfăşoară în baza unui program bine structurat. Beneficiarul se implică activ în programul zilnic, conform orarului stabilit, respectînd timpul destinat fiecărei activităţi.
    86. În baza Planului individualizat de asistenţă, se programează activitatea zilnică a beneficiarului.
    87. Programul de activitate a Centrului este elaborat, participativ, de echipa multidisciplinară cu implicarea activă a beneficiarilor, părinţilor şi rudelor lor.
    88. Programul Centrului este flexibil şi suportă modificări, în caz de necesitate, reieşind din nevoile beneficiarilor.
    89. Activităţile zilnice, ca formă, sînt individuale şi în grup, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile beneficiarilor.
    90. Programul activităţilor este afişat într-un loc accesibil atît pentru beneficiarii, cît şi pentru rudele lor.
Secţiunea a 14-a
Reabilitarea – standardul 14
    91. Centrul oferă fiecărei persoane cu probleme de sănătate mintală posibilităţi de participare la activităţi de reabilitare şi recuperare a capacităţilor funcţionale, conform Planului individualizat de asistenţă.
    [Pct.91 modificat prin HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    92. Activităţile de reabilitare sînt organizate conform misiunii Centrului.
    93. În urma evaluării minuţioase a necesităţilor beneficiarului, echipa multidisciplinară, de comun acord cu beneficiarul, elaborează Programul individual de reabilitare, parte integră a Planului individualizat de asistenţă. 
    94. Programul individual de reabilitare cuprinde activităţi de formare a autonomiei personale, inclusiv prin intermediul terapiei ocupaţionale, recuperării active, ţinînd cont de activităţile specializate recomandate pentru tipul de dizabilitate specifică a beneficiarului (kinetoterapie, logopedie, ergoterapie etc.), susţinute de activităţi de consiliere şi psihoterapie.
    95. În funcţie de cerinţele evaluate, generale şi specifice ale persoanei, fiecărui beneficiar i se vor asigura, în cadrul Programului individual de reabilitare, cel puţin 3 tipuri de activităţi recuperatorii în concordanţă cu vîrsta şi aptitudinile lui, tipul de dizabilitate şi particularităţile psihofizice individuale. 
    96. Personalul Centrului încurajează şi sprijină beneficiarii să manifeste iniţiativă, să execute în măsura posibilităţilor activităţi cotidiene ş. a.
    97. Programul individual de reabilitare este revizuit periodic, în baza evaluărilor şi la sugestia unor membri ai echipei multidisciplinare sau a beneficiarului.
Secţiunea a 15-a
Timpul liber – standardul 15
    98. Centrul asigură un program de organizare a timpului liber cu respectarea dreptului fiecărui copil şi adult cu probleme de sănătate mintală de a participa la propria alegere.
    99. Centrul creează un mediu favorabil, condiţii optime şi ambianţă agreabilă pentru petrecerea timpului liber.
    100. Centrul organizează sărbători, distracţii, festivaluri cu implicarea familiilor, comunităţii, totodată, asigurînd şi participarea beneficiarilor la sărbătorile şi acţiunile din comunitate.
    101. Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor jucării, jocuri de masă, echipament sportiv şi acordă asistenţă în organizarea jocurilor, competiţiilor sportive.
    102. Centrul organizează excursii în natură, locuri publice, instituţii culturale, locuri istorice pentru a facilita integrarea beneficiarilor.
    103. Beneficiarii îşi petrec timpul liber în spaţii de joacă/activitate, la aer liber. Copiii de vîrstă fragedă sînt supravegheaţi de un angajat al Centrului.
CAPITOLUL IV
INTEGRAREA (REINTEGRAREA) SOCIALĂ
Secţiunea a 16-a
Integrarea (reintegrarea) socială – standardul 16
    104. Centrul asigură suport în integrarea socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală, ajutîndu-le să se implice în diverse activităţi comunitare şi să-şi formeze deprinderi de relaţionare socială.
    105. Integrarea socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală se planifică, ca parte componentă a Planului individualizat de asistenţă, de către echipa multidisciplinară, cu implicarea activă a beneficiarului şi, după caz, a reprezentantului lui legal.
    106. Beneficiarii din Centru sînt antrenaţi într-o gamă variată de activităţi comunitare, scopul urmărit fiind dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi însuşirea normelor de relaţionare socială. În programul beneficiarului se includ activităţi care se desfăşoară în comunitate şi care implică o participare socială (ziua uşilor deschise, vizitarea Centrului de către instituţiile culturale, ONG-uri).
    107. În cadrul activităţilor de (re)socializare, beneficiarul este ajutat să cunoască şi să ştie cum să apeleze la serviciile din comunitate (poştă, magazin, servicii medicale, transport în comun etc.), cum să gestioneze banii şi bunurile proprii.
    108. Centrul asigură informarea beneficiarilor asupra valorilor promovate în comunitate, asupra deprinderilor şi obligaţiunilor lor în calitate de cetăţeni.
    109. Centrul asigură consiliere şi sprijin psihologic familiilor în vederea incluziunii în comunitate a persoanelor cu probleme de sănătate mintală.
Secţiunea a 17-a
Integrarea (reintegrarea) familială  şi menţinerea
relaţiilor – standardul 17
    110. Centrul asigură suport în comunicarea şi menţinerea relaţiilor cu familia în vederea (re)integrării familiale a persoanelor cu probleme de sănătate mintală.
    111. Planul individualizat de asistenţă prevede activităţi de comunicare şi relaţionare cu familia beneficiarului. Acţiunile de intervenţie asupra beneficiarului se desfăşoară concomitent cu cele de intervenţie asupra familiei.
    112. Managerul de caz intermediază relaţia dintre beneficiar şi familie, răspunde de organizarea eficientă a intervenţiei în echipă, delimitînd clar atribuţiile fiecăruia în relaţia cu familia.
    113. Familia este informată permanent cu privire la situaţia beneficiarului, progresele sau problemele acestuia.
Secţiunea a 18-a
Orientarea profesională – standardul 18
    114. Centrul asigură suport în orientarea profesională a persoanelor cu probleme de sănătate mintală.
    115. Persoanele cu probleme de sănătate mintală beneficiază de consiliere profesională adecvată. În cadrul Centrului sînt organizate diverse activităţi cu elemente ale meşteşugăritului popular (croşetare, împletitul în lozie şi în pănuşi, olărit), instruire la calculator, croitorie, activităţi de reparaţii elementare.
    116. Persoanele cu probleme de sănătate mintală sînt familiarizate cu diverse profesii, li se oferă informaţii despre posibilităţile de angajare în cîmpul muncii.
CAPITOLUL V
PROTECŢIE ŞI RECLAMAŢII
Secţiunea a 19-a
Codul drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor – standardul 19
    117. Personalul Centrului respectă drepturile şi personalitatea fiecărui beneficiar, tratîndu-l cu demnitate şi respect.
    118. Centrul deţine Codul drepturilor şi obligaţiilor beneficiarului, elaborat într-un limbaj accesibil, în baza prevederilor Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin Legea nr. 166  din  9 iulie 2010, şi a legislaţiei naţionale în domeniu.
    119. Personalul Centrului, beneficiarii şi familiile acestora cunosc şi respectă Codul drepturilor şi obligaţiilor beneficiarului.
    120. Beneficiarul şi familia/reprezentantul legal al acestuia cunosc şi respectă Regulamentul de ordine interioară al Centrului.
    121. Centrul deţine o procedură scrisă privind restricţionarea libertăţii de mişcare a beneficiarilor, care respectă legislaţia în vigoare şi drepturile beneficiarilor. Personalul Centrului cunoaşte şi respectă procedura respectivă.
    122. Personalul de specialitate cunoaşte particularităţile individuale legate de tipul şi gradul de tulburare a beneficiarilor, astfel încît să poată stabili o comunicare şi relaţii adecvate cu aceştia; personalul de asistenţă trebuie să aibă abilităţi empatice şi de comunicare în relaţionarea cu beneficiarii. 
    123. Personalul cunoaşte şi respectă procedura Centrului privind relaţia cu beneficiarii.
Secţiunea a 20-a
Reclamaţii – standardul 20
    124. Centrul deţine şi aplică o procedură privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor. Beneficiarii, membrii familiei şi reprezentanţii legali ai acestora cunosc modalităţile de efectuare a reclamaţiilor. Reclamaţiile sînt soluţionate cu promptitudine şi corectitudine.
    125. Centrul informează în scris beneficiarul/reprezentantul legal, membrii familiei acestuia, chiar de la admitere, asupra procedurii privind sesizările şi reclamaţiile.
    126. Centrul pune la dispoziţia beneficiarului/reprezentantului legal procedura privind efectuarea sesizărilor şi reclamaţiilor, într-un format şi la un nivel accesibil, în funcţie de tipul şi gradul de dizabilitate. 
    127. Centrul deţine un Registru de evidenţă a reclamaţiilor şi protecţie împotriva abuzurilor, în care sînt consemnate toate sesizările primite şi, după caz, modul de soluţionare a lor.
Secţiunea a 21-a
Protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării – standardul 21
    128. Centrul deţine şi aplică o procedură privind protecţia beneficiarilor împotriva abuzului de orice fel, neglijării, discriminării, tratamentului degradant sau inuman.
    [Pct.128 în redacția HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    129. Centrul asigură informarea personalului şi beneficiarilor/reprezentanţilor legali şi membrilor familiei acestuia asupra procedurilor cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz /neglijenţă asupra persoanelor. 
    130. Conducerea Centrului încurajează şi sprijină beneficiarii şi reprezentanţii legali sau membrii familiei acestora să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului sau a altor persoane.
    131. Este interzisă orice formă de pedeapsă fizică (agresare fizică, privare de hrană sau de alte bunuri) sau psihică (umilire, izolare, intimidare, şantaj, agresare verbală).
    132. Angajaţii care identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a unui beneficiar de persoanele din Centru sau din afară au obligaţia să înştiinţeze imediat administraţia Centrului, care ia măsurile ce se impun, conform legii.
    133. Personalul Centrului consemnează situaţiile sesizate, precum şi măsurile ce au fost luate în Registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi protecţie împotriva abuzurilor, elaborat şi aprobat de Ministerul Sănătăţii, coordonat cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi cu Sindicatul „Sănătatea”. Sesizările sînt consemnate şi în dosarul beneficiarului.
Secţiunea a 22-a
Sesizarea incidentelor deosebite – standardul 22
    134. Centrul aplică o procedură de notificare a incidentelor deosebite, care au avut loc în procesul de furnizare a serviciilor.
    135. Familia sau reprezentantul legal al persoanei cu probleme de sănătate mintală, precum şi alţi actori direct interesaţi, conform legii, sînt anunţaţi în cel mai scurt timp în legătură cu toate incidentele deosebite care afectează securitatea beneficiarului.
    136. Conducerea Centrului informează în scris factorii direct interesaţi (reprezentantul legal, familia, poliţia, instituţiile de coordonare etc.) în legătură cu toate incidentele deosebite (în cadrul procesului de furnizare a serviciilor) care afectează beneficiarii. Notificarea este trimisă în termen de maximum 24 de ore de la producerea incidentului.
    137. Notificările efectuate şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate sînt consemnate de personalul responsabilizat în dosarul beneficiarului.
    138. Se notifică cel puţin următoarele evenimente:
    a) decesul unui beneficiar în timpul acordării serviciilor, inclusiv circumstanţele în care s-a produs;
    b) îmbolnăviri (conform normelor sistemului de sănătate);
    c) leziuni sau vătămări (vătămări corporale uşoare, medii şi grave) ori accidente;
    d) contravenţii şi infracţiuni;
    e) orice acuzaţii privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului;
    f) modificarea accidentală a programului/orarului activităţilor;
    g) măsurile de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarilor luate de personal în situaţii de forţă majoră;
    h) absenţa nejustificată (vagabondaj, prostituţie etc.);
    i) orice alte evenimente ce au avut loc în timpul acordării serviciilor, care afectează siguranţa beneficiarilor ori a personalului.
CAPITOLUL VI
RESURSE UMANE
Secţiunea a 23-a
Structura şi calificarea personalului – standardul 23
    139. Centrul dispune de o structură de personal în concordanţă cu misiunea lui, cu nevoile beneficiarilor şi cu normele legale în vigoare. 
    140. Structura de personal al Centrului asigură desfăşurarea efectivă şi eficientă a activităţilor procesului de furnizare a serviciilor.
    141. Structura de personal este descrisă în organigrama instituţiei, care precizează organizarea pe programe, servicii a personalului, precum şi relaţiile de subordonare / colaborare dintre acestea.
    142. Structura de personal al Centrului corespunde, din punct de vedere numeric şi al calificării, cerinţelor de calitate ale standardelor în domeniu, elaborate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii şi coordonate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi cu Sindicatul „Sănătatea”. 
    143. Conducerea Centrului elaborează şi revizuieşte organigrama o dată pe an, pentru a răspunde dinamicii cerinţelor beneficiarilor.
    144. Centrul poate să atragă personal voluntar în activitatea sa. Voluntarii nu sînt incluşi în organigrama unităţii şi nu pot prelua responsabilităţile personalului retribuit. 
    145. Pentru fiecare poziţie din organigramă există o fişă a postului în care sînt prevăzute rolul şi responsabilităţile angajatului. Administraţia Centrului revizuieşte periodic fişele postului în funcţie de politica unităţii şi de standardele de calitate.
    146. Fiecare angajat are calificarea, competenţa, experienţa şi calităţile solicitate de fişa postului.
    147. Centrul asigură, pe cît posibil, stabilitatea personalului care lucrează direct cu beneficiarii, pentru a realiza continuitatea activităţilor şi confortul afectiv al beneficiarilor în procesul de acordare a serviciilor.
    148. În repartizarea personalului care lucrează nemijlocit cu beneficiarii, administraţia Centrului va ţine seama, pe cît posibil, de afinităţile dintre lucrători şi beneficiari, prioritate avînd preferinţele beneficiarilor şi ale familiilor acestora.
Secţiunea a 24-a
Selectarea, angajarea şi promovarea personalului – standardul 24
    149. Administraţia Centrului aplică o politică clară privind selectarea, angajarea şi promovarea personalului, în concordanţă cu tipul şi misiunea unităţii şi cu legislaţia în vigoare.
    150. Administraţia Centrului selectează, angajează şi promovează personalul pe criterii de competenţă şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    151. Administraţia Centrului pune la dispoziţia personalului o perspectivă clară de promovare, în funcţie de vechimea în muncă, experienţă, competenţă, motivare.
Secţiunea a 25-a
Instruirea personalului – standardul 25
    152. Centrul aplică o planificare privind instruirea continuă a personalului, în acord cu misiunea unităţii şi cu Standardele de calitate, conform legislaţiei în vigoare.
    153. Centrul elaborează anual şi aplică un plan de instruire continuă, conform domeniului de specialitate. 
    154. Centrul asigură fiecărui angajat timp necesar (retribuit) pe an pentru activităţi de perfecţionare (organizate în cadrul instituţiei sau în afara acesteia). 
    155. Centrul identifică oportunităţile de perfecţionare a personalului în vederea creşterii competenţei acestuia în procesul de acordare a serviciilor.
    156. Centrul asigură, anual sau ori de cîte ori este nevoie, sesiuni de instruire a personalului unităţii în domeniul asistenţei persoanelor cu probleme de sănătate mintală. Sesiunile de instruire au loc în cadrul Centrului sau la instituţiile de profil, conform nevoilor de formare identificate.
    157. Personalul nou este instruit în sesiuni de orientare de către administraţie şi specialişti cu experienţă.
    158. Centrul va oferi oportunităţi de instruire de durată scurtă voluntarilor implicaţi în procesul de prestare de servicii.
Secţiunea a 26-a
Sănătatea personalului – standardul 26
    159. Administraţia Centrului creează condiţii ca personalul implicat în asistenţa persoanelor cu probleme de sănătate mintală  să respecte normele sanitare din unitate.
    160. Este interzis consumul de droguri şi băuturi alcoolice în incinta Centrului.
    161. Respectarea prevederilor legislaţiei privind controlul tutunului sînt obligatorii.
    [Pct.161 în redacția HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
CAPITOLUL VII
ORGANIZARE ŞI ADMINISTRARE
Secţiunea a 27-a
Cadrul de organizare şi funcţionare – standardul 27
    162. Centrul este organizat şi funcţionează în baza normelor legale în vigoare şi a reglementărilor proprii de uz intern. 
    163. Centrul are şi aplică un Regulament de ordine interioară care stabileşte regulile de funcţionare a Centrului, programul de activitate, regulile de folosire a încăperilor şi a patrimoniului.
    164. Centrul are şi aplică un Manual de proceduri care cuprinde procedurile aplicate în procesul de acordare a serviciilor (admitere, evaluare, drepturi, planificarea serviciilor, asistenţă, reclamaţii şi protecţie, sistarea serviciilor etc.) în vederea îndeplinirii misiunii sale.
    165. Conducerea Centrului asigură adoptarea, monitorizarea şi actualizarea, după necesităţi, a regulamentelor, procedurilor, regulilor de activitate ale Centrului.
    166. Conducerea Centrului asigură cunoaşterea documentelor privind regulamentele şi procedurile în vigoare de către personal.
Secţiunea a 28-a
Personalul de conducere – standardul 28
    167. Personalul de conducere al Centrului are calificarea, competenţa şi experienţa necesară în domeniul sănătăţii mintale pentru a asigura un management de calitate.
    [Pct.161 în redacția HG1203 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1300]
    168. Personalul de conducere al Centrului îndeplineşte următoarele condiţii: are studii superioare, demonstrează experienţă şi/sau pregătire managerială, precum şi experienţă în domeniul sănătăţii/sănătăţii mintale. 
    169. Personalul de conducere al Centrului se perfecţionează continuu, atît sub aspect managerial, cît şi profesional privind cunoaşterea problematicii persoanelor cu probleme de sănătate mintală.
Secţiunea a 29-a
Planificarea şi dezvoltarea – standardul 29
    170. Conducerea Centrului gestionează unitatea în baza unei planificări riguroase, menite să conducă la realizarea misiunii serviciilor, cu respectarea normelor legale în vigoare.
    171. Conducerea Centrului elaborează anual Planul de Activitate Strategică a Centrului.
    172. Planul Strategic este adus la cunoştinţa întregului personal.
    173. Personalul de conducere al Centrului anual elaborează şi realizează Planul de activitate a unităţii respective.
    174. Conducerea Centrului îndrumă personalul şi monitorizează îndeplinirea Planului de activitate, în limitele resurselor alocate, în termenele şi la parametrii calitativi şi cantitativi stabiliţi.
Secţiunea a 30-a
Evaluarea şi monitorizarea – standardul 30
    175. Conducerea Centrului aplică un sistem coerent de evaluare şi monitorizare, orientat spre îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate.
    176. Activitatea Centrului este monitorizată sistematic, eficient şi pe principii de transparenţă. 
    177. Monitorizarea şi evaluarea au ca obiect: calitatea prestaţiei personalului, calitatea activităţilor şi serviciilor, precum şi a situaţiei beneficiarului în timpul sau după intervenţie.
    178. Conducerea Centrului defineşte un set clar de indicatori măsurabili pentru evaluarea rezultatelor procesului de prestare a serviciilor. 
    179. Conducerea Centrului realizează activităţi de măsurare a satisfacţiei beneficiarilor şi a familiilor acestora, a personalului şi a celorlalte grupuri de interes.
    180. Centrul realizează activităţi de raportare, publicare, diseminare a rezultatelor, conform normelor legale şi regulamentelor interne. 
    181. Conducerea Centrului elaborează la finele fiecărui an Raportul de activitate. Raportul este public şi este redactat într-o manieră accesibilă tuturor celor interesaţi, fiind prezentat autorităţilor locale şi centrale din domeniu.
Secţiunea a 31-a
Comunicarea internă – standardul 31
    182. Centrul promovează măsuri eficiente de comunicare instituţională internă.
    183. Conducerea Centrului încurajează o comunicare eficientă orientată spre conlucrare, transparenţă şi respect reciproc.
    184. Conducerea Centrului informează personalul cu privire la strategiile şi politicile în sănătate şi cele sociale, noile reglementări legislative în domeniu.
    185. Conducerea Centrului aplică modalităţi operaţionale de comunicare între angajaţii implicaţi în procesul de furnizare a serviciilor, precum şi între aceştia şi beneficiari.
    186. Conducerea Centrului adoptă metode eficiente de management a cazurilor de conflict între personalul angajat.
    187. Centrul organizează  o dată în an cu tot personalul, inclusiv cel de îngrijire, administrativ şi tehnic, un seminar practic în domeniul comunicării asertive sau comunicării eficiente.
Secţiunea a 32-a
Comunicarea şi parteneriatul – standardul 32
    188. Conducerea Centrului deţine şi aplică o strategie de relaţii publice, care vizează o politică de colaborare activă cu alte instituţii în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite.
    189. Conducerea Centrului desemnează una sau mai multe persoane responsabile de relaţiile publice.
    190. Conducerea Centrului are şi aplică o politică de comunicare şi colaborare cu instituţiile care coordonează şi/sau finanţează activitatea Centrului (centrale, raionale, locale,  după caz).
    191. Conducerea Centrului aplică o politică de comunicare şi colaborare cu instituţiile de ocrotire a sănătăţii, sociale, culturale, religioase din comunitate.
    192. Conducerea Centrului are şi aplică o politică de comunicare şi colaborare cu organizaţiile neguvernamentale implicate în asistenţa persoanelor cu probleme de sănătate mintală.
    193. Conducerea Centrului deţine şi foloseşte materiale pentru promovarea imaginii proprii în comunitate.
    194. Conducerea Centrului întreprinde măsuri pentru ca unitatea să participe la elaborarea şi derularea unor proiecte cu finanţare internă şi/sau internaţională, conforme cu misiunea sa.
Secţiunea a 33-a
Înregistrarea şi arhivarea datelor – standardul 33
    195. Centrul efectuează înregistrarea, aplicarea şi arhivarea datelor despre serviciile prestate şi beneficiari, conform legislaţiei în vigoare şi normelor metodologice interne.
    196. Înregistrarea şi arhivarea datelor se efectuează cu promptitudine, în conformitate cu normele legale în vigoare.
    197. Pentru fiecare beneficiar, Centrul întocmeşte un dosar care se arhivează respectîndu-se regimul de confidenţialitate.
    198. Centrul asigură păstrarea şi utilizarea în regim de confidenţialitate a datelor privind beneficiarii, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal nr. 17-XVI din 15 februarie 2007.
    199. Centrul asigură accesul necondiţionat al beneficiarilor/reprezentanţilor legali la datele care îi privesc.