OSVA80/2012
ID intern unic:  343320
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 80
din  28.02.2012
privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de completare
şi examinare a cererilor privind decizia tarifară prealabilă
Publicat : 25.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 629     Data intrarii in vigoare : 25.05.2012


ÎNREGISTRAT:
ministrul justiţiei
al Republicii Moldova
Oleg EFRIM
nr. 877 din 21 mai 2012

    Întru realizarea prevederilor articolelor 1413 şi 1414 ale Codului vamal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007) cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în temeiul pct. 8 al Regulamentului Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 3-5, art.15), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. A aproba Instrucţiunea cu privire la procedura de completare şi examinare a cererilor privind decizia tarifară prealabilă, conform anexei.
    2. Responsabilitatea emiterii deciziilor tarifare prealabile se pune în sarcina Direcţiei reglementări tarifare şi netarifare din cadrul aparatului central al Serviciului Vamal.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                        Tudor BALIŢCHI

    Nr. 80-o. Chişinău, 28 februarie 2012.

Anexă
la Ordinul nr. 80-o
din 28 februarie 2012
INSTRUCŢIUNE
cu privire la procedura de completare şi examinare
a cererilor privind decizia tarifară prealabilă
    Prezenta Instrucţiune cu privire la procedura de completare şi examinare a cererilor privind decizia tarifară prealabilă transpune parţial articolele 5-14 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 a Consiliului de instituire a Codului vamal Comunitar, publicat în Jurnalul Oficial al UE seria L nr. 253 din 11 octombrie 1993 şi are ca scop reglementarea procedurii de completare şi examinare a cererilor privind decizia tarifară prealabilă.
I. Definiţii
    1. În sensul prezentei Instrucţiuni, următoarele noţiuni semnifică:
    a) decizii tarifare prealabile – deciziile tarifare privind clasificarea mărfurilor obligatorii pentru toate organele vamale, atunci cînd sînt respectate condiţiile prezentei Instrucţiuni;
    b) solicitant – persoana care solicită Serviciului Vamal eliberarea deciziei tarifare prealabile;
    c) titular – persoana pe numele căreia se eliberează decizia tarifară prealabilă.
II. Procedura de completare a cererilor
şi emitere a deciziilor tarifare prealabile
    2. Cererile privind deciziile tarifare prealabile se întocmesc în scris în conformitate cu modelul din anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune  şi se adresează Serviciului Vamal.
    3. Cererile privind deciziile tarifare prealabile trebuie să se refere la un singur tip de mărfuri şi să cuprinde următoarele date:
    a) numele/denumirea, domiciliu/sediu şi telefonul de contact al titularului;
    b) numele/denumirea, domiciliu/sediu şi telefonul de contact al solicitantului în cazul în care acesta nu este titular;
    c) descrierea amănunţită a mărfurilor permiţînd identificarea lor şi clasificarea conform Nomenclatorul mărfurilor;
    d) compoziţia mărfurilor şi metodele de examinare folosite pentru stabilirea acesteia, în cazul în care încadrarea depinde de acest lucru;
    e) mostrele, fotografiile, planurile, cataloagele sau orice alte documente disponibile care pot fi utile Serviciului Vamal la stabilirea clasificării corecte în nomenclatorul mărfurilor (se ataşează ca anexe la cerere);
    f) clasificarea conform opiniei solicitantului;
    g) acordul de a pune la dispoziţie la solicitarea Serviciului Vamal o traducere în limba de stat a oricărui document anexat;
    h) orice date ce urmează a se considera confidenţiale;
    i) acceptul ca informaţiile furnizate să fie înregistrate într-o bază de date a Serviciului Vamal şi ca elementele de decizii tarifare prealabile, inclusiv orice fotografie, schiţă, broşură etc., să fie făcute publice prin Internet, cu excepţia informaţiilor pe care solicitantul le-a indicat ca fiind confidenţiale, la care se aplică prevederile în vigoare în ceea ce priveşte protecţia informaţiilor
    j) informaţie despre faptul că Serviciul Vamal a fost solicitat sau a emis anterior decizii tarifare prealabile pentru mărfuri identice sau similare, în cazul în care solicitantul dispune de astfel de informaţii.
    4. În cazul în care, la recepţionarea cererii, Serviciul Vamal constată că aceasta nu conţine toate datele necesare pentru emiterea unei decizii în cunoştinţă de cauză, acesta cere solicitantului să prezinte informaţiile lipsă. Termenul de trei luni pentru emiterea deciziei tarifare prealabile, specificat în art.1413 alin. (4) din Codul vamal, curge din momentul în care Serviciul Vamal a recepţionat toate datele necesare pentru a lua o decizie. Serviciul Vamal notifică solicitantului despre primirea cererii acestuia şi îi comunică data de la care decurge termenul respectiv.
    5. Deciziile tarifare prealabile se notifică solicitantului în scris cît mai curînd posibil. Dacă nu este posibilă notificarea în termen de 3 luni, specificat art. 1413 alin. (4) din Codul Vamal, Serviciul Vamal comunică solicitantul despre motivul prelungirii termenului şi indică data la care anticipează emiterea deciziei.
    6. Deciziile tarifare prealabile sînt perfectate în conformitate cu modelul din anexa nr.2 la prezenta Instrucţiune.
    7. Datele din cererea privind deciziile tarifare prealabile cît şi din deciziile tarifare prealabile emise sînt înregistrate într-o bază centrală de date a Serviciului Vamal.
    8. Datele din deciziile tarifare prealabile, inclusiv orice fotografie, schiţă, broşură etc., pot fi făcute publice prin Internet, cu excepţia informaţiilor confidenţiale care figurează la rubricile 2 şi 6 din decizia tarifară prealabilă
III. Dispoziţiile suplimentare aplicabile
deciziilor tarifare prealabile
    9. Deciziile tarifare prealabile se pot invoca numai de către titularul (declarant) sau  reprezentantul acestuia (broker vamal).
    10. La efectuarea controlului vamal, organul vamal cere titularului informaţia despre deţinerea de către acesta a unei decizii tarifare prealabile cu privire la mărfurile declarate. În cazul existenţei unei asemenea decizii, declarantul (brokerul vamal) este obligat să indice numărul de referinţă al deciziei tarifare prealabile în declaraţia vamală.
    11. Titularul poate folosi decizia tarifară prealabilă pentru anumite mărfuri numai în cazul în care face dovada că mărfurile respective sînt conforme în toate privinţele cu cele descrise în decizia prezentată.
    12. În cazul în care titularul deciziei tarifare prealabile care şi-a pierdut valabilitatea din motive prevăzute la articolul 1414 alineatul (3) litera b) din Codul vamal, doreşte să folosească posibilitatea de a invoca o astfel de decizie pe o perioadă de timp în conformitate cu dispoziţiile alineatului (5) din articolul menţionat, el notifică Serviciul Vamal, punînd la dispoziţie documentele doveditoare necesare pentru a permite efectuarea unei verificări pentru a se stabili dacă se îndeplinesc condiţiile relevante.
    13. În cazul în care, pentru aceeaşi marfă, există mai multe decizii tarifare prealabile Serviciul Vamal adoptă, cît mai curînd posibil, dar în termen de pînă la trei luni din momentul stabilirii acestui fapt, măsurile pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclatorului mărfurilor.
    14. În cazurile stipulate în art. 1414 alin. (3) din Codul vamal, Serviciul Vamal întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea conformării deciziilor tarifare prealabile.

    anexa nr.1

    anexa nr.2