HGM77/2013
ID intern unic:  346574
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 77
din  25.01.2013
privind reorganizarea Întreprinderii de Stat
„Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării
Conformităţii Produselor”
Publicat : 01.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 22-25     art Nr : 117
    MODIFICAT
   
HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460
    HG961 din 08.08.16, MO256-264/12.08.16 art.1044


    NOTĂ:
    în tot textul hotărîrii și al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460    În temeiul alin. (4) art. 7 şi  litera a) alin. (2) art. 33 din Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.46-47, art.136), cu modificările și completările ulterioare, şi prevederilor art. 14 din Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.9), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza de emitere modificată prin HG961 din 08.08.16, MO256-264/12.08.16 art.1044]
    1. Se reorganizează prin transformare Întreprinderea de Stat „Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor” în instituţie publică „Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova” (MOLDAC).
    2. Se atribuie Ministerului Economiei și Infrastructurii funcţia de fondator al instituţiei publice „Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova” (MOLDAC).
    3. Ministerul Economiei și Infrastructurii va asigura reorganizarea întreprinderii nominalizate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    4. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea instituţiei publice „Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova” (MOLDAC) (se anexează).
    5. Instituţia publică „Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova” (MOLDAC) este succesorul de drepturi şi obligaţii al Întreprinderii de Stat „Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor”.
    6. Patrimoniul aflat în gestiunea Întreprinderii de Stat “Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor” se va transmite în gestiunea instituţiei publice „Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova” (MOLDAC).
    7. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în comun cu Cancelaria de Stat, va asigura, cu titlu gratuit, instituţia publică „Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova” (MOLDAC) cu spaţiu.
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 690 din 13 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei și Infrastructurii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.166-168, art.768), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 1 din hotărîre, alineatul patru va avea următorul cuprins:
    „Lista instituţiilor aflate în subordine şi monitorizate de Ministerul Economiei și Infrastructurii, conform anexei nr.3;”
    anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

 „Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 690
din 13 noiembrie 2009

LISTA
instituţiilor aflate în subordine şi monitorizate
 de Ministerul Economiei și Infrastructurii
    1) în subordine:
    Agenţia Proprietăţii Publice
    Camera de Licenţiere
    Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
    Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase
    Agenţia pentru Eficienţă Energetică
    Inspectoratul Energetic de Stat, mun. Chişinău
    Institutul Naţional de Standardizare
    Institutul Naţional de Metrologie
    2) monitorizate:
    Centrul  Naţional de Acreditare din Republica Moldova  (MOLDAC)”;
    la anexa nr.5, poziţia „Întreprinderea de Stat „ Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor” se exclude .
    9. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1646 din 31 decembrie 2003 „Cu privire la crearea sistemului de acreditare în domeniul evaluării conformităţii produselor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 19-21, art. 153).

    PRIM-MINISTRU                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                              Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                              Veaceslav Negruţa

    Nr. 77. Chişinău, 25 ianuarie 2013.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 77
din 25 ianuarie 2013

REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei publice
„Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova” (MOLDAC)
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea instituţiei publice „Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova” (MOLDAC) reglementează misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile MOLDAC, precum şi organizarea activităţii acesteia.
    2. MOLDAC este desemnată în condiţiile legii în calitate de organism naţional unic de acreditare şi are drept scop implementarea politicii de stat în domeniul acreditării şi evaluării conformităţii.
    3. MOLDAC este persoană juridică, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova cu denumirea sa, conturi bancare, inclusiv pentru valută.
    4. MOLDAC se monitorizează de organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii şi nu se subordonează nici unei autorităţi publice sau private, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(4) şi (5) art. 7 din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    5. MOLDAC îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, actele legislative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, actele normative şi dispoziţiile Guvernului, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi cu prevederile prezentului Regulament.
    6. MOLDAC se organizează şi funcţionează astfel încît să respecte Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, standardul de referinţa SM SR EN ISO/CEI 17011 „Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organismul de acreditare, care acreditează organisme de evaluare a conformităţii”, documentele organizaţiilor europene şi internaţionale de acreditare (EA, ILAC, IAF), care stau la baza acordurilor de recunoaştere reciprocă a acreditărilor şi a rezultatelor evaluării conformităţii la nivel european şi internaţional.
    7. Bugetul de venituri şi de cheltuieli al MOLDAC se formează şi se aprobă conform Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    8. Costul serviciilor de acreditare se calculează în conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
Capitolul II
MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE
ŞI DREPTURILE MOLDAC
    9. MOLDAC are misiunea să dezvolte acreditarea şi evaluarea conformităţii şi să confere încredere în imparţialitatea, independenţa şi competenţa tehnică a organismelor de evaluare a conformităţii (OEC) acreditate, urmărind în principal:
    1) să contribuie la creşterea competitivităţii produselor şi a serviciilor în contextul globalizării pieţelor, prin oferirea de servicii de acreditare organismelor de evaluare a conformităţii în toate domeniile în care acreditarea este solicitată atît cu titlu obligatoriu, cît şi voluntar;
    2) să contribuie la promovarea  principiului liberei circulaţii a produselor şi a serviciilor prin asigurarea recunoaşterii internaţionale şi europene a acreditărilor şi a rezultatelor evaluării conformităţii produselor şi serviciilor, realizate la nivel naţional;
    3) să promoveze protecţia vieţii, a sănătăţii şi securităţii persoanelor, precum şi protecţia mediului prin asigurarea reprezentării intereselor naţionale în cadrul organizaţiilor internaţionale şi europene din domeniul acreditării şi în alte organizaţii de interes pentru acreditare;
    4) să fie organizat astfel încît să fie independent de organismele de evaluare a conformităţii pe care le evaluează şi de presiuni comerciale şi să se asigure că nu apar conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformităţii.
    10. Funcţiile de baza ale MOLDAC sînt:
    1) crearea premiselor pentru recunoaşterea rezultatelor activităţilor de evaluare a conformităţii prin semnarea acordurilor de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare şi cu organizaţiileinternaţionale şi regionale de acreditare şi pentru asigurarea menţinerii statutului de membru;
    2) conferirea încrederii autorităţilor şi consumatorilor în competenţa, imparţialitatea şi integritatea organismelor de evaluare a conformităţii acreditate;
    3) identificarea activităţilor de evaluare a conformităţii pentru care este competent să realizeze acreditarea OEC şi atestarea laboratoarelor de încercări faţă de cerinţele naţionale;
    4) prestarea serviciilor de instruire şi de transfer de cunoştinţe în domeniul acreditării şi testării, fără a se constitui în servicii de consultanţă pentru obţinerea/ menţinerea acreditării sau atestării competenţei tehnice;
    5) evaluarea OEC care solicită dreptul de a activa în domeniile reglementate, în scopul recunoaşterii ulterioare acestora de către autorităţile de reglementare. Modul de colaborare, precum şi obligaţiile părţilor sînt stipulate în convenţia care este prezentată ca anexă la prezentul Regulament si face parte integrantă din acesta;
    6) luarea deciziei de acreditare a OEC, care solicită recunoaşterea în domeniul reglementat, în cazul în care OEC solicitant îndeplineşte criteriile de acreditare din standardele de referinţă, documentele organizaţiilor europene şi internaţionale de acreditare adoptate la nivel naţional, din reglementările tehnice relevante, precum şi respectarea cerinţelor autorităţilor de reglementare aplicabile OEC recunoscute pentru domeniul lor de competenţă.
    11. Pentru realizarea funcţiilor sale de bază, MOLDAC exercită atribuţiile stabilite în art. 8, art.141 alin.(10) şi (11) din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    [Pct.11 modificat prin HG961 din 08.08.16, MO256-264/12.08.16 art.1044]
    12. MOLDAC este învestit cu următoarele drepturi:
    1) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, informaţii de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici şi alte organizaţii şi instituţii ce activează în domenii ce ţin de competenţa sa, indiferent de tipul de proprietate;
    2) să aplice, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, măsuri în vederea realizării planului de activitate al MOLDAC;
    3) să convoace consfătuiri cu participarea factorilor de decizie ai ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, instituţiilor ştiinţifice şi altor organe în problemele ce ţin de competenţa sa;
    4) să posede, utilizeze şi să administreze patrimoniul propriu, mijloacele bugetare şi mijloacele speciale de care dispune, conform legislaţiei în vigoare;
    5) să desfăşoare activităţi care sprijină, dezvoltă, îmbunătăţesc activitatea de acreditare şi evaluare a conformităţii, în conformitate cu practicile în domeniu, fără a intra în contradicţie cu activităţile de baza ale MOLDAC;
    6) să beneficieze, în condiţiile legii, de resursele financiare necesare desfăşurării activităţii sale la nivel naţional şi internaţional;
    7) să devină membru al organizaţiilor internaţionale, europene şi regionale de acreditare;
    8) să elaboreze şi să prezinte Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru promovare propuneri privind perfecţionarea legislaţiei în vigoare din domeniul său de activitate;
    9) să antreneze, în caz de necesitate, experţii din diferite domenii ale economiei naţionale care corespund cerinţelor speciale stabilite pentru realizarea activităţii de acreditare;
    10) să organizeze conferinţe, mese rotunde, workshop-uri cu părţile interesate;
    11) să participe la proiecte şi programe naţionale şi internaţionale în domeniu.
    13. MOLDAC este condus de un director, numit în funcţie pe bază de concurs, prin ordinul conducătorului organului central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii. Directorul Centrului trebuie să deţină cetăţenia Republicii Moldova, să posede studii superioare în domeniul tehnic sau economic şi experienţă de muncă în domeniul acreditării şi/sau al evaluării conformităţii de cel puţin 5 ani, inclusiv de cel puţin 3 ani în funcţie administrativă.
    14. Directorul MOLDAC este eliberat din funcţie, prin ordinul conducătorului organului central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii, în următoarele cazuri:
    1) pierdere a cetăţeniei;
    2) imposibilitate a exercitării funcţiei din motiv de sănătate;
    3) alegere în o altă funcţie;
    4) condamnare pentru săvîrşirea de infracţiuni cu intenţie sau condamnare la privaţiune de libertate prin hotărîre judecătorească irevocabilă.
    [Pct.14 modificat prin HG961 din 08.08.16, MO256-264/12.08.16 art.1044]
    15. Directorul MOLDAC:
    1) are răspunderea generală pentru îndeplinirea în bune condiţii a funcţiilor şi atribuţiilor ce revin MOLDAC şi pentru activitatea acestuia;
    2) poartă responsabilitate personală pentru utilizarea eficientă şi conform destinaţiei a mijloacelor financiare;
    3) aprobă, în limitele bugetului aprobat, structura şi statele de personal, formele şi modul de remunerare a angajaţilor MOLDAC;
    4) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu cu angajaţii MOLDAC, angajează şi eliberează personalul contractual al MOLDAC;
    5) asigură utilizarea raţională a resurselor bugetare conform destinaţiei acestora, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, precum şi integritatea bunurilor materiale ale MOLDAC;
    6) emite, în condiţiile legii, ordine, dispoziţii, aprobă documente (regulamente, proceduri, instrucţiuni etc.) şi alte acte care vizează activitatea MOLDAC şi controlează executarea lor;
    7) ia decizii privind acordarea/neacordarea, menținerea, extinderea, restrîngerea, suspendarea şi retragerea acreditării;
    [Pct.15 subpct.7) modificat prin HG961 din 08.08.16, MO256-264/12.08.16 art.1044]
    8) asigură pregătirea şi perfecţionarea personalului necesar în domeniu, organizează înzestrarea tehnico-materială a acestuia;
    9) reprezintă MOLDAC în relaţiile cu persoanele juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    10) asigură reprezentarea intereselor Republicii Moldova în cadrul organizaţiilor internaţionale şi europene de acreditare şi în alte organizaţii de interes pentru această activitate, semnează acorduri de colaborare si de recunoaştere reciprocă cu organisme de acreditare din alte ţări;
    11) motivează şi aplică sancţiuni disciplinare angajaţilor MOLDAC în condiţiile legii.
    [Pct.16 abrogat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    [Pct.16 modificat prin HG961 din 08.08.16, MO256-264/12.08.16 art.1044]
    [Pct.17 abrogat prin HG411 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.460]
    [Pct.17 în redacția HG961 din 08.08.16, MO256-264/12.08.16 art.1044]
    18. Structura şi statele de personal se aprobă prin ordinul directorului MOLDAC.
MOLDAC este constituit din direcţii şi secţii, în baza propriilor regulamente, aprobate de directorul MOLDAC.
    19. Corespondenţa MOLDAC este semnată de director şi persoane cu funcţii de răspundere din cadrul MOLDAC, abilitate cu acest drept prin ordinul directorului.
    20. Dreptul la prima semnătură pe toate actele îl are directorul MOLDAC. În lipsa directorului, dreptul la semnătură revine persoanei cu funcţii de răspundere din cadrul MOLDAC în temeiul ordinului directorului.
    21. Semnătura pe actele şi corespondenţa MOLDAC este în formă scrisă sau, în conformitate cu legislaţia, poate avea şi alte forme.
    22. MOLDAC colaborează cu ministere, alte autorităţi administrativ centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte organizaţii şi instituţii publice.
    În cadrul MOLDAC pot fi create comisii, comitete şi grupuri de lucru, care sînt convocate pentru abordarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice. La lucrările comisiilor, comitetelor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diverse domenii.

Anexă
la Regulamentul privind organizarea
şi funcţionarea instituţiei publice
„Centrul Naţional de Acreditare
din Republica Moldova” (MOLDAC)

CONVENŢIE *
    Părţile:
    Autoritatea de reglmentare:_____________________
    în calitate de autoritate competentă responsabilă pentru recunoaşterea organismelor de evaluare a conformităţii (OEC) ce realizează sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformităţii şi demonstrează independenţă, imparţialitate şi integritate, conform prevederilor unei reglementări tehnice, în vederea recunoaşterii
şi
    MOLDAC în calitate de organism naţional de acreditare, în scopul asigurării cadrului procedural şi organizatoric pentru aplicarea prevederilor privind recunoaşterea OEC acreditate care solicită dreptul de a activa în domeniile ce fac obiectul anexei nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii şi pentru care există cerinţe esenţiale prevăzute în reglementările tehnice respective, în conformitate cu art. 4 alin.6 din Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică, convin următoarele:
Capitolul I
DISPOZIŢII  GENERALE
    1. Prezenta convenţie stabileşte:
    1) cerinţele aplicabile OEC ce solicită acreditarea în vederea recunoaşterii;
    2) obligaţiile părţilor;
    3) modul în care părţile se vor implica şi vor colabora pentru:
    a) evaluarea OEC care solicită acreditarea în vederea recunoaşterii;
    b) supravegherea OEC recunoscute,
astfel încît să se asigure un nivel ridicat de încredere în legătură cu dovedirea şi menţinerea capabilităţii şi competenţei OEC recunoscute pentru a realiza sarcini specifice în aplicarea prevederilor următoarelor reglementări tehnice:
    Reglementarea tehnică:____________________________
    2. Referinţele la Reglementările tehnice menţionate la pct. 1 al prezentei convenţii se pot modifica de către autoritatea de reglementare, corelate cu evoluţia cadrului de reglementare, prin amendarea convenţiei semnate între părţi.
    3. Organizarea şi funcţionarea OEC ce solicită acreditarea în vederea recunoaşterii trebuie să corespundă standardelor de referinţă adecvate, ţinînd cont de cerinţele specifice aplicabile OEC recunoscute şi, dacă este cazul, de cerinţele suplimentare stabilite de autoritatea de reglementare.
Capitolul  II
MODUL DE  COLABORARE A PĂRŢILOR
    4. Solicitarea de acreditare şi de recunoaştere, dosarul cu documentele cerute de la OEC în legătură cu solicitarea de acreditare şi recunoaştere, se depune de către OEC la sediul MOLDAC, care o înregistrează în registrul solicitărilor de acreditare în vederea recunoaşterii. Modelul solicitării referitor la acreditare şi recunoaştere, precum şi conţinutul dosarului de documente, este stabilit de către MOLDAC cu acordul autorităţii de reglementare.
    5. MOLDAC informează autoritatea de reglementare atunci cînd OEC solicită acreditarea în vederea recunoaşterii. Informaţia se transmite de către secretariatul MOLDAC în scris (email, fax), în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.
    6. Autoritatea de reglementare, prin reprezentantul său, poate participa în calitate de observator în echipa de evaluare MOLDAC atît pentru evaluarea iniţială a OEC, cît şi pentru realizarea evaluărilor ulterioare privind supravegherea, extinderea acreditării, reacreditarea, şi evaluările neplanificate solicitate de către autoritatea de reglementare.
    7. Autoritatea de reglementare, atunci cînd consideră necesar, deleagă specialistul său desemnat pe domeniul care este solicitat la acreditare de către OEC şi transmite în scris către MOLDAC, în termen de 5 zile lucrătoare, numele şi datele de contact ale persoanei desemnate. Reprezentantul desemnat asigură legătura cu MOLDAC.
    8. MOLDAC publică informaţia referitoare la acreditarea acordată pe pagina web., la secţiunea ”organisme de evaluare a conformităţii acreditate în domeniul reglementat”.
    9. După acordarea acreditării, MOLDAC întocmeşte un raport de evaluare în vederea recunoaşterii, care cuprinde denumirea OEC acreditat, domeniul evaluat, rezultatele evaluării. Modelul raportului de evaluare în vederea recunoaşterii este elaborat de către MOLDAC, cu acordul autorităţii de reglementare şi face parte din sistemul de management al MOLDAC.
    10. După acordarea acreditării, MOLDAC transmite, în termen de 5 zile lucratoare, autorităţii de reglementare solicitarea OEC de recunoaştere, raportul de evaluare în vederea recunoaşterii OEC, decizia luată, copia certificatului de acreditare, dosarul cu documente referitor la solicitarea de recunoaştere, cerut de la OEC.
    [Pct.10 modificat prin HG961 din 08.08.16, MO256-264/12.08.16 art.1044]
    11. Autoritatea de reglementare analizează raportul MOLDAC de evaluare în vederea recunoaşterii şi documentele anexate.
    12. Autoritatea de reglementare, prin ordinul său, recunoaşte OEC solicitant, în cazul în care conformitatea cu cerinţele stabilite în legislaţia relevantă aplicabilă este dovedită de către aceasta, şi informează MOLDAC despre decizia luată în termen de 5 zile lucrătoare.
    13. Recunoaşterea se acordă pe termenul de valabilitate al certificatului de acreditare.
    14. MOLDAC informează OEC privind acordarea recunoaşterii de către autoritatea de reglementare şi îl înscrie în Registrul unic al OEC recunoscute. Informaţia privind recunoaşterea este publicată de MOLDAC pe pagina sa de web.
    15. MOLDAC poate efectua o evaluare extraordinară a OEC în următoarele cazuri:
    a) cînd există reclamaţii şi apeluri întemeiate ale terţilor referitoare la activitatea OEC sau a clienţilor acestuia;
    b) în situaţia în care MOLDAC/autoritatea de reglementare constată sau este sesizat cu privire la încălcarea de către OEC recunoscut a condiţiilor în care s-a acordat acreditarea/recunoaşterea (informaţii relevante în media, informaţii de la organe de stat de control şi alte surse de informare etc.);
    c) în situaţia în care OEC recunoscut schimbă unele condiţii faţă de cele în care s-a acordat acreditarea/recunoaşterea.
    16. MOLDAC informează autoritatea de reglementare asupra rezultatelor evaluării extraordinare, precum şi asupra deciziei luate.
    17. Urmare a examinării rezultatelor evaluării extraordinare efectuate de către MOLDAC, autoritatea de reglementare, prin ordinul său, poate suspenda/restrînge domeniul pentru care s-a acordat recunoaşterea sau retrage recunoaşterea unui OEC în cazul nerespectării cerinţelor care au stat la baza recunoaşterii sau în situaţia în care OEC solicită acest lucru. Autoritatea de reglementare transmite MOLDAC o copie a ordinului emis.
    18. Condițiile de suspendare, restrîngere sau retragere a recunoașterii a organismelor de evaluare a conformității se stabilesc de autoritatea cu funcţii de reglementare.
    1) Autoritatea cu funcţii de reglementare suspendă recunoaşterea în următoarele cazuri:
    a) la solicitarea organismului de evaluare a conformităţii recunoscut;
    b) dacă organismului de evaluare a conformităţii recunoscut i s-a suspendat acreditarea conform deciziei de suspendare a acreditării, adoptată şi prezentată de către Centrul Naţional de Acreditare;
    c) dacă, prin decizia autorităţii cu funcţii de reglementare, s-a constatat utilizarea abuzivă a statutului de organism de evaluare a conformităţii recunoscut (inclusiv în legătură cu referirile incorecte la sistemul de certificare, la certificate sau mărci, precum şi cu cele din publicitate, cataloage etc.);
    d) dacă în privinţa organismului de evaluare a conformităţii a fost emisă încheierea instanţei de insolvabilitate privind intrarea în faliment conform Legii insolvabilităţii nr.149 din 29 iunie 2012 sau dacă a fost deschisă procedura de lichidare conform Codului civil, în ambele cazuri în temeiul extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice.
    2) Autoritatea cu funcţii de reglementare restrînge recunoaşterea în următoarele cazuri:
    a) la solicitarea organismului de evaluare a conformităţii recunoscut;
    b) dacă organismul de evaluare a conformităţii recunoscut nu a demonstrat competenţă pentru o parte din domeniul acreditat, conform deciziei de restrîngere a acreditării, adoptată şi prezentată de către Centrul Naţional de Acreditare.
    3) Autoritatea cu funcţii de reglementare retrage recunoaşterea în următoarele cazuri:
    a) la solicitarea organismului de evaluare a conformităţii recunoscut;
    b) dacă organismului de evaluare a conformităţii recunoscut i s-a retras acreditarea conform deciziei de retragere a acreditării, adoptată şi prezentată de către Centrul Naţional de Acreditare;
    c) dacă activitatea organismului de evaluare a conformităţii recunoscut a încetat ca urmare a radierii acestuia din Registrul de stat al persoanelor juridice.
    [Pct.18 în redacția HG961 din 08.08.16, MO256-264/12.08.16 art.1044]
    19. Modificările survenite în statutul de OEC recunoscut, ca urmare a suspendării/ restrîngerii/ retragerii domeniului pentru care s-a acordat recunoaşterea sînt publicate de MOLDAC pe pagina sa web.
Capitolul III
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
    20. Obligaţiile autorităţii de reglementare sînt:
    1) cooperarea cu MOLDAC în termenele stabilite de prezenta convenţie;
    2) desemnarea a unui reprezentant şi a unui înlocuitor al acestuia, pentru fiecare reglementare tehnică din domeniul său de competenţă, şi să facă cunoscute MOLDAC, în scris, numele şi datele de contact ale persoanelor desemnate;
    3) asigurarea de către reprezentanţii desemnaţi a legăturii cu MOLDAC în domeniul specific ce fac obiectul desemnării lor;
    4) transmiterea pentru avizare a proiectelor modificărilor la reglementările tehnice menţionate la pct. 1 al convenţiei, semnate de către MOLDAC şi autoritatea competentă, precum şi informarea MOLDAC privind modificările la reglementările tehnice respective, aprobate şi publicate;
    5) recunoaşterea OEC acreditate de către MOLDAC şi care respectă cerinţele/criteriile aplicabile OEC recunoscute;
    [Pct.20 subpct.5) modificat prin HG961 din 08.08.16, MO256-264/12.08.16 art.1044]
   
51) recunoașterea certificatelor de acreditare emise de către organismele naţionale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, care au susţinut cu succes evaluările la nivel de omologi;
    [Pct.20 subpct.51) introdus prin HG961 din 08.08.16, MO256-264/12.08.16 art.1044]
    6) informarea Centrului Naţional de Acreditare în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de acordare, extindere, suspendare, ridicare a suspendării, restrîngere sau retragere a recunoaşterii organismului de evaluare a conformităţii ori despre neacordare a recunoaşterii, cu motivarea neacordării;
    [Pct.20 subpct.6) în redacția HG961 din 08.08.16, MO256-264/12.08.16 art.1044]
   
7) informarea Centrului National de Acreditare în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei referitor la recunoașterea organismelor de evaluare a conformității acreditate de către organismele naţionale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare.
    [Pct.20 subpct.7) introdus prin HG961 din 08.08.16, MO256-264/12.08.16 art.1044]
    21. Obligaţiile MOLDAC sînt:
    1) realizarea acreditării utilizînd standardele de referinţă adecvate, ţinînd cont de cerinţele specifice aplicabile OEC recunoscute şi, dacă este cazul, de cerinţele suplimentare stabilite de autoritatea de reglementare;
    2) informarea autorităţii de reglementare despre orice solicitare pentru acreditare în vederea recunoaşterii primite din partea unui OEC, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia;
    3) acceptarea participării reprezentantului desemnat al autorităţii de reglementare în calitate de observator în echipa de evaluare;
    4) acceptarea participării reprezentantului desemnat la evaluările ce privesc acreditarea iniţială şi evaluările ulterioare pentru supravegherea, extinderea acreditării, reacreditarea sau evaluările neplanificate ale OEC recunoscute, cu precizarea perioadei în care va avea loc evaluarea;
    5) punerea la dispoziţia autorităţii de reglementare a documentelor necesare analizei în vederea recunoaşterii, conform pct. 10 al prezentei convenţii;
    6) publicarea și menţinerea Registrului unic al OEC recunoscute pe pagina web a MOLDAC;
    [Pct.21 subpct.6) în redacția HG961 din 08.08.16, MO256-264/12.08.16 art.1044]
    [Pct.21 subpct.7) exclus prin HG961 din 08.08.16, MO256-264/12.08.16 art.1044]
    8) informarea OEC care a solicitat recunoaşterea privind acordarea, neacordarea, suspendarea, ridicarea suspendării, restrîngerea, retragerea acordarea /neacordarea de către autoritatea de reglementare a recunoaşterii;
    [Pct.21 subpct.8) modificat prin HG961 din 08.08.16, MO256-264/12.08.16 art.1044]
    9) informarea de urgenţă a autorităţii de reglementare privind orice probleme sau situaţii deosebite legate de activitatea OEC recunoscute, care i-au fost aduse la cunoştinţă;
    [Pct.21 subpct.9) modificat prin HG961 din 08.08.16, MO256-264/12.08.16 art.1044]  
    [Pct.21 subpct.10) exclus prin HG961 din 08.08.16, MO256-264/12.08.16 art.1044]
    11) informarea autorităţii de reglementare cu programul supravegherilor convenit cu OEC recunoscut;
    [Pct.21 subpct.11) modificat prin HG961 din 08.08.16, MO256-264/12.08.16 art.1044]
    12) nominalizarea unei persoane de contact în relaţia cu autoritatea de reglementare şi punerea la curent, în scris, a autorităţii de reglementare, a numelui şi datelor de contact ale acesteia;
    13) informarea autorității de reglementare, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire despre orice decizie pentru acreditare în vederea recunoaşterii, primite din partea unui OEC privind acordarea, menținerea, extinderea, suspendarea, ridicarea suspendării, restrîngerea sau retragerea acreditării.
    [Pct.21 subpct.13) introdus prin HG961 din 08.08.16, MO256-264/12.08.16 art.1044]
Capitolul IV
AMENDAMENTE
    22. Prezenta convenţie poate fi revizuită şi modificată prin acordul scris al părţilor.
Capitolul V
INTRAREA ÎN VIGOARE ŞI DURATA CONVENŢIEI
    Convenţia intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi este valabilă pînă la momentul cînd una dintre părţi va comunica în scris despre intenţia de denunţare a acesteia.
    Pentru AUTORITATEA DE
    REGLEMENTARE                         Director MOLDAC

    ----------------------------------       ----------------------------


    Semnată la ………………. în ziua de ………. luna ………… anul ...., în două exemplare originale, cîte unul pentru fiecare Parte.

    *)Prevederile Convenţiei model pot fi completate sau modificate în cadrul negocierilor între Părţi privind semnarea acestuia, în condiţiile respectării prevederilor legale.