LPC204/2013
ID intern unic:  349304
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 204
din  12.07.2013
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
Publicat : 24.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 186     art Nr : 607
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art.401), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), textul „din sectorul nebugetar al economiei naţionale” se exclude.
    2. La articolul 2:
    după noţiunea „proprietate publică” se introduc două noţiuni noi cu următorul cuprins:
    „bunuri ale domeniului public al statului – totalitate a bunurilor mobile şi imobile destinate satisfacerii intereselor generale ale statului;
    bunuri ale domeniului privat al statului – totalitate a bunurilor mobile şi imobile, aflate în patrimoniul statului, care au o destinaţie strict determinată, alta decît satisfacerea unui interes general;”
    noţiunea „sector nebugetar al economiei naţionale” se exclude.
    3. La articolul 6 alineatul (1):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) adoptarea hotărîrilor privind atribuirea bunurilor proprietate de stat domeniului public sau domeniului privat al statului privind trecerea acestora dintr-un domeniu în altul sau în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale;”
    alineatul se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) adoptarea hotărîrilor privind trecerea întreprinderilor de stat şi a bunurilor imobile proprietate publică a statului din administrarea unei autorităţi a administraţiei publice centrale în administrarea altei autorităţi a administraţiei publice centrale;”
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) adoptarea hotărîrilor privind fondarea, restructurarea, reorganizarea sau lichidarea întreprinderilor de stat privind transmiterea acestora în administrare autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi exercitarea funcţiei de supraveghere a activităţii întreprinderilor respective;”
    alineatul se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) adoptarea hotărîrilor privind  fondarea societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, precum şi privind iniţierea restructurării, reorganizării sau lichidării societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;”.
    4. Articolul 7:
    alineatul (3):
    la litera a), cuvintele „în condiţiile legii organice” se substituie cu cuvintele „în conformitate cu legislaţia”;
    alineatul se completează cu literele  f1) şi f2) cu următorul cuprins:
    „f1) administrarea terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile  proprietate privată, inclusiv darea lor în locaţiune/arendă;
    f2) adoptarea deciziilor privind preluarea în administrare a bunurilor proprietate a statului din administrarea economică a societăţilor comerciale fondate în procesul privatizării;”
    alineatul (4):
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) participarea la procesul de privatizare a terenurilor din domeniul privat al statului şi încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a acestora;”
    la litera h), cuvintele „restructurării şi privatizării” se substituie cu cuvintele „restructurării/lichidării sau privatizării”.
    5. Articolul 8:
    alineatul (1):
    la litera b), cuvîntul „lege” se substituie cu cuvîntul „legislaţie”;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) asigurarea, în temeiul unei hotărîri de Guvern, a fondării, restructurării, reorganizării sau lichidării întreprinderilor de stat,  a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat în limitele legii şi exercitarea funcţiilor de fondator (cofondator) în administrarea acestora;”
    alineatul se completează cu  litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) transmiterea, cu acordul autorităţii administraţiei publice centrale interesate, a bunurilor proprietate publică a statului, cu excepţia celor care se transmit conform  art. 6 alin. (1) lit. a1), din administrarea unei autorităţi a administraţiei publice centrale în administrarea altei autorităţi a administraţiei publice centrale;”
    la litera g), după cuvintele „ramurile respective,” se introduce textul „inclusiv coordonarea înstrăinării, gajării şi casării activelor,”;
    alineatul se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
    „g1) administrarea terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate de stat din gestiune, inclusiv darea lor în locaţiune/arendă;”
    alineatul (2) se completează cu  litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) elaborarea caietelor de sarcini;”.
    6. Articolul 9:
    alineatul (2):
    la litera e), cuvintele „a holdingurilor municipale,” se exclud;
    la litera g), cuvintele „şi gospodăriei comunale” se exclud;
    la alineatul (3) litera a), cuvintele „şi gospodăriei comunale” se exclud.
    7. La articolul 10:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „ , cu excepţia cazurilor prevăzute de lege”;
    articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Nu se permite constituirea uzufructului asupra bunurilor proprietate de stat, precum şi asupra bunurilor societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.”
    8. Legea se completează cu  articolul 101 cu următorul cuprins:
    „Articolul 101. Inventarierea şi delimitarea bunurilor
                             proprietate publică
    (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale efectuează inventarierea bunurilor proprietate publică şi, în baza listelor de inventariere, asigură delimitarea acestora atît după apartenenţă (de stat/locală), cît şi pe domenii (public/privat), în modul şi în termenele stabilite de Guvern.
    (2) Listele bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale se întocmesc  în baza actelor de inventariere.
    (3) Listele bunurilor imobile proprietate publică a statului, coordonate cu autorităţile administraţiei publice locale de ambele niveluri pe al căror teritoriu administrativ sînt amplasate aceste imobile şi aprobate prin hotărîre de Guvern, servesc temei pentru înregistrarea primară a  bunurilor respective în registrul bunurilor imobile.
    (4) Listele bunurilor imobile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale administrate de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, coordonate cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi cu autorităţile administraţiei publice centrale interesate şi aprobate prin decizii ale consiliilor respective de nivelul întîi, servesc temei pentru înregistrarea primară a bunurilor respective în registrul bunurilor imobile.
    (5) Listele bunurilor imobile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale administrate de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea, coordonate cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi  şi cu autorităţile administraţiei publice centrale interesate şi aprobate prin decizii ale consiliilor respective de nivelul al doilea, servesc temei pentru înregistrarea primară a bunurilor respective în registrul bunurilor imobile.
    (6) Delimitarea bunurilor imobile proprietate publică se finalizează cu înregistrarea drepturilor şi a domeniilor în registrul bunurilor imobile.
    (7) Delimitarea terenurilor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale se realizează în modul stabilit de Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor.”
    9. Articolul 12:
    la litera c), cuvîntul „transmiterea” se substituie cu cuvîntul „trecerea”;
    la litera h), cuvîntul „restructurarea” se substituie cu cuvintele „reorganizarea/restructurarea”.
    10. Articolul 13:
    alineatul (1):
    litera b) se completează în final cu textul  „ , cu excepţia celor stabilite de lege”;
    alineatul se completează cu litera h1) cu următorul cuprins:
    „h1) publicaţiile periodice „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, monitoarele oficiale ale raioanelor, ale municipiilor şi monitorul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, precum şi publicaţiile periodice publice incluse în lista bunurilor nepasibile de privatizare;”
    la alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) întreprinderile de stat/municipale care editează publicaţii periodice.”
    la alineatul (3), textul „la alin. (2) lit. c)” se substituie cu textul „la alin. (2) lit. b) şi c)” .
    11. Articolul 14:
    la alineatul (2), cuvintele „prin lege sau” se exclud;
    alineatul (4):
    în partea introductivă, cuvîntul „şi” se substituie cu cuvintele „sau a”;
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) transmiterii în proprietate unităţilor administrativ-teritoriale a întreprinderilor de stat, a subdiviziunilor lor, a bunurilor distincte proprietate de stat, inclusiv a cotelor de participare ale statului în societăţile comerciale;”
    la litera c), cuvîntul „distincte” se substituie cu cuvîntul „imobile”;
    la alineatul (6), textul „instituţiilor şi întreprinderilor de stat, a subdiviziunilor acestora” se substituie cu textul „subdiviziunilor instituţiilor şi întreprinderilor de stat”.
    12. Articolul 17:
    la alineatul (1), cuvintele „în procesul tehnologic” se substituie cu cuvintele „de instituţiile publice,”;
    la alineatul (5), după cuvintele „de privatizare” se introduce textul „ , cu excepţia activelor din cadrul parcurilor industriale,”;
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Termenul contractului de locaţiune a bunurilor imobile ale  întreprinderilor de stat/municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public din cadrul parcului industrial nu poate depăşi termenul-limită pentru care a fost acordat titlul de parc industrial.”
    la alineatul (7), după cuvintele „faţă de bugetul public naţional” se introduc cuvintele „şi a restanţelor la plata salariilor”, iar după cuvintele „se investesc” –cuvîntul „prioritar”.
    13. La articolul 18:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Activele neutilizate ale întreprinderilor de stat/municipale, ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public, precum şi ale instituţiilor publice, se vînd în modul stabilit de Guvern.”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Încăperile nelocuibile neutilizate, precum şi terenurile care au devenit active neutilizate ale întreprinderilor de stat/municipale sau ale societăţilor comerciale cu capital public, cu excepţia bunurilor imobile din cadrul parcurilor industriale, nu cad sub incidenţa prezentului articol. Bunurile indicate sînt pasibile de privatizare în modul stabilit la art. 50 şi 54.”
    14. Articolul 19:
    la alineatul (1) litera a), textul „ori vînzarea prin concurs investiţional a pachetului de acţiuni proprietate publică” se exclude;
    la alineatul (3), cuvintele „investiţiilor publice” se substituie cu cuvintele „investiţiilor private”.
    15. La articolul 20 alineatul (4) litera d), cuvintele „domeniului public” se substituie cu cuvintele „proprietate de stat”.
    16. La articolul 21, alineatul (3) se completează în final cu cuvintele „şi Guvernului”.
    17. La articolul 22 alineatul (1):
    se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) întreprinderile de stat/municipale, ca complexe patrimoniale unice;”
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) bunurile imobile, mobile şi complexele de bunuri;”.
    18. La articolul 23, alineatul (2) se completează cu  litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) vînzare de acţiuni în condiţiile ofertei publice;”.
    19. Articolul 24:
    alineatul (2):
    în partea introductivă, textul „complexelor de bunuri imobile şi” se substituie cu textul „bunurilor imobile, mobile şi complexelor acestora, complexelor patrimoniale unice,”;
    la litera a), cuvintele „cu strigare” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Privatizarea publicaţiilor periodice publice se efectuează conform prevederilor Legii privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice.”
    20. La articolul 27:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „ , precum şi bunurile specificate la art. 22 alin. (2)”;
    alineatul (4):
    la litera a), după cuvîntul „municipale” se introduce textul „ , ca complexe patrimoniale unice,”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) bunurile imobile, mobile şi complexele de bunuri;”
    alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) terenurile din domeniul privat al proprietăţii publice atribuite pentru construcţii.”
    21. La articolul 34 alineatul (1), cuvintele „şi/sau” se substituie cu cuvîntul „sau”.
    22. La articolul 37 alineatul (1), textul „a complexelor de bunuri imobile” se substituie cu textul „a bunurilor imobile, mobile sau a complexelor de bunuri, a complexelor patrimoniale unice”.
    23. La articolul 38 alineatul (2) litera  b), cuvintele „nepasibile de privatizare” se substituie cu cuvintele „care nu constituie obiect al privatizării”.
    24. Articolul 43:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 43. Privatizarea fără anunţul preţului
                           iniţial, privatizarea cu titlu gratuit
                           şi vînzarea de acţiuni în condiţiile
                           ofertei publice”;
    la alineatul (2), textul „complexelor de bunuri imobile” se substituie cu textul „bunurilor imobile, mobile sau a complexelor de bunuri”;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) În cazul în care acţionarul societăţii pe acţiuni în care statul sau unitatea administrativ-teritorială deţine un pachet de acţiuni cu drept de vot a făcut de sine stătător sau cu persoane afiliate o ofertă publică de procurare a acţiunilor acestei societăţi, conform cerinţelor legislaţiei, vînzătorul este în drept să vîndă la preţul propus în oferta publică acţiunile proprietate publică, dacă aceste acţiuni:
    a) sînt incluse în lista bunurilor supuse privatizării; şi
    b) constituie mai puţin de 10% din numărul total de acţiuni cu drept de vot plasate de societatea pe acţiuni.”
    25. La articolul 47 alineatul (1), cifrele „25” se substituie cu cifrele „33”.
    26. La articolul 48 alineatul (1), textul „în funcţie de cota procentuală în bunuri prevăzută pentru fiecare cotaş în certificatul de proprietate privată” se substituie cu textul „în modul stabilit de Guvern”.
    27. La articolul 50  alineatul (3):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) încăperile nelocuibile din clădirile în care sînt amplasate autorităţi publice, întreprinderi, organizaţii şi instituţii de stat/municipale (cu excepţia subsolurilor ori parterului acestor clădiri, în cazul în care au fost prevăzute în documentele de proiectare sau de inventariere tehnică pentru amplasarea bunurilor de menire socială, şi a încăperilor din subsoluri, etaje tehnice în care nu sînt amplasate noduri ale reţelelor inginereşti);”
    litera b) se completează în final cu textul „ , cu excepţia celor permise pentru vînzare/cumpărare  în conformitate cu legislaţia”.
    28. La articolul 57 alineatul (2) litera a), cuvîntul „înstrăineze” se substituie cu cuvintele „înstrăineze/transmită”.
    29. Articolul 58 alineatul (2):
    se completează cu  litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) achitării serviciilor prestate de registratorii independenţi;”
    se completează cu  litera h1) cu următorul cuprins:
    „h1) desfăşurării activităţilor ce ţin de lichidarea/reorganizarea întreprinderilor de stat/municipale şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public;”.
    30. La articolul 63:
    alineatul (2) se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) capitalizării investiţiilor efectuate în societatea comercială privatizată;”
    la alineatul (7), textul „contractului, inclusiv a” se exclude.
    31. Articolul 64:
    la alineatul (1), cuvintele „pot fi” se substituie cu cuvîntul „sînt”;
    la alineatul (3), textul „poate fi efectuată după încetarea contractului de vînzare-cumpărare” se substituie cu textul „se efectuează după încetarea supravegherii postprivatizare”, iar după cuvintele „obligaţiilor contractuale” se introduc cuvintele „în termen de un an”;
    alineatul (4)  va avea următorul cuprins:
    „(4) Acordul indicat la alin. (3) se eliberează în cazul în care cumpărătorul realizează în termenele stabilite investiţiile asumate şi alte obligaţii contractuale.”
    la alineatul (9), cuvintele „pot fi capitalizate” se substituie cu cuvintele „se capitalizează”.
    32. La articolul 65, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Modificările contractului de vînzare-cumpărare nu pot afecta condiţiile de privatizare privind preţul şi termenul de achitare stabilite în contract, stingerea datoriilor asumate, volumul total al investiţiilor, termenul final de realizare a programului investiţional.”
    33. Articolul 69:
    la alineatul (2), textul „1 aprilie” se substituie cu textul „15 aprilie”;
    la alineatul (3), textul „1 iunie, raport” se substituie cu textul „1 iulie, un raport”.
    34. Anexa se substituie cu anexa la prezenta lege.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 9 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Igor CORMAN

    Nr. 204. Chişinău, 12 iulie 2013.

   
anexa