CCCNCNCC15/2015
ID intern unic:  359461
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONSULTĂRI ŞI NEGOCIERI COLECTIVE
CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 15
din  09.06.2015
(nivel naţional)
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004
„Timpul de muncă şi timpul de odihnă”
Publicat : 26.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 161-165     art Nr : 459     Data intrarii in vigoare : 26.06.2015
    În scopul stabilirii unor condiţii optime de activitate şi al asigurării utilizării eficiente a timpului de muncă şi de odihnă al salariaţilor, părţile semnatare au convenit asupra următoarelor:
    Art. 1. – Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă”, conform anexei.
    Art. 2. – Prezenta Convenţie colectivă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    Din partea Guvernului:                       Din partea Patronatelor:                 Din partea Sindicatelor:
     PRIM-MINISTRU                                Preşedintele Confederaţiei             Preşedintele Confederaţiei
                                                                     Naţionale a Patronatului din           Naţionale a Sindicatelor
                                                                      Republica Moldova                            din Moldova
    Chiril GABURICI                                 Leonid CERESCU                             Oleg BUDZA
    Nr. 15. Chişinău, 9 iunie 2015.

Aprobate
prin Convenţia colectivă (nivel naţional)
nr. 15 din 9 iunie 2015

Modificările şi completările
ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional)
nr.2 din 9 iulie 2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă”
    Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.112-118, art.968), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul întîi se completează cu două liniuţe noi cu următorul cuprins:
    „- timpul destinat igienei personale în cazul muncilor insalubre, cu durata stabilită în regulamentul intern al unităţii sau în contractul colectiv de muncă”;
    - timpul destinat îmbrăcării şi dezbrăcării echipamentului individual de protecţie, cu durata stabilită în regulamentul intern al unităţii sau în contractul colectiv de muncă.”
    2. Se completează cu articolul 21 cu următorul cuprins:
    „Art.21. – Angajatorul este obligat să acorde femeilor însărcinate timp liber pentru trecerea examenelor medicale prenatale, care se include în timpul de muncă.”
    3.  Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    „Art.7. – Atît concediul parţial plătit, cît şi cel suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului pot fi solicitate şi folosite integral sau pe părţi, în baza unei cereri scrise a salariatului, în orice timp, pînă cînd copilul împlineşte vîrsta de 3 şi, respectiv, 6 ani. În această perioadă, salariatul poate pleca în concediu sau reveni la serviciu ori de cîte ori are nevoie şi poate beneficia, în conformitate cu art.97 din Codul muncii, de timp de muncă parţial.
    În cazul în care salariatul aflat în unul dintre concediile pentru îngrijirea copilului doreşte să reînceapă munca înainte de expirarea termenului concediului, acesta va informa, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte, angajatorul în scris despre intenţia sa.”
    4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    „Art.8. – Tuturor salariaţilor li se acordă anual un concediu de odihnă plătit, cu o durată minimă de 28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare prevăzute la art.111 din Codul muncii.
    Concediul de odihnă se acordă anual, în baza unei cereri scrise a salariatului,  conform programării prevăzute la art.116 din Codul muncii.
    Programarea concediilor de odihnă anuale se face de angajator, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor şi este obligatorie atît pentru angajator, cît şi pentru salariat. La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atît de dorinţa salariaţilor, cît şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii. La programarea concediilor de odihnă anuale se vor respecta următoarele condiţii:
    - concediul va fi planificat pentru fiecare salariat, astfel încît o dată la 3 ani să coincidă cu sezonul estival;
    - soţii care lucrează la aceeaşi unitate au dreptul la concediu în acelaşi timp.
    Angajatorul este obligat să prevină salariatul, în formă scrisă, despre data începerii concediului de odihnă anual cu cel puţin 14 zile calendaristice înainte.
    În cazul amînării concediului de odihnă anual în legătură cu aflarea salariatului în concediu medical, îndeplinirea de către acesta a unei îndatoriri de stat sau în alte cazuri prevăzute de lege, angajatorul şi salariatul vor conveni asupra unei noi perioade de acordare a acestuia.”
    5. Articolul 11:
    la liniuţa a treia, se exclud cuvintele „naşterea ori”;
    la liniuţa a patra, după cuvîntul „părinţilor” se introduce cuvîntul „socrilor,”;
    liniuţa a şasea va avea următorul cuprins:
    „părinţilor care au copii în clasele I şi II – 1 zi la începutul anului şcolar şi 1 zi la sfîrşitul anului şcolar”;
    se completează cu un alineat nou  cu următorul cuprins:
    „Concediul menţionat se acordă strict în timpul survenirii evenimentului şi nu poate fi transferat în altă perioadă.”
    6. Se completează cu articolul 111 cu următorul cuprins:
     „Art.111. – Tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal cu o durată de 3 zile calendaristice, cu menţinerea salariului mediu.
    Concediul paternal se acordă în primele 56 de zile de la naşterea copilului, în baza unei cereri scrise a salariatului.
    7. Se completează cu articolul 12cu următorul cuprins:
    „Art.121. – Unităţile cu flux continuu – unităţile a căror oprire nu este posibilă în legătură cu condiţiile tehnice şi de producţie (cuptoare de cocsificare, furnale şi cuptoare deschise tip vatra, staţiile de pompare etc.) sau ca urmare a necesităţii deservirii continue a populaţiei (termo- şi electrocentrale, centrale telefonice, transportul, instituţiile medico-sanitare etc.).
    La unităţile cu flux continuu, durata pauzei de masă se include în timpul de muncă doar pentru profesiile (funcţiile) şi lucrările cu regim de muncă neîntrerupt.
    Durata pauzei de masă se va include în timpul de muncă şi pentru salariaţii care activează la alte unităţi decît cele cu flux continuu, dacă specificul muncii acestor salariaţi face necesară prezenţa lor permanentă la locul de muncă (paznici, garda de corp, recepţionişti etc.). Lista acestor profesii (funcţii) şi activităţi se aprobă prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul intern al unităţii.”
    8. Anexa va avea următorul cuprins:

    anexă