HGC820/2015
ID intern unic:  361869
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 820
din  13.11.2015
privind modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr.770 din 20 octombrie 1994
Publicat : 20.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 311-316     art Nr : 921
    În temeiul art.6 alin. (3) din Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1994, nr.2, art.9), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 770 din 20 octombrie 1994 „Pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 14, art.117), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Ministerele și alte autorități administrative centrale, în termen de 3 luni, vor asigura compatibilitatea documentelor de constituire şi a altor acte normative ale întreprinderilor de stat cu Legea cu privire la întreprinderea de stat şi prevederile prezentei hotărîri.”;
    b) punctul 3 se exclude;
    2) în anexa nr. 1:
    a) la punctele 4 şi 7, cuvintele „și Comerțului” se exclud;
    b) la punctul 6, cuvintele „personalul scriptic, cifra de afaceri” se substituie cu cuvintele „numărul mediu scriptic al personalului, venitul din vînzări”;
    c) punctul 11:
    la litera d), cuvintele „ , raportul financiar anual şi profitul (pierderea) perioadei de gestiune” se substituie cu cuvintele „şi situațiile financiare anuale”;
    la litera e), cuvintele „rezultatele auditului activității economico-financiare, după caz” se substituie cu cuvintele „raportul auditorului”;
    la litera l), cuvîntul „raporturile” se substituie cu cuvîntul „rapoartele”;
    literele m) şi n) vor avea următorul cuprins:
    „m) examinează şi coordonează materialele ce ţin de darea în arendă, locațiune, comodat, depunerea în gaj a bunurilor Întreprinderii, comercializarea bunurilor neutilizate în procesul tehnologic, casarea mijloacelor fixe, acordarea sponsorizării, transmiterea mijloacelor fixe şi a altor active;
    n) ia decizii referitoare la efectuarea auditului situaţiilor financiare anuale”;
se completează cu litera q) cu următorul cuprins:
    „q) ia decizii referitoare la asigurarea transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate atît acoperirii necesităţilor Întreprinderii, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale şi elaborării programului de producţie al acesteia”;
    d) la punctul 13, după cuvîntul „zile” se introduce cuvîntul „lucrătoare”;
    3) în anexa nr.2:
    a) pe tot parcursul textului, cuvintele „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu cuvintele „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”, iar cuvintele „şi Comerţului” se exclud;
    b) punctul 10:
    la litera a), cuvîntul „materiale” se substituie cu cuvintele „de bunuri”;
    litera c) se exclude;
    la litera e), cuvîntul „transmise” se substituie cu cuvîntul „primite”;
    c) la punctul 11, prima propoziţie va avea următorul cuprins:
    „La prezentul Statut se anexează procesul-verbal privind rezultatele inventarierii şi listele de inventariere a activelor şi datoriilor.”;
    d) la punctul 14 litera c), cuvîntul „transmise” se substituie cu cuvîntul „primite”;
    e) la punctul 21 litera k), cuvintele „materiale şi alte bunuri” se exclud;
    f) punctul 22:
    la litera g), după cuvîntul „impozitele” se introduce cuvîntul „ , defalcările”;
    la litera i), cuvintele „rapoartele financiare și fiscale” se substituie cu cuvintele „situațiile financiare, rapoartele fiscale”;
    se completează cu litera m) cu următorul cuprins:
    „m) să asigure baza tehnico-materială şi elaborarea programului de producţie în corespundere cu principiul transparenţei procedurilor de achiziţie şi al eficienţei utilizării resurselor financiare”;
    g) la punctul 23 litera a) şi punctul 27 litera a), cuvintele „arendă (locațiune)” se substituie cu cuvintele „arendă, locațiune, comodat”;
    h) punctul 23:
    la litera b), cuvîntul „activele” se substituie cu cuvîntul „bunurile”;
    la litera h), cuvintele „fondurile fixe” se substituie cu cuvintele „mijloacele fixe”;
    i) la punctul 27 litera b), cuvîntul „activelor” se substituie cu cuvîntul „bunurilor”;
    j) punctul 34:
    la litera d), cuvintele „ , raportul financiar anual şi profitul (pierderea) perioadei de gestiune” se substituie cu cuvintele „şi situațiile financiare anuale”;
    la litera f), cuvintele „rezultatele auditului activității economico-financiare, după caz” se substituie cu cuvintele „raportul auditorului”;
    literele l) şi m) vor avea următorul cuprins:
    „l) examinează materialele ce ţin de darea în arendă, locațiune, comodat, depunerea în gaj a bunurilor Întreprinderii, comercializarea sau conservarea bunurilor neutilizate în procesul tehnologic, casarea mijloacelor fixe, transmiterea mijloacelor fixe şi altor active, prezentate de Administrator spre coordonare;
    m) ia decizii referitoare la efectuarea auditului situaţiilor financiare anuale”;
    se completează cu litera o) cu următorul cuprins:
    „o) ia decizii referitoare la asigurarea transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate atît acoperirii necesităţilor Întreprinderii, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale şi elaborării programului de producţie al acesteia”;
    k) punctul 39:
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) asigură, la decizia consiliului de administraţie, efectuarea auditului situaţiilor financiare şi încheie contractul cu societatea de audit/auditorul întreprinzător individual”;
    la litera f), cuvintele „ , după caz, actul auditului” se substituie cu cuvintele „raportul auditorului”;
    la litera j), cuvintele „rapoartelor financiare și fiscale” se substituie cu cuvintele „situațiilor financiare, rapoartelor fiscale”;
    la litera k), după cuvîntul „plăților” se introduc cuvintele „și defalcărilor”;
    se completează cu literele o) și p) cu următorul cuprins:
    „o) coordonează cu consiliul de administraţie deciziile referitoare la asigurarea transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate atît acoperirii necesităţilor Întreprinderii, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale şi elaborării programului de producţie al acesteia;
    p) asigură respectarea principiului transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate atît acoperirii necesităţilor Întreprinderii, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale şi elaborării programului de producţie al acesteia”;
    l) punctul 40 se exclude;
    m) se completează cu punctul 471 cu următorul cuprins:
    „471. Pînă la data de 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune, întreprinderea transferă defalcările în bugetul de stat, calculate în funcţie de rezultatele activităţii acesteia pe anul precedent, şi prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial raportul privind defalcările calculate. Neachitarea în termen a defalcărilor la bugetul de stat constituie încălcare fiscală, pentru care este prevăzută răspundere în conformitate cu titlul V din Codul fiscal.”;
    4) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.3

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                       Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                              Stephane Christophe Bride

    Nr. 820. Chişinău, 13 noiembrie 2015.