DCCA8/45/2015
ID intern unic:  358265
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI
DECIZIE Nr. 8/45
din  03.04.2015
cu privire la examinarea cererilor prealabile ale
 ÎCS „PRO DIGITAL” SRL  şi  ÎM „Naţional Media” SRL
Publicat : 01.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 105-109     art Nr : 718
    I. La 10 februarie 2015, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a adoptat Decizia nr. 2/5, conform căreia,  prin pct. 1 a avertizat public ÎCS „PRO Digital” SRL, fondatoarea postului de televiziune „PRO TV CHIŞINĂU”, pentru transmisia serviciului de programe cu încălcarea prevederilor pct. 3.1 lit. a) din Licenţa de emisie seria AC nr. 000001 din 27.11.2009 (nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Codul audiovizualului, art. 5 alin. (4) din Legea nr. 30 din 07.03.2013 – cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei, art. 11 lit. b) din Decizia CCA nr. 98 din 19.07.2012 – Cu privire la clasificarea programelor audiovizuale în scopul protecţiei copiilor, art. 7 alin. (1) pct. a) din Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră, art. 8 din Convenţia europeană cu privire la drepturile omului şi a libertăţilor fundamentale din 03 septembrie 1953, art. 7 şi 10 din Codul de conduită al radiodifuzorilor, adoptat prin Decizia CCA nr. 127 din 26.12.2007, pct. 4.1, 4.2 şi 4.4 din Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova), în conformitate cu art. 38 alin. (2) lit. b), f) şi alin. (3) lit. a) din Codul audiovizualului.
    La 10 martie 2015, pe adresa CCA a parvenit cererea prealabilă a ÎCS „PRO Digital” SRL nr. 465 din 10.03.2015, prin care solicită: anularea Deciziei  CCA  nr. 2/5 din 10 februarie 2015 cu privire la examinarea materialului video difuzat de către postul de televiziune „PRO TV CHIŞINĂU”.
    În cererea prealabilă, ÎCS „PRO Digital” SRL invocă faptul că la difuzarea ştirii „Răzbunare cruntă din partea fostului iubit. Un bărbat din România şi-a filmat iubita, o profesoară din raionul Ungheni, în timp ce făcea sex oral”, postul de televiziune „PRO TV CHIŞINĂU” nu a admis derogări de la prevederile normelor legale, în special de la normele Codului audiovizualului.
    Petiţionarul mai informează că, deşi a fost sancţionat prin avertizare publică, nu a fost informat în mod legal de către CCA despre investigaţia care îl priveşte, fiind îngrădit de dreptul la apărare, drept consfinţit şi garantat de Constituţia Republicii Moldova prin prisma art. 26, de posibilitatea de a-şi prezenta argumentele şi probele de rigoare în vederea demonstrării acţiunilor sale legale la difuzarea ştirii şi, respectiv, neadmiterii cărorva ilegalităţi în acest sens.
    Examinînd cererea prealabilă a ÎCS „PRO Digital” SRL, Consiliul Coordonator al Audiovizualului constată netemeinicia acesteia şi neargumentarea solicitării invocate. Astfel, se stabileşte că decizia contestată a fost adoptată în strictă  conformitate cu prevederile Codului audiovizualului, ca urmare a examinării raportului de monitorizare, iar temeiuri pentru revocarea acesteia, în partea contestată, nu au fost prezentate, întrucît Direcţia monitorizare TV a verificat repetat datele incluse în raportul nominalizat şi a stabilit că informaţiile prezentate în cerere sînt neîntemeiate.
    În ceea ce priveşte declaraţia petiţionarului că nu a fost informat în mod legal de către CCA despre investigaţia care îl priveşte, o calificăm neargumentată şi lipsită de temei, din următoarele motive:
    • La data de 19 ianuarie 2015, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a comunicat pe pagina web oficială (http://cca.md/news/cca-s-autosesizat-cu-privire-la-reportajul-r-zbunare-crunt-din-partea-fostului-iubit) despre faptul că s-a autosesizat referitor la difuzarea de către postul de televiziune PRO TV CHIŞINĂU, la data de 16 ianuarie 2015, în cadrul buletinului de ştiri de la ora 17.00, şi în reluare, la data de 17 ianuarie, ora 1.00, a filmuleţului „Răzbunare cruntă din partea fostului iubit. Un bărbat din România şi-a filmat iubita, o profesoară din raionul Ungheni, în timp ce făcea sex oral” şi că  CCA va monitoriza secvenţele respectivului reportaj, iar rezultatele monitorizării vor fi prezentate şi examinate în cadrul următoarei şedinţe publice a Consiliului.
    • Prin scrisoarea nr. 59 din 5 februarie 2015 (expediată la adresa MD-2001, mun. Chişinău, str. Maior Petru nr. 7, adresantului Cătălin Giosan, director al ÎCS „PRODIGITAL” SRL), CCA a remis spre examinare raportul de monitorizare a  reportajului „Răzbunare cruntă din partea fostului iubit…”, difuzat de postul „PRO TV CHIŞINĂU” la data de 16.01.2015, efectuat ca urmare a autosesizării Consiliului, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) lit. (a) din Codul audiovizualului. Totodată, directorul radiodifuzorului a fost informat că rezultatele monitorizării urmează a fi examinate în cadrul şedinţei publice a CCA din data de 10 februarie 2015, ora 10:00;
    • Urmare a discuţiilor telefonice purtate între reprezentantul postului „PRO TV CHIŞINĂU” şi reprezentantul Direcţiei generale licenţiere, autorizare şi monitorizare din cadrul CCA, primul a confirmat faptul că a primit raportul de monitorizare a reportajului „Răzbunare cruntă din partea fostului iubit…”, difuzat de postul „PRO TV CHIŞINĂU”, şi a dat asigurări că va fi prezent la şedinţa din 10 februarie 2015.
    II. La 24 ianuarie 2014, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a adoptat Decizia nr. 10, conform căreia,  prin art. 1 a prelungit de drept licenţa de emisie pe o perioadă de şapte ani, cu eliberarea unui formular nou, întreprinderii „Pajura Albă” S.R.L. pentru postul de radio „Radio Chişinău”, pe frecvenţele: 89,60 MHz, PAR (dBW) = 30,0 – Chişinău;  93,30 MHz, PAR (dBW) = 24,0 – Cahul; 107,1 MHz, PAR (dBW) = 26,0 – Drochia;  93,80 MHz, PAR (dBW) = 23,0 – Ungheni; 106,1 MHz, PAR (dBW) = 34,0 – Proteagailovca; 106,4 MHz, PAR (dBW) = 18,0 – Edineţ şi 102,6 MHz, PAR (dBW) = 25,0 – Briceni.
    La 19 martie 2015, pe adresa CCA a parvenit cererea prealabilă a ÎM „Naţional Media” SRL, prin care solicită: „a exclude din aria de activitate a SC „Pajura Albă” SRL, pentru postul de radio „Radio Chişinău”, următoarele frecvenţe: 106,4 MHz, PAR = 18,0 dBW – Edineţ şi 102,6 MHz, PAR = 25,0 dBW – Briceni” şi  „anularea Deciziei Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr. 10 din 24 ianuarie în partea ce ţine de următoarele frecvenţe: 106,4 MHz, PAR = 18,0 dBW – Edineţ şi 102,6 MHz, PAR = 25,0 dBW – Briceni”.
    În cererea prealabilă, ÎM „Naţional Media” SRL invocă faptul că la 10 aprilie 2014, CCA, prin Decizia nr. 49, a eliberat petiţionarului licenţa reperfectată pentru postul de radio „FRESH FM”, inclusiv cu dreptul de activitate pe frecvenţele 106,4 MHz, PAR = 18,0 dBW – Edineţ şi 102,6 MHz, PAR = 25,0 dBW – Briceni. La 14 august 2014, ÎM „Naţional Media” SRL a înaintat către ÎS „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” o cerere prin care a solicitat de a introduce frecvenţele sus-menţionate în contractul pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţiilor de radiocomunicaţii. ÎS „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” a informat petiţionarul că frecvenţele date sînt utilizate de SC „Pajura Albă” pentru postul de radio „Radio Chişinău” şi acesta din urmă se află într-un litigiu judiciar cu CCA referitor la frecvenţele respective.
    Petiţionarul mai menţionează că la 8 decembrie 2014, Judecătoria Centru, mun. Chişinău, a adoptat o hotărîre prin care a dispus: „a respinge cererea de chemare în judecată înaintată de „Radio Top” SRL, „Pajura Albă” SRL şi „Emico” SRL către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, intervenient accesoriu „Naţional Media” SRL privind anularea Deciziei Consiliul Coordonator al Audiovizualului nr. 115 din 28 iunie 2013, ca neîntemeiată…”, astfel, ÎM „Naţional Media” SRL consideră că are dreptul de a desfăşura activitate audiovizuală pe frecvenţele 106,4 MHz – Edineţ şi 102,6 MHz  – Briceni.
    Examinînd cererea prealabilă a ÎM „Naţional Media” SRL, Consiliul Coordonator al Audiovizualului constată posibilitatea admiterii parţiale a solicitărilor invocate.
    Ca urmare a examinării publice a cererilor prealabile şi a notei informative a Direcţiei monitorizare TV, în temeiul prevederilor Codului audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006, a Legii contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000 şi a Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
    1. A respinge cererea prealabilă a ÎCS „PRO Digital” SRL privind anularea Deciziei nr. 2/5 din 10.02.2015 (PRO – (6) D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, C. MÎŢU, M. POCAZNOI, V. TABUNŞCIC).
    2. A admite cererea prealabilă a ÎM „Naţional Media” SRL în partea excluderii din aria de activitate a SC „Pajura Albă” SRL (fondatoarea postului de radio „Radio Chişinău”) a frecvenţelor radio: 106,4 MHz, PAR = 18,0 dBW – Edineţ şi 102,6 MHz, PAR = 25,0 dBW – Briceni (PRO – (6) D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, C. MÎŢU, M. POCAZNOI, V. TABUNŞCIC; ABŢINERI – (1) M. ONCEANU-HADÎRCĂ).
    2.1 A reperfecta condiţiile la Licenţa de emisie seria AC nr. 000016 din 24.01.2014, eliberată companiei „Pajura Albă” SRL pentru postul „Radio Chişinău”, prin excluderea din aria de activitate a frecvenţelor: 106,4 MHz – Edineţ şi 102,6 MHz – Briceni (PRO – (6) D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, C. MÎŢU, M. POCAZNOI, V. TABUNŞCIC; ABŢINERI – (1) M. ONCEANU-HADÎRCĂ).
    3. A respinge cererea prealabilă a ÎM „Naţional Media” SRL în partea anulării Deciziei nr. 10 din 24.01.2014 în partea ce ţine de frecvenţele: 106,4 MHz – Edineţ şi 102,6 MHz – Briceni (PRO – (6) D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, C. MÎŢU, M. POCAZNOI, V. TABUNŞCIC; ABŢINERI – (1) M. ONCEANU-HADÎRCĂ).
    4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia juridică şi reglementări şi Direcţia licenţiere şi autorizare.
    5. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI COORDONATOR
    AL AUDIOVIZUALULUI                                               Dinu CIOCAN


    Nr. 8/45. Chişinău, 3 aprilie  2015.