HGA680/2015
ID intern unic:  361187
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 680
din  30.09.2015
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni
al Guvernului pentru anii 2015-2016
Publicat : 02.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 267-273     art Nr : 773
    Abrogată prin HG890 din 20.07.16, MO217-229/22.07.16 art.966


    Pentru asigurarea executării obiectivelor Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015-2018 şi a angajamentelor faţă de partenerii de dezvoltare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2015-2016 (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale:
    vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2015-2016;
    vor asigura procesul de consultare a părţilor interesate referitor la proiectele actelor normative incluse în Planul nominalizat;
    vor prezenta trimestrial, pînă la data de 15 a lunii următoare, informaţia despre executarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2015-2016, utilizînd Sistemul informaţional „Programul de activitate al Guvernului”, la adresa http://raportare.gov.md.
    3. Cancelaria de Stat va prezenta Guvernului, pînă la data de 31 decembrie 2016, raportul privind nivelul de realizare a Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2015-2016.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                                     Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                                 Natalia Gherman
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                    Stephane Christophe Bride
    Viceprim-ministru                                                                       Victor Osipov
    Viceprim-ministru                                                                       Gheorghe Brega

    Nr. 680. Chişinău, 30 septembrie 2015.

    planul