HCC23/2015
ID intern unic:  360889
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 23
din  04.09.2015
privind validarea mandatelor de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova
(Sesizarea nr. 34e/2015)
Publicat : 11.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 254-257     art Nr : 26     Data intrarii in vigoare : 04.09.2015
    În numele Republicii Moldova,
    Curtea Constituţională, statuând în următoarea componenţă:
    Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,
    Dl Aurel BĂIEȘU,
    Dl Igor DOLEA,
    Dl Victor POPA, judecători,
    cu participarea dlui Eugeniu Osipov, grefier.
    Având în vedere sesizarea depusă la 19 august 2015,
    înregistrată la aceeaşi dată,
    Examinând sesizarea în şedinţă plenară publică,
    Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
    Deliberând în ședință plenară închisă,
    Pronunţă următoarea hotărâre:
    PROCEDURA
    1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale, depusă la Curtea Constituţională la 19 august 2015, în temeiul prevederilor articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituţie, 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi
    4 alin. (1) lit. e), 16 alin. (1) şi 38 alin. (4) din Codul jurisdicţiei constituţionale, privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
    2. Prin decizia Curţii Constituţionale din 1 septembrie 2015 sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.
    3. La şedinţa plenară publică a Curţii a participat președintele Comisiei Electorale Centrale, dl Iurie Ciocan. Fracțiunile parlamentare, care au anunţat vacanţa unor mandate de deputat, au fost reprezentate de dl Vadim Pistrinciuc - Partidul Liberal Democrat din Moldova, dl Lilian Deliu - Partidul Democrat din Moldova şi dl Ion Casian - Partidul Liberal.
    LEGISLAŢIA PERTINENTĂ
    4. Prevederile relevante ale Constituţiei (M.O., 1994, nr. 1) sunt următoarele:
Articolul 62
Validarea mandatului de deputat
    „Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.”
Articolul 69
Mandatul deputaţilor
    „(1) Deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.
    […].”
    5. Prevederile relevante ale Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (M.O., 1997,  nr. 81, art. 667) sunt următoarele:
Articolul 88
Atribuirea mandatelor
    „[…]
    (2) Candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86, dar nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului, altei organizaţii social-politice sau blocului electoral pe care îl reprezintă va deveni vacant. Candidatul supleant poate refuza mandatul de deputat, depunând o declaraţie în scris la Comisia Electorală Centrală.
    […].”
Articolul 89
Confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea
mandatelor de către Curtea Constituțională

    „[…]
    (2) În termen de 10 zile de la primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie, Curtea Constituţională confirmă sau infirmă, printr-un aviz, legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituţională validează mandatele deputaţilor aleşi şi confirmă listele candidaţilor supleanţi.
    […].”
    6. Prevederile relevante ale Hotărârii Parlamentului nr. 170 din 31 iulie 2015 sunt următoarele:
    „Art.1. – Se ia act de cererile de demisie ale următorilor deputaţi în Parlament:
    Valeriu STRELEŢ şi Anatolie DIMITRIU, aleşi din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova;
    Nicolae MOLOZEA şi Vladimir PLAHOTNIUC, aleşi din partea Partidului Democrat din Moldova;
    Gheorghe BREGA, Anatolie ŞALARU, Iurie CHIRINCIUC, Valeriu MUNTEANU şi Corina FUSU, aleşi din partea Partidului Liberal.
    Art.2. – Se declară vacante:
    două mandate de deputat în Parlament care aparţin Partidului Liberal Democrat din Moldova;
    două mandate de deputat în Parlament care aparţin Partidului Democrat din Moldova;
    cinci mandate de deputat în Parlament care aparţin Partidului Liberal.
    Art.3. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. ”
    ÎN DREPT
    7. Prin Hotărârea nr. 170 din 31 iulie 2015, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacante mandatele de deputat, după cum urmează:
    - două mandate de deputat pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, ca urmare a demisiei deputaţilor Valeriu Streleţ şi Anatolie Dimitriu;
    -  două mandate de deputat pe lista Partidului Democrat din Moldova, ca urmare a demisiei deputaţilor Nicolae Molozea și Vladimir Plahotniuc;
    - cinci mandate de deputat pe lista Partidului Liberal, ca urmare a demisiei deputaţilor Gheorghe Brega, Anatolie Şalaru, Iurie Chirinciuc, Valeriu Munteanu şi Corina Fusu.
    8. Comisia Electorală Centrală, prin Hotărârea nr. 3927, a luat act de vacanţa a 9 mandate de deputat și a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a declara aleşi în calitate de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dnii Nae-Simion Pleşca şi Octavian Grama, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova; dna Elena Bacalu şi dl Corneliu Dudnic, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Democrat din Moldova; dnii Roman Boţan, Ştefan Vlas, Petru Cosoi, dna Alina Zotea şi dl Artur Gutium, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Liberal, prezentând materialele respective.
    9. În conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.
    10. Potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.
    11. În conformitate cu articolul 88 alin. (2) din Codul electoral, candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86, dar nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului sau blocului electoral pe care îl reprezintă va deveni vacant.
    12. Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că au devenit vacante două mandate de deputat în Parlament aparţinând Partidului Liberal Democrat din Moldova, două mandate de deputat în Parlament aparţinând Partidului Democrat din Moldova şi cinci mandate de deputat în Parlament aparţinând Partidului Liberal.
    13. La 9 decembrie 2014, prin Hotărârea nr. 29, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
    14. Astfel, dnii Nae-Simion Pleşca şi Octavian Grama regăsindu-se pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, dna Elena Bacalu şi dl Corneliu Dudnic regăsindu-se pe lista Partidului Democrat din Moldova, dnii Roman Boţan, Ştefan Vlas, Petru Cosoi, dna Alina Zotea şi dl Artur Gutium regăsindu-se pe lista Partidului Liberal.
    15. Candidaţii supleanţi dnii Nae-Simion Pleşca, Octavian Grama, dna Elena Bacalu, dnii Corneliu Dudnic, Roman Boţan, Ştefan Vlas, Petru Cosoi, dna Alina Zotea şi dl Artur Gutium au prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţiile, prin care au acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, asumându-şi obligaţia de a înlătura incompatibilităţile în termenele prevăzute de lege.
    16. În şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatelor de deputat în Parlament atribuite de Comisia Electorală Centrală:
    - dlui Nae-Simion Pleşca, a.n. 1955, domiciliat în mun. Chişinău, filolog, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova;
    - dlui Octavian Grama, a.n. 1971, domiciliat în mun. Chişinău, medic de profil general, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova;
    - dnei Elena Bacalu, a.n. 1961, domiciliată în or. Cahul, pedagog-psiholog, vicepreşedinte al  Consiliului Raional Cahul, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova;
    - dlui Corneliu Dudnic, a.n. 1982, domiciliat în UTA Găgăuzia, or. Vulcăneşti, economist, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova;
    - dlui Roman Boţan, a.n. 1981, domiciliat în or. Orhei, jurist, candidat supleant pe lista Partidului Liberal;
    - dlui Ştefan Vlas, a.n. 1964, domiciliat în r. Hânceşti, c. Sărata Galbenă, politolog, primar al comunei Sărata Galbenă, candidat supleant pe lista Partidului Liberal;
    - dlui  Petru Cosoi,  a.n. 1956, domiciliat în or. Călăraşi, manager în agricultură, antreprenor al GŢ “Cosoi Petru”, candidat supleant pe lista Partidului Liberal;
    - dnei Alina Zotea,  a.n. 1986, domiciliată în mun. Chişinău, economist, asistent al deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, candidat supleant pe lista Partidului Liberal;
    - dlui Artur Gutium, a.n. 1977, domiciliat în mun. Chişinău, medic, director general al S.A.S. “TURKESE”, preşedintele Asociaţiei Cluburilor Liberale, Italia, candidat supleant pe lista Partidului Liberal.
    Pentru considerentele expuse, în conformitate cu prevederile articolelor 140 alin. (2) din Constituţie, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 4 alin. (1) lit. e) şi 62 lit. d) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se declară aleşi în calitate de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului:
    - Nae-Simion Pleşca, Octavian Grama pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova;
    - Elena Bacalu, Corneliu Dudnic pe lista Partidului Democrat din Moldova;
    - Roman Boţan, Ştefan Vlas, Petru Cosoi, Alina Zotea, Artur Gutium pe lista Partidului Liberal.
    2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE                     Alexandru TĂNASE

    Nr. 23. Chişinău, 4 septembrie 2015.