OME1048/2015
ID intern unic:  362874
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ORDIN Nr. 1048
din  29.10.2015
privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a Consiliului de Etică și Management
Publicat : 29.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 20-24     art Nr : 96
   ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției al Republicii Moldova
nr. 1096 din 14 ianuarie 2016
Ministru _____________ Vladimir CEBOTARI


    În temeiul art. 108 din Codul educaţiei al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2014, nr. 319-324, art. 634), ministrul emite următorul
ORDIN :
    1. Se aprobă Regulamentul de organizare și functionare a Consiliului de Etică și Management, conform anexei. 
    2. Directia învăţămînt superior şi dezvoltare a ştiinţei va aduce la cunoștință instituţiilor de învăţămînt superior Regulamentul de organizare și functionare a Consiliului de Etică și Management.
    3. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL EDUCAȚIEI                                Corina FUSU

    Nr. 1048. Chişinău, 29 octombrie 2015.


Anexă
la Ordinul ministrului educației 
nr. 1048 din 29 octombrie 2015

REGULAMENT
 de organizare și funcționare a Consiliului de Etică și Management
I. Dispoziții generale
    1. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Etică și Management  stabilește statutul juridic, misiunea,  atribuțiile, drepturile și modul de organizare a activității Consiliului de Etică și Management (în continuare - Consiliu).
    2. Consiliul este o structură deliberativă independentă la nivel național, fără personalitate juridică, care funcţionează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi actele legislative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele şi hotărîrile Guvernului, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte și prezentul Regulament.
II. Misiunea, atribuțiile și drepturile Consiliului
    3. Misiunea  Consiliului constă în verificarea asigurării responsabilităţii publice a instituţiilor de învăţămînt superior.
    4. Consiliul exercită următoarele atribuții:
    a) monitorizează punerea în aplicare a responsabilității publice și a eticii la nivelul sistemului de învățămînt superior, conform prevederilor Codului educației;
    b) auditează structurile care asigură respectarea eticii din instituțiile de învățămînt superior;
    c) constată încălcarea de către instituțiile de învățămînt superior a obligațiilor de responsabilitate prevăzute la art. 107 alin. (1) din Codul educației, care se referă la respectarea legislației în vigoare, a Cartei universitare și a politicilor naționale în domeniul învățămîntului superior, aplicarea reglementărilor în vigoare cu privire la asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţămîntul superior, respectarea politicilor de echitate și etică universitară, asigurarea eficienței utilizării resurselor și a calității actului managerial, asigurarea transparenţei proceselor decizionale şi a activităţilor desfăşurate, respectarea libertății academice a personalului didactic şi ştiinţific, precum și a drepturilor şi libertăţilor studenţilor;
    d) elaborează și prezintă spre aprobare Ministerului Educației  Codul de referință al eticii și deontologiei universitare, care cuprinde normele de etică şi deontologie academică;
    e) investighează aspectele sesizate și răspunde sesizării transmise de orice persoană fizică sau juridică în legătură cu nerespectarea prevederilor art. 107 alin. (1) din Codul educației și, la constatarea abaterilor, propune una din sancțiunile prevăzute de alineatul (6) al articolului 108 din Codul educației;
    f) analizează, la solicitarea Ministerului Educației, respectarea de către instituțiile de învățămînt superior a prevederilor Codului educației și, la constatarea abaterilor, propune una din sancțiunile prevăzute la alineatul (6) al articolului 108 din Codul educației;
    g) monitorizează asupra respectării de către experții consultați a normelor de etică și deontologie profesională și asupra faptului că aceștia nu se află în conflict de interese sau în stare de incompatibilitate cu membrii Consiliului ori cu obiectul cauzei în legătură cu care sînt consultați;
    h) prezintă un raport anual public privind etica și responsabilitatea publică în sistemul de învățămînt superior, care se publica pe pagina web a Ministerului Educației.
    5. Consiliul are următoarele drepturi:
    a) să antreneze experţi consultați pentru verificarea responsabilității publice și a eticii la nivelul sistemului de învățămînt superior, conform prevederilor Codului educației;
    b) să dispună în favoarea membrilor Consiliului și a experților  consultați de dreptul la accesul nestingherit în instituţia de învăţămînt supusă monitorizării pe perioada desfăşurării acesteia;
    c) să informeze instituţia de învățămînt superior şi Ministerul Educaţiei despre rezultatele monitorizării;
    d) alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.
III. Organizarea și funcționarea Consiliului
    6. Consiliul este compus  din 11 membri, cu respectarea principiului reprezentativității, nediscriminării, transparenței și echității de gen, după cum urmează:
    a) trei reprezentanți – desemnați de către Consiliul Rectorilor;
    b) doi reprezentanți - desemnați de către Ministerul Educației;
    c) un reprezentant -  desemnat de către Ministerul Finanțelor;
    d) doi reprezentanți -  desemnați de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional;
    e) un reprezentant - desemnat de către sindicatul din domeniul învățămîntului superior;
    f) un reprezentant - desemnat de asociațiile și organizațiile naționale de autoguvernanță studențească;
    g) un reprezentant -  desemnat de către societatea civilă (Consiliul Național de Participare).
    7. Condițiile de eligibilitate a membrilor Consiliului de Etică și Management  sînt:
    a) Membrii Consiliului vor fi persoane cu studii superioare – de preferință juridice, care cunosc viața academică și au competențe în domeniul dreptului, managementului și al educației.
    b) Unul dintre membrii Consiliului este un student, reprezentant al  organizațiilor naționale de autoguvernanță studențească.
    8. Consiliul se instituie prin ordinul ministrului educației, membrii acestuia sînt desemnati, după cum urmează:
    a) La solicitarea Ministerului Educației, instituțiile și organismele nominalizate la pct. 6 prezintă candidaturile pentru reprezentanții lor în Consiliu.
    b) Organizațiile naționale ale studenților nominalizează în comun un reprezentant în Consiliu.
    9.  Mandatul membrului Consiliului este de 5 ani.  O persoană nu poate fi membru al Consiliului pentru o perioada cumulată mai mare de 5 ani, indiferent de eventualele întreruperi.
    10. Membrul  Consiliului îşi pierde calitatea de membru din momentul încetării relaţiilor de serviciu cu autoritatea/instituţia sau prin decizia conducătorului acesteia.
    11. Membrul Consiliului se revocă în cazul în care a încălcat criteriile și standardele eticii și integrității academice și/sau normele de etică și deontologie profesională, prin votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor Consiliului.
    12. Președintele și vicepreședintele Consiliului sînt aleși prin vot secret, cu majoritate simplă de voturi, dintre membrii acestuia, inclusiv din candidaturile autopropuse.
    Președintele și vicepreședintele pot fi revocați din funcție prin votul secret a cel puțin două treimi din numărul membrilor Consiliului.
    13. Consiliul se intrunește în prima ședință de constituire la solicitarea Ministerului Educatiei. Ședința de constituire este condusă de către decanul de vîrstă al Consiliului.
    14. Președintele Consiliului are următoarele atribuții:
    a) conduce și organizează activitatea Consiliului;
    b) după consultarea membrilor Consiliului stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale Consiliului;
    c) reprezintă Consiliul în relațiile cu alte  autorităţi şi instituţii publice, cu persoane fizice sau juridice și coordonează activitățile membrilor Consiliului.
    d) asigură legătura operativă a Consiliului cu ministrul educației în vederea informării acestuia despre activitatea Consiliului;
    e) aplică prevederile prezentului Regulament și îndeplinește mandatul încredințat de membrii Consiliului.
    15. În cazul absenţei preşedintelui, atribuțiile acestuia sînt exercitate de vicepreședinte.
    16. Ședințele Consiliului au loc, de regulă, o dată în trimestru. Ședințele Consiliului se convoacă de către președinte sau la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor Consiliului. Ședințele Consiliului sînt deliberative dacă la ele participă cel puțin 7 membri.
    17.  Consiliul adopta hotărîri prin vot deschis, cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor prezenți.
    18. În caz de paritate a numărului de voturi exprimate, hotărîrea nu se adoptă. Examinarea poate fi reluată în altă ședință a Consiliului.
    19. În cazul existenței conflictului de interese, membrul Consiliului este obligat să se abțină de la participarea la ședință și să informeze Consiliul despre imposibilitatea participării la examinarea subiectului de pe ordinea de zi.
    20. Constituie conflict de interese situațiile prevăzute de legislația în vigoare, precum și situația în care membrii Consiliului sau experții consultați analizează o sesizare ce implică persoana care se află în una dintre următoarele relații cu membrul Consiliului:
    a) sînt soți, afini sau rude pîna la gradul al treilea inclusiv;
    b) sînt angajate în aceeași instituție;
    c) au colaborat în ultimii 5 ani, avînd publicații sau proiecte de cercetare-dezvoltare în comun;
    d) furnizează sau au furnizat membrului Consiliului, în ultimii 5 ani anteriori analizei, servicii ori foloase de orice natură.
    21. Dezbaterile din cadrul ședințelor Consiliului se consemnează într-un proces-verbal al ședinței, semnat de presedintele Consiliului și reprezentantul  secretariatului  Consiliului care l-a întocmit.
    22. Secretariatul  Consiliului este asigurat de către Ministerul Educației și include obligatoriu un jurist. Localul desfășurării ședințelor este asigurat de Ministerul Educației.
    Secretariatul Consiliului pune la dispoziția membrilor și a Direcției învățămînt superior şi dezvoltare a ştiinţei din cadrul Ministerului Educației, în termen de 3 zile de la fiecare ședință, procesul-verbal al ședinței, în format electronic.
    În procesul-verbal se consemnează lista tuturor participanților, subiectele discutate și hotărîrile adoptate. În procesul-verbal se consemnează nominal voturile pro și contra.
    Secretariatul asigură transmiterea invitațiilor membrilor Consiliului și a documentelor aferente subiectelor în discuție din ordinea de zi, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea fiecărei ședințe.
    23. La ședințele Consiliului pot participa ministrul educației sau un reprezentant al acestuia, în calitate de observatori; cadre didactice și/sau cercetători, în calitate de observatori și/sau de consultanți și alte persoane interesate.
    24. Pentru desfășurarea activității, membrii Consiliului se pot constitui în comisii sau grupuri de lucru, temporare ori permanente.
    25. În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Consiliul poate consulta experți din domeniile științelor juridice, educației, economice, managementului sau din alte domenii, care își vor desfășura activitatea pe baza unui mandat acordat de către Consiliu.
IV. Procedura examinării sesizărilor
și solicitărilor
    26. Consiliul se pronunță asupra problemelor de etică universitară și examinează cazurile de abateri de la responsabilitatea publică a instituțiilor de învățămînt superior semnalate prin sesizări sau prin autosesizări, conform legii.
    27. Orice persoana fizică sau juridică poate sesiza Consiliul în legătura cu nerespectarea de către o instituție de învățămînt superior sau de către un membru al comunității universitare a obligațiilor prevăzute la art. 107 din Codul educației, precum și a normelor de etică şi deontologie academică cuprinse în Codul de referință al eticii și deontologiei universitare și Carta universitară.
    28. Orice membru al Consiliului se poate autosesiza pe baza unor informații apărute în spațiul public. Membrul Consiliului care s-a autosesizat întocmește un raport de autosesizare documentat, pe care îl transmite Secretariatului  Consiliului.
    29. Secretariatul Consiliului înregistrează sesizările, autosesizările sau solicitările într-un registru special de intrări-ieșiri, întocmește un dosar pentru fiecare sesizare, autosesizare sau solicitare și elaborează referatul cauzei. Referatul cauzei cuprinde detalii despre „inițiator”, „obiectul cauzei”, „acte la dosar” și orice altă informație considerată relevantă.
    30. Sesizările sau solicitările primite de Secretariat se transmit, în format electronic, către toți membrii Consiliului, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii.
    31. Consiliul are obligația de a examina aspectele în legătură cu care a fost sesizat și a răspunde sesizării  în termen de 3 luni de la data primirii sesizării.
    32. Consiliul constată încălcarea prevederilor ce ţin de responsabilitatea publică conform art. 107 alin. (1) din Codul educației, de către o instituție de învățămînt superior sau de către un membru al comunității universitare pe baza informațiilor evidențiate de sesizare, a informațiilor disponibile din surse publice sau furnizate de instituții abilitate și pe baza informațiilor obținute în mod direct.
    33. Membrii Consiliului hotărăsc motivat asupra sesizărilor sau solicitărilor, pe baza informațiilor furnizate de către instituții și a părților interesate.
    Hotărîrile Consiliului se motivează, atît în fapt, cît și în drept, și se semnează de către președinte.
    Hotărîrea motivată include, după caz, opinia experților consultați.
    34. În cazul în care se constată încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 107 din Codul educației, Consiliul transmite hotărîrea sa Consiliului de dezvoltare strategică instituțională al instituției de învățămînt superior în termen de 10 zile de la data constatării, cu informarea fondatorului instituției de învățămînt superior.
V. Norme de etică și deontologie profesională
    35. Întreaga activitate a Consiliului se bazează pe corectitudine, imparțialitate, principialitate și responsabilitate.
    36. Membrii Consiliului au obligația să respecte reglementările aplicabile și normele de etică și deontologie profesională, conform prevederilor legale.
    37. Membrul Consiliului are obligația să raporteze președintelui Consiliului orice situație în care consideră că se află în conflict de interese, imediat după ce se constată existența acestuia, și să se abțină de la adoptarea hotărîrilor care implică conflictul de interese.
    38. Membrii Consiliului se asigură că experții consultați respectă normele de etică și deontologie profesională și nu se află în conflict de interese sau în stare de incompatibilitate cu membrii Consiliului ori cu obiectul cauzei în legătură cu care sînt consultați.
    39. Membrii Consiliului, persoanele care participă la ședințe și evaluări, precum și personalul secretariatului Consiliului au obligația păstrării confidențialității asupra identității autorilor sesizărilor, asupra documentelor supuse dezbaterii și pozițiilor exprimate pe parcursul acestora, cu excepția acelor documente care sînt făcute publice.