HGM780/2014
ID intern unic:  354884
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 780
din  25.09.2014
cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate
privind Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii
Publicat : 03.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 293-296     art Nr : 826
    MODIFICAT
    HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249


    În temeiul art.10 alin.(3) din Legea asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.249), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Standardele minime de calitate privind Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii (se anexează).
    2. Implementarea Standardelor minime de calitate privind Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii se efectuează de prestatorii de servicii, în limitele alocaţiilor prevăzute anual în bugetele respective, precum şi din contul mijloacelor provenite din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Pct.3 modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]

    PRIM-MINISTRU                                                          Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                           Tatiana Potîng
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                             Valentina Buliga
    Ministrul educaţiei                                                          Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                         Anatol Arapu

    Nr. 780. Chişinău, 25 septembrie 2014.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 780
din 25 septembrie 2014
STANDARTE MINIME
de calitate privind Serviciul social de sprijin
pentru familiile cu copii
CAPITOLUL I. SERVICIU PRIETENOS FAMILIEI
ŞI COPILULUI
    Accesibilitatea serviciului – standardul 1
    1. Prestatorul de serviciu garantează acces egal la serviciu pentru orice familie cu copii sau familie a căror copii se află în proces de (re)integrare, care sînt eligibile, pot beneficia de serviciu.
    2. Rezultatul scontat: Orice beneficiar eligibil beneficiază de serviciu.
    3. Indicatori de realizare: Prestatorul de serviciu acordă sprijin familial, aplicînd criteriile de eligibilitate a beneficiarilor.
    Informare şi sensibilizare – standardul 2
    4. Prestatorul de serviciu asigură informarea comunităţii despre scopul, obiectivele şi activităţile serviciului.
    5. Rezultatul scontat: Membrii comunităţii cunosc şi înţeleg scopul, obiectivele şi activităţile serviciului.
    6. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu dispune de materiale informaţionale despre serviciu care sînt prezentate într-un limbaj simplu şi accesibil şi care sînt revizuite, în caz de necesitate.
    2) Prestatorul de serviciu informează comunitatea despre serviciu prin diferite metode.
    3) Managerul serviciului dispune de un plan informaţional privind sensibilizarea comunităţilor.
    Abordare individualizată – standardul 3
    7. Prestatorul de serviciu asigură beneficiarilor de sprijin familial abordare individualizată în procesul de realizare a activităţilor în cadrul serviciului.
    8. Rezultatul scontat: Activităţile realizate în cadrul sprijinului familial corespund necesităţilor individuale ale beneficiarilor.
    9. Indicatori de realizare: Prestatorul de serviciu adaptează sistematic activităţile realizate cu beneficiarii, în funcţie de fenomenele şi situaţiile de risc identificate, precum şi de particularităţile culturale, etnice şi religioase ale familiei, ţinînd cont de vîrsta, nivelul de dezvoltare şi opinia copilului.
    Abordare multidisciplinară – standardul 4
    10. Prestatorul de serviciu asigură o abordare multidisciplinară în realizarea activităţilor oferite beneficiarilor.
    11. Rezultatul scontat: Beneficiarilor li se acordă sprijin multidisciplinar în funcţie de necesităţile de asistenţă identificate.
    12. Indicatori de realizare:
    1) Asistentul social comunitar facilitează realizarea activităţilor de sprijin familial primar în conlucrare cu specialiştii din cadrul instituţiilor de asistenţă medicală primară, de educaţie, de menţinere a ordinii publice, cu reprezentanţii administraţiei publice locale, reprezentanţii societăţii civile, în funcţie de factorii de risc pentru copiii identificaţi la nivel de comunitate.
    2) Asistentul social comunitar asigură realizarea activităţilor de sprijin familial secundar cu implicarea, după caz, a specialiştilor din domeniul ocrotirii sănătăţii, educaţiei, ordinii publice, a autorităţii tutelare locale.
    3) Sarcinile stabilite şi asumate de specialişti sînt înregistrate în planul individual de asistenţă.
    4) Participarea specialiştilor la şedinţele echipei multidisciplinare este fixată în scris şi anexată la dosarul beneficiarului.
    Participarea beneficiarului – standardul 5
    13. Prestatorul de serviciu asigură participarea beneficiarilor la toate etapele prestării serviciului, inclusiv în procesul de monitorizare, evaluare şi dezvoltare a serviciului.
    14. Rezultatul scontat: Participarea beneficiarilor contribuie la îmbunătăţirea calităţii îngrijirii oferite.
    15. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu are proceduri clare cu privire la exprimarea opiniei şi participarea beneficiarilor în luarea deciziilor care îl vizează la toate etapele prestării serviciului, procedurile respective fiind ajustate inclusiv la particularităţile de vîrstă şi abilităţile de comunicare ale copilului.
    2) Prestatorul de serviciu creează condiţii pentru exprimarea opiniei beneficiarilor despre calitatea asistenţei oferite prin diferite modalităţi (prin telefon, discuţii individuale, în scris etc.).
    3) În cadrul activităţilor de sprijin familial secundar asistentul social comunitar:
    a) realizează cu regularitate discuţii individuale cu copilul şi membrii familiei acestuia în scopul îmbunătăţirii asistenţei oferite, care sînt înregistrate în dosarul beneficiarului;
    b) asigura informarea copilului şi membrilor familiei acestuia despre acţiunile întreprinse ca urmare a consultării opiniei lor, precum şi despre motivele neluării în considerare a propunerilor copilului sau părinţilor, în cazurile în care acestea contravin interesului superior al copilului, sau nu sînt relevante scopului şi obiectivelor serviciului.
    Confidenţialitatea informaţiei – standardul 6
    16. Prestatorul de serviciu creează condiţii pentru asigurarea confidenţialităţii informaţiei cu privire la datele cu caracter personal ale beneficiarilor.
    17. Rezultatul scontat: Confidenţialitatea datelor cu caracter personal este asigurată în conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
    18. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu dispune de reguli interne cu privire la păstrarea confidenţialităţii informaţiei cu caracter personal, care este adusă la cunoştinţa beneficiarilor înainte de evaluarea iniţială.
    2) Personalul serviciului cunoaşte regulile de operare cu informaţiile cu caracter personal.
CAPITOLUL II. INTERESUL SUPERIOR AL
 COPILULUI

    Identitatea copilului – standardul 7
    19. Prestatorul de serviciu asigură respectarea identităţii copilului şi familiei acestuia şi contribuie la formarea acesteia.
    20. Rezultatul scontat: Prestarea serviciului contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii şi formarea identităţii de sine, bazate pe respectul faţă de copil, familia acestuia, cultura, etnia, religia şi dizabilitatea lui.
    21. Indicatori de realizare:
    1) Personalul serviciului creează condiţii şi aplică, în procesul de comunicare cu copilul şi familia acestuia metode care contribuie la formarea autoaprecierii, încrederii şi respectului de sine.
    2) Copilul şi familia acestuia sînt încurajaţi să înţeleagă şi să preţuiască patrimoniul său cultural, etnic şi religios.
    Nondiscriminare – standardul 8
    22. Prestatorul de serviciu asigură respectarea principiului nondiscriminării la toate etapele de prestare a serviciului.
    23. Rezultatul scontat: Prestarea serviciului este realizată fără nici o discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinii politice sau de altă natură, de cetăţenie, apartenenţa etnică sau origine socială, de statutul obţinut prin naştere, de situaţia materială, de gradul şi tipul de dizabilitate, de aspectele specifice de creştere şi educaţie a copiilor, a părinţilor lor ori a altor reprezentanţi legali ai acestora, de locul aflării lor (familie, instituţie educaţională, serviciu social, instituţie medicală, comunitate etc.).
    24. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul serviciului informează personalul serviciului privind prevederile legale în domeniul nondiscriminării.
    2) Personalul serviciului cunoaşte prevederile legale în domeniul nondiscriminării şi aplică metode şi practici nondiscriminatorii în procesul de prestare a serviciului.
    Respectarea demnităţii şi dreptul la viaţa privată – standardul 9
    25. Prestatorul de serviciu încurajează independenţa copilului şi membrilor familiei acestuia şi respectă dreptul acestora la viaţă privată.
    26. Rezultatul scontat: Copilul şi membrii familiei acestuia beneficiază de activităţi care contribuie la formarea demnităţii personale, autoaprecierii şi încrederii în sine.
    27. Indicatori de realizare:
    1) Asistentul social comunitar creează condiţii şi aplică metode de comunicare ce denotă respectul faţă de demnitatea umană şi viaţa privată a beneficiarilor.
    2) Asistentul social comunitar abordează cu atenţie dorinţa/nedorinţa copilului şi familiei acestuia de a oferi informaţii cu privire la viaţa personală şi familia sa.
    Dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor între membrii familiei – standardul 10
    28. Prestatorul de serviciu asigură condiţii şi încurajează dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor între membrii familiei.
    29. Rezultatul scontat: Relaţiile între membrii familiei sînt dezvoltate şi consolidate.
    30. Indicatori de realizare:
    1) În funcţie de rezultatele evaluării iniţiale şi complexe a beneficiarilor, planul individual de asistenţă conţine măsuri menite pentru dezvoltarea şi/sau consolidarea relaţiilor copilului cu membrii familiei şi alte persoane apropiate copilului, relaţiilor între membrii familiei.
    2) Personalul serviciului contribuie la implementarea activităţilor practice pentru susţinerea şi/sau asistenţa beneficiarilor în vederea dezvoltării şi/sau consolidării relaţiilor, în urma cărora sînt diminuate sau înlăturate problemele de relaţionare, care au condus la crearea situaţiei de risc pentru copil sau care împiedicau (re)integrarea copilului în familie.
CAPITOLUL III. DEZVOLTAREA ŞI PROTECŢIA
COPILULUI

    Sănătatea şi mediul sănătos de viaţă – standardul 11
    31. Prestatorul de serviciu asigură realizarea activităţilor pentru menţinerea sănătăţii fizice şi emoţionale a copilului şi familiei acestuia, precum şi pentru formarea unui mod sănătos de viaţă a acestora.
    32. Rezultatul scontat: Serviciul contribuie la menţinerea/îmbunătăţirea stării sănătăţii copilului şi familiei acestuia.
    33. Indicatori de realizare:
    1) Asistentul social comunitar în cooperare cu specialişti din domeniul ocrotirii sănătăţii identifică, planifică şi contribuie la realizarea activităţilor de sprijin familial primar în vederea promovării unui mod sănătos de viaţă, ţinînd cont de priorităţile programelor naţionale în domeniul sănătăţii publice, necesităţilor familiilor cu copii.
    [Pct.33 subpct.1) modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    2) În cadrul activităţilor de sprijin familial secundar asistentul social comunitar cooperează cu medicul de familie, asistentul medicului de familie în vederea menţinerii/îmbunătăţirii stării sănătăţii copilului şi familiei acestuia, conform necesităţilor identificate.
    3) În cadrul activităţilor de sprijin familial secundar asistentul social comunitar în funcţie de necesităţile identificate, include în planul individual de asistenţă activităţi concrete privind modul sănătos de viaţă, alimentaţie corectă şi pregătirea hranei, precum şi formarea, dezvoltarea deprinderilor de igienă personală şi a locuinţei.
    Educaţia, timp liber şi activităţi – standardul 12
    34. Prestatorul de serviciu asigură realizarea activităţilor de promovare a incluziunii educaţionale a copilului, promovare a dreptului copilului la timp liber şi implicare a copilului şi părinţilor în activităţi sportive, culturale şi artistice în corespundere cu interesele copilului.
    35. Rezultatul scontat: Incluziunea educaţională şi implicarea copilului în diverse activităţi sportive, culturale şi artistice contribuie la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului şi integrarea socială a acestuia.
    36. Indicatori de realizare:
    1) Asistentul social comunitar în cooperare cu specialiştii din domeniul educaţiei identifică, planifică şi contribuie la realizarea activităţilor în vederea incluziunii educaţionale a copilului.
    2) În cadrul activităţilor de sprijin familial secundar asistentul social comunitar, în funcţie de necesităţile identificate, include în planul individual de asistenţă activităţi concrete privind satisfacerea necesităţilor educaţionale ale copilului.
    3) Asistentul social comunitar întreprinde acţiuni de mobilizare a comunităţii în scopul organizării activităţilor sportive, culturale şi artistice în corespundere cu interesele copilului.
    4) În cadrul activităţilor de sprijin familial secundar asistentul social comunitar realizează măsuri de sensibilizare şi monitorizare a părinţilor privind necesitatea asigurării activităţilor de învăţare şi de petrecere a timpului liber şi creării în cadrul familiei unui mediu stimulator şi oportunităţii de dezvoltare multilaterală a copilului.
    Protecţia de violenţă, neglijare şi exploatare – standardul 13
    37. Prestatorul de serviciu asigură activităţi de informare şi sensibilizare a comunităţii în scopul prevenirii şi combaterii violenţei, neglijării şi exploatării copilului, precum şi acţiuni specifice de asistenţă şi suport a familiilor cu copii în situaţie de risc, în scopul consolidării capacităţilor acestora de a preveni şi asigura protecţia copilului de violenţă, neglijare şi exploatare.
    38. Rezultatul scontat: Copilul este protejat de violenţă, neglijare, exploatare.
    39. Indicatori de realizare:
    1) Copiii şi familiile acestora sînt informaţi şi cunosc formele şi semnele violenţei, neglijării şi exploatării, măsurile nonviolente de disciplinare ale copilului, responsabilităţile parentale, sancţiunile prevăzute în legislaţia naţională şi modalitatea de raportare a cazurilor de violenţă, neglijare şi exploatare.
    2) Asistentul social comunitar facilitează accesul copilului şi familiei acestuia la servicii specializate de consiliere şi reabilitare în funcţie de necesităţile acestora.
    3) În cazul recepţionării sesizărilor referitoare la cazurile suspecte de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al copilului, personalul serviciului acţionează conform prevederilor mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării, traficului.
    4) Personalul serviciului, în comun cu autoritatea tutelară locală şi/sau teritorială, asigură protecţia şi asistenţa copilului victimă a violenţei, neglijării şi exploatării, evitînd victimizarea repetată a acestuia.
    Condiţii sigure de viaţă – standardul 14
    40. Prestatorul de serviciu realizează activităţi de informare şi sensibilizare a comunităţii privind modalităţile de asigurare a mediului sigur de viaţă pentru copii în vederea prevenirii accidentelor şi traumatismelor copiilor.  
    41. Rezultatul scontat: Serviciul contribuie la asigurarea unui mediu sigur de viaţă pentru copii şi prevenirea accidentelor şi traumatismelor la copii.
    42. Indicatori de realizare:
    1) Membrii comunităţii şi, în special, familiile cu copii în situaţie de risc cunosc măsurile necesare pentru asigurarea unui mediu sigur de viaţă pentru copii şi prevenirea accidentelor şi traumatismelor la copii.
    2) Copiii asistaţi în cadrul serviciului, în funcţie de vîrsta şi nivelul de dezvoltare cunosc pericolele pentru viaţa şi sănătatea lor, măsurile de prevenire a accidentelor şi traumatismelor.
    3) Asistentul social comunitar, în cadrul sprijinului familial secundar în funcţie de pericolele identificate, întreprinde măsuri concrete de asigurare a unui mediu sigur de viaţă pentru copii şi prevenirea accidentelor şi traumatismelor la copii, măsurile respective fiind reflectate în planul individual de asistenţă.
    Depunerea şi examinarea plîngerilor – standardul 15
    43. Prestatorul de serviciu asigură copilului şi familiei acestuia posibilitatea de a depune plîngeri cu privire la calitatea serviciului prestat, inclusiv cu privire la cazurile de violenţă, exploatare şi neglijare identificate pe parcursul prestării serviciului. 
    44. Rezultatul scontat: Aplicarea procedurilor de depunere şi examinare a plîngerilor contribuie la creşterea calităţii serviciilor prestate copilului.
    45. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu dispune de o procedură de depunere şi examinare a plîngerilor.
    2) Prestatorul de serviciu asigură informarea copilului şi familiei acestuia şi personalului serviciului despre procedura de depunere şi examinare a plîngerilor.
    3) Prestatorul de serviciu dispune de Registrul de înregistrare a plîngerilor, care conţine inclusiv informaţii privind modul de examinare a plîngerilor şi măsurile întreprinse.
CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
 SERVICIULUI
Secţiunea 1. SPRIJIN FAMILIAL PRIMAR
    Programe comunitare de prevenire primară – standardul 16
    46. Prestatorul serviciului asigură realizarea programelor de prevenire şi intervenţie primară pentru înlăturarea factorilor de risc, care ar putea afecta familiile cu copii, axate pe consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor cu privire la creşterea, educaţia, dezvoltarea şi protecţia copilului.
   
[Pct.46 modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    47. Rezultatul scontat: Familiile cu copii beneficiază de programe de prevenire şi intervenţie primară orientate spre consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor cu privire la creşterea, educaţia, dezvoltarea şi protecţia copilului.
    [Pct.47 modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    48. Indicatori de realizare:
    1) Asistentul social comunitar realizează sistematic activităţi de informare a comunităţii şi, în special, a familiilor cu copii, în scopul consolidării cunoştinţelor şi abilităţilor cu privire la creşterea, educaţia, dezvoltarea şi protecţia copilului, conform standardelor minime de calitate ale serviciului.
    2) Asistentul social comunitar aplică programe de prevenire şi intervenţie primară orientate spre consolidarea mediului familial şi a factorilor protectori din interiorul familiei, în cooperare cu alţi specialişti, reprezentanţi ai instituţiilor, organizaţiilor.
    [Pct.48 subpct.2) modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    3) Programele de prevenire şi intervenţie timpurie se bazează pe cunoaşterea necesităţilor, riscurilor, problemelor grupurilor şi ale populaţiei şi sînt adresate tuturor familiilor cu copii.
    [Pct.48 subpct.3) modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    Acces la resursele de asistenţă şi suport – standardul 17
    49. Asistentul social comunitar facilitează accesul familiilor cu copii la resursele de asistenţă şi suport.
    50. Rezultatul scontat: Familiile cu copii accesează resursele de asistenţă şi suport în vederea consolidării capacităţilor familiilor şi prevenirii situaţiilor de risc.
    [Pct.50 modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    51. Indicatori de realizare:
    1) Asistentul social comunitar informează despre şi facilitează accesul familiilor cu copii la resursele de asistenţă şi suport existente în comunitate, precum şi cele existente la nivel de raion/municipiu, după necesitate.
    2) Familiile cu copii cunosc despre resursele de asistenţă şi suport disponibile.
    Identificarea şi evaluarea iniţială a familiilor cu copii care prezintă posibile semne de risc pentru copi – standardul 18
   
[Standardul 18 denumirea modificată prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    52. Asistentul social comunitar realizează evaluarea iniţială a familiilor cu copii, care prezintă posibile semne de risc pentru copii, în scopul stabilirii eligibilităţii acestora pentru serviciu.
    [Pct.52 modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    53. Rezultatul scontat: Familiile cu copii aflate în evidenţa asistentului social comunitar, beneficiază de sprijin familial primar în baza rezultatelor evaluării iniţiale.
    [Pct.53 modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    54. Indicatori de realizare:
    1)  Asistentul social comunitar, în conlucrare cu membrii comunităţii, instituţiile, autorităţile şi specialiştii relevanţi identifică familiile cu copii care prezintă posibile semne de risc pentru copii.
    [Pct.54 subpct.1) modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    2)  Identificarea se realizează prin următoarele metode:
    a) autosesizare;
    b) adresarea directă din partea copilului şi/sau familiei acestuia;
    c) sesizarea din partea persoanelor fizice, instituţiilor, autorităţilor şi specialiştilor;
    d) referirea cazului în cadrul sistemului de protecţie a copilului.
    3) Evaluarea iniţială se efectuează în termenele stabilite în Legea nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.
    4) În funcţie de rezultatele evaluării iniţiale asistentul social comunitar, după caz:
    a) realizează activităţi de sprijin familial primar;
    b) propune autorităţii tutelare locale luarea la evidenţă a copilului în situaţie de risc şi realizează evaluarea complexă în scopul determinării necesităţii de sprijin familial secundar;
    c) costată că nu este necesară nici o intervenţie.
    5) Asistentul social comunitar completează registrul de evidenţă a beneficiarilor serviciului de sprijin familial.
    [Pct.54 subpct.5) modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
Secţiunea 2. SPRIJIN FAMILIAL SECUNDAR
    Evaluarea complexă – standardul 19
    55. Asistentul social comunitar efectuează evaluarea complexă a situaţiei familiei cu copii în situaţie de risc conform metodologiei managementului de caz.
    56. Rezultatul scontat: Familia cu copii în situaţie de risc beneficiază de sprijin familial secundar numai în baza rezultatelor evaluării complexe.
    57. Indicatori de realizare:
    1) Evaluarea complexă se realizează în baza dispoziţiei autorităţii tutelare locale cu implicarea în procesul de evaluare, după caz, a altor specialişti din domeniul ocrotirii sănătăţii, educaţiei, ordinii publice etc., în conformitate cu prevederile art. 20 al Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.
    2) Asistentul social comunitar deschide dosarul copilului, informînd managerul serviciului.
    [Pct.57 subpct.2) în redacția HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    3) Evaluarea complexă este realizată în decurs de cel mult 10 zile de la data luării la evidenţă a copilului în situaţie de risc de către autoritatea tutelară locală, prin: vizite la domiciliu, interviuri cu copilul, membrii familiei acestuia şi alte persoane relevante;
    4) Dacă în urma evaluării iniţiale sau complexe s-au constatat probleme de ordin social, asistentul social comunitar va instrumenta cazul conform problemei identificate.
    [Pct.57 subpct.4) introdus prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    Planul individual de asistenţă şi acordul de prestare a serviciului de sprijin familial – standardul 20
    58. Asistentul social comunitar, împreună cu specialiştii din domeniul ocrotirii sănătăţii, educaţiei, ordinii publice etc., care au participat la evaluarea complexă, cu implicarea copilului şi familiei acestuia, elaborează planul individual de asistenţă a copilului.
    59. Rezultatul scontat: Pentru fiecare copil în situaţie de risc este elaborat planul individual de asistenţă în conformitate cu rezultatele evaluării complexe şi necesităţile de asistenţă identificate.
    60. Indicatori de realizare:
    1) Planul individual de asistenţă este elaborat în cadrul şedinţei de planificare a asistenţei la care participă specialiştii implicaţi în evaluarea complexă, precum şi copilul şi familia acestuia.
    2) Planul individual de asistenţă este elaborat în termen de cel mult 3 zile de la încheierea evaluării complexe.
    3) Planul individual de asistenţă este semnat de toţi specialiştii care urmează să participe la implementarea acestuia.
    4) Asistentul social comunitar asigură informarea copilului şi familiei acestuia despre conţinutul planului individual de asistenţă şi semnează cu părinţii/persoana în grija căreia se află copilul acordul de prestare a serviciului de sprijin familial.
    5) Părinţii/persoana în grija căreia se află copilul primesc un exemplar al acordului de prestare a serviciului de sprijin familial, iar celălalt exemplar se anexează la dosarul copilului.
    Monitorizarea situaţiei beneficiarului şi revizuirea planului individual de asistenţă a copilului – standardul 21
    61. Asistentul social comunitar monitorizează situaţia beneficiarului şi implementarea planului individual de asistenţă, asigurînd revizuirea planului individual de asistenţă.
    62. Rezultatul scontat: Monitorizarea situaţiei beneficiarului şi revizuirea planului individual de asistenţă contribuie la acordarea sprijinului familial conform necesităţilor beneficiarilor.
    63. Indicatori de realizare:
    1) Asistentul social comunitar realizează monitorizarea situaţiei beneficiarului şi implementarea planului individual de asistenţă prin vizite de monitorizare la domiciliul copilului şi consultări cu alte persoane şi specialişti relevanţi.
    2) În cadrul fiecărei vizite de monitorizare asistentul social comunitar trebuie să discute individual cu copilul, membrii familiei acestuia.
    3) Asistentul social comunitar înregistrează rezultatele vizitelor de monitorizare şi întocmeşte Rapoarte de monitorizare, care sînt coordonate cu managerul serviciului şi anexate la dosarul copilului.
    4) Asistentul social comunitar coordonează revizuirea planului individual de asistenţă a copilului, organizînd şedinţe de revizuire cu implicarea copilului, familiei şi specialiştilor relevanţi în funcţie de necesităţile copilului.
    5) Prima revizuire a planului individual de asistenţă a copilului se realizează după 2 luni de implementare, ulterior o dată la 3 luni, precum şi în caz de necesitate.
    6) asistentul social comunitar bifează în Planul individual de asistență acțiunile realizate și/sau stabilește un alt termen pentru acțiunile nerealizate și cele noi.
    [Pct.63 subpct.6) în redacția HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    7) Planul individual de asistenţă revizuit se aduce la cunoştinţa copilului, familiei şi specialiştilor responsabili de implementarea activităţilor din plan.
    Ajutor bănesc – standardul 22
    64. Prestatorul de serviciu asigură acordarea ajutorului bănesc beneficiarilor serviciului de sprijin familial secundar în baza evaluării necesităţilor şi estimării impactului pozitiv al acestuia.
    65. Rezultatul scontat: Ajutorul bănesc acordat beneficiarilor contribuie semnificativ la depăşirea situaţiei de risc.
    66. Indicatori de realizare:
    1) Asistentul social comunitar cunoaşte procedura de acordare a ajutorului bănesc şi facilitează accesul familiei cu copii la asistenţă financiară.
    2) Prestatorul de serviciu asigură că mărimea, destinaţia şi perioada de acordare a ajutorului bănesc sînt argumentate în baza datelor din evaluarea complexă şi planul individual de asistenţă.
    3) Managerul serviciului se asigură că ajutorul bănesc acordat beneficiarului reprezintă la momentul respectiv singura soluţie disponibilă pentru satisfacerea necesităţilor identificate.
    4) Beneficiarul este informat despre decizia de acordare a ajutorului bănesc, mărimea, destinaţia, perioada şi condiţiile de utilizare a acestuia.
    5) Managerul de caz monitorizează utilizarea ajutorului bănesc şi, după caz, asistă beneficiarul, dar nu mai rar de o dată pe lună, în vederea satisfacerii necesităţilor copilului, în corespundere cu planul individual de asistenţă.
    Închiderea cazului – standardul 23
    67. Managerul de caz închide cazul beneficiarului odată cu atingerea obiectivelor planului individual de asistenţă sau în cazul în care menţinerea copilului în familie, sau (re)integrarea acestuia contravine interesului superior al copilului.
    68. Rezultatul scontat: Riscurile pentru copil care au condiţionat prestarea serviciului de sprijin familial sînt înlăturate sau diminuate semnificativ, astfel încît menţinerea sau (re)integrarea copilului în familie reprezintă opţiunea cea mai adecvată pentru creşterea şi educarea copilului.
    69. Indicatori de realizare:
    1) Decizia de închidere a cazului este luată în cadrul şedinţei de revizuire a planului individual de asistenţă în cazul în care se constată atingerea obiectivelor stabilite.
    2) Decizia de închidere a cazului este coordonată cu asistentul social supervizor şi managerul serviciului şi transmisă autorităţii tutelare locale în vederea scoaterii de la evidenţă a copilului în situaţie de risc.
    Dosarul beneficiarului – standardul 24
    70. Asistentul social comunitar asigură întocmirea şi păstrarea dosarelor beneficiarilor de sprijin familial secundar.
    71. Rezultatul scontat: Fiecare copil beneficiar al serviciului de sprijin familial secundar are dosar, care conţine documente şi informaţii privind situaţia copilului şi familiei acestuia, procesul şi conţinutul activităţilor realizate.
    72. Indicatori de realizare:
    1) Asistentul social comunitar asigură completarea dosarului în mod sistematic, conform cerinţelor din prezentele standarde minime de calitate. 
    2)  Dosarul conţine:
    a) documentul prin care asistentul social comunitar a fost sesizat privind necesitatea acordării sprijinului familial;
    b) copia certificatului de naştere a copilului;
    c) copiile actelor de identitate ale părinţilor;
    d) dispoziția autorității tutelare locale privind luarea la evidență a beneficiarului de sprijin familial secundar și efectuarea evaluării complexe;
    [Pct.72 subpct.2), lit.d) în redacția HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    e) evaluarea complexă;
    [Pct.72 subpct.2), lit.f) exclusă prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    g) planul individual de asistenţă;
    [Pct.72 subpct.2), lit.h) exclusă prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    i) acordul de prestare a serviciului de sprijin familial;
    [Pct.72 subpct.2), lit.j) exclusă prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    k) fișa de evidență a acțiunilor de monitorizare;
    [Pct.72 subpct.2), lit.k) în redacția HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    l) avizul Comisiei;
    m) ordinul şefului structurii teritoriale asistenţă socială privind acordarea ajutorului bănesc;
   
[Pct.72 subpct.2), lit.m) modificată prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    n) documentele care confirmă plata, recepţionarea şi utilizarea ajutorului bănesc;
    [Pct.72 subpct.2), lit.o) exclusă prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    p) dispoziția autorității tutelare locale privind scoaterea de la evidență a beneficiarului de sprijin familial secundar.
    [Pct.72 subpct.2), lit.k) în redacția HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    3)  Asistentul social comunitar asigură accesul fiecărui copil la informaţiile din dosar, cu excepţia informaţiilor care pot afecta starea psiho-emoţională a copilului legată de consecinţele violenţei, neglijării şi exploatării.
Secţiunea 3. MANAGEMENTUL RESURSELOR
UMANE ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII SERVICIULUI

    Supervizarea personalului – standardul 25
    73. Prestatorul de serviciu asigură supervizarea profesională sistematică a personalului serviciului.
    74. Rezultatul scontat: Angajaţii serviciului beneficiază de supervizare profesională, care contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciului prin consolidarea competenţelor profesionale, gestionarea eficientă a sarcinilor şi timpului de lucru. 
    75. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu organizează procesul de supervizare profesională.
    2)  Şedinţele de supervizare se desfăşoară lunar, în grup sau individual şi se protocolează.
    3)  Conţinutul şedinţelor de supervizare (planificate sau ad-hoc) se referă la:
    a) metodele şi tehnicele aplicate;
    b) discutarea cazurilor dificile şi identificarea soluţiilor;
    c) schimbul de experienţă;
    d) starea emoţională a personalului;
    e) consolidarea spiritului de echipă.
    4) Rezultatele supervizării specialiştilor sînt utilizate în procesul de evaluare a necesităţilor de formare a personalului.
    76. Evaluarea performanţei personalului – standardul 26
    Prestatorul de serviciu asigură evaluarea anuală a competenţelor profesionale ale personalului serviciului.
    77. Rezultatul scontat: Evaluarea anuală a competenţelor profesionale contribuie la creşterea calităţii serviciului.
    78. Indicatori de realizare:
    1) Evaluarea personalului se realizează anual.
    2) Procesul de evaluare se efectuează conform grilei de evaluare bazate pe criterii clare elaborate de prestatorul de serviciu şi se axează pe:
    a) rezultatele activităţii personalului în prestarea serviciului;
    b) rezultatele participării la cursuri de formare profesională.
    3) Rezultatele evaluării personalului sînt utilizate în procesul de evaluare a necesităţilor de formare a personalului.
    Evaluarea şi planificarea activităţii serviciului – standardul 27
    79. Prestatorul de serviciu asigură planificarea activităţii serviciului în scopul corespunderii acestuia necesităţilor beneficiarilor, schimbărilor produse în politica de protecţie a copiilor, abordărilor strategice şi metodologice noi.
    80. Rezultatul scontat:
    Conţinutul serviciului corespunde necesităţilor beneficiarilor.
    81. Indicatori de realizare:
    1) Managerul serviciului asigură monitorizarea şi evaluarea anuală a serviciului, întocmeşte raportul anual de activitate a serviciului pe care îl prezintă prestatorului de serviciu.
    2) Managerul serviciului, în procesul de monitorizare şi evaluare anuală a serviciului, acumulează informaţii cu privire la calitatea serviciului şi corespunderea lui necesităţilor beneficiarilor, schimbărilor produse în politica de protecţie a copiilor, abordărilor strategice şi metodologice noi, în baza cărora elaborează anual planul de activitate a serviciului.
    3) Prestatorul de serviciu la începutul fiecărui an aprobă planul de activitate a serviciului.