HKK54/2014
ID intern unic:  355932
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 54
din  28.11.2014
cu privire la Raportul auditului performanţei
Fondului pentru Eficienţă Energetică „Progresele
 înregistrate în realizarea obiectivelor de eficienţă
 energetică sînt modeste”
Publicat : 19.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 372-384     art Nr : 45
    Curtea de Conturi, în prezenţa directorului Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, dl M.Stratan, directorului interimar al Fondului pentru Eficienţă Energetică, dl C.Negură, administratorului Fondului pentru Eficienţă Energetică, dl V.Munteanu, şefului Direcţiei eficienţă energetică şi surse de energie regenerabilă din cadrul Ministerului Economiei, dl O.Izvoreanu, precum şi a altor persoane responsabile din cadrul instituţiilor auditate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului performanţei Fondului pentru Eficienţă Energetică „Progresele înregistrate în realizarea obiectivelor de eficienţă energetică sînt modeste”.
    Examinînd rezultatele auditului şi audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a constatat:
    urmare a delegării competenţelor privind promovarea politicii de eficienţă energetică Ministerului Economiei, au fost evidenţiate rezultate pozitive care au impulsionat procesul de realizare a obiectivelor strategice în domeniul vizat. Astfel, au fost elaborate şi aprobate principalele documente de planificare strategică pe termen lung2 şi mediu3, care identifică priorităţile politicii de eficienţă energetică, au fost create Agenţia pentru Eficienţă Energetică4 – structură la nivel naţional care înfăptuieşte politica statului în domeniul eficienţei energetice, şi Fondul pentru Eficienţă Energetică5, ca instrument financiar pentru promovarea şi implementarea proiectelor de eficienţă energetică.
    Verificările efectuate în cadrul auditului performanţei, potrivit constatărilor expuse în Raportul de audit, au relevat că mecanismele de realizare a obiectivelor de eficienţă energetică au fost elaborate cu reţineri majore de timp. Procesele de selectare, evaluare, implementare şi monitorizare a proiectelor de eficienţă energetică s-au desfăşurat cu unele abateri de la exigenţele cadrului regulator, totodată fiind identificate un şir de probleme ce au limitat activitatea eficientă a Fondului pentru Eficienţă Energetică, care, în ansamblu, nu au permis atingerea impactului scontat.
    Cauzele care au limitat eficienţa acţiunilor desfăşurate de actorii implicaţi în elaborarea, promovarea şi implementarea politicii de eficienţă energetică, precum şi au generat nevalorificarea resurselor financiare disponibile, sînt următoarele:
    • neelaborarea şi tergiversarea implementării actelor legislativ-normative cu privire la promovarea politicii de eficienţă energetică;
    • calitatea redusă a rapoartelor de audit energetic, care urmau să identifice necesităţile de eficientizare a consumului de energie;
    • capacităţile instituţionale limitate ale Fondului pentru Eficienţă Energetică, care au determinat nevalorificarea, în anii 2012-2014, a mijloacelor disponibile în valoare de 284,4 mil.lei;
    • numirea, în componenţa atît a Consiliului de administrare, cît şi a Comitetului de investiţii a unor persoane care sînt axate, prioritar, pe realizarea funcţiilor lor la locul de muncă de bază;
    • tergiversarea semnării contractelor de grant între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi beneficiarii de proiecte de eficienţă energetică, care urmau să asigure asimilarea mijloacelor financiare alocate;
    • nestabilirea unor termene de examinare a propunerilor de proiecte pentru fiecare etapă din managementul circuitului general al proiectelor;
    • modificarea indicatorilor de remunerare a Administratorului Fondului pentru Eficienţă Energetică, care nu reflectă performanţa atinsă în implementarea proiectelor de eficienţă energetică, a condiţionat cheltuieli de 3,5 mil.lei;
    • contractarea cu întîrziere a consultanţilor tehnici, responsabili de verificarea calităţii lucrărilor executate în cadrul proiectelor de eficienţă energetică, precum şi neluarea în calcul a neajunsurilor stabilite de către aceştia la executarea lucrărilor propriu-zise;
    • capacităţile instituţionale reduse ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II, care urmau să elaboreze planurile şi programele locale de eficienţă energetică;
    • calitatea necorespunzătoare a proiectelor tehnice de execuţie a lucrărilor, iar în unele cazuri lipsa acestora au tergiversat implementarea proiectelor de eficienţă energetică;
    • deficienţele la organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice de lucrări pentru implementarea proiectelor de eficienţă energetică.
    Rezumînd cele menţionate în Raportul de audit, precum şi în prezenta Hotărîre, se concluzionează că realizarea obiectivelor stabilite în Programul naţional de eficienţă energetică 2011-2020 şi în Planul naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice 2013-2015 are o importanţă majoră în promovarea eficienţei energetice, în diversificarea şi utilizarea surselor de energie regenerabilă. Cu toate că au fost depuse eforturi şi întreprinse măsuri care au contribuit la crearea mecanismului de înfăptuire a politicii de eficienţă energetică, auditul a constatat un şir de probleme şi deficienţe care au minimizat eficienţa activităţii actorilor implicaţi în atingerea obiectivelor stabilite în documentele de politici.
    Pentru remedierea situaţiei create şi asigurarea implementării politicii de eficienţă energetică, asigurarea gestionării şi valorificării mijloacelor disponibile ale Fondului pentru Eficienţă Energetică este necesară consolidarea capacităţilor instituţionale ale Fondului pentru Eficienţă Energetică, Ministerului Economiei, Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul II.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit. c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
    1. Se aprobă Raportul auditului performanţei Fondului pentru Eficienţă Energetică „Progresele înregistrate în realizarea obiectivelor de eficienţă energetică sînt modeste”, conform Anexei.
    2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
    2.1. Ministerului Economiei, Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, Fondului pentru Eficienţă Energetică, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi implementarea recomandărilor auditului;
    2.2. Ministerului Economiei, pentru:
    2.2.1. evaluarea punctelor slabe şi a problemelor constatate care au condus la nerealizarea obiectivelor şi proiectelor de eficienţă energetică, în vederea înlăturării acestora, precum şi instituţionalizarea monitorizării şi evaluării permanente a progreselor înregistrate;
    2.2.2. fortificarea capacităţilor instituţionale în domeniul implementării eficiente a proiectelor de eficienţă energetică;
    2.3. Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, pentru informare şi sporirea eforturilor în vederea eficientizării procesului de elaborare şi aplicare a cadrului regulator aferent performanţei energetice a clădirilor;
    2.4. Băncii Mondiale, pentru informare;
    2.5. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare şi luare de atitudine, precum şi pentru:
    2.5.1. examinarea în cadrul unei şedinţe de Guvern a rezultatelor auditului, în vederea eliminării problemelor care limitează activitatea actorilor implicaţi în implementarea politicii de eficienţă energetică;
    2.5.2. sporirea eforturilor privind eficientizarea procesului de dezvoltare a domeniului de eficienţă energetică şi îmbunătăţirea performanţelor scontate;
    2.5.3. intensificarea monitorizării deciziilor Consiliului de administrare al Fondului pentru Eficienţă Energetică privind procesele de implementare a politicilor şi a proiectelor de eficienţă energetică;
    2.6.Preşedintelui Republicii Moldova, pentru informare;
    2.7.Comisiilor parlamentare permanente: economie, buget şi finanţe; mediu şi schimbări climatice, pentru informare şi o posibilă utilizare în luarea deciziilor aferente reformelor şi iniţiativelor de susţinere a politicii în domeniul eficienţei energetice.
    3.Despre executarea cerinţelor din subpunctele 2.1.-2.3. ale prezentei Hotărîri, inclusiv despre implementarea recomandărilor auditului, se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi.

    PREȘEDINTELE CURȚII DE CONTURI                               Serafim URECHEAN

    Nr. 54. Chişinău, 28 noiembrie 2014.

    raport