HGM202/2013
ID intern unic:  347185
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 202
din  14.03.2013
cu privire la aprobarea Programului de consolidare a
serviciului salvatori şi pompieri în localităţile rurale

ale Republicii Moldova
Publicat : 22.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 60-63     art Nr : 256
    MODIFICAT
    HG739 din 20.10.15, MO291-295/23.10.15 art.830


    În conformitate cu prevederile art.7 lit.b) din Legea nr.271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.20, art.231) şi art.8 alin. (1) lit.a) din Legea nr.267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.15-16, art.144), precum şi în scopul promovării unei politici consecvente în domeniul apărării împotriva incendiilor şi altor situaţii excepţionale în localităţile rurale ale Republicii Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Programul de consolidare a serviciului salvatori şi pompieri în localităţile rurale ale Republicii Moldova, conform anexei nr.1;
    Planul de acţiuni privind implementarea Programului de consolidare a serviciului salvatori şi pompieri în localităţile rurale ale Republicii Moldova, conform anexei  nr. 2.
    2. Ministerul Afacerilor Interne:
    prin intеrmеdiul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, va întreprinde acţiunile necesare în vederea rеаlizării Рrogrаmului nominalizat;
va raporta Guvernului, anual, pînă la data de 30 iunie, despre îndeplinirea Programului aprobat.
    3. Realizarea Programului de consolidare a serviciului salvatori şi pompieri în localităţile rurale ale Republicii Moldova şi a Planului de acţiuni privind implementarea acestuia se va efectua din contul şi în limitele numărului de personal, a alocaţiilor prevăzute în aceste scopuri în bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                     Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                                  Veaceslav Negruţa

    Nr. 202. Chişinău, 14 martie 2013.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG739 din 20.10.15, MO291-295/23.10.15 art.830]

    anexa nr.2