AMAE/2004
ID intern unic:  359940
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 2004
din  20.05.2004
DE COLABORARE ÎN DOMENIUL TINERETULUI ŞI
SPORTULUI ÎNTRE DEPARTAMENTUL TINERET ŞI SPORT
AL REPUBLICII MOLDOVA ŞI MINISTERUL TINERETULUI
ŞI SPORTULUI AL REPUBLICII BULGARIA*
Publicat : 30.12.2005 în Tratate Internationale Nr. 30     art Nr : 440     Data intrarii in vigoare : 20.05.2004
    ––––––––––––––––––––––––––––––––
    *Semnat la Sofia la 20 mai 2004.
      În vigoare din data semnării.    Departamentul Tineret şi Sport al Republicii Moldova şi Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Bulgaria, denumite în continuare “Părţi”,
    dorind să dezvolte şi să întărească relaţiile de prietenie în domeniul tineretului şi sportului,
    în baza Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea în domeniul învăţăm‘ntului, ştiinţei şi culturii, semnat la Sofia la 17 mai 1993,
    au convenit asupra celor ce urmează.
Dispoziţii generale
Articolul 1
    Părţile efectuează colaborarea şi schimbul în domeniile tineretului şi sportului, în scopul extinderii relaţiilor de prietenie şi înţelegere reciprocă între ambele popoare în bază de reciprocitate.
Colaborarea în domeniul sportului
Articolul 2
    Părţile consolidează şi dezvoltă colaborarea în domeniul sportului, în măsura posibilităţilor, şi anume:
    1) Asigură participarea specialiştilor la seminarele, simpozioanele şi conferinţele sportive organizate de către ambele Părţi, pe temele ce prezintă interes reciproc;
    2) Organizează înt‘lniri în scopul schimbului de experienţă în domeniul construcţiilor sportive, reparaţiilor şi menţinerii bazelor sportive, şi administrarea infrastructurii sportive;
    3) Încurajează participarea delegaţiilor sportive ale ambelor Părţi în măsurile organizate de fiecare dintre Părţi;
    4) Acordă asistenţă pentru colaborarea în pregătirea, specializarea şi calificarea specialiştilor din domeniul educaţiei fizice, sportului, medicinei sportive si controlului doping, din punct de vedere ştiinţific, tehnic, pedagogic şi administrativ;
    5) Stimulează consolidarea relaţiilor sportive şi cooperează în desfăşurarea pregătirii preliminare şi aclimatizării sportivilor săi către Jocurile Olimpice de la Atena-2004;
    6) Asigură şi susţine dotarea cu materiale sportive între ambele Părţi şi între organizaţiile sportive ale Republicii Moldova şi Republicii Bulgaria.
Articolul 3
    Părţile susţin poziţia privind necesitatea schimbului reciproc de antrenori, sportivi, personal tehnic, medici sportivi şi specialişti.
Articolul 4
    Părţile efectuează cooperarea şi schimbul de informaţii şi documente, prin:
    1) Schimb reciproc, pe termen de scurtă durată, de antrenori, sportivi, personal tehnic, medici sportivi, specialişti şi experţi în domeniul sportului;
    2) Schimb de documente, informaţii şi publicaţii, privind exploatarea edificiilor sportive, precum şi pe problemele privind medicina sportivă şi controlul doping;
    3) Schimb de informaţii privind administrarea şi planificarea sportivă;
    4) Alte forme potrivite de colaborare.
Articolul 5
    Părţile promovează consolidarea relaţiilor sportive şi colaborarea în scopul popularizării principiului olimpic şi în special în domeniul “fair play” (joc cinstit).
Articolul 6
    Părţile utilizează toate posibilităţile pentru coordonarea poziţiilor lor, cu scopul realizării problemelor existente sau apărute în domeniul sportului contemporan, manifestării violenţei în afara termenilor sportivi şi folosirea substanţelor doping şi metodelor interzise.
Colaborarea în domeniul tineretului
Articolul 7
    Părţile consolidează colaborarea activă şi schimbul de experienţă în domeniul tineretului prin:
    1) Schimb de expeirenţă între asociaţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, preocupate de instruire şi cercetări în domeniul preblemelor de tineret;
    2) Asigurarea şi contribuirea la activitatea tuturor organizaţiilor din ambele Părţi, pentru înaintarea proiectelor comune în structurile internaţionale;
    3) Realizarea schimbului de informaţii şi publicaţii asupra tuturor problemelor din domeniul tineretului.
Articolul 8
    Părţile se obligă, anual, să facă schimb în condiţii de reciprocitate:
    1) Colaboratori din domeniul tineretului, cu scopul familiarizării cu politica de tineret, dezvoltarea programului de tineret şi a organizaţiilor de tineret, pe un termen de 7 zile;
    2) Delegaţie de tineret din 6 persoane, pentru familiarizarea cu activitatea organizaţiilor de tineret, programul de tineret şi participarea la taberele, festivalurile de tineret, organizate în ambele Părţi, pe o perioadă de 7-10 zile.
Condiţii financiare
Articolul 9
    Schimbul de specialişti şi alte forme de colaborare prevăzute de prezentul Acord, se realizează în conformitate cu prevederile normelor financiare, stabilite în bugetele anuale respective ale ambelor Părţi.
Articolul 10
    La primirea delegaţiilor oficiale, alcătuite din colaboratori ai organelor de stat ale ambelor Părţi, Partea-gazdă suportă toate cheltuielile ce ţin de asigurarea pensiunii complete, taxele de aeroport şi transportul intern. Partea trimiţătoare se obligă să achite plata pentru transportul internaţional.
Modificarea şi completarea prezentului Acord
Articolul 11
    La înţelegerea reciprocă a Părţilor, în prezentul Acord por fi introduse modificări şi completări. Modificările şi completările coordonate vor fi întocmite în Protocoalele separate, care vor constitui parte integrantă a prezentului Acord.
Soluţionarea litigiilor
Articolul 12
    Orice diferend dintre Părţi privind aplicarea prevederilor prezentului Acord vor fi soluţionate prin negocieri şi consultări între Părţi. În cazul, c‘nd nu se ajunge la o înţelegere, diferendul va fi soluţionat prin canale diplomatice.
Intrarea în vigoare şi valabilitatea Acordului
Articolul 13
    Prezentul Acord se încheie pe un termen de 2 (doi) ani şi acţiunea lui se va prelungi automat pentru perioade consecutive de 2 ani, dacă nici una dintre Părţi nu va notifica, prin canale diplomatice, cu cel puţin şase luni p‘nă la expirarea termenului curent de acţiune, despre intenţia sa de a-l denunţa.
    Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării.
    Încetarea valabilităţii prezentului Acord, nu va afecta înţelegerile în curs de realizare şi care nu au fost finisate la data denunţării lui.
    În confirmarea celor mai sus menţionate, subsemnaţii sunt împuterniciţi de către Guvernele lor pentru semnarea prezentului Acord.
    Întocmit la Sofia la 20 mai 2004 în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească, bulgară şi rusă, toate textele fiind egal autentice.
    În caz de divergenţe la interpretarea prezentului Acord, textul în limba rusă va fi de referinţă.