HGM841/2013
ID intern unic:  350151
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 841
din  30.10.2013
privind punerea în aplicare a buletinului de
identitate electronic
Publicat : 01.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 243-247     art Nr : 947
    MODIFICAT
   
HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG635 din 23.05.16, MO140-149/27.05.16 art.694


    În temeiul Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, art. 314), cu modificările ulterioare, precum şi în scopul asigurării accesului la serviciile electronice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se pune în aplicare, începînd cu 1 martie 2014, buletinul de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova.
    2. Buletinul de identitate electronic va conţine mijloacele semnăturii digitale şi va servi drept instrument de identificare şi autentificare a persoanei fizice în resursele şi sistemele informaţionale, precum şi la prestarea serviciilor electronice.
    3. Agenţia Servicii Publice:

    1) asigură confecţionarea buletinului de identitate electronic şi eliberarea, la solicitare, a acestuia concomitent cu tipurile existente de buletine de identitate;

    2) asigură dezvoltarea mijloacelor semnăturii electronice din buletinul de identitate electronic;

    3) este desemnată în calitate de centru autorizat pentru emiterea, utilizarea şi actualizarea certificatelor cheilor publice şi a semnăturilor electronice la eliberarea actelor de identitate.

    [Pct.3 în redacția HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.4 abrogat prin HG635 din 23.05.16, MO140-149/27.05.16 art.694]
    5. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, inclusiv structurile subordonate acestora, vor asigura aplicarea buletinului de identitate electronic în resursele şi sistemele informaţionale, precum şi la prestarea serviciilor, inclusiv electronice.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                                        Pavel Filip

    Nr. 841. Chişinău, 30 octombrie 2013.