OIFPS1106/2015
ID intern unic:  362307
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1106
din  04.12.2015
cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind
stabilirea modului de utilizare a serviciului
electronic „e-Cerere”
Publicat : 11.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 332-339     art Nr : 2520     Data intrarii in vigoare : 04.12.2015
    În scopul eficientizării administrării fiscale şi în temeiul art. 133 alin. (1) lit.c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007),
ORDON:
    1. Se aprobă Instrucţiunea privind stabilirea modului de utilizare a serviciului electronic „e-Cerere”, conform anexei la prezentul ordin.
    2. Se stabilește că, pentru depunerea cererilor de înregistrare/anulare în calitate de plătitori de T.V.A., gestionarea on-line a subdiviziunilor etc., contribuabilii vor utiliza ca metodă alternativă serviciul electronic „e-Cerere”.
    3. Î.S. „Fiscservinform” va asigura, la solicitarea contribuabililor, conectarea la serviciul electronic „e-Cerere” în modul stabilit de Instrucțiunea privind stabilirea modului de utilizare a serviciului electronic „e-Cerere” și alte acte normative ale IFPS.
    4. Direcţia metodologie, evidență și statistică fiscală a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.
    6. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor IFS teritoriale, şefului adjunct al IFPS dl Andrian Timotin şi administratorului Î.S. „Fiscservinform”.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                   Ion PRISĂCARU

    Nr. 1106. Chişinău, 4 decembrie 2015.


Anexă
la Ordinul IFPS
nr. 1106 din 4 decembrie 2015

INSTRUCŢIUNE
privind stabilirea modului de utilizare
a serviciului electronic „e-Cerere”

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Instrucţiunea privind stabilirea modului de utilizare a serviciului electronic „e-Cerere (în continuare – Instrucţiune) stabileşte modul de creare, expediere, recepționare și executare a cererilor contribuabililor, utilizînd sistemul informaţional automatizat „e-Cerere”.
    2. Noţiunile şi abrevierile utilizate în prezenta Instrucţiune au următoarea semnificaţie:
    SIA „e-Cerere” – sistemul informaţional automatizat prin intermediul căruia sunt create, expediate, recepționate și executate on-line cererile contribuabililor generate în acest sistem privind înregistrarea contribuabililor în calitate de plătitor de T.V.A., înregistrarea subdiviziunilor contribuabililor etc.;
    Operator – Întreprinderea de Stat „Fiscservinform”, desemnată în calitate de administrator tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat prin Hotărîrea Guvernului nr. 344 din 30.04.2009 privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 89-90, art. 402);
    SISF – sistemul informaţional al Serviciului Fiscal – totalitatea informaţiilor din sistemele informaţionale automatizate ale Serviciului Fiscal de Stat, organizată în conformitate cu cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare.
II. ACORDAREA ACCESULUI LA SERVICIUL
ELECTRONIC „е-CERERE”

    3. În scopul obținerii accesului la serviciul electronic „e-Cerere”, contribuabilul trebuie să solicite Operatorului conectarea la acest serviciu. Operatorul acordă contribuabilului acces la serviciul electronic „e-Cerere” în baza acordului de conectare la serviciile fiscale electronice încheiat cu Operatorul și oferă asistență consultativă privind conectarea la serviciul electronic „e-Cerere” prin intermediul Centrului de Apel (tel. (022) 822-222).
    4. Pentru a accesa serviciul electronic „e-Cerere”, contribuabilul, cu statut de persoană juridică, va înregistra pe portalul www.servicii.fisc.md persoanele responsabile – utilizatori ai serviciului electronic „e-Cerere”.
    5. La încheierea acordului de conectare la serviciile fiscale electronice, contribuabilul trebuie să prezinte documentele solicitate de Operator, în scopul confirmării identităţii sale sau a împuternicirilor legale de accesare a serviciilor fiscale electronice. Pe baza documentelor depuse, Operatorul verifică veridicitatea datelor prezentate, iar copia şi/sau, după caz, originalul documentelor se anexează la acordul de conectare la serviciile fiscale electronice. Lista documentelor necesare a fi prezentate Operatorului de către contribuabil este publicată pe portalul www.servicii.fisc.md.
    6. Operatorul va asigura activarea contului de utilizator al contribuabilului doar după verificarea şi confirmarea veridicității datelor conţinute în documentele prezentate. Activarea contului de utilizator presupune alocarea şi rezervarea tuturor elementelor conţinute de acesta (nume de utilizator, parolă etc.). La accesarea serviciului electronic, contribuabilul va folosi numele de utilizator şi parola proprie, alocată în urma înregistrării pe portalul www.servicii.fisc.md.
    7. Operatorul acordă acces contribuabilului la serviciul electronic „e-Cerere”, încontinuu (zilnic, 24 din 24 de ore), exceptînd cazurile de forţă majoră, lucrările de deservire tehnică planificate, precum şi cazurile extreme şi de remediere a defecţiunilor tehnice.
III. MODUL DE PERFECTARE, SEMNARE, TRANSMITERE
ŞI RECEPŢIONARE A CERERILOR ELECTRONICE

    8. Perfectarea, semnarea şi transmiterea cererilor electronice se efectuează prin accesarea serviciului electronic „e-Cerere”, disponibil pe portalul serviciilor fiscale electronice www.servicii.fisc.md.
    9. Perfectarea cererilor în cadrul serviciului electronic „e-Cerere” constituie acţiunile contribuabilului îndreptate spre crearea cererii, utilizîndu-se formularele puse la dispoziţie automatizat în cadrul serviciului electronic „e-Cerere”, completarea datelor, încărcarea documentelor confirmative, salvarea şi expedierea cererii.
    10. În cazul modificării formularelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (în continuare – IFPS), după aprobarea acestora, le va prezenta Operatorului care le va plasa pe portalul www.servicii.fisc.md doar după intrarea lor în vigoare.
    11. Semnarea cererilor se realizează prin utilizarea semnăturii electronice emise în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    12. Semnăturile electronice ale persoanelor responsabile, care sunt împuternicite să semneze cererile și/sau alte documente electronice în cadrul SIA „e-Cerere”, trebuie să fie valabile la momentul semnării acestora.
    13. Cererea prezentată prin intermediul serviciului electronic „e-Cerere” se prezumă a fi semnată de către persoana împuternicită a contribuabilului, a cărei semnătură electronică a fost aplicată.
    14. La efectuarea operațiunii de semnare, cererea electronică se transmite în mod automat organului fiscal pentru procesare, programare și eliberare.
    15. Cererea electronică se consideră recepţionată de organul fiscal în cazul în care contribuabilul primeşte recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia.
    16. Cererile electronice vor fi procesate și executate în termenele prevăzute de legislația fiscală și actele normative ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
    17. Pentru exploatarea corectă și eficientă a serviciului electronic, contribuabilul va respecta ghidurile de utilizare publicate pe portalul www.servicii.fisc.md.
    18. În scopul centralizării informației despre cererile contribuabililor, în cazul în care contribuabilul prezintă cererea pe suport de hîrtie, organul fiscal, în mod obligatoriu, va asigura înregistrarea și executarea acesteia în cadrul SIA „e-Cerere”.
IV. RESPONSABILITĂŢILE CONTRIBUABILULUI
ŞI ALE OPERATORULUI
    19. În procesul de utilizare a serviciului electronic „e-Cerere”, contribuabilul trebuie să respecte obligaţiile referitoare la condiţiile tehnice, de comunicaţii, de confidenţialitate şi de securitate a datelor, după cum urmează:
    a) să deţină tehnică de calcul adecvată ce va corespunde următoarelor cerinţe recomandabile:
    Sistem de operare: Windows XP sp3;
    Browser: IE 8 +, Mozilla Firerox 20+;
    Viteză internet: 8mbps;
    Memorie operativă: 2Gb Ram;
    Processor: 2 Ghz;
    Java: versiune 21 sau altă versiune anterioară;
    Adobe Reader: 8+;
    Rezoluţie monitor: 1024 x 768.
    b) să asigure conexiune la internet, element indispensabil, al utilizării serviciului electronic „e-Cerere”;
    c) să asigure utilizarea serviciului electronic „e-Cerere”, pus la dispoziţie de Operator, la parametrii definiţi de către acesta;
    d) să nu permită accesul terţilor la contul său de utilizator;
    e) să nu utilizeze serviciul electronic „e-Cerere” în numele altor contribuabili;
    f) să nu întreprindă tentative de verificare a stării de protecţie şi presupusei vulnerabilităţi în accesul serviciului electronic „e-Cerere”;
    g) să nu utilizeze alte produse informatice pentru accesul la serviciul electronic „e-Cerere”;
    h) să ia toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea serviciului electronic „e-Cerere”;
    i) să asigure confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor de care ia cunoştinţă prin utilizarea serviciul electronic „e-Cerere;
    j) să nu divulge altor persoane neautorizate numele de utilizator şi parola ce asigură accesul la serviciul electronic „e-Cerere”.
    20. În procesul de administrare, menţinere, dezvoltare şi funcţionare a serviciului electronic „e-Cerere”, Operatorul are responsabilităţi referitoare la condiţiile tehnice, de comunicaţii, de confidenţialitate şi securitate a datelor, după cum urmează:
    a) să deţină platforma software şi echipamentele de calcul adecvate pentru funcţionarea normală a serviciului electronic „e-Cerere”;
    b) să asigure suportul tehnic necesar pentru utilizarea şi funcţionarea normală a serviciului electronic „e-Cerere”;
    c) să asigure personalul calificat în domeniul informatic capabil să consulte contribuabilii la utilizarea serviciului electronic „e-Cerere”;
    d) să asigure securitatea serviciului electronic „e-Cerere” astfel încît să prevină accesul neautorizat al persoanelor terţe la informaţia confidenţială a contribuabilului.
    21. Persoanele responsabile ale contribuabilului poartă răspundere personală pentru modul de utilizare a semnăturii electronice şi suspendarea/blocarea, în termenul stabilit, a dreptului de acces la serviciul „e-Cerere” a persoanelor eliberate din funcţiile deţinute în cadrul contribuabilului.
    22. Contribuabilul este responsabil de corectitudinea, veridicitatea şi autenticitatea datelor indicate la înregistrare pe portalul www.servicii.fisc.md, precum şi de divulgarea informaţiei privind numele său de utilizator şi a parolei şi/sau compromiterea semnăturilor electronice.
    23. Contribuabilul este responsabil de veridicitatea datelor sale de identificare şi datelor de identificare a persoanelor responsabile prezentate Operatorului şi de actualizarea lor.
    24. Contribuabilul poartă răspundere pentru datele incluse în cererile electronice şi semnate cu semnătura electronică, pentru erorile, lacunele, ştergerea fişierelor, schimbarea funcţiilor, reţinerile şi defectele ce au loc în timpul transmiterii datelor, care au survenit din vina sa.
    25. Contribuabilul este responsabil pentru folosirea corectă a serviciului „e-Cerere”, în conformitate cu prezenta Instrucţiune, ghidurile de utilizare plasate în cadrul serviciului, Acordul de conectare la serviciile fiscale electronice, încheiat cu Operatorul, şi „Termenii şi condiţiile de utilizare a portalului www.servicii.fisc.md”.
V. ASIGURAREA SECURITĂŢII INFORMAŢIONALE
    26. Serviciul electronic „e-Cerere” include acţiuni organizatorice speciale, precum şi mijloace tehnice, de program şi criptografice pentru protecţia informaţiei în timpul procesării şi accesării datelor.
    27. Operatorul nu va fi responsabil pentru nici o întrerupere rezultată din cauze ce exced controlului său, cum ar fi lipsa energiei electrice, defectarea tehnicii de calcul sau infrastructurii de reţea a contribuabilului, lipsa sau perturbări ale legăturilor Internet şi nici pentru pagubele pe care contribuabilul le-ar putea suferi din aceste cauze.
    28. Operatorul nu poartă răspundere pentru nici o întrerupere a serviciului electronic „e-Cerere” rezultată din cauze ce exced din setările calculatorului contribuabilului, cum ar fi lipsa programelor necesare pentru utilizarea serviciului „e-Cerere”, restricţiile dictate de politica de securitate a calculatorului contribuabilului.
    29. Operatorul este responsabil de asigurarea stabilităţii şi eficienţei serviciului electronic „e-Cerere” şi de respectarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, conform legislației în vigoare.
    30. În scopul protejării serviciului electronic „e-Cerere”, Operatorul va deconecta temporar accesul utilizatorilor, în cazul în care constată că este ţinta unor atacuri informatice, pînă la soluţionarea acestei probleme.
VI. DISPOZIŢII FINALE
    31. În cazul operării unor modificări în serviciul electronic „e-Cerere”, contribuabilii vor fi informaţi printr-un mesaj electronic în cadrul portalului www.servicii.fisc.md.  
    32. Pentru nerespectarea prevederilor prezentei Instrucţiuni, persoanele responsabile poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.