HGO1096/2013
ID intern unic:  351125
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1096
din  31.12.2013
privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2014
pentru implementarea Programului strategic de
modernizaretehnologică a guvernării (e-Transformare)
Publicat : 17.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 9-13     art Nr : 10
    În conformitate cu art. 2 din Legea nr.173 din 28 iulie 2011 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art.425), precum şi pentru realizarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 156-159, art. 780), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni pe anul 2014 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) (se anexează).
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor întreprinde măsurile ce se impun pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a prevederilor Planului de acţiuni.
    3. În vederea realizării eficiente şi durabile a acţiunilor Planului nominalizat, autorităţile publice menţionate la pct. 2, precum şi instituţiile publice, vor asigura în mod gratuit suportul şi schimbul reciproc de informaţii, în termen de 15 zile de la data solicitării sau, dacă informaţia este complexă, în termen de 30 de zile.
    4. Acţiunile prevăzute în Planul aprobat vor fi finanţate din contul fondurilor alocate pentru Proiectul „e-Transformare a Guvernării”.
    5. Autorităţile publice specificate la pct. 2, cel tîrziu pînă la data de 10 a lunii imediat următoare perioadei de raportare, vor prezenta semestrial Cancelariei de Stat rapoarte cu privire la implementarea acţiunilor nr. 1 – 13 din Plan şi raportul anual cu privire la implementarea integrală a prevederilor Planului în baza formatelor-standard remise autorităţilor de către Cancelaria de Stat.
    6. Monitorizarea şi coordonarea realizării măsurilor incluse în Planul de acţiuni pe anul 2014 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) se pun în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                                               Iurie LEANCĂ

    Nr. 1096. Chişinău, 31 decembrie 2013.

   
plan