MMAE/2004
ID intern unic:  359943
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
MEMORANDUM Nr. 2004
din  20.05.2004
PRIVIND COOPERAREA ÎN DOMENIILE SECURITĂŢII SOCIALE
A POPULAŢIEI ŞI PIEŢEI MUNCII ÎNTRE MINISTERUL MUNCII
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA ŞI
MINISTERUL MUNCII ŞI POLITICII SOCIALE AL REPUBLICII
BULGARIA*
Publicat : 30.12.2005 în Tratate Internationale Nr. 30     art Nr : 458     Data intrarii in vigoare : 20.05.2004
    –––––––––––––––––––––––––––––
    * Semnat la Sofia la 20 mai 2004.
       În vigoare din data semnării.    Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul Muncii şi Politicii Sociale al Republicii Bulgaria, denumite în continuare “Părţi Contractante”:
    dorind ca relaţiile dintre cele două State să se consolideze şi să se diversifice,
    conştientizînd necesitatea colaborării în domeniul securităţii sociale şi pieţei muncii,
    luînd decizia să promoveze cooperarea bilaterală,
    au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
    Părţile Contractante vor face schimb de informaţii şi experienţă privind dezvoltarea cadrului legislativ naţional în domeniul protecţiei sociale şi pieţei muncii.
Articolul 2
    Părţile Contractante vor face schimburi de experienţă şi materiale informative în domeniile securităţii sociale şi pieţei muncii la nivel central şi local.
Articolul 3
    Părţile Contractante vor face schimb de experienţă în domeniile:
    a) politicilor sociale şi gender;
    b) prognozării schemelor de asigurări sociale de scurtă, medie şi de lungă durată.
Articolul 4
    Părţile Contractante vor facilita realizarea schimbului de experienţă între instituţiile de stat, preocupate de problemele asigurării sociale a populaţiei în domeniile:
    a) organizarea şi administrarea sistemului de asigurări sociale;
    b) automatizarea sistemului de asigurări sociale;
    c) activitatea fondurilor administrative;
    d) perfecţionarea prestării serviciilor către beneficiari.
Articolul 5
    Părţile Contractante, în scopul colaborării, vor face schimb de:
    a) experţi;
    b) informaţii statistice;
    c) rapoarte anuale, publicaţii şi alte documente.
Articolul 6
    Părţile Contractante vor face schimb de experienţă în domeniul:
    a) organizării şi administrării pieţei muncii;
    b) monitorizării evoluţiilor în domeniul protecţiei sociale:
    c) protecţiei sociale a şomerilor şi stimularea politicilor active de angajare a resurselor umane;
    d) practicilor de combatere a şomajului;
    e) gestionării fondului de şomaj;
    f) formării profesionale;
    g) îndreptării în alegerea profesiei şi orientării profesionale;
    h) reabilitării profesionale şi integrării sociale a invalizilor;
    i) stimulării politicilor pasive şi active pe piaţa forţei de muncă;
    j) organizării şi administrării sistemului de asistenţă socială;
    k) finanţării asistenţei sociale şi serviciilor sociale;
    l) tipurilor de servicii sociale şi modului lor de acordare;
    m) coordonării bilaterale a schemelor de asigurări sociale.
Articolul 7
    În măsura necesităţilor, Părţile Contractante convin asupra perioadei şi locului convocării unui grup mixt de lucru pentru implementarea şi monitorizarea subiectelor menţionate în prezentul Memorandum.
Articolul 8
    Mijloacele financiare legate de realizarea prezentului Memorandum se realizează de Părţile Contractante în cadrul posibilităţilor bugetare în conformitate cu legislaţia naţională.
Articolul 9
    Prezentul Memorandum poate fi modificat la înţelegerea reciprocă a Părţilor Contractante. Orice modificare se propune în formă scrisă, concretizîndu-se data şi condiţiile de intrare în vigoare.
Articolul 10
    Prezentul Memorandum intră în vigoare din data semnării.
    Prezentul Memorandum se încheie pentru un termen de 3 (trei) ani. Acţiunea lui se va prelungi ulterior în mod automat pentru perioade consecutive de trei ani, dacă nici una dintre Părţi nu va notifica în scris prin canale diplomatice, cealaltă Parte Contractantă, cu cel puţin şase luni înainte de expirarea termenului de acţiune al acestuia, despre intenţia sa de a-l denunţa.
    Întocmit la Sofia la 20 mai 2004, în două exemplare originale, în limbile moldovenească, bulgară şi rusă. Toate textele au aceeaşi putere juridică.
    În cazul apariţiei unor divergenţe în interpretarea şi aplicarea prevederilor prezentului Memorandum, textul în limba rusă va prevala.