CCG11/2012
ID intern unic:  344124
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 11
din  28.03.2012
CONVENŢIE COLECTIVĂ
(nivel naţional) cu privire la criteriile de
reducere în masă a locurilor de muncă
Publicat : 20.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 149-154     art Nr : 570     Data intrarii in vigoare : 20.07.2012
    În temeiul art. 88, alin (1), lit. i) din Codul muncii, precum şi în scopul asigurării drepturilor şi intereselor partenerilor sociali în cazul lichidării unităţilor ori reducerii numărului sau statelor de personal, părţile semnatare au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1
    Prin reducere în masă a locurilor de muncă se înţelege concedierea unui anumit număr de salariaţi ca urmare a lichidării unităţii sau încetării activităţii angajatorului persoană fizică ori reducerii numărului sau statelor de personal din unitate într-o perioadă concretă de timp.
Articolul 2
    (1) Se stabilesc drept criterii de reducere în masă a locurilor de muncă în cadrul unităţii concedierea într-o perioadă de 30 de zile calendaristice a unui număr de:
    a) cel puţin 30% din salariaţi, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadraţi de la 10 la 49 de salariaţi;
    b) cel puţin 15 salariaţi, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadraţi de la 50 la 99 de salariaţi;
    c) cel puţin 15% din salariaţi, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadraţi de la 100 la 249 de salariaţi;
    d) cel puţin 40 salariaţi, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadraţi de la 250 la 399 de salariaţi;
    e) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care reduce locurile de muncă are încadraţi mai mult de 400 de salariaţi.
    (2) Se consideră reducere în masă a locurilor de muncă, concedierea cumulativă pe parcursul a 90 de zile a, cel puţin, 30% de salariaţi din numărul total de angajaţi cu contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată, indiferent de numărul salariaţilor angajaţi în unitate.
Articolul 3
    (1) Angajatorul, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1), lit. g) şi i) din Codul muncii, va informa în scris Agenţia de ocupare a forţei de muncă şi organele sindicale din unitate despre:
    a) motivele concedierilor preconizate;
    b) numărul şi categoriile de lucrători care se preconizează să fie concediaţi;
    c) perioada cînd vor avea loc concedierile preconizate;
    d) criteriile propuse pentru selectarea lucrătorilor care urmează a fi concediaţi;
    e) plăţile care vor fi achitate salariaţilor concediaţi;
    f) măsurile care vor fi întreprinse pentru a reduce impactul concedierii asupra salariatului;
    g) alte informaţii utile legate de concediere.
    (2) Organul sindical din cadrul unităţii şi / sau reprezentanţii salariaţilor vor acorda suportul necesar angajatorului şi salariaţilor care cad sub incidenţa prezentei convenţii, în vederea realizării procedurilor ce ţin de concediere şi posibila reangajare.
Articolul 4
    Unitatea în care au avut loc concedieri în masă şi care, după o perioadă de timp îşi reia activitatea, are obligaţia, în conformitate cu art. 11 alin. (5) din Legea nr.102 din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să informeze salariaţii concediaţi despre reangajare, aceştia urmînd să se prezinte la unitate în termen de 15 zile calendaristice de la data informării.
Articolul 5
    Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, cu participarea angajatorului şi organului sindical din cadrul unităţii, vor acorda salariaţilor care urmează a fi concediaţi asistenţă în vederea încadrării acestora în cîmpul muncii, prezentîndu-le locurile de muncă vacante pe piaţa forţei de muncă şi oportunităţile de recalificare.
Articolul 6
    Sub incidenţa prezentei Convenţii cad toate unităţile, indiferent de tipul proprietăţii şi forma juridică de organizare.
Articolul 7
    Convenţia colectivă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    Din partea Guvernului:
    PRIM-MINISTRU                                                                      Vladimir FILAT

    Din partea Patronatelor:
    PREŞEDINTELE CONFEDERAŢIEI
    NAŢIONALE A PATRONATULUI
    DIN REPUBLICA MOLDOVA                                                  Leonid CERESCU

    Din partea Sindicatelor:
    PREŞEDINTELE CONFEDERAŢIEI
    NAŢIONALE A SINDICATELOR
    DIN MOLDOVA                                                                         Oleg BUDZA


    Nr. 11. Chişinău, 28 martie 2012.