AMAE/2000
ID intern unic:  361319
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
ACORD Nr. 2000
din  22.06.2000
ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI GUVERNUL
REPUBLICII BULGARIA CU PRIVIRE LA COOPERAREA ÎN
DOMENIUL STANDARDIZĂRII, METROLOGIEI
ŞI CERTIFICĂRII

Publicat : 30.12.2005 în Tratate Internationale Nr. 30     art Nr : 452     Data intrarii in vigoare : 26.07.2001
    –––––––––––––––––––––––––––––––
    *Semnat la Sofia la 22 iunie 2000.
      În vigoare din 26 iulie 2001.    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare Părţi Contractante,
    în scopul eliminării barierelor tehnice în relaţiile economice şi comerciale, asigurării inofensivităţii produselor pentru viaţa, sănătatea şi averea populaţiei, protecţiei mediului,
    dorind să extindă cooperarea în domeniul standardizării, metrologiei şi certificării, reieşind din principiile şi normele adoptate în acest domeniu de organizaţiile internaţionale în acest domeniu,
    au convenit următoarele:
Articolul 1
    Părţile Contractante în cadrul prezentului Acord se vor conduce de legislaţiile în vigoare ale Republicii Moldova şi Republicii Bulgaria.
Articolul 2
    Părţile Contractante vor dezvolta colaborarea în domeniile standardizării, metrologiei şi certificării prin:
    a) conlucrarea privind armonizarea documentelor normative naţionale, procedurilor şi metodelor de încercări ale produselor furnizate reciproc cu documentele europene şi internaţionale;
    b) acordarea reciprocă a dreptului de a difuza standardele naţionale, modificările şi amendamentele lor în statele Părţilor Contractante în modul stabilit de Organismele naţionale de standardizare;
    c) schimbul reciproc de acte normative, standarde şi alte materiale informative în domeniul standardizării, metrologiei, certificării în condiţii coordonate;
    d) efectuarea lucrărilor de intercomparare a etaloanelor mărimilor fizice, recunoaşterea reciprocă a rezultatelor încercărilor şi aprobarea tipului de mijloace de măsurare efectuate de Organele naţionale metrologice şi a rezultatelor verificării mijloacelor de măsurare, efectuate de laboratoarele de verificare acreditate;
    e) recunoaşterea reciprocă a organizaţiilor de acreditare a laboratoarelor de încercări, etalonări şi verificări, cît şi a centrelor, laboratoarelor acreditate de organizaţiile numite, pentru încercarea, verificarea şi etalonarea mijloacelor de măsurare după proceduri coordonate reciproc;
    f) recunoaşterea reciprocă a organelor (centrelor) de verificare a mijloacelor de măsurare după proceduri coordonate reciproc;
    h) recunoaşterea reciprocă într-un mod stabilit a organelor de certificare, laboratoarelor şi centrelor de încercări, cît şi a certificatelor de conformitate şi mărcilor de conformitate pentru produsele furnizate reciproc.
Articolul 3
    Părţile Contractante prezintă, în caz de necesitate, informaţia privind actele normative în vigoare şi standardele pentru produsele reciproc livrate, modele ale certificatelor de conformitate a produselor conform cerinţelor actelor normative şi informează asupra acestui fapt organele lor competente.
Articolul 4
    Părţile Contractante vor interacţiona în pregătirea cadrelor şi perfecţionarea lor, schimbul de specialişti, şi vor organiza consultaţii în domeniile standardizării, metrologiei, certificării.
Articolul 5
    De coordonarea lucrărilor prevăzute de prezentul Acord şi realizarea lor sunt responsabile:
    - În Republica Moldova - Departamentul Supraveghere Tehnică, Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova;
    - În Republica Bulgaria - Agenţia de Stat de Standardizare şi Metrologie a Republicii Bulgaria.
Articolul 6
    1) Colaborarea în direcţiile prevăzute în articolul 2 al prezentului Acord se va efectua în baza Programelor comune.
    2) Problemele financiare legate de efectuarea lucrărilor, prevăzute de articolul 2 şi articolul 4, se vor soluţiona de comun acord de către instituţiile sau întreprinderile partenere ale ambelor ţări, în fiecare caz concret.
    3) În caz de necesitate, Părţile Contractante vor crea grupuri comune de lucru pentru realizarea prevederilor prezentului Acord.
Articolul 7
    Informaţia, obţinută în cadrul prezentului Acord, poate fi transmisă unui stat terţ şi publicată numai după primirea consimţămîntului în scris al Părţii Contractante ce a oferit-o.
Articolul 8
    1) Prezentul Acord nu afectează drepturile şi obligaţiile asumate de Părţile Contractante în conformitate cu alte tratate internaţionale.
    2) Toate litigiile, legate de realizarea şi interpretarea prevederilor prezentului Acord, se vor soluţiona prin intermediul consultaţiilor şi tratativelor reciproce. Amendamentele şi suplimentele pot fi introduse în prezentul Acord numai în cazul acordului în scris al Părţilor Contractante. Modificările şi suplimentele intră în vigoare conform intrării în vigoare a prezentului Acord.
Articolul 9
    1) Prezentul Acord se încheie pe un termen nedeterminat şi intră în vigoare la data primirii celei de a doua note prin care Părţile Contractante se informează reciproc prin canale diplomatice despre îndeplinirea cerinţelor legislaţiei naţionale ale Părţilor necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord.
    2) Orice Parte Contractantă poate denunţa prezentul Acord, notificînd în scris pe canale diplomatice cealaltă Parte Contractantă despre intenţia sa. În cazul dat acţiunea Acordului va expira după 6 luni din ziua primirii notificării în scris despre denunţarea Acordului.
    Încheiat la Sofia la 22 iunie 2000 în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească, bulgară şi rusă, textele avînd aceeaşi putere juridică.
    În cazul apariţiei unor divergenţe privind interpretarea prevederilor prezentului Acord, Părţile Contractante vor acorda preferinţă textului în limba rusă.