HCNPFC11/1/2012
ID intern unic:  342619
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 11/1
din  14.03.2012
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la clasificarea
împrumuturilor acordate şi dobînzilor calculate de organizaţiile
de microfinanţare
Publicat : 30.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 60-62     art Nr : 330     Data intrarii in vigoare : 30.03.2012
    În temeiul art. 8 lit. b), art. 25 alin. (2) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS), art. 7 alin. (4) şi art. 9 alin. (1) din Legea nr. 280-XV din 22.07.2004 „Cu privire la organizaţiile de microfinanţare”, art. 31 alin. (4) din Codul Fiscal al Republicii Moldova (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială, pag. 4),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la clasificarea împrumuturilor acordate şi dobînzilor calculate de organizaţiile de microfinanţare, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE
                    Artur GHERMAN

    Nr. 11/1. Chişinău, 14 martie 2012.

   Anexă
la Hotărîrea C.N.P.F.
nr. 11/1 din 14.03.2012

REGULAMENT
cu privire la clasificarea împrumuturilor acordate şi
dobînzilor calculate de organizaţiile de microfinanţare
I. NOŢIUNI GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la clasificarea împrumuturilor acordate şi dobînzilor calculate de organizaţiile de microfinanţare (în continuare – Regulament) se aplică de către organizaţiile de microfinanţare la clasificarea împrumuturilor pentru stabilirea volumului permis de deduceri în scopuri fiscale a provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerambursarea împrumuturilor şi a dobînzilor aferente.
    2. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
    a) împrumut expirat – împrumut, al cărui plată în vederea rambursării n-a fost achitată mai mult de 30 de zile de la data scadenţei plăţilor prevăzute de contract. În cazul în care un împrumut devine expirat şi soldul acestuia se consideră expirat;
    b) împrumut renegociat – împrumutul nerambursat (împrumut iniţial), la care ulterior, în baza unui acord, au fost modificate clauzele contractuale de efectuare a plăţilor expirate;
    c) împrumut prelungit – împrumut al cărui termen de rambursare a plăţii, stabilită conform contractului, este prelungit în baza unui acord. Pentru calificarea împrumutului ca prelungit acordul trebuie să fie semnat înainte de calificarea împrumutului ca expirat conform termenului de plată prevăzut în contractul iniţial. Determinarea stării de expirare a împrumutului se efectuează în baza contractului iniţial şi conform noţiunii “împrumut expirat”;
    d) plată – dobînda sau suma iniţială a împrumutului şi dobînda, sau o parte a împrumutului şi dobînda, sau o parte a împrumutului achitată în conformitate cu condiţiile şi modul de rambursare a împrumutului prevăzute în contract;
    e) provizioane pentru pierderi din împrumuturi şi dobînzile aferente – rezerve pentru absorbirea pierderilor estimate ca urmare a evaluării împrumuturilor şi dobînzilor aferente supuse riscului de împrumut.
II. CERINŢE PRIVIND CLASIFICAREA
ÎMPRUMUTURILOR ŞI DOBÎNZILOR AFERENTE.
CONSTITUIREA PROVIZIOANELOR PENTRU PIERDERI
DIN ÎMPRUMUTURI ŞI DOBÎNZILE
AFERENTE
    3. Organizaţia de microfinanţare va constitui provizioane pentru pierderi din împrumuturi şi dobînzile aferente permise pentru deduceri în scopuri fiscale în mărimi ce nu vor depăşi prevederile pct. 11.
    4. Organizaţia de microfinanţare clasifică împrumuturile şi dobînzile aferente cel puţin trimestrial la ultima dată a perioadei gestionare în corespundere cu prezentul Regulament şi cu regulamentele proprii.
    5. Împrumuturile noi se clasifică la momentul constatării acestora ca activ în bilanţul organizaţiei de microfinanţare.
    6. Ajustarea mărimii provizioanelor pentru pierderi din împrumuturi pînă la nivelul necesar se efectuează în volum integral din contul cheltuielilor sau veniturilor şi se reflectă în bilanţul contabil şi în raportul privind rezultatele financiare ale organizaţiei de microfinanţare.
    7. Provizioanele se utilizează pentru acoperirea împrumuturilor şi dobînzilor clasificate „compromise”. Scoaterea lor din bilanţ (casarea) şi înregistrarea în contul extrabilanţier se efectuează la decizia conducerii organizaţiei de microfinanţare, fapt care nu anulează datoria împrumutatului şi nu denotă că organizaţia de microfinanţare nu poate să-şi exercite şi în continuare dreptul legal deplin pentru a satisface pretenţiile aferente datoriei respective.
    8. Orice împrumut acordat şi dobînda aferentă vor fi incluse în una din următoarele categorii de clasificare:
    a) standard – împrumut la care sînt respectate toate condiţiile contractuale, care nu are plăţi expirate şi care nu a fost prelungit şi/sau renegociat;
    b) supravegheat – împrumut la care plăţile sînt expirate de la 31 pînă la 90 de zile inclusiv;
    c) substandard - împrumut la care plăţile sînt expirate de la 91 pînă la 180 de zile inclusiv;
    d) dubios -  împrumut la care plăţile sînt expirate de la 181 pînă la 360 de zile inclusiv;
    e) compromis – împrumut la care plăţile sînt expirate mai mult de 361 zile.
    9. Clasificarea împrumuturilor în conformitate cu pct. 8 se face pe împrumutat la soldul total al contractelor de împrumut. Dacă un împrumutat beneficiază concomitent de mai multe împrumuturi, atunci toate împrumuturile vor fi clasificate la cea mai dură din categoriile înregistrate de împrumutat.
    10. Prelungirea şi renegocierea unui împrumut nu poate să determine clasificarea acestuia într-o categorie mai bună decît cea care a fost la data prelungirii sau renegocierii.
    11. Organizaţia de microfinanţare va constitui provizioane pentru pierderi din împrumuturi, aplicînd următoarele procente de la suma împrumuturilor şi dobînzilor aferente din fiecare categorie de clasificare conform pct. 8:
a) Standard
2%
b) Supravegheate
5%
c) Substandard
30%
d) Dubioase
60%
e) Compromise
100%
III. PARTICULARITĂŢILE CLASIFICĂRII
UNOR ÎMPRUMUTURI
    12. Împrumutul care a fost prelungit sau renegociat se clasifică:
    1) În cazul prelungirii:
    a) la categoria “supravegheat”  - pentru împrumuturile care la data prelungirii sînt clasificate în categoria “standard” sau “supravegheat”, şi
    b) la categoria împrumutului constatată la data prelungirii  - pentru împrumuturile care la aceeaşi dată sînt clasificate în categoria “substandard” sau “dubios”, dacă plăţile la data prelungirii au fost achitate organizaţiei de microfinanţare sau urmează a fi achitate în primele 3 luni după data prelungirii. În acest caz împrumutul rămîne clasificat în una din aceste categorii pentru o perioadă de 3 luni după prelungire, dacă dobînda şi suma de bază a împrumutului au fost achitate regulat (cel puţin lunar). La expirarea termenului de 3 luni după prelungire, aceste împrumuturi se vor clasifica într-o categorie mai favorabilă cu un nivel, dar nu mai sus de categoria “supravegheat”. În caz contrar se face o clasificare mai dură.
    2) În cazul renegocierii:
    a) la categoria “substandard” - pentru împrumuturile care la data renegocierii sînt clasificate în categoria “supravegheat”, şi
    b) la categoria împrumutului constatată la data renegocierii - pentru împrumuturile care la aceeaşi dată sînt clasificate în categoria “substandard” sau “dubios”, dacă plăţile la data renegocierii au fost achitate organizaţiei de microfinanţare sau urmează a fi achitate în primele 3 luni după data renegocierii. În acest caz împrumutul rămîne clasificat în una din aceste categorii pentru o perioadă de 3 luni după renegociere, dacă dobînda şi suma de bază a împrumutului au fost achitate regulat (cel puţin lunar). La expirarea termenului de 3 luni după renegociere, aceste împrumuturi se vor clasifica într-o categorie mai favorabilă cu un nivel, dar nu mai sus de categoria “supravegheat”. În caz contrar se face o clasificare mai dură.
    13. În cazul în care debitorul beneficiază de împrumut în valută străină sau ataşat la cursul valutei străine şi nu dispune de venituri în astfel de valută în mărime suficientă pentru deservirea şi rambursarea împrumuturilor în valută străină sau ataşate la cursul valutei străine conform prevederilor contractuale, împrumutul se clasifică într-o categorie mai dură cu un nivel decît în cazurile în care debitorul dispune de venituri în valută străină.