HGM158/2012
ID intern unic:  342471
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 158
din  12.03.2012
cu privire la implementarea
Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010
Publicat : 16.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 49-52     art Nr : 187
    MODIFICAT
    HG859 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.965

    În temeiul alin.(1) art.14 şi lit. a), b), c) şi d) art.18 din Legea voluntariatului nr.121 din 18 iunie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179-181, art.608), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010 (se anexează).
    2. Autorităţile publice centrale şi locale vor asigura, conform domeniului de competenţă, implementarea prevederilor din Regulamentul de aplicare a Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Tineretului şi Sportului.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                         Mihail Moldovanu
    Ministrul tineretului şi sportului                                   Ion Cebanu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                            Valentina Buliga
    Ministrul educaţiei                                                        Mihail Şleahtiţchi

     Nr. 158. Chişinău, 12 martie 2012.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.158
din 12 martie  2012
REGULAMENTUL
de aplicare a Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii pot să se ofere ca voluntari pentru o perioadă scurtă sau mai lungă de timp, putînd, concomitent, să fie voluntari activi în mai multe instituţii gazdă, nelimitîndu-se perioada de timp pentru efectuarea activităţii de voluntariat.
    2. Principalele obiective de implicare ale voluntarilor sînt:
    a) creşterea responsabilităţii civice, participării şi interacţiunii în societate;
    b) promovarea schimbării şi dezvoltării prin identificarea şi reacţionarea la nevoile comunităţii;
    c) creşterea capacităţii organizaţiilor de a realiza obiectivele stabilite şi oferirea de  oportunităţi de dezvoltare şi creştere pentru voluntari;
    d) dezvoltarea unei societăţi unitare prin integrare, includere socială, generarea de încredere şi solidaritate;
    e) dezvoltarea capitalului social;
    f) promovarea nediscriminării şi a egalităţii şanselor.
    3. În sensul prezentului regulament, sînt utilizate următoarele noţiuni:
    standarde minime de calitate pentru activitatea de voluntariat – norme obligatorii la nivel naţional, criterii măsurabile, a căror aplicare garantează asigurarea unui nivel minim de calitate al procesului de prestare a serviciilor de voluntariat;
    program de voluntariat – planul anual al activităţilor de voluntariat, în care sînt prezentate corespunzător unor obiective stabilite, în ordine, etapele de desfăşurare a activităţilor propuse;
    supervizare – procesul de măsurare sistematică şi continuă a eficienţei voluntarului în realizarea unei sarcini, care are ca scop sprijinirea şi ghidarea lui;
    feedback –  mecanism în procesul de comunicare care permite expeditorului de mesaj să monitorizeze şi să evalueze răspunsul receptorului pentru a modifica următoarea acţiune planificată.
Capitolul II
STANDARDE MINIME DE CALITATE PENTRU
ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT

Secţiunea 1
Resurse umane
    4. Voluntarii sînt bineveniţi şi trataţi ca membri ai echipei instituţiei gazdă.
    5. Cerinţe:
    1) contribuţia voluntarilor este binevenită şi solicitată la fiecare etapă a managementului programului de voluntariat;
    2) instituţia gazdă este deschisă pentru implicarea voluntarilor aparţinînd diverselor medii şi categorii sociale care reflectă necesităţile beneficiarilor săi;
    3) voluntarii nu reprezintă un substitut pentru angajaţi;
    4) calitatea muncii solicitată de la angajaţi şi voluntari pentru acelaşi tip de activitate este aceeaşi.
Secţiunea 2
Misiune şi valori
    6. Instituţia gazdă stabileşte valorile privind implicarea voluntarilor, recunoaşte şi sprijină rolul voluntarilor în realizarea misiunii acesteia.
    7. Cerinţe:
    1) programul de voluntariat dispune de o misiune formulată şi de un cod de valori privind implicarea voluntarilor;
    2) organul de conducere  aprobă obiectivele generale privind implicarea voluntarilor şi recunoaşte rolul voluntarilor în realizarea misiunii instituţiei gazdă, prevederi care se regăsesc în statutul şi/sau regulamentul intern;
    3) membrii echipei instituţiei gazdă cunosc misiunea şi valorile programului de voluntariat.
Secţiunea 3
Politici şi proceduri de voluntariat
    8. Instituţia gazdă posedă politici şi proceduri scrise, bazate pe principii de nediscriminare, egalitate şi diversitate, care definesc şi sprijină implicarea voluntarilor.
    9. Cerinţe:
    1) instituţia gazdă elaborează un regulament intern cu privire la implicarea voluntarilor în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională în vigoare;
    2) politicile şi procedurile de voluntariat sînt comunicate întregului personal şi voluntarilor;
    3) politicile şi procedurile sînt urmate în mod constant şi echitabil;
    4) politicile şi procedurile de voluntariat sînt revizuite cu regularitate cu implicarea conducerii, personalului şi a voluntarilor.
Secţiunea 4
Planificarea şi administrarea programului de voluntariat
    10. Instituţia gazdă desemnează o persoană, numită coordonator de voluntari, care este responsabilă de planificarea şi administrarea programului de voluntariat.
    11. Cerinţe:
    1) coordonatorul de voluntari deţine pregătire şi experienţă corespunzătoare, îşi exercită atribuţiile în conformitate cu fişa de post elaborată şi revizuită cu regularitate de conducerea instituţiei gazdă şi este numit prin ordin/decizie/dispoziţie/hotărîre de instituţia gazdă;
    2) coordonatorul de voluntari este responsabil de realizarea planului de acţiuni anual al programului de voluntariat;
    3) scopul şi obiectivele programului de voluntariat sînt cunoscute de către angajaţi şi sînt revizuite cu regularitate;
    4) instituţia gazdă identifică şi planifică resurse financiare şi materiale pentru a acoperi cheltuielile aferente programului de voluntariat necesare pentru desfăşurarea activităţilor;
    5) în cadrul şedinţelor interne ale instituţiei gazdă este alocat timp pentru a discuta despre programul de voluntariat.
Secţiunea 5
Sarcinile voluntarului
    12. Coordonatorul de voluntari elaborează sarcini pentru voluntari în conformitate cu nevoile beneficiarilor, ale instituţiei gazdă şi ale voluntarilor pentru a atinge scopul şi obiectivele programului de voluntariat.
    13. Cerinţe:
    1) în procesul de elaborare şi revizuire a sarcinilor pentru voluntari este consultată întreaga echipă a instituţiei gazdă;
    2) coordonatorul de voluntari elaborează fişele postului pentru voluntari în cadrul instituţiei gazdă;
    3) sarcinile din fişa de post sînt adaptate abilităţilor, pregătirii şi intereselor individuale ale voluntarilor şi sînt orientate spre obţinerea de rezultate specifice.
Secţiunea 6
Recrutarea şi selecţia
    14. Instituţia gazdă asigură un proces de recrutare şi selecţie a voluntarilor echitabil, transparent,  eficient şi consecvent.
    15. Cerinţe:
    1) coordonatorul de voluntari analizează şi consultă cu personalul necesitatea implicării voluntarilor;
    2) mesajul de recrutare şi selecţie este clar şi corespunde realităţii;
    3) instituţia gazdă utilizează un formular de înscriere pentru potenţialii voluntari;
    4) recrutarea şi selecţia voluntarilor este realizată în baza sarcinilor, fişei de post prestabilite.
Secţiunea 7
Orientarea şi instruirea
    16. Potenţialilor voluntari li se asigură prezentarea instituţiei gazdă, iar în caz de necesitate, atît voluntarii, cît şi personalul sînt instruiţi pentru îndeplinirea sarcinilor.
    17. Cerinţe:
    1) potenţialii voluntari primesc informaţii despre istoria, misiunea, structura, politicile şi procedurile organizatorice ale instituţiei gazdă;
    2) noii voluntari sînt prezentaţi personalului şi voluntarilor cu care vor veni în contact;
    3) voluntarii participă la cursuri de instruire organizate în instituţiile gazdă;
    4) personalului i se acordă instruire şi motivare pentru a lucra eficient cu voluntarii;
    5) coordonatorul de voluntari beneficiază cu regularitate de oportunităţi de dezvoltare profesională.
Secţiunea 8
Supervizarea
    18. Instituţia gazdă supervizează continuu activitatea voluntarilor în scopul îndeplinirii eficiente şi în termenele stabilite a sarcinilor.
    19. Cerinţe:
    1) voluntarii sînt sprijiniţi în procesul de îndeplinire a sarcinilor şi sînt încurajaţi de a oferi şi primi feedback;
    2) complexitatea şi riscul fiecărei sarcini determină nivelul de supervizare;
    3) supervizorul utilizează o fişă de supervizare.
Secţiunea 9
Evaluarea
    20. Impactul şi contribuţia voluntarilor, a programului de voluntariat sînt evaluate continuu pentru a îndeplini nevoile instituţiei gazdă.
    21. Cerinţe:
    1) instituţia gazdă evaluează periodic, în baza fişei de post, implicarea şi performanţa fiecărui voluntar în parte;
    2) procedura de evaluare se comunică voluntarului în momentul semnării contractului şi/sau a ordinului/deciziei/ dispoziţiei/hotărîrii în temeiul căreia persoana a fost acceptată ca voluntar;
    3) gradul de atingere a obiectivelor programului de voluntariat este evaluat cu regularitate de către instituţia gazdă;
    4) voluntarii şi personalul sînt implicaţi în procesul de evaluare a programului de voluntariat;
    5) instituţia gazda aplică diverse instrumente de evaluare.
Secţiunea 10
Motivarea şi recunoaşterea
    22. Instituţia gazdă aplică metode de motivare şi recunoaştere a meritelor voluntarilor ţinînd cont de motivaţia individuală a fiecăruia.
    23. Cerinţe:
    1) contribuţiile şi eforturile voluntarilor sînt recunoscute de instituţia gazdă, în mod sistematic, adecvat şi în timp util, prin aplicarea de diverse metode de motivare şi recunoaştere;
    2) aptitudinile şi experienţa dobîndite în activitatea de voluntariat, precum şi timpul alocat sînt recunoscute prin documente oficiale (scrisoare de recomandare, certificat nominal de voluntariat sau carnet de voluntar) eliberate de instituţia gazdă conform legislaţiei în vigoare.
Secţiunea 11
Evidenţa şi păstrarea datelor
    24. Pentru evidenţa şi păstrarea datelor cu referire la activitatea voluntarului, instituţia gazdă utilizează instrumentele standardizate din prezentul Regulament.
    25. Cerinţe:
    1) coordonatorul de voluntari ţine evidenţa activităţii fiecărui voluntar în dosarul personal al voluntarului;
    2) datele personale ale voluntarului şi cele care ţin de activitatea de voluntariat se înregistrează la timp în registrele întocmite conform modelelor prevăzute în prezentul Regulament;
    3) informaţiile de natură statistică sînt împărtăşite, cu regularitate, cu voluntarii, personalul şi Biroul Naţional de Statistică.
Capitolul III
MODUL DE ÎNREGISTRARE ŞI PĂSTRARE A
DATELOR ÎN ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT
    26. Datele cu caracter personal ale voluntarilor sînt prelucrate în conformitate cu cadrul normativ care reglementează domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
    27. La sediul instituţiei gazdă se ţin trei registre:
    1) Registrul de evidenţă a voluntarilor, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
    2) Registrul de evidenţă a contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de voluntariat, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la prezentul Regulament, care conţine două secţiuni:
    Secţiunea 1: Înregistrarea contractelor de voluntariat;
    Secţiunea 2: Înregistrarea certificatelor nominale de voluntariat.
    3) Registrul de evidenţă a carnetelor de voluntar, conform modelului prevăzut în anexa nr.3 la prezentul Regulament, care conţine două secţiuni:
    Secţiunea 1: Evidenţa carnetelor de voluntar;
    Secţiunea 2: Evidenţa circulaţiei carnetelor de voluntar.
    28. Registrele trebuie să fie numerotate, şnuruite şi certificate prin semnătura conducătorului şi ştampila instituţiei gazdă.
    29. Registrele se completează de către coordonatorul de voluntari.
    30. Rectificarea datelor înscrise greşit sau incomplet se face printr-o linie uşoară, în aşa fel ca textul să rămînă vizibil. Sub textul rectificat se indică numărul şi data actului în temeiul căruia s-a efectuat rectificarea, ştampila, semnătura coordonatorului de voluntari şi data efectuării rectificării.
    31. În cazul registrelor, menţionate la subpunctele 1) şi 2) punctul 27 al prezentului Regulament, la sfîrşitul anului calendaristic, pentru a nu se mai adăuga în listele din registre date noi, după ultima înregistrare se va trage o linie sub forma literei Z şi se va trece la o pagină nouă unde vor începe înregistrările pentru anul următor. În cazul în care registrele se termină, se face următoarea inscripţie „lista continuă în registrul nr. __”, urmat de ştampila, semnătura coordonatorului de voluntari şi data efectuării înscrierii. În acest caz, următorul registru va începe cu textul „începutul listei se află în registrul nr. __”,  urmat de ştampila, semnătura coordonatorului de voluntari care face înscrierea şi data efectuării înscrierii.
    32. Registrele se numerotează în ordine crescătoare, pe coperta lor se trec anii înregistraţi şi se păstrează într-un spaţiu protejat. Registrele se păstrează în arhiva instituţiei gazdă timp de 5 ani, iar după expirarea acestei perioade pot fi distruse în acelaşi mod ca şi carnetele de muncă.
Secţiunea 1
Registrul de evidenţă a voluntarilor
    33. Datele se completează manual şi trebuie să conţină în coloane următoarele informaţii cu privire la:
    a) numărul de ordine;
    b) datele cu caracter personal ale voluntarilor (numele, prenumele şi patronimicul);
    c) numărul de contract de voluntariat, urmat de poziţia de înregistrare în Registrul de evidenţă a contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de voluntariat;
    d) perioada activităţii de voluntariat desfăşurate, unde se specifică data începerii activităţii de voluntariat şi data încheierii activităţii de voluntariat;
    e) numărul de ore lucrate în anul 20__, unde se specifică numărul efectiv de ore de voluntariat şi numărul de ore folosite în scop personal;
    f) semnătura coordonatorului de voluntari.
    34. În coloana „Data începerii activităţii” se indică ziua şi luna cînd voluntarul începe să efectueze prima oră de voluntariat şi nu data încheierii contractului de voluntariat.
    35. În coloana „Data încheierii activităţii” se indică ziua şi luna cînd voluntarul a efectuat ultima oră de voluntariat din an. În cazul în care o persoană, în decursul unui an, participă la o singură activitate de voluntariat, se indică aceeaşi dată atît în coloana „Data începerii activităţii”, cît şi în coloana „Data încheierii activităţii”.
    36. Datele cu caracter personal ale voluntarilor (nume, prenume şi patronimic) se înscriu în Registrul de evidenţă a voluntarilor în cel mult 5 zile lucrătoare calculate din momentul efectuării primei ore de voluntariat.
    37. Datele în coloana „numărul contractului / poziţia de înregistrare în Registrul de evidenţă a contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de voluntariat” se înscriu imediat după ce voluntarul semnează pentru primirea unui exemplar al contractului de voluntariat şi după ce acesta a fost înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de voluntariat.
    38. Datele în coloana „numărul de ore lucrate în anul 20__” se înscriu cel tîrziu pînă la sfîrşitul lunii ianuarie a anului următor.
    39. Numărul de ore lucrate într-un an se transcriu din documentul prin care se ţine evidenţa lunară şi / sau anuală a activităţii voluntarului înregistrat în dosarul personal al voluntarului.
    40. Dosarul personal al voluntarului include, pe lîngă datele personale, toate documentele elaborate pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii de voluntariat în instituţia gazdă, şi anume:
    a) copia buletinului şi / sau a paşaportului;
    b) formularul de înscriere/aplicare;
    c) CV (opţional);
    d) contractul de voluntariat şi/sau ordinul/decizia/ dispoziţia/hotărîrea în temeiul căreia persoana a fost acceptată ca voluntar;
    e) actul(ele) adiţional(e) de prelungire/renegociere a contractului de voluntariat, dacă este cazul;
    f) acordul de încetare a contractului de voluntariat, decizia de desfacere a contractului de voluntarat, dacă este cazul;
    g) documentul prin care se ţine evidenţa lunară şi / sau anuală a activităţii voluntarului;
    h) fişa(ele) de post;
    i) fişa(ele) de supervizare;
    j) fişa(ele) de evaluare;
    k) diverse cereri şi plîngeri etc.
    41. Documentul prin care se ţine evidenţa lunară şi / sau anuală a activităţii voluntarului trebuie să includă, în mod obligatoriu, pe lîngă alte date ale voluntarului pe care instituţia gazdă le consideră necesare, următoarele informaţii: data, activitatea, numărul efectiv de ore de voluntariat şi numărul de ore folosite în scop personal. Evidenţa se poate ţine la alegere: manual sau electronic. În cazul în care evidenţa se ţine electronic, documentul printat, ştampilat şi semnat de coordonatorul de voluntari va fi depus în dosarul personal al voluntarului pînă la sfîrşitul lunii ianuarie a anului următor.  În cazul în care contractul de voluntariat încetează pe parcursul anului calendaristic, dosarul personal al voluntarului se completează în cel mult 5 zile lucrătoare de la încetarea activităţii voluntarului.
    42. Coordonatorul de voluntari este obligat să întocmească pentru fiecare voluntar acceptat un dosar personal al voluntarului, să îl ţină la zi şi să îl prezinte persoanelor autorizate care controlează activitatea de voluntariat a instituţiei gazdă.
    43. Dosarele personale ale voluntarilor se păstrează cu respectarea măsurilor de confidenţialitate şi securitate, prevăzute de legislaţia care reglementează protecţia datelor cu caracter personal.  După încetarea activităţii voluntarului în instituţia gazdă dosarul personal al voluntarului se păstrează timp de 5 ani, după care acesta se distruge.
    44. Registrul de evidenţă a voluntarilor constituie documentul de bază din care se extrag datele statistice legate de activitatea de voluntariat care se vor comunica, în mod obligatoriu, Biroului Naţional de Statistică, pînă la 1 martie a fiecărui an.
Secţiunea 2
Registrul de evidenţă a contractelor de voluntariat
şi a certificatelor nominale

de voluntariat
    45. Registrul de evidenţă a contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de voluntariat la Secţiunea 1: Înregistrarea contractelor de voluntariat se va completa manual şi va conţine:
    a) numărul de ordine;
    b) datele cu caracter personal ale voluntarilor (numele, prenumele şi patronimicul);
    c) numărul contractului;
    d) perioada contractului;
    e) în temeiul cărui act are loc suspendarea, renegocierea sau rezilierea contractului, numărul şi data;
    f) semnătura coordonatorului de voluntari;
    g) semnătura voluntarului.
    46. În coloana „În temeiul cărui act are loc suspendarea, renegocierea sau rezilierea contractului, numărul şi data” se înscrie, dacă este cazul, ordinul/decizia/dispoziţia/hotărîrea în baza căruia se face suspendarea, renegocierea sau rezilierea contractului de voluntariat, data şi numărul acestuia, în caz contrar se va trage o liniuţă.
    47. Datele înscrise în Secţiunea 2: Înregistrarea certificatelor nominale de voluntariat vor conţine informaţii cu privire la:
    a) numărul de ordine;
    b) datele cu caracter personal ale voluntarilor (numele, prenumele şi patronimicul);
    c) numărul certificatului;
    d) data eliberării;
    e) semnătura coordonatorului de voluntari;
    f) semnătura voluntarului.
    48. Datele se vor înscrie în Registrul de evidenţă a contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de voluntariat la primirea contractului de voluntariat sau a certificatului nominal de voluntariat.
Secţiunea 3
Registrul de evidenţă a carnetelor de voluntar
    49. În Secţiunea 1 a Registrului: Evidenţa carnetelor de voluntar se înscriu toate operaţiile ce ţin de achiziţionarea şi folosirea carnetelor de voluntar, cu indicarea seriei şi numărului fiecărui carnet.
    50. Datele din Secţiunea 1 a Registrului: Evidenţa carnetelor de voluntar se înscriu în cel mult 5 zile lucrătoare din momentul primirii facturii de achiziţionare a carnetelor de voluntar.
    51. În Secţiunea 2 a Registrului: Evidenţa circulaţiei carnetelor de voluntar este reflectată circulaţia tuturor carnetelor de voluntar noi emise voluntarilor de instituţia gazdă, precum şi a carnetelor vechi de voluntari emise de către o altă instituţie şi transmise spre păstrare în instituţia gazdă.
    52. Datele din  primele şase coloane din Secţiunea 2 a Registrului: Evidenţa circulaţiei carnetelor de voluntar se înscriu la data emiterii de către instituţie a noilor carnete de voluntar sau transmiterea spre păstrare în instituţia gazdă a carnetelor vechi de voluntar, emise de către o altă instituţie, iar datele din ultimele două coloane se înscriu la finalul încheierii activităţii de voluntariat, ocazie cu care voluntarul primeşte şi semnează că a primit carnetul de voluntar.
    53. Operaţiile ce ţin de achiziţionarea, folosirea, păstrarea şi completarea carnetelor de voluntar, precum şi înscrierile din ambele secţiuni ale Registrului de evidenţă a carnetelor de voluntar se fac de către coordonatorul de voluntari.
Capitolul IV
INSTRUMENTE DE LUCRU OPŢIONALE
FOLOSITE ÎN ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT
    54. Principalele instrumente de lucru pentru care voluntarii pot opta sînt: contractul de voluntariat, certificatul nominal de voluntariat, carnetul de voluntar şi scrisoarea de recomandare.
    55. Aceste instrumente de lucru se emit şi se completează doar de instituţia gazdă a activităţii de voluntariat, care demonstrează desfăşurarea activităţilor în unul din domeniile de utilitate publică şi care sînt certificate de către o comisie de pe lîngă Ministerul Tineretului şi Sportului în vederea îndeplinirii standardelor minime de calitate. Emiterea şi înscrierea instrumentelor de lucru opţionale cu date false sau în perioadele în care instituţia gazdă nu desfăşoară activităţi din motive, cum ar fi lipsa de finanţare sau lipsa de proiecte, este interzisă şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.
Secţiunea 1
Contractul de voluntariat
    56. Contractul de voluntariat se încheie pe o perioadă de timp determinată sau nedeterminată.
    57. În cazul în care voluntarul este implicat în activităţi de voluntariat mai mult de 20 de ore lunar instituţia gazdă este obligată să încheie cu acesta un contract de voluntariat. În cazul voluntarilor care au depăşit vîrsta de 14 ani, dar nu au atins vîrsta de 16 ani este necesar acordul scris al reprezentantului legal al voluntarului.
    58. Contractul de voluntariat se încheie în termen de 5 zile lucrătoare după efectuarea primelor 20 de ore de voluntariat, considerate ca perioada  de probă. După încheierea contractului, instituţia gazdă va emite un ordin/decizie/ dispoziţie/hotărîre prin care persoana va fi acceptată ca voluntar şi care confirmă prin semnătura voluntarului că acestuia i s-a prezentat regulamentul intern cu privire la implicarea voluntarilor, şi i s-a adus la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile acestuia prevăzute de Legea Voluntariatului.
    59. Contractul de voluntariat se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr.4 la prezentul Regulament şi include, pe lîngă clauzele conţinute în art. 5 al Legii Voluntariatului, următoarele elemente:
    a) numărul de înregistrare al contractului;
    b) părţile contractului:
    - instituţia gazdă (denumire, cod fiscal, adresa sediului, date de contact, date de înregistrare, date bancare);
    - voluntarul (numele, prenumele, codul numeric personal, seria actului de identitate, domiciliul, datele de contact, şcoala absolvită, profesia);
    c) obiectul contractului;
    d) descrierea activităţii de voluntariat sau a serviciilor care sînt furnizate;
    e) locul de desfăşurare a voluntariatului sau precizarea locurilor în care serviciile vor fi prestate, dacă nu există o poziţie permanentă;
    f) data încheierii contractului;
    g) semnăturile părţilor şi ştampila instituţiei gazdă.
    60. Indiferent de durata prestaţiilor încheierea contractului de voluntariat este obligatorie în cazul voluntarilor străini.
    61. În cazul în care voluntarul desfăşoară concomitent activităţi de voluntariat în mai multe instituţii gazdă, fiecare instituţie gazdă, în care voluntarul efectuează mai mult de 20 de ore lunar, este obligată să încheie, separat, contract de voluntariat cu acesta.
    62. În cazul în care voluntarul efectuează mai puţin de 20 de ore lunar şi nu se încheie contract de voluntariat, persoana va fi acceptată ca voluntar în baza ordinului/deciziei/dispoziţiei/hotărîrii care confirmă prin semnătura voluntarului că acestuia i s-a prezentat regulamentul intern cu privire la implicarea voluntarilor, şi i s-a adus la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de Legea voluntariatului. Nu se emite ordin/decizie/dispoziţie /hotărîre în cazul persoanelor care fac parte dintr-un grup de zeci sau mii de persoane pe care instituţia gazdă le implică într-o singură acţiune de voluntariat de scurtă durată.
    63. Contractul de voluntariat poate să înceteze sau poate fi renegociat conform art. 5 din Legea voluntariatului, precum şi în alte cazuri convenite în contractul între ambele părţi.
    64. În cazul în care, din motive întemeiate, în anumite luni ale anului, voluntarul cu contract de voluntariat este în imposibilitatea de a efectua în fiecare lună 20 de ore de voluntariat, acesta este obligat ca, în decurs de trei luni, incluzînd prima lună în care nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contract, să efectueze orele de voluntariat restante, însumînd la sfîrşitul perioadei menţionate minimum 60 de ore de voluntariat.
    65. În caz de neîndeplinire a cerinţei de la punctul 64 din prezentul Regulament, instituţia gazdă este obligată ca, în termen de 5 zile lucrătoare, să desfacă contractul de voluntariat, voluntarul putînd să-şi continue activitatea în aceeaşi instituţie.
    66. Contractul de voluntariat se poate suspenda, o singură dată pe an, la cererea voluntarului, pe o perioadă determinată de maximum 3 luni.
    67. Cheltuielile legate de voluntariat, convenite prin contractul de voluntariat, vor putea fi compensate lunar pentru un voluntar doar atunci cînd sînt însoţite de documente justificative.
Secţiunea 2
Certificatul nominal de voluntariat
    68. Certificatul nominal de voluntariat se eliberează, la cererea voluntarului, persoanelor care sînt implicate în activitatea de voluntariat mai puţin de 20 de ore lunar fără contract de voluntariat.
    69. În cazul în care voluntarul desfăşoară concomitent activităţi de voluntariat în mai multe instituţii gazdă, toate instituţiile gazdă la care voluntarul efectuează mai puţin de 20 de ore lunar sînt obligate, la cererea voluntarului, să elibereze certificate nominale de voluntariat.
    70. Certificatul nominal de voluntariat trebuie să conţină:
    a) numărul de înregistrare şi data eliberării certificatului nominal de voluntariat;
    b) datele de identificare ale voluntarului (numele, prenumele, patronimicul; codul numeric personal şi/sau numărul paşaportului, data şi locul naşterii);
    c) denumirea completă a instituţiei gazdă;
    d) numărul de ore de voluntariat efectuate;
    e) domeniul de activitate de utilitate publică;
    f) tipul activităţii;
    g) perioada de desfăşurare a activităţii/activităţilor;
    h) cursurile de instruire (a căror durată este de minimum 3 zile) ;
    i) diplomele/certificatele primite pe durata programului (vor fi anexate);
    j) numele, semnătura coordonatorului de voluntari şi a persoanei care conduce instituţia gazdă;
    k) ştampila instituţiei gazdă.
    71. Certificatul nominal de voluntariat se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr.5 la prezentul Regulament.
    72. Certificatul nominal de voluntariat se eliberează la încheierea colaborării cu voluntarul sau în termenul stabilit  în regulamentul intern cu privire la implicarea voluntarilor, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii.
    73. Cetăţenii străini pot solicita un certificat nominal de voluntariat la încheierea contractului, acesta fiind completat în limba engleză.
Secţiunea 3
Carnetul de voluntar
    74. Pentru fiecare voluntar care a efectuat activităţi de voluntariat se întocmeşte un carnet de voluntar, în baza unui contract de voluntariat, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului.
    75. Fiecare voluntar poate fi titular al unui singur carnet de voluntar. În cazul în care sînt completate toate paginile carnetului de voluntar, se întocmeşte un nou carnet de voluntar, înscrierile numerotîndu-se consecutiv. În acest caz noul carnet se coase de primul.
    76. Deţinerea mai multor carnete de voluntar atrage după sine nulitatea de drept a înscrierilor din toate carnetele de voluntar deţinute, cu excepţia celui eliberat iniţial şi a celui întocmit suplimentar potrivit punctului 75 din prezentul Regulament.
    77. Costul noilor carnete de voluntar sînt suportate de către instituţia gazdă.
    78. Carnetele de voluntar noi şi / sau carnetele vechi de voluntar emise de alte instituţii sînt păstrate în instituţia gazdă de către coordonatorul de voluntari într-un spaţiu bine protejat, ca documente de strictă evidenţă, pe perioada în care voluntarul efectuează voluntariat în instituţia gazdă.
    79. Atunci cînd voluntarul desfăşoară concomitent activităţi de voluntariat în mai multe instituţii gazdă în bază de contract şi posedă (sau nu posedă) carnet de voluntar, carnetul se păstrează (sau se emite şi se păstrează) în prima instituţie gazdă cu care voluntarul a încheiat contract. În acest caz, voluntarul este obligat să informeze în scris celelalte instituţii de acest fapt.
    80. Carnetul de voluntar este legat şi acoperit cu un material de culoare verde deschis.
    81. Dimensiunile carnetului sînt: 9,5 cm x 14 cm.
    82. Carnetul de voluntar conţine 80 de pagini şi se completează conform anexei nr.6 la prezentul Regulament.
    83. Pe pagina copertei este imprimată Stema de Stat a Republicii Moldova şi textul „CARNET DE VOLUNTAR”.
    [Pct.83 modificat prin HG859 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.965]
    84. Carnetul de voluntar se completează în limba de stat de către coordonatorul de voluntari.
    85. Prima pagină a carnetului de voluntar conţine:
    a) seria şi numărul carnetului de voluntar;
    b) numele şi prenumele voluntarului;
    c) denumirea instituţiei gazdă emitente;
    d) localitatea, ziua, luna şi anul eliberării carnetului;
    e) ştampila şi semnătura conducătorului instituţiei gazdă.
    86. Pagina a doua conţine la capitolul I. Date privind identitatea titularului carnetului de voluntar:
    a) numărul de identificare;
    b) data naşterii (ziua, luna şi anul naşterii);
    c) localitatea şi raionul;
    d) semnătura titularului.
    87. Pagina a treia conţine la capitolul II. Schimbări privind numele titularului după întocmirea carnetului de voluntar, un tabel, cu următoarele coloane:
    a) numărul de ordine al înscrierii;
    b) data (ziua, luna şi anul);
    c) schimbarea intervenită;
    d) denumirea, numărul şi data documentului, autoritatea emitentă;
    e) ştampila şi semnătura coordonatorului de voluntari.
    88. Datele referitoare la identitate se înscriu în carnetul de voluntar în baza buletinului de identitate sau a certificatelor de stare civilă. În cazul în care numele se schimbă, se şterge printr-o linie uşoară numele şi prenumele de pe prima pagină şi se înscriu datele noi la capitolul II.
    89. Pe paginile 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 şi 12-13 la capitolul III. Educaţia nonformală (cursuri de instruire), se conţine un tabel cu următoarele coloane:
    a) numărul de ordine al înscrierii;
    b) cursul de instruire (a cărui durată este de minimum 3 zile);
    c) denumirea, numărul şi data certificatului/diplomei, autoritatea emitentă;
    d) ştampila şi semnătura coordonatorului de voluntari.
    90. Cursurile de instruire se organizează pe o perioadă de minimum 3 zile consecutive, sau, dacă acest lucru nu este posibil, se pot organiza cicluri de minimum 3 zile neconsecutive de instruire, a căror teme se pot ţine săptămînal/lunar/trimestrial. Voluntarul poate participa la cursurile de instruire organizate în instituţiile gazdă, în funcţie de interesele sale.
    91. Pe paginile 14-15, … , 48-49 la capitolul IV. Date referitoare la activitatea de voluntariat, se conţine un tabel cu următoarele coloane:
    a) numărul de ordine al înscrierii;
    b) data (ziua, luna şi anul);
    c) denumirea completă a instituţiei gazdă;
    d) date cu privire la începerea şi încetarea activităţii, suspendarea, renegocierea sau rezilierea contractului; actul în baza căruia se face înscrierea, data şi numărul acestuia;
    e) domeniul de activitate de utilitate publică;
    f) ştampila şi semnătura coordonatorului de voluntari.
    92. În cazul schimbării denumirii instituţiei gazdă, în carnetul de voluntariat în coloana 3 se face următoarea înscriere: „Instituţia gazdă cu începere de la data de se numeşte”, iar în coloana 4 se indică actul în baza căruia se face înscrierea, data şi numărul acestuia.
    93. În caz de suspendare a contractului de voluntariat, pe o perioadă de maximum 3 luni, la cererea voluntarului, în coloana 4 se indică motivul concret de suspendare şi actul în baza căruia se face înscrierea, data şi numărul acestuia.
    94. La expirarea perioadei de suspendare, în coloana 4 se face înscrierea „Reintegrat ca voluntar” prin ordinul/decizia/dispoziţia/hotărîrea, data şi numărul acesteia.
    95. Dacă în perioada suspendării, voluntarul alege să nu mai presteze voluntariat în instituţia gazdă, după înscrierea privind suspendarea contractului de voluntariat se trece în coloana 4 „Eliberat la cererea voluntarului”, indicîndu-se data şi numărul cererii.
    96. În cazul aplicării faţă de voluntar a pedepsei penale cu privarea dreptului de a exercita activitatea de voluntariat, instituţia gazdă face o înscriere în coloana 4, în strictă corespundere cu sentinţa pronunţată de instanţa de judecată, indicînd temeiul şi termenul în care nu i se permite să desfăşoare activităţi de voluntariat.
    97. Înscrierile în coloana 4 se efectuează, în toate aceste cazuri, în cel mult 5 zile lucrătoare, indicîndu-se articolul, punctul şi litera din contract, Legea Voluntariatului, prezentul Regulament sau numărul sentinţei judecătoreşti.
    98. În carnetul de voluntar, la capitolul IV, se înscriu datele referitoare la activitatea de voluntariat a tuturor instituţiilor gazdă cu care voluntarul are concomitent contracte. Pentru ca aceste date să fie înscrise, la cererea scrisă a voluntarului, instituţia de bază este obligată să înmîneze voluntarului carnetul pe o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare.
    99. La paginile 50-51, … , 58-59 la capitolul V. Recunoaşterea meritelor (distincţii), se conţine un tabel cu următoarele coloane:
    a) numărul de ordine al înscrierii;
    b) distincţia obţinută;
    c) denumirea, numărul şi data actului, autoritatea emitentă;
    d) ştampila şi semnătura coordonatorului de voluntari.
    100. La capitolul V se înscriu datele privind decorarea cu ordine şi medalii şi conferirea de distincţii de către instituţia gazdă, alte instituţii, autorităţi publice sau în cadrul Festivalului Voluntarului.
    101. Toate înscrierile referitoare la primirea de distincţii se efectuează de instituţia gazdă, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea acestora.
    102. La paginile 60-61, …, 72-73 la capitolul VI. Date privind numărul de ore de voluntariat, se conţine un tabel cu următoarele coloane:
    a) lunile anului;
    b) anul / numărul de ordine al înscrierii din capitolul IV unde apare denumirea completă a instituţiei gazdă şi sînt înscrise date cu privire la începerea activităţii;
    c) numărul total de ore efectuate;
    d) ştampila şi semnăturile conducătorului, coordonatorului de voluntari şi a titularului.
    103. În tabelul de la capitolul VI se înscrie numărul total de ore de voluntariat efectuate lunar şi anual. Orele de voluntariat efectuate care se găsesc notate în Registrul de evidenţă al voluntarilor şi în dosarul personal al voluntarului se confirmă prin semnătura conducătorului instituţiei gazdă, a coordonatorului de voluntari şi a titularului carnetului de voluntar, semnături care vor fi însoţite de ştampila instituţiei gazdă.
    104. Tabelul de la capitolul VI se completează cel tîrziu pînă la sfîrşitul lunii ianuarie a anului următor. În cazul în care contractul de voluntariat încetează pe parcursul anului calendaristic, tabelul se completează în cel mult 5 zile lucrătoare de la încetarea activităţii voluntarului.
    105. În cazul în care, în acelaşi an, voluntarul desfăşoară activităţi de voluntariat în mai multe instituţii gazdă în bază de contracte, în carnet se înscriu separat orele de voluntariat efectuate în fiecare din aceste instituţii gazdă. Pentru aceasta, se notează acelaşi an, urmat de semnul ”/” şi de numerele de ordine ale înscrierilor din capitolul IV, unde apare denumirea completă a instituţiilor gazdă şi sînt înscrise datele cu privire la începerea activităţii. De exemplu, 2012/1 şi 2012/5 indică că în anul 2012 voluntarul a desfăşurat ore de voluntariat în instituţiile gazdă a căror denumiri complete apar înscrise la poziţiile 1 şi 5 din capitolul IV.
    106. În lunile în care voluntarii nu efectuează nici o oră de voluntariat, din cauza suspendării contractului sau din diferite motive personale, se trage o liniuţă.
    107. La paginile 74-75 şi 76-77 la capitolul VII. Certificarea rectificărilor făcute pentru eventuale date înscrise greşit sau incomplet, se conţine un tabel cu următoarele coloane:
    a) pagina;
    b) numărul de ordine al înscrierii;
    c) coloana;
    d) textul rectificat;
    e) ştampila, semnătura coordonatorului de voluntari şi data efectuării rectificării.
    108. În cazul constatării unei înscrieri eronate sau incomplete, rectificarea sau completarea se face de către instituţia gazdă care a efectuat înscrierea, în corespundere cu ordinul/decizia/dispoziţia/hotărîrea instituţiei gazde şi registrele care se ţin la sediul instituţiei gazdă.
    109. Rectificarea datelor înscrise greşit sau incomplet se face printr-o linie uşoară, în aşa fel ca textul să rămînă vizibil, indicîndu-se la capitolul VII din carnetul de voluntar pagina, numărul şi coloana înscrierii eronate sau incomplete şi înregistrîndu-se textul corect. În cazul în care înscrierea a fost anulată integral, acest lucru se consemnează în coloana „textul rectificat”, cu indicarea actului care a servit drept temei pentru anulare.
    110. Sub textul rectificat din orice loc din carnet se indică numărul şi data actului în temeiul căruia s-a efectuat rectificarea.
    111. La paginile 78 şi 79 sînt cuprinse menţiuni, unde sînt înregistrate datele referitoare la activitatea de voluntariat, care nu pot fi înregistrate în oricare din secţiunile din carnet.
    112. În caz de necesitate, la solicitare, instituţia gazdă este obligată să elibereze voluntarului, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase autentificate ale datelor din carnetul de voluntar.
    113. În caz de furt, pierdere sau distrugere a carnetului de voluntar, ultima instituţie la care voluntarul activează, sau a activat, este obligată să-i elibereze, în termen de 15 zile calendaristice din momentul adresării, un duplicat al carnetului de voluntar.
    114. Duplicatul carnetului de voluntar se completează în acelaşi mod ca şi carnetul de voluntar original, pe prima pagină a acestuia făcîndu-se înscrierea „Duplicat”, cu indicarea numărului şi a seriei carnetului de voluntar original. Datele de voluntariat se vor înscrie, în ordine, de către fiecare instituţie gazdă unde voluntarul a desfăşurat anterior activităţi de voluntariat în baza registrelor din instituţii.
    115. În cazul deteriorării carnetului de voluntar (ars, rupt, pătat etc.), ultima instituţie îi eliberează voluntarului un duplicat, pe prima pagină a carnetului deteriorat făcîndu-se înscrierea „A fost eliberat un duplicat”, cu indicarea numărului şi a seriei duplicatului. Carnetul de voluntar deteriorat se restituie titularului, acesta fiind obligat să utilizeze pentru înregistrări doar duplicatul carnetului de voluntar.
    116. Costul duplicatelor carnetelor de voluntar sînt suportate de către voluntari, în cazul în care aceştia sînt vinovaţi de pierderea, distrugerea sau deteriorarea lor.
    117. Carnetul de voluntar sau duplicatul acestuia, care nu a fost ridicat de voluntar la sfîrşitul perioadei de activitate, se păstrează în decurs de 2 ani în instituţia gazdă, separat de carnetele de voluntar ale persoanelor active implicate în voluntariat. Ulterior carnetele de voluntar nesolicitate se păstrează în arhiva instituţiei gazdă timp de 5 ani, iar după expirarea acestei perioade pot fi distruse în acelaşi mod ca şi carnetele de muncă.
Secţiunea 4
Scrisoarea de recomandare
    118. Scrisoarea de recomandare se eliberează, la cererea voluntarului, de către conducătorul instituţiei gazdă şi este contrasemnată de către coordonatorul de voluntari, în termen de 5 zile lucrătoare. În cazul în care coordonatorul de voluntari a instituţiei gazdă este rudă cu voluntarul, aceasta va fi realizată şi contrasemnată de alte persoane din organul de conducere al instituţiei gazdă.
    119. Scrisoarea de recomandare trebuie să fie întocmită cît mai obiectiv şi argumentativ posibil, în baza înregistrărilor din Registrul de evidenţă a voluntarilor şi a dosarului personal al voluntarului, şi trebuie să conţină:
    a) numele complet al voluntarului;
    b) cuprinsul propriu-zis al scrisorii (postul ocupat de voluntar, perioada de timp, responsabilităţile revenite şi abilităţile cerute, măsura de îndeplinire a sarcinilor, comportamentul la locul de desfăşurare a activităţii, situaţiile de lucru concrete care au evidenţiat anumite abilităţi, calităţi şi disponibilităţi intelectuale, afective şi practice, tangenţiale poziţiei pe care o vizează);
    c) concluzia scrisorii de recomandare (părerea exprimată succint şi propunerea explicită pentru ocuparea poziţiei pentru care se aplică);
    d) data, semnătura şi datele de identificare ale persoanei care face recomandarea (numele, prenumele, funcţia în instituţia gazdă, adresa, telefonul şi e-mail-ul instituţiei).
    120. Scrisorile de recomandare, atunci cînd sînt solicitate, pot fi o completare a metodelor de selecţie a voluntarilor.
    121. Voluntariatul confirmat prin scrisoarea de recomandare va fi considerat de către angajator ca experienţă de muncă în condiţiile în care experienţa de muncă constituie criteriu de selecţie la angajare. Veridicitatea conţinutului scrisorii de recomandare va fi confirmată prin certificat(e) nominal(e) de voluntariat şi / sau carnetul de voluntar anexat(e).
Capitolul V
CONDIŢII DE APLICARE A MĂSURILOR
DE STIMULARE A VOLUNTARIATULUI
Secţiunea 1
Recunoaşterea voluntariatului
prestat de către studenţii din instituţiile de
învăţămînt superior ca stagiu de practică
    122. Instituţiile gazdă, care desfăşoară activităţi de voluntariat în domenii de utilitate publică conexe domeniului de formare profesională şi specialităţii de studiu a uneia sau mai multor catedre de specialitate din cadrul unei instituţii de învăţămînt superior, care pot şi care vor să asigure  studenţilor voluntari îndeplinirea parţială sau totală a programei stagiului de practică, vor încheia cu instituţia de învăţămînt superior un acord de colaborare.
    123. Voluntariatul va fi recunoscut ca stagiu de practică pentru studenţii care îl prestează opţional, în acelaşi timp sau consecutiv, în una sau mai multe instituţii gazdă cu care instituţia de învăţămînt superior a încheiat acord de colaborare.
    124. La cererea studentului voluntar, depusă înainte de momentul începerii stagiului de practică propriu-zis, însoţită de raportul/rapoartele care indică măsura în care a fost îndeplinită programa stagiului de practică, precum şi de numărul de ore de voluntariat efectuate, confirmate prin carnetul de voluntar şi/sau certificatul(ele) nominal(e) de voluntariat, catedra organizatoare a stagiului de practică va acorda studentului voluntar anual 5 credite de studiu transferabile.
    125. Catedra care organizează stagiul de practică împreună cu instituţiile gazdă partenere stabilesc, după caz, din numărul total de 150 de ore de voluntariat necesare pentru obţinerea celor 5 credite de studiu transferabile, numărul de ore de voluntariat necesare pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv din programa stagiului de practică. Voluntariatul prestat de studenţi, în scopul dezvoltării aptitudinilor şi formării experienţei profesionale, confirmat prin carnetul de voluntar, certificatul nominal şi contractul de voluntariat, va fi considerat practică de iniţiere sau practică de licenţă, dacă s-au confirmat, cel puţin 40 de ore.
    126. În cazul în care voluntarul nu realizează integral volumul de ore (credite) planificate pentru stagiul de practică din planul de învăţămînt, studentul voluntar este obligat să recupereze orele nerealizate, conform orarului instituţiei de învăţămînt superior. Acesta se va organiza şi desfăşura conform Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în învăţămîntul superior.
Secţiunea 2
Recunoaşterea voluntariatului ca experienţă
şi vechime în muncă
    127. La angajarea în muncă a unui candidat sau la atestarea şi promovarea unui angajat, voluntariatul prestat în sectorul public şi în cel neguvernamental, confirmat prin certificatul nominal de voluntariat, scrisoarea de recomandare şi carnetul de voluntar, va fi considerat de angajator ca experienţă de muncă, în condiţiile în care aceasta constituie criteriu de selecţie.
    128. În cazul în care voluntarul a activat în acelaşi domeniu cu specialitatea deţinută, fapt confirmat prin carnetul de voluntar, certificatul nominal şi contractul de voluntariat, perioada de prestare a voluntariatului se va include:
    a)  în vechimea în muncă ce dă dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă;
    b) în vechimea în muncă ce dă dreptul la concediul de odihnă anual suplimentar plătit pentru vechime în muncă.
    129. Perioada de prestare a voluntariatului nu se include în stagiul de cotizare.
Capitolul VI
DISPOZIŢII SPECIALE
    130. Biroul Naţional de Statistică, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, va introduce, în formularele de raportare existente ale organizaţiilor/instituţiilor, rubrici care furnizează informaţii despre activitatea de voluntariat a instituţiei gazdă.
    131. Pentru instituţia gazdă a activităţii de voluntariat, îndeplinirea standardelor minime de calitate pentru activitatea de voluntariat reprezintă nivelul minim de atingere pentru ca serviciile să fie acreditate.
    132. Ministerul Tineretului şi Sportului, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, va înfiinţa pe lîngă Minister o comisie care include reprezentanţi ai societăţii civile, buni cunoscători ai managementului voluntarilor, care va certifica instituţiile gazdă care îndeplinesc standardele minime de calitate.
    133. Comisia de Certificare pe lîngă Ministerului Justiţiei, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, va realiza o listă completă a domeniilor de utilitate publică  şi a activităţilor de utilitate publică aferente acestora.
    134. Vînzarea-cumpărarea ilicită sau falsificarea carnetelor de voluntar, precum şi falsificarea celorlalte instrumente de lucru cu voluntarii, se pedepseşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    135. Litigiile legate de întocmirea, completarea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea carnetelor de voluntar, contractelor, registrelor, certificatelor nominale de voluntariat, scrisorilor de recomandare se consideră litigii individuale de muncă şi se soluţionează în modul stabilit de legislaţie.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6