HKK34/2014
ID intern unic:  354107
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 34
din  30.06.2014
privind Raportul auditului conformităţii exerciţiului
bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul
autorităţilor publice locale din raionul Leova pe
anul 2013
Publicat : 01.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 217-222     art Nr : 28
    Curtea de Conturi, în prezenţa dnei Efrosinia Greţu, preşedintele raionului Leova, dnei Maria Dubceac, şef al Direcţiei Finanţe  Leova, dnei Maria Manalachi, şef al Inspectoratului Fiscal Leova, dnei Olesea Tomşa, şef interimar al Oficiului cadastral teritorial Leova, dlui Mihail Doruc, şef al Direcţiei administrarea proprietăţii publice a Agenţiei Proprietăţii Publice, dlui Eugeniu Buraga, primar al or. Leova, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Leova pe anul 2013.
    _________________
    1Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (în continuare – Legea nr.261-XVI din 05.12.2008).

    Misiunea de audit a fost realizată în temeiul art.28, art.30 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2014, avînd drept scop verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale (în continuare – AAPL) din raionul Leova a prevederilor legal-normative în procesul bugetar; corespunderea cadrului normativ şi analitic a procedurilor de evaluare, planificare şi administrare a impozitelor/taxelor locale, precum şi de planificare, executare şi raportare a cheltuielilor bugetare; verificarea administrării şi integrităţii patrimoniului public.
    Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele internaţionale de audit ale instituţiilor supreme de audit, puse în aplicare prin hotărîrea Curţii de Conturi2. Probele de audit au fost obţinute prin examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor supuse auditării, registrelor contabile; verificarea documentelor primare; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin analiza explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. La fel, au fost examinate deciziile şi dispoziţiile Consiliului raional (în continuare – CR) şi ale preşedintelui raionului, actele organelor deliberative şi executive ale unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) de nivelul I.
    ________________
    2Hotărîrea Curţii de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit ale Instituţiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curţii de Conturi”.

    Examinînd rezultatele auditului şi audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a constatat:
    Măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice din raionul Leova în materie de management financiar nu au întrunit întocmai rigorile de legalitate şi regularitate privind gestionarea fondurilor publice, fiind admise unele abateri şi nereguli. Se relevă un şir de slăbiciuni instituţionale şi o preocupare inadecvată a factorilor responsabili şi decizionali din cadrul AAPL în anticiparea şi diminuarea efectelor generatoare de iregularităţi şi indisciplină în administrarea resurselor şi fondurilor publice. De asemenea, un spirit neeconomicos şi neriguros au manifestat autorităţile locale în administrarea patrimoniului proprietate publică. Aceste disfuncţionalităţi, în consecinţă, influenţează negativ dezvoltarea socioeconomică a UAT în ansamblu. Sintetizînd constatările expuse în Raportul de audit, Plenul Curţii de Conturi relevă următoarele:
    • în perioada supusă auditării, AAPL (de nivelurile I şi II) nu au demonstrat o preocupare relevantă sarcinilor privind realizarea unei discipline financiare exemplare în gestionarea fondurilor publice, respectiv, managementul financiar nu a contribuit la consolidarea capacităţilor de dezvoltare a teritoriului. Autorităţile publice locale nu au realizat măsuri sistemice pentru identificarea şi evaluarea potenţialului economic aferent formării unei baze de impozitare autentice. În acest sens, se atestă că indicii fiscal-bugetari nu întrunesc plenitudinea şi încrederea de rigoare, precum şi nu asigură stabilitatea bugetelor UAT de toate nivelurile. Autoritatea financiară nu a manifestat exigenţele de profil pentru fundamentarea proiecţiilor fiscal-bugetare. Neaplicarea instrumentelor analitice şi deficitul cadrului metodologic au determinat diminuarea propunerilor de buget la venituri, estimate de audit la minimum 3,8 mil.lei. Neaplicarea măsurilor de dezvoltare instituţională a sistemului de control intern, precum şi interacţiunea insuficientă între autorităţile de resort (financiare, economice, fiscale, statistice şi cadastrale) nu au permis inventarierea şi (re)evaluarea materiei impozabile, respectiv, mărimea taxelor şi impozitelor necuantificate (estimate de audit) constituind cca 4,4 mil.lei;
    • managementul cheltuielilor nu corespunde rigorilor, astfel fiind admise o serie de abateri şi nereguli, care au diminuat eficienţa alocaţiilor, exprimate prin:
    • neactualizarea îndrumărilor metodologice privind stabilirea normativelor de cheltuieli în domeniul educaţiei în funcţie de numărul efectiv de beneficiari finanţaţi din contul bugetului de stat, ceea ce a determinat supradimensionarea transferurilor în mărime de 11,6 mil.lei;
    • gestiunea neconformă a mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, care a generat nereguli şi erori de tipul: efectuarea cheltuielilor ineficiente şi iraţionale exprimate prin imobilizarea mijloacelor publice pentru obiecte nefinalizate – 23,8 mil.lei; executarea lucrărilor în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar – 0,2 mil.lei;
    • nerespectarea prevederilor legale la executarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii, ceea ce a condiţionat efectuarea plăţilor neregulamentare la acest capitol în sumă de 1,2 mil.lei;
    • administrarea ineficientă a mijloacelor financiare din fondul de rezervă prin efectuarea cheltuielilor care nu au caracter excepţional şi imprevizibil;
    • activitatea necorespunzătoare a factorilor de decizie din cadrul AAPL (de nivelul I şi nivelul II) în vederea asigurării regularităţii şi legalităţii administrării patrimoniului public, managementul necorespunzător al gestionării acestuia, nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public s-au soldat cu:
    • neasigurarea înregistrării regulamentare în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare în valoare de 140,3 mil.lei şi terenurilor cu suprafaţa de 18,9 mii ha;
    • neînregistrarea şi necontabilizarea corespunzătoare a patrimoniului proprietate publică, transmis în gestiune instituţiilor medico-sanitare publice (în continuare – IMSP) de către Consiliul raional (3,3 mil.lei), precum şi a încăperilor transmise de către UAT (cca 4,85 mii m2) şi terenurilor aferente acestora (1,72 ha);
    • necontabilizarea regulamentară a terenurilor proprietate publică (cca 19,6 mii ha), înregistrarea neconformă a tranzacţiilor de vînzare-cumpărare şi arendă a acestora, precum şi înregistrarea neregulamentară în Cadastrul funciar a terenurilor aferente construcţiilor proprietate a statului ca proprietate publică a UAT (8,26 ha);
    • diferenţe între datele Cadastrului funciar şi datele OCT;
    • neînregistrarea regulamentară la autoritatea cadastrală a conductelor de gaze (15,5 mil.lei), precum şi neasigurarea evidenţei conforme a 9 conducte de gaze de presiune medie (1,3 mil.lei);
    • neelaborarea principiilor de gestiune economică şi a indicatorilor bazaţi pe rezultate, inclusiv de cost-eficienţă în sectorul comunal, a generat:
    • neasigurarea evidenţei conforme a patrimoniului public (6,0 mil.lei) transmis în gestiune economică întreprinderilor municipale şi neexcluderea din evidenţa fondului locativ a imobilelor privatizate (3,5 mil.lei);
    • acumularea de către întreprinderile municipale a pierderilor (1,8 mil.lei), precum şi raportarea eronată a rezultatelor financiare urmare a transmiterii de către fondator a mijloacelor cu destinaţie specială în calitate de surse de finanţare a diverselor măsuri (3,6 mil. lei), fără stabilirea titlului lor;
    • managementul financiar-contabil necorespunzător nu a asigurat în deplină măsură respectarea principiilor de bază ale organizării şi ţinerii evidenţei contabile, precum şi raportarea situaţiilor financiare potrivit normelor stabilite, constatîndu-se înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, deţinerea bunurilor materiale fără contabilizarea corespunzătoare a valorii lor, nereguli în decontări, ca urmare fiind raportate eronat situaţiile financiare şi patrimoniale.
    Abaterile de la legalitate şi regularitate elucidate în administrarea de către AAPL a resurselor şi fondurilor publice exprimă în mare măsură gradul redus de coordonare şi supraveghere a implementării instrumentelor de control intern.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
    1. Se aprobă Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Leova pe anul 2013, anexat la prezenta Hotărîre.
    2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
    2.1. Consiliului raional Leova, preşedintelui raionului Leova, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Leova, Iargara, Băiuş, Beştemac, Borogani, Cazangic, Ceadîr, Cneazevca, Colibabovca, Covurlui, Cupcui, Filipeni, Hănăsenii Noi, Orac, Romanovca, Sărata Nouă, Sărata-Răzeşi, Sărăteni, Sărăţica Nouă, Sîrma, Tigheci, Tochile-Răducani, Tomai, Tomaiul Nou şi Vozneseni şi se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;
    2.2. Preşedintelui raionului Leova, pentru călăuză, şi se cere, în comun cu autorităţile de resort, să asigurare implementarea unor măsuri punctuale privind dezvoltarea capacităţilor instituţionale în scopul implementării Legii nr.229 din 23.09.2010, aplicarea rigorilor şi instrumentelor de control intern;
    2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine ce ţine de plenitudinea şi credibilitatea bazei de impozitare aferente formării veniturilor bugetare per ansamblu, inclusiv pentru formarea bugetelor locale şi redimensionarea transferurilor din bugetul de stat, precum şi privind necesitatea ajustării cadrului regulator pentru asigurarea evidenţei contabile a patrimoniului public;
    2.4. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru informare, şi se cere Inspectoratului Fiscal de Stat Leova confruntarea indicilor din Sistemul informaţional instituţional cu datele primăriilor din raion privind identificarea/evaluarea materiei de impozitare aferente constituirii bazei de venituri bugetare şi sporirea gradului de conformare voluntară;
    2.5. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Hînceşti şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;
    2.6. Guvernului, pentru o posibilă examinare a conformării autorităţilor publice de resort şi a celor locale privind respectarea cadrului legal şi regulator în materie de evidenţă/cadastrare/integritate a patrimoniului public gestionat;
    2.7. Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;
    2.8. Comisiilor parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională, pentru informare.
    3. Se ia act că, pe parcursul desfăşurării misiunii de audit în UAT, instituţiile publice, IMSP şi ÎM auditate, a fost contabilizat patrimoniul transmis în gestiune IMSP şi ÎM în sumă totală de 9015,0 mii lei, fiind încheiate contracte de comodat pentru încăperile şi terenurile aferente transmise în folosinţă IMSP; au fost reflectate regulamentar în evidenţa contabilă activele AAPL şi ale instituţiilor publice în sumă  totală de 7285,1 mii lei; a fost exclus din evidenţa contabilă fondul locativ privatizat în sumă totală de 2485,9 mii lei; au fost încheiate contracte de arendă a terenurilor agricole cu suprafaţa totală de 82,84 ha.
    4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpunctelor 2.1.-2.5. din prezenta Hotărîre, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
    5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

    PREŞEDINTELE
    CURŢII DE CONTURI                                    Serafim URECHEAN

    Nr. 34. Chişinău, 30 iunie 2014.

   
raport