HBNC105/2015
ID intern unic:  358687
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 105
din  09.04.2015
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului
cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică
şi prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin
Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale
a Moldovei nr.123 din 27.06.2013
Publicat : 22.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 124-130     art Nr : 882
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1042 din 7 mai 2015
Ministru ______Vladimir Grosu    În temeiul art. 5 lit. f) şi art. 11 alin. (1) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare şi art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.123 din 27 iunie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.173-176, art.1221), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 930 din 1 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) La punctul 12, după cuvintele „în original” se completează cu textul „(semnate şi ştampilate)” ;
    2) După punctul 13 se completează cu punctele 131 şi 132 cu următorul cuprins:
    „131. Societăţile de plată/furnizorii de servicii poştale care intenţionează să presteze servicii de plată altele decît cele incluse în licenţa eliberată de Banca Naţională a Moldovei trebuie, înainte de a începe să presteze servicii de plată suplimentare, să obţină licenţă pentru activitatea de prestare a serviciilor respective, conform prevederilor prezentei Secţiuni.
    132. În vederea aprobării de către Banca Naţională a Moldovei a deciziei de eliberare a licenţei conform prevederilor pct. 131 din prezentul Regulament se aplică prevederile Capitolului III Secţiunea 1 din Lege.”;
    3) La punctul 20, după textul „alin.” se completează cu textul „(2) şi”;
    4) După punctul 20 se completează cu punctul 201 cu următorul cuprins:
    „201. Societatea de plată/furnizorul de servicii poştale trebuie să dispună, în orice moment al desfăşurării activităţii sale, de un capital reglementat care nu va scădea sub nivelul valorii prevăzute în art. 13 alin. (2) din Lege.”;
    5) La punctul 21, cuvîntul „lucrătoare” se exclude;
    6) După punctul 21 se completează cu punctul 211 cu următorul cuprins:
    „211. Societatea de plată/furnizorul de servicii poştale prezintă Băncii Naţionale a Moldovei, cel tîrziu la 31 ianuarie a anului următor celui gestionar, informaţii aferente capitalului reglementat conform Anexei nr. 6 la prezentul Regulament, iar societăţile emitente de monedă electronică prezintă Băncii Naţionale a Moldovei, cel tîrziu la 31 ianuarie a anului următor celui gestionar, informaţii aferente capitalului reglementat conform Anexei nr. 7 la prezentul Regulament.”;
    7) La punctul 27, după cuvîntul „electronică” se completează cu textul „precum şi în cazul filialelor/agenţilor de plată care deţin o cotă mai mare de 10% din valoarea anuală a plăţilor realizate de societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică,”;
    8) După punctul 27 se completează cu punctul 271 cu următorul cuprins:
    „271. Cerinţele privind cunoştinţele şi experienţa adecvată pentru administrarea filialei/ agentului de plată care deţine o cotă mai mică sau egală cu 10% din valoarea anuală a plăţilor realizate de către societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică, sunt întrunite dacă:
    a) administratorul posedă studii medii sau superioare;
    b) administratorul are experienţă în deservirea persoanelor fizice pentru prestarea serviciului de plată sau încasarea plăţilor;
    c) Banca Naţională a Moldovei a obţinut certitudinea (urmare aplicării a următoarelor măsuri: desfăşurarea unui interviu, solicitarea unor informaţii suplimentare) privind posedarea de către administrator a cunoştinţelor şi experienţei adecvate îndeplinirii funcţiei.”;
    9) La punctul 28:
    a) primul alineat după cuvîntul „administrator” se completează cu cuvintele „sau alt document echivalent care să ateste deţinerea funcţiei de administrator în cadrul societăţii”, iar la final se completează cu cuvintele „pentru administrator”;
    b) litera a) se completează la început cu textul „copia actului de identitate cu prezentarea originalului pentru verificare (care ulterior se restituie) sau”;
    c) litera d), cuvintele „carnetul de muncă” se substituie cu textul „copia carnetului de muncă cu prezentarea originalului pentru verificare (care ulterior se restituie) sau copia legalizată a carnetului de muncă”;
    d) litera e) se completează la început cu textul „copia diplomei de studii cu prezentarea originalului pentru verificare (care ulterior se restituie) sau”, iar cuvintele „şi a anexei acesteia” se exclud;
    10) După punctul 28 se completează cu punctul 281 cu următorul cuprins:
    „281. Societăţile de plată/furnizorii de servicii poştale/societăţile emitente de monedă electronică care intenţionează să presteze servicii de plată prin intermediul unei filiale/unui agent de plată prezintă Băncii Naţionale a Moldovei documente şi informaţii privind administratorii acestora în conformitate cu art. 27 din Lege şi pct. 11, 12, 27, 271 şi 28 din prezentul Regulament.”;
    11) La punctul 46, primul alineat va avea următorul cuprins:
    „În cazul în care societatea de plată/ furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică intenţionează să presteze servicii de plată prin intermediul filialelor, aceasta după înregistrarea filialei la Camera Înregistrării de Stat, se adresează la Banca Naţională a Moldovei cu o cerere pentru obţinerea copiei autorizate de pe licenţă, anexînd:”;
    12) La punctul 47, cuvintele „adoptării hotărîrii” se substituie cu cuvintele „informării despre decizia”;
    13) La punctul 48:
    a) după cuvîntul „cererii” se completează cu cuvintele „şi a documentului care confirmă achitarea taxei”, iar după textul „46” se completează cu textul „şi 47”;
    b) la final se completează cu textul:
    „După înregistrarea obiectului de activitate al filialei societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică de către organul înregistrării de stat, Banca Naţională a Moldovei înscrie filiala societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică în registrul societăţilor de plată/registrul societăţilor emitente de monedă electronică, conform art. 27 sau 90 din Lege.”;
    14)  La punctul 50 şi 62, cuvîntul „Guvernator” se substituie cu cuvîntul „Viceguvernatorul”;
    15) La punctul 51, după textul „momentul schimbării denumirii” se completează cu textul „şi modificării altor date ce se conţin în licenţa”;
    16) La punctul 52, cuvintele „copia autorizată a deciziei” se substituie cu cuvîntul „decizia”, iar după cuvîntul „respective” se completează cu textul „, prezentate în original sau în copii, prezentîndu-se originalele pentru verificare (care ulterior se restituie)”;
    17) La punctul 63, după cuvintele „, precum şi” se completează cu cuvintele „ , după caz,”;
    18) Punctele 71 şi 72 se abrogă;
    19) La punctul 74, textul „descrise la pct. 71 din prezentul Regulament” se substituie cu textul „menţionate la art. 4 alin.(1) pct.3) lit. a) - c) şi pct.5 din Lege”, iar textul „, cu excepţia cazului în care plătitorul şi beneficiarul plăţii se deservesc la acelaşi prestator de servicii de plată nebancar, şi urmare a acestei decontări finale nu are loc emiterea de monedă electronică” se exclude;
    20) La punctul 75 textul „71-74” se substituie cu textul „73-74”;
    21) La Anexa nr. 1:
    a) punctul 1, textul „prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală),” se exclude, iar după cuvintele „a licenţei” se completează cu cuvintele „în scris”;
    b) punctul 3, subpunctul 4), lit. b) textul „emis nu mai tîrziu de o lună înainte de data depunerii declaraţiei sau a unui” se substituie cu cuvintele „sau alt”;
    c) punctul 4 se completează cu lit. g) cu următorul cuprins:
    „g) chestionarul al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 5 la prezentul Regulament.”;
    d) punctul 5 se completează cu lit. i) cu următorul cuprins:
    „i) chestionarul al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 5 la prezentul Regulament.”;
    22) Anexele nr. 2 şi nr.3 vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    23) După Anexa nr. 5 se completează cu Anexa nr. 6 și Anexa nr. 7 cu următorul cuprins:

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    PREȘEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
    AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                   Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 105. Chişinău, 9 aprilie  2015.