HGO780/2013
ID intern unic:  349801
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 780
din  04.10.2013
cu privire la reconfirmarea aprobării concesionării
activelor Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”
şi acondiţiilor concesionării acestora
Publicat : 07.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 221     art Nr : 875
    În temeiul art.11 lit. b) din Legea nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.165-166, art.605), cu modificările şi completările ulterioare, art.7 alin.(1) lit.  b) şi e), art. 12 alin.(3) din  Legea nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.67, art.752), cu modificările şi completările ulterioare,  şi în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.438 din 19 iunie 2012 „Cu privire la iniţierea proiectului de parteneriat public-privat pentru concesionarea Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.126-129, art.466), precum şi ţinînd cont de Hotărîrea Parlamentului nr.227 din  3 octombrie 2013  privind rezultatul audierilor despre situaţia de la S.A. „Banca de Economii” şi concesionarea Î.S.„Aeroportul Internaţional Chişinău”, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se reconfirmă:
    aprobarea concesionării activelor aflate în gestiunea economică a Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi terenul aferent acestora;
    aprobarea condiţiilor сoncesionării activelor aflate în gestiunea economică a Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”, conform anexei nr. 1;
    aprobarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului închis de selectare a concesionarului, conform anexei nr.2.
    2. Se reconfirmă:
    împuternicirea Ministerului Economiei de a asigura buna desfăşurare a procedurii de selectare a concesionarului prin concurs închis în conformitate cu Condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului închis de selectare a concesionarului aprobate, precum şi în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 476 din 4 iulie 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat”;
    împuternicirea autorităţii administrative centrale, care exercită în numele Guvernului funcţiile de fondator al Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional Chişinău”, de a încheia contractul de concesiune şi de a monitoriza executarea prevederilor acestuia.
    3. Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei, va asigura menţinerea nivelului taxelor aeronautice pentru perioada contractului de concesiune nu mai mic decît cel valabil la data semnării contractului de concesiune, iar mărimea acestora va asigura rambursarea investiţiilor prevăzute de contract.
    4. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura modificarea documentaţiei cadastrale, în conformitate cu cerinţele legislaţiei cadastrului bunurilor imobile, şi va asigura înregistrarea modernizărilor aduse obiectului concesiunii (bunuri imobile) în Registrul bunurilor imobile, ca proprietate publică a statului.
    5. Ministerul Economiei va asigura publicarea pe pagina sa oficială a  clauzelor esenţiale ale contractului de concesiune a activelor Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”.
    6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării actului Curţii Constituţionale privind controlul constituţionalităţii Hotărîrii Guvernului nr. 321 din 30 mai 2013 „Cu privire la aprobarea concesionării activelor Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a condiţiilor concesionării acestora”.

    PRIM-MINISTRU                                                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                           Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                           Anatol Arapu

    Nr. 780. Chişinău, 4 octombrie 2013.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 780
din 4 octombrie 2013

Condiţiile concesionării activelor aflate în gestiunea economică
a Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”
    1. Obiectul concesiunii
    1.1. Obiect al concesiunii sunt activele Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi terenul aferent acestora, cu excepţia creanţelor şi datoriilor.
    1.2. Activitatea Sălii delegaţiilor oficiale se va desfăşura conform prevederilor legislaţiei şi în coordonare cu Cancelaria de Stat.
    2. Scopul concesiunii
    Dezvoltarea continuă a infrastructurii aeroportuare şi a calităţii serviciilor prestate de Aeroportul Internaţional Chişinău. Amplificarea competitivităţii regionale a Aeroportului Internaţional Chişinău prin creşterea eficienţei economice şi generare durabilă a veniturilor aeronautice şi nonaeronautice, în condiţiile respectării standardelor de maximă securitate şi siguranţă.
    3. Termenul concesiunii
    Activele Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”, şi terenul aferent acesteia se transmit în concesiune pe o perioadă de pînă la 49 de ani.
    4. Elemente de preţ
    4.1. Redevenţa concesionării activelor Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a terenului aferent acesteia se stabileşte în mărime de cel puţin 1% din veniturile din vînzări realizate din activitatea întreprinderii concesionale, cu o perioadă de graţie de 5 ani din data semnării contractului de concesiune şi va fi transferată la bugetul de stat.
    4.2. Volumul investiţiilor întreprinderii concesionale urmează a fi de cel puţin 230 mil. euro, în termen de pînă la scadenţa perioadei de concesiune, etapizat în funcţie de majorarea fluxului de pasageri deserviţi de aeroport, mişcările de aeronave şi transportul cargo, după cum urmează:
    I etapă: 40 mil. euro, în termen de doi ani de la data semnării contractului de concesiune, cu destinaţia – lucrări de extindere a terminalului, construcţia parcării auto, modernizarea pistei de decolare, peronului, sistemului de iluminare, sistemului de drenaj etc.;
    II etapă:  110 mil. euro, în termen de doi ani după atingerea unui flux de pasageri de cca.2,6 mil. persoane anual, cu destinaţia – construcţia unui terminal nou şi a terminalului cargo, extinderea parcării auto;
    III etapă: 80 mil. euro, în termen de doi ani după atingerea unui flux de pasageri de cca. 3,2 mil. persoane anual, cu destinaţia – lucrări de modernizare a aerodromului, extinderea terminalului nou şi a parcării auto, modernizarea infrastructurii.
        4.3. Rambursarea investiţiilor se va efectua din contul veniturilor obţinute din activitatea întreprinderii concesionale.
    5. Programul de lucrări
    Termenul începerii lucrărilor de reconstrucţie nu va depăşi 12 luni după semnarea contractului de concesiune.
    6. Criteriile generale de selectare a concesionarului
    mărimea redevenţei;
    perioada concesiunii;
    capitalul social – minimum 30 mil. euro;
    experienţă în prestarea serviciilor din domeniul aviaţiei civile – minimum 2 ani;
    experienţă în concesiunea serviciilor aeroportuare.
    6.1. În calitate de concesionar pot participa persoane fizice şi juridice din Republica Moldova, persoane fizice şi juridice străine, uniuni ale persoanelor juridice, care au fost desemnate de către comisia de concurs. Participanţii pot acţiona nemijlocit sau prin intermediul reprezentanţilor, mandataţi conform legislaţiei Republicii Moldova.
    6.2. Concesionarul trebuie să demonstreze că are acces la/sau dispune de active lichide, negrevate, linii de credit şi alte mijloace financiare suficiente pentru a asigura investiţiile şi fluxul de numerar operaţional.
    7. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante
    7.1. Concesionarul nu este în drept să înstrăineze, să greveze cu orice fel de drepturi sau sarcini obiectul concesiunii fără acordul scris al concedentului.
    7.2. Concesionarul se obligă să înregistreze modernizările aduse obiectului concesiunii (bunurile imobile) în Registrul bunurilor imobile, după finalizarea construcţiei acestora, ca proprietate a statului, cu grevarea dreptului său asupra construcţiei, pe perioada contractului de concesiune.
    7.3. Concesionarul este obligat să suporte toate cheltuielile ocazionate de acordarea concesiunii.
    8. Întreprinderea concesională
    8.1. Concesionarul, în perioada de pînă la 60 zile după semnarea contractului, va fonda o societate comercială (întreprindere concesională), în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova, cu sediul în mun. Chişinău, care va prelua în folosinţă activele ce constituie obiectul concesiunii.
    8.2. Capitalul social al întreprinderii concesionale urmează a fi de cel puţin 5 mil. euro.
    8.3. Întreprinderea concesională este obligată să achite, pe toată durata contractului de concesiune, taxele, impozitele şi toate plăţile obligatorii de stat şi locale.
    8.4. Personalul Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”, care asigură activitatea operaţională a aeroportului, va fi preluat de întreprinderea concesională în conformitate cu legislaţia în domeniul muncii.
    8.5. Asigurarea socială a angajaţilor întreprinderii concesionale se reglementează de legislaţia Republicii Moldova. Numărul angajaţilor cetăţeni ai Republicii Moldova trebuie să fie nu mai mic de 80 la sută din numărul total al angajaţilor întreprinderii concesionale.
    8.6. Întreprinderea concesională nu este în drept să înstrăineze, să greveze cu orice fel de drepturi sau sarcini obiectul concesiunii fără acordul scris al concedentului.
    9. Încetarea concesiunii
    9.1. Încetarea concesiunii la expirarea duratei contractului
    La expirarea termenului contractului de concesiune, concesionarul este obligat:
    să restituie concedentului, prin act, toate activele ce au făcut obiectul concesiunii şi să transmită în proprietatea acestuia acele active, care au apărut în urma investiţiilor efectuate de concesionar, conform programului de lucrări prevăzut de contract, gratuit şi libere de orice grevări. Activele restituite, inclusiv pista de decolare, terminalul şi infrastructura, vor asigura conformitatea cu cerinţele ICAO (cod 4D), cerinţele IATA categoria C;
    să transmită concedentului toată documentaţia tehnică, de proiect şi de alt gen, referitoare la obiectul concesiunii, registrele de producţie şi de personal, precum şi alte acte ce ţin de exploatarea obiectului concesiunii, conform standardelor internaţionale.
    9.2. Încetarea concesiunii la cererea concedentului
    Contractul de concesiune se reziliază înainte de termen în cazul în care concesionarul nu-şi respectă obligaţiile asumate prin contract. Constatarea nerespectării obligaţiilor se face la cererea concedentului de către instanţa de judecată competentă. În acest caz, concesionarul este obligat să despăgubească concedentul pentru orice daune produse din culpa sa şi să achite penalităţile în cuantumul stabilit prin contractul de concesiune.
    În cazul rezilierii contractului de concesiune, concesionarul transmite în proprietatea concedentului toate activele ce au făcut obiectul concesiunii şi cele ce au apărut în urma investiţiilor efectuate de el, precum şi cele care nu pot fi separate de obiectul concesiunii, fără a-i cauza prejudiciu sau ai diminua din utilitatea şi capacitatea de utilizare a obiectului concesiunii conform destinaţiei sale.
    9.3. Încetarea concesiunii prin renunţarea concesionarului
    Concesionarul poate renunţa la concesiune în cazul dispariţiei obiectului concesiunii sau al imposibilităţii de a-l exploata din motive independente de el.
    În această situaţie, temeinicia motivelor invocate de concesionar va fi verificată de o  comisie instituită de Guvern din reprezentanţi ai autorităţilor publice interesate. În temeiul concluziilor comisiei se va conveni asupra continuării sau încetării contractului.
    10.  Garanţiile şi apărarea drepturilor concesionarului
10.1.  Concedentul garantează concesionarului:
    protecţia investiţiilor şi neamestecul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice în activitatea de întreprinzător a întreprinderii concesionale, cu excepţia cazurilor în care printr-o astfel de activitate se încalcă legislaţia, se creează pericol real pentru viaţa şi sănătatea populaţiei sau se pot declanşa alte urmări grave;
    aprobarea cuantumului taxelor aeronautice, inclusiv a taxei de modernizare, de către Guvern, la propunerea Ministerului Economiei, la nivelul ce va asigura rambursarea  şi rentabilitatea investiţiilor prevăzute de contract.
    10.2. Autorităţile publice sunt obligate să respecte drepturile concesionarului acordate de lege. În cazul vătămării unui drept al concesionarului de către o autoritate publică, acesta este îndreptăţit să solicite înlăturarea încălcării şi repararea pagubei
    11. Controlul
    11.1. Concesionarul, anual, în termen de pînă la 30 aprilie al perioadei următoare anului de gestiune, prezintă concedentului situaţiile financiare pentru anul de gestiune şi raportul auditorului companiei internaţionale de  audit privind veridicitatea situaţiilor financiare ale întreprinderii concesionale, inclusiv raportul privind investiţiile efectuate.
    11.2. Concedentul, independent sau împreună cu alte autorităţi publice interesate, este în drept să efectueze controlul îndeplinirii condiţiilor contractului de concesiune, inclusiv a efectuării lucrărilor de construcţie şi reconstrucţie a infrastructurii.
    11.3. Controlul întreprinderii concesionale poate fi efectuat şi de către organele de control în limita competenţei lor.
    12. Dispoziţii finale
    12.1. Riscurile aferente realizării concesiuni prevăzute de contractul de concesiune, vor fi partajate între părţile contractante, conform prevederilor legale, pe toată perioada de valabilitate a contractului de concesiune.
    12.2. Litigiile, apărute între părţile contractante în cursul derulării contractului de concesiune, vor fi examinate de către instanţa de judecată competentă, precum şi, conform înţelegerii dintre părţi, de către judecata arbitrală.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 780
din 4 octombrie 2013


Condiţiile de organizare şi desfăşurare
a concursului închis de selectare a concesionarului
    1. Concursul închis de selectare a concesionarului (în continuare – concurs) se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentelor Condiţii de organizare şi desfăşurare a concursului închis de selectare a concesionarului. Hotărîrea Guvernului nr. 476 din 4 iulie 2012  „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat” se aplică în calitate de act normativ general, în măsura în care nu contravine prezentei hotărîri de Guvern.
    2. Pentru desfăşurarea procedurii de concurs Ministerul Economiei va crea comisia de concurs (în continuare – comisia). Comisia va fi formată dintr-un număr impar de membri persoane fizice, nu mai mic de 7, care trebuie să includă reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei, reprezentanţi ai concedentului, un specialist în economie, un specialist în jurisprudenţă, precum şi  specialişti în activitatea aeronautică.
    3. În caz de necesitate, pentru probleme specifice, în activitatea Comisiei pot fi antrenaţi şi alţi experţi şi specialişti. Experţii externi cooptaţi nu au drept de vot în cadrul Comisiei, însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra cărora îşi expun punctul de vedere. Raportul de specialitate este parte a dosarului de parteneriat public-privat.
    4. Comisia îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) defineşte criteriile de selectare a concesionarului şi verifică respectarea lor;
    b) asigură expedierea prin poştă a invitaţiilor în scris fiecărui investitor desemnat;
    c) stabileşte mărimea taxei de participare, a acontului (garanţie de participare la concurs) şi a garanţiei (garanţie de executare a proiectului);
    d) asigură primirea cererilor de participare la concurs;
    e) asigură, după caz, participanţilor la concurs acces pentru examinarea prealabilă a obiectului concesiunii şi a documentaţiei standard, oferă explicaţiile necesare;
    f) pune la dispoziţia participanţilor la concurs documentaţia de concurs şi explică modul de completare;
    g) primeşte ofertele înaintate de ofertanţi în limba de stat în mod obligatoriu şi în altă limbă, după caz, şi verifică în şedinţă publică integritatea, precum şi componenţa coletelor;
    h) asigură păstrarea ofertelor în safeu securizat;
    i) examinează şi evaluează ofertele;
    j) desfăşoară concursul, desemnează învingătorul concursului şi informează în scris participanţii la concurs despre rezultate;
    k) deschide ofertele şi, după caz, alte documente care însoţesc oferta;
    l) stabileşte oferta cîştigătoare;
    m) prezintă concedentului un raport privind totalizarea rezultatelor concursului;
    n) aprobă contractul de concesiune în forma negociată;
    o) transmite spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova informaţia despre rezultatele concursului.
    5. Comisia de concurs  va desemna cel puţin cinci candidaturi şi le va expedia invitaţiile pentru participare la concurs, conform următoarelor criterii:
    a) siguranţă  financiară;
    b) spectrul larg al capacităţilor tehnice;
    c) competenţă profesională.
    6. Candidaturile, desemnate de către comisia de concurs, trebuie să-şi decidă participarea la concurs în termen de 35 zile din data transmiterii invitaţiilor pentru participare şi să prezinte  comisiei de concurs datele necesare pentru a fi înregistraţi ca participanţi şi pentru depunerea ofertelor.
    7. Concursul va avea loc numai dacă se vor înregistra cel puţin doi participanţi dintre cei invitaţi. În caz contrar, concursul va fi extins pentru o perioadă de 10 zile. Dacă şi după  expirarea acestui termen se va prezenta numai un participant dintre cei invitaţi, se va proceda la examinarea ofertei lui şi dacă aceasta este conformă cerinţelor, stabilite de concedent, participantul va fi desemnat cîştigător al concursului.
    8. Concedentul  are obligaţia de a informa, în scris, toţi participanţii despre rezultatul concursului nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la semnarea de către membrii comisiei a procesului-verbal.
    9. După desemnarea celei mai bune oferte, comisia elaborează, în cel mult 30 de zile de la data deciziei respective, un proiect de contract de concesiune care să întrunească datele prevăzute în caietul de sarcini şi îl va transmite ofertantului desemnat învingător.
    10. Proiectul de contract elaborat se negociază în cel mult 30 de zile calendaristice din data primirii lui de către ofertantul desemnat învingător. În cazul în care, la expirarea termenului stabilit, ofertantul desemnat învingător refuză semnarea contractului, comisia este în drept să desemneze în calitate de învingător ofertantul clasat pe locul imediat următor conform rezultatelor evaluării. Proiectul contractului de concesiune în forma negociată se aprobă de comisie şi  urmează a fi semnat de concedent.
    11. Concedentul are obligaţia de a încheia contractul de parteneriat public-privat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare de către comisie. Valoarea investiţiilor indicată în oferta cîştigătoare este fermă şi nu poate fi modificată.
    12. În caz dacă indicatorii financiari ai ofertantului a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare nu reflectă posibilitatea finanţării activităţii de concesionare, ofertantul invitat de către concedent să încheie contractul de concesiune are obligaţia de a forma o garanţie pentru executarea corespunzătoare a contractului. Cuantumul garanţiei de bună execuţie se stabileşte de comisie şi se indică în documentaţia de concurs. Garanţia de bună execuţie se constituie printr-o scrisoare de garanţie.
    13. După finalizarea negocierilor şi aprobarea contractului de concesiune de către comisie, concedentul va prezenta Guvernului pentru aprobare un raport despre derularea şi rezultatele concursului.
    14. Comisia de concurs publică, în termen de 5 zile calendaristice din data semnării contractului, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un comunicat informativ privind desemnarea cîştigătorului concursului şi totalurile concursului.